DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin BOSNAK
Metin BOSNAK
Giriş Tarihi : 26-04-2022 01:49

ÖDLEK ÖCÜNÜ ALDI MI?

 

 

Ödlek öcünü aldı mı?

 

Yaşam alanları ile inanç alanları arasında sistemsel fark varsa toplumlar ve bireylerde bir ikileme neden olacaktır. “Kişilik parçalanması,” “ikinci ben,” “ikinci fıtrat” denilen bu hadise yaşam alanlarına da inanç alanlarına da tam uyamayan, ikisine de kendini tam veremeyen huzursuz nesilleri oluşturur. Ruh ve bedenin zaman ve mekândaki birliği kişisel mutluluk ve iç bütünlük unsuru iken, iç monitörlerin sansürleri ile dış âlemin cezbeleri arasında bocalamaya yol açar; bunun adı buhrandır. Çalışırken tatili, tatildeyken işi düşünen ya da ibadet halinde işi düşünmekten tutun da, imrenilen ile “emredilen” arasında kalmışlığa kadar uzun bir serencamı ifade eder.

 

Yapılan muhasebeler sonunda kültür, yaşam ve inanç alanları arasında sıkışır. Hayatta kalma, hayatı “yaşama,” hem de hayatta kalmanın gerekçe ve ruhsatlarını bizzat inanç alanının içinden çıkarmaya çalışır; tefsirden uzaklaşıp tevile müracaat eder; zilleti, bir geçici “illet” halinden çıkarıp karakter haline dönüştürmeye başlar. Her ilacın prospektüsü kendine özgü iken, hayatın marazlarını tedavi etmek iddiasındaki inancın prospektüsü değişmeye başlar. Pagan Roma idaresindeki Hıristiyanlık, Hıristiyan Roma idaresindeki diğer millet ve medeniyetler, Eski Mısır idaresindeki farklı etnik gruplar, Çarlık dönemi muhalifