DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin BOSNAK
Metin BOSNAK
Giriş Tarihi : 26-04-2022 01:49

KISKANÇLIĞIN KISKAÇLARI

 

İslam tarihine göre, kıskançlık insanın yaratılması ve akabinde “İblis”in Şeytanlığa meyletmesiyle başlar. Kur’an-ı Kerim ilk insan Hz. Âdem’in yaratılmasını Tevrat’tan çok farklı bir şekilde anlatmaktadır. Allah Hz. Âdem’i yaratacağını meleklere iletir. Sonra, onların meraklı bakışları eşliğinde insanı topraktan yaratır ve meleklere, insana secde edilmesini emreder. İblis haricinde hepsi secde eder; İblis’in bu emre kendince itirazı vardır.

İblis’in insana secde etmeme gerekçesinin başında İblis’in gözden düşme korkusu ve kibri olduğu kadar, İblis’in Allah’ın sevgisini insanla paylaşmak istememesi de bir ana tema olarak ortaya çıkar. Yani İblis kıskançlığından dolayı, Allah’a değil insana düşman olur. Onun insana duyduğu haset şeytanlaşma sürecini tetikler.

Öte yandan, İblis, kıskançlığı ve insana karşı böbürlenmesine rağmen--Yahudi-Hıristiyan (YH) geleneğindeki Şeytan gibi--gücünü Allah’a denk bir mevkide görmez. Husumete dönen kıskançlığı sonucunda, yine Allah’ın izni ve ruhsatı ile insanı yoldan çıkarmak için çaba harcamaya başlayacak, ama bu hiçbir zaman dualistik bir mantıkla olmayacaktır.

Bu nedenle epistemolojik açıdan, İblis’in kaybı, insanın kaybından daha fazladır. İnsanın affa kavuşması çabucak gelirken, İblis ebediyen lanetli kalacaktır. İşte bu duruma işaretle kimi âlimler, “itaati Âdem’den, aşkı şeytandan” öğrenmek gerektiğini ifade etmişlerdir. Çünkü Hz. Âdem’in Hz. Havva’ya olan aşkı, Allah’ın Hz. Âdem’e olan iltifat ve sevgisinden --geçici de olsa-- geri kalmıştır.

Öte yandan İblis, Allah’ın sevgisini başkasıyla paylaşmamak adına Hz. Âdem’e husumetini ifade ederek, lanetlenmiş ve huzurdan kovulmuştur. Bu arada Hz. Âdem ve Havva daha önce Rab’leriyle paylaştığı alandan uzaklaşmış, tenzil-i rütbeye uğramışlardır. Ama onların soyundan gelenler, günah işlemeyi seçmedikçe günahkâr da olmamışlardır. Şeytan bu anlamda insandaki hem en iyiye hem en kötüye olan kapasite ve eğilimin “şer” olan kısmını kuvveden fiile dönüştüren, faal hale getiren bir unsur olarak tarihte yerini almış, ama İslam inancında bu fiillerin yaratıcısı olarak algılanmamıştır.  

İslam geleneğindeki bu ilk kıskançlık hadisesinden sonra Habil ve Kabil ve Yusuf ile “Züleyha” meselesi de Kur’an da çok farklı geçer. Züleyha Kuran’da, Tevrat’ta “hadi benimle yat!” diye girmez sahneye. Ayrıca, onu ayıplayanlar da aslında Züleyha’nın düştüğü duruma düşmüş-- hatta bazı meallerde saklanır tarzda ifade edilse de--Hz. Yusuf’un da gönlünde bir gül tomurcuklanmış, ama Allah onu daha ileri gitmekten alıkoymuştur.

Bu olayların gelişimini aslında iyi okuyan ümmet kendilerince o ikisini birbirine layık görmek suretiyle hikâyelerde evlendirmişlerdir de. Sonra da bazı mutasavvıflar buna bir değişik açı getirerek, kendilerince, Yusuf nezdinde Züleyha’nın aslında Allah’ı sevdiğini ifade etmişler, Züleyha’nın farkındalık düzeyinin başlarda az olduğu için, bazı hatalar yaptığını bizzat onun ağzından ifade etmişlerdir.

İslam tarihindeki diğer kıskançlık örneklerine gelecek olursak…

Hz. Peygamber’in ilk eşi Hz. Hatice’yi çok sevdiği herkesin malumudur. Sonraki yaptığı evliliklerden sonra da onu anmaya devam etmiştir. Hz. Peygamber çok sevdiği Hz. Ayşe’ye Hz. Hatice’yi anlatır bir gün ve fakat Hz. Ayşe onu hem dinler hem de kıskançlık alametleri gösterir. Hz. Peygamber, hayattaki her temel hususla muhatap olarak insanlara almaları gereken tavırları şahsında evlenerek de gösteren Yüce insan ve Resul, onun dinler, gülümser. O Ayşe ki Resul eşi, onun su içtiği bardağı alıp onun içtiği taraftan su içerek içindeki samimi sevginin derecesini göstermiştir. İslam sonrasında bile kabileler arasında kıskanma neticesi fitneleri halletme yönünde hareket eden Peygamber, hem insan hem Resul olarak ne güzel yapmıştır!

İslam tarihinde Mevlana ve Şems arasındaki ilişki de bir kıskançlık ve yanlış anlama halesine bürünmüştür. Şems ile Mevlana’nın birbirlerine olan aşklarını anlamayan bazı Batılı yazarlar, etnosantrik okumayla onların eşcinsel olduklarını ifade etmişlerdir. Hatta kimi şiirlerinden yola çıkarak, bazen bizzat Mesnevi’den yola çıkarak bu iftirayı ispatlamaya çalışmışlardır. Bunların başında Hüsamettin ile Mevlana’nın konuşmaları olup, müritleri arasında, Mevlana’nın Şems ile bazen günlerce bir odaya kapanmalarının fitneye yol açtığını ifade ederler. Hüsamettin’e de bu aşkı fazla açamayan Mevlana, dolaylı olarak kendini sevenler arasında bir karışıklığın da nedeni olmuş gibidir.

Ve kıskançlık veya hasetle ilgili nice ayet ve hadis, bu kişilik marazlarına değinmiştir. Çünkü birisine kendinde olmayan hasletlerden dolayı haset ve kin gütmenin bizzat Allah’ın takdir alanına itiraz anlamı taşıdığı ifade edilmiştir. "Allah'ın sizi birbirinize üstün kılmasına haset etmeyiniz" buyrulmaktadır (Nisâ 4/32). Hadislerle hasetle ilgili hükümler de benzerlik göstermekte ve aslında bu ayetin farklı açılardan izahatını yapmaktadır: "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz." Dahası bir başka hadiste "Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir," buyrulmaktadır.

Şems’i anlayan zaten Mevlana olmuştur. Mevla’nın Şemsi, Mevlana’nın Şems’i, Şems’in Mevlana’sı, aynanın sırrı, aşkın sırrı, yürek ve zihinde tevhit olunmanın sırrı olunca, bir arada olduklarında dünyayı unutan iki kişi, aslında bir anlamda birbirlerinde ruhlarının makeslerini bulmuşlar, tevriyeli şekilde Mesnevi’de geçtiği gibi, Mevlana güneşi (Şems) görmüş, gözleri kamaşmış, ruhu kamaşmış ve iki beden ortadan kalkarcasına muhabbet içinde erimiş yekvücut olmuşlardır.

Brokeback Mountain filmindeki kovboylar bunun neresinde olabilirler ki?  Günümüzde onca iletişim araçları ellerde, ceplerde, evlerde ofislerde olmasına rağmen insanların bu kadar iletişim sıkıntısı çekmelerinde acaba daha başka hangi amiller vardır? Hayatı, insanı, onlardan yola çıkarak Allah’ı okumaktaki sıkıntı mıdır? O’na yönelmesi gerektiği söylenen sevginin, varlığın özüne O’nu koymak suretiyle, O’nun yarattıklarında tezahür etmesi acaba birbirine tezat olan şeyler midir?

İdeolojik Haset ve husumetler

Son olarak, kültürler arası, milletlerarası, rejimler, siyasal sistemler, ideolojiler ve sınıflar arası kıskançlıklar da tarihin akışında önemli dönüm noktaları oluşturmuştur. Devrimciler en çok devirdiklerinde gördükleri güce ve kudrete hayrandırlar. Tarihte devirenlerin devirdiklerinden daha iyi oldukları çok az görülmüştür. Ve hatta devirenler devirdiklerinin yeni sürümleri olarak ortaya çıkmışlardır.

Endülüs Medeniyetinden öğrendikleri onca şeye rağmen, Haçlı seferlerinin bir kısmını da onlara “Reconquista” olarak yönelten Haçlıların beynini kemiren, aslında onların farklı dinlerden olmaları, kendileri “Tanrının Oğlu ve Tanrı” olan İsa’ya inanmalarına rağmen, onların neden daha temiz, daha müreffeh, mutluluk ve düzen içinde yaşamalarıdır. Tarihteki ilk sokak lambalarını kullanan, İspanya ve civarını sanat, bilim, edebiyat ve mimari şaheserleriyle donatan bu kültürün insanlarını yok etmek istemeleri kimin Tanrısının kim olduğu değil, onun arkasına gizlenmiş kilise destekli bir kıskanma hissiydi.

Aksi halde en azından kendi Hıristiyan kardeşlerine ve başka kiliselere yönelik talan hareketleri, katliamlar, tecavüzler olmazdı. Bu Haçlı seferlerinde Müslümanlar kadar olmasa da Roma Kilisesi dışındaki Hıristiyanlar da zarar gördüler.  Ermeni ve Rum Ortodoks Kilisesi zaten ezelden beri husumet ve rekabet içinde olmuşlardı. Hıristiyanlıktaki kuma mezhepler olarak İsa’yı sahiplenme ve İsa üzerinden iktidar edinme arzularını hiç kaybetmediler.

SSBC dağıldıktan sonra Komünist Blok ülkelerindeki devlet başkanlarının zımnen ya da aleni en çok taklit ettikleri insan, Stalin olmuştur. Çarlık Rusya’sının bitmesi aslında Çarı da bitirmediği gibi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı da İngilizleri bitirmek yerine, onları Amerikan toprağında ihya etmiş hatta İngilizlerin tarihte kotardığı ön çalışmaların uygulayıcısı en çok Amerikalılar olmuştur.

Marks 1844 yılında Komünist Manifesto’yu yayımladığında, kendisine bir kapitalistin oğlu Engels’in destekleri her türlü olmuştu. Aslında Komünizmin, onun hayal ettiği “adaletli” sosyal paylaşım mantığında kapital ve kapitalin getirdiği güç odaklarından çok, kapitalist olamamanın getirdiği bir kıskanma yatıyordu. Maddeye bakışı bu anlamda Kapitalizmden farklı değil, ama kapitalin kimlerin elinde şekillenmesi gerektiği konusunda antitezler sunuyordu Marks.

1917 Bolşevik Devrimi’nde neler oldu aslında?  Kimlerin hayatı değişti?  Kimlerin artıları oldu? Çarlık öncesi ve sonrasında, aristokrasiden yeni bir bürokrasiye aktarılan iktidar, aslında iki dönemde de sıkıntı çeken insanlara avunma hislerinden ibaret kaldı. Belki “süper güç” psikozu ile kendilerini kandıran kitlelere mensubiyet fikrinin getirdiği yalnızlık hissinden uzaklaşmak oldu. Nitekim sonrasında acı şeyler yaşandı ve 1989 yılında başlayan Varşova Paktının çöküşü, Doğu Almanların Batı Almanya’dan getirilen muz dolu kamyonlara saldırması, Moskova’da açılan ilk McDonalds’ın önünde iki saat bekleyip "fast" olarak "food" yemek isteyen Ruslar hala hafızalardadır...

Siyasi olarak Osmanlının son dönemiyle Cumhuriyetin ilk döneminde Eski Osmanlıya tavırdaki en önemli amil Osmanlı döneminin ihtişamı altında ezilme hissi oldu. Sonuç hasede dönüştü tabii ki ve arkasından da eskiyi yererek yeniyi meşrulaştırma çabaları oldu. Cumhuriyetin ilk dönem uygulamalarının özünde hem o yükün ağırlığı ve de erişilmez görünmesi hem de yeni dönemin kendini onun yerine ikame etmek için devreye soktuğu bir propaganda görünümlü haset yatmaktadır. Bu süreç kendini muhaliflerine klonlayarak devam etmiştir.

Türkiye’deki ideolojik kavgaların özünde yatan şey de aslında bu bağlamda anlamlıdır.  Vaktiyle sosyalist-komünist ekolden gelenlerin, İzmir’de Tariş tesislerini, sokakta lüks arabaları yakma çabalarının arkasında garip bir çelişki aslında kıskanma hissinin boyutlarındaki ideolojik sosyal kavgalara ışık tutmaktadır. Bu “fırın yıkma” hadisesinin ötesinde bir durum olarak ortaya çıktı ve devam etti.

Feminist hareketlerin de özünde olan ataerkil yapısının sistem sorunsalının kendisi olmadı, olamadı. Sadece o yapıya, o yapının kurallarına biatle ortak olma çabasından ibaret kaldı. Feminist ekollerin ancak bir kısmında hem entelektüel derinlikte hem de çıkar-bağımsız tenkitlerin olması, yani feminizmi kişisel problemlere duygusal yastık ya da dayanak yapmanın ötesinde bir yeni ışık olma durumu kısıtlı bir evrim olarak kaldı. 

Komünist akımların hem siyasal açıdan hem sanat ve spor olaylarıyla çekim merkezi olduğu dönemlerde, hem Batı karşıtlığı hem de Komünist karşılığına tekabül eden, ama onu bir şekilde İslam’a da yakın bulan İslamcı akımların özünde yatan da farklı şeyler olmadı. Bazen “yeşil kuşak” tamponu, bazen “yeşil kitap” türü reçeteler Marksist sloganları kullanmadan, ama Marksın değindiği yaralara değinerek köklerini oluşturdu.

Bunlara tarihsel hesaplaşma mantığı da eklenince İslamcılık, aslında bazen Yahudi dediği, bazen Sabetay dediği, bazen laik-Kemalist, “ehl-i dünya” diye yaftaladığı kesimlerin yaptıkları ne varsa, aslında fena şeyler olmadığını onların imkânlarına sahip oldukça gördü. İslamcılar arasındaki mücadele, ilerde İslamcı alt kesimler ile İslamcı burjuva arasında olacak gibidir. Dahası, bu kavganın yine ayetler ve hadisler öne sürülerek her kesimin kendi yaptıklarını meşrulaştırma savaşı devam ederken, İslam’ı başkalarını değil, kendini terbiye etme dini olarak görenler de bu çatışmanın diğer tarafını teşkil edecekler. Buradaki en büyük tehlike hakkı hak olarak ifade etmek yerine, gizli hasetleri dini söylemlerle silaha dönüştürme eğilimleri olacaktır.

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin BOSNAK

Metin BOSNAK

DİĞER YAZILARI MUHSİN BAŞKAN Mum Titrer Hanemizde Ülkücülük CHP'yi Ne Zaman Sevdim İSLAMCILIKLA MÜSLÜMANI, TÜRKÇÜLÜKLE TÜRKÜ YABANCILAMAK SOSYAL MEDYANIN SOS'LARI PARALEL YAPI Bosna'daki Türk Üniversitesi: IUS DER SPİEGEL "BOYUN EĞME" DİYOR DEVRİM Mİ DEDİNİZ? BİRLİK VE BERABERLİK NEDİR? DİL TARİH VE İDEOLOJİ AYNAYI ARAMAK... MAKULLER AKİLLERE KARŞI VEDA HUTBESİNİ OKURKEN HİNLİK VE HAİNLİK ÖTESİNDE TARİHE BAKMAK ALPEREN OLMAK BİR HİLAL BİR İHTİLALDİR DELİLİĞE ÖVGÜ AŞK'A DAİR YAKLAŞIMLAR BİLİM, İDEOLOJİ VE DARVİNİZME DAİR YALAN DÜNYADA GERÇEK TARİH OLUR MU? DELİ DUMRUL'UN KÖPRÜSÜ ORTAYA KARIŞIK HALLERİMİZ EFKAR VE HERZELER YUSUF, ŞEHİR VE TABUYA DAİR EĞİTİME NEDEN HAYIR? EFKAR VE HERZELER "ADAMLARIN" PLANI HER ZAMAN TUTAR MI? İNGİLİZ'CE KONUŞMAK... BEN ÖLÜNCE KİM KALIR? BİLMENİN MALİYETİ NEDİR? BU ÜLKEYİ ANLAMAK... NİYET TAVŞANLARI VE TARİH ŞERİF MARDİN VE CUMHURİYETİN GETTOLARI FERMAN VE FETVA BAYRAMLARDAN BAYRAM BEĞENMEK AŞKIN BAR/KODU MEVSİM SONU İNDİRİMLİ LİBERALCİLİK YOL DA İÇİMİZDE SEYYAH DA! OSMANLI NE ZAMAN ÖLDÜ? SÜRGÜN KAYIP MEDENİYETİ ARARKEN... KÜRDİSTANA DAHA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ? İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ MHP NEREYE GİDİYOR? NASIL BİR GENÇLİK? KİM KORKAR EBU ZER'DEN? MEHDİ NE ZAMAN GELECEK? "GÜZEL VE YALNIZ ÜLKE"YE Milliyetçilik ve Kürtler İLETİŞİM VE PROPAGANDA BATILILAŞMAK TWITTER'DA KENDİMİZİ OKUMAK "DANIMARKA ÜLKESİNDE KOKUŞAN ŞEYLER" BİSİKLETİN İSLAMİ OLANI FİRAVUN VE HİÇ'LİK KAMUSAL ALAN DÖNÜŞTÜ MÜ? KADIN, ŞEYTAN VE ÖLÜM ÇEVRİM İÇİ AHLAK ÖLÜM VE YAŞAMA KORKUSU 11 Eylül ve ABD YA 12 EYLÜL SONRASI? Korku ve alkışlar arasında Ortadoğu AYDIN, MÜNEVVER VE ENTELEKTÜEL ORTADOĞU'DA OLANLARI ANLAMAK KAVGA NEREDE? KAVGA NEREDE? ORTADOĞU'NUN YENİDEN TASARIMI SUSMAK, PUSMAK VE BİRLİK DİL VE TARİH KAVGAMIZ HOLİGARŞİ Said Nursi ve Cemaat algısı Size “İslamî alt-çevre” diyebilir miyim, “abi”? MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? TÜRK LİBERALİZMİ AŞK MI MAŞUK OLAN? DİN'ERCİLİK SİVİL İTAATSİZLİK NEDİR? NEDEN KÜRT ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ? DEĞİŞİM İDEOLOJİSİ VE LİBERAL PROPAGANDA 12 EYLÜL SONRASI UZLAŞMA LİBERAL STATÜKOCULUK UYKUYU ÖLDÜRMEK "EKSİK ETEK" BABİL, DİL VE PROPAGANDA DENKTAŞ'IN ÖLÜMÜ AİKİDO VE "KÜRDİSTAN" DEĞİŞİM TÜRKÇE VE İDEOLOJİ "KASIMPAŞALI" BAŞBAKAN "İBRAHİMİ DİNLER" BİLİMLE DİNİ UYUŞTURMAK KOLTUĞA OTURAN VE KOLTUĞUN OTURDUĞU İNSAN TEMCİT PİLAVI VE YENİ OSMANLI RODRİGEZ NEDEN LİBERAL OLAMAZ? BEN'SİZLİĞE ŞİİR TOPKAPI'DAN DOLMABAHÇE'YE DÜŞERKEN ERBAKAN'I ÖZLERKEN MÜSLÜMAN VE İSLAMCI İSLAM VE FEMİNİZM KAÇIRILAN GÜNDEM BIDEN NOTLARI DEMOKRASİDE KİM KİM ÖPÜYOR ARAF'TA TARİHLERDEN TARİH BEĞENMEK İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ ARAFTAKİNİ ÖZLEMEK Hayatta Sürgün Olmak AKADEMİSYENLİK KÜRESEL KARADUL TEFRİKALARI GÜNCELLENEN MESİHİ BEKLERKEN TÜRKİYE KOLTUK, TURNUSOL VE KİMLİK BOSNA'DA BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ KOVBOY MEHTERANLA JAZZ ÇALARKEN Amerika ve Anti-Amerikan Kimlikler AMERİKAN KİMLİĞİ VE ŞEYTANLARI DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ KUTLU VEDA DEĞİŞİMİN TÜRKÇESİ VE UYANIŞ TANRI, İNSAN VE TAKVİM ÖDLEK ÖCÜNÜ ALDI MI? Millet Olabildik mi? Zaman, medeniyet ve din Zaman, medeniyet ve din Mehdi’yi beklerken ORTADOĞU VE YENİ İNSAN Kediler, Fareler ve Vatan Kürşat olma vaktidir Gülün Adı, Kadın ve Takva İslamo-Amerikancılık EBCET, CİFR VE TARİH SÜBJEKTİF OLMANIN FAZİLETİ DİPLOMASİMİZ NEREYE? İSTİKLAL MARŞI YENİDEN YAZILABİLİR Mİ? KOKUŞAN BİR ŞEYLER VAR! KÜRESEL KARADULUN AĞLARINDA "Yeni Osmanlı"nın Yeni Haçlılara Yardım Tezkeresi KATLİAMERİKA MAHALLE, BASKILAŞIM VE FİKİR NAMUSU YARASANIN ÇIĞLIĞI VE DİPLOMASİ Ay lav yu, Cani! AŞKIN HALLERİ DOKUZ HECELİLER FİRAVUN... Kadın'ım... 28 Şubat ve Erbakan KADDAFİ'DEN KESESİ Ve Yine Karşınızda Renan, Sykes ve Picot Democoupracy mübarek olsun! FULL'er Yapalım mı, Abi? Ortadoğu'da Sezaryen Mısır'da Karaoke Devrimi Mısır'ı Okurken Obama ve ikinci yeşil kuşak projesi (I) Bir Ortadoğu Masalı Mutlu Oligarşiden Kutlu Oligarşiye Ey zahit, şaraba eyle ihtiram! Bilinç ve Sürgün İbrahim, devir içimdeki putları! İdeolojik dil ve Teolojik Tarih Pardon, Size Demokrasi Diyebilir miyim? Paralel Evren, Küresel İslamcılık Erkekler ne zaman "adam" olur? "Millî" Küreselleşme? AK'Kışşş Kimliklerin Kurdu “Hiç” i öğrenmek GELENEK VE MANKURT Küresel tapınak, yerel rahipler ve Hipnoz Çift-düşün, yeni-konuş! Batı'yı ararken... Aforoz’malar… Halife Ömer Hayek’i ne zaman okumuştu? AĞLAMAKTAN ÇAĞLAMAYA DOĞRU KÜRT'AJ Shalom, Kürdistan! İstiklal marşını yeniden yazmak İslam, Millet, Hilafet ve Siyaset Amerika düşmansız olabilir mi? Mustafa Reşit Paşa'ya Mektup Keşif... Babil’in dil’beri Medeniyetlerin neyi çatışıyordu? Tarihi hangi hikâyeci yazar? Zihin Kontrolü ve Kült YUMURTANIN AK'I, SARISI Ebu Zer’in günlüğü Her şey zıddı ile mi kaim? Melamilik “marka” mıdır? Melâmilik Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm AŞKA DAİR NE VARSA Medya medyumluğu ve wikisızmalar Türkiye, İran ve Dünya Barışı Muhafazakârlık “marka”sı? Füze ümütz! “Van münütz!” Çin'in hafızası ve küresel sistem Kutlu veda Öznellik Öz’neliktir! Hz. İnsan, Hz. Peygamber ve emanet Said Nursi ve tesettür İmam, Örtünme ve Nur Suresi Din duble “yol” mu demekti? Gelenek, mankurt ve reform Aylardan şubat günlerden cuma Alaturkalıktan Kolaturkalığa gelenek Gelenek mürtedi ve kimlik Namus, Kanun ve Fazilete Dair İman "terakkiye" destek midir? Yılmayacağız... ÜÇ TARZ-I MAHALLE VE HAL Hoş geldin, Şeytan! OSMANLI VE NEO-OSMANLI DAYILAR VE DAYILANMALAR Türkiye’de muhafazakârlık ve Dr. Faustus Tesettür neyi örtüyor? Milat oluşturmak Yahudilik bir din mi yoksa ırk mıdır? Tarih satrancını asıl kim oynuyor? Mahalle ve getto Tanrı, totem ve muta nikahı Orta Doğu’mların ebesi ŞOFÖR MAHALLİ BASKISI KÜRESEL İSLAMCILIK RENAN'I VE KENDİMİZİ AŞMAK Medine Vesikası Türk solculuğu ve İslamcılığı Batı’k düşüncelerin Doğu’şu BATI'NIN DEĞERLERİ EVRENSEL MİDİR? NEO-MUHAFAZAKÂRLIK VE YİN-YANG Karadul KEDİLER VE FARELER “Erkekliğin” yasası, “kadınlığın” tasası ON ADIMDA LİBERAL OLMA TÜYOLARI Neden Federasyon? Kaburga kemiklerimdeki sızı? Ortadoğu ve Darbeler "Küreselleşme "millet"e neden karşıdır? TURNUSOL Ya 12 Eylül sonrası? (II) Ya 12 Eylül sonrası? 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (II) 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (I) Kim ne der? Ne zaman ki…
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA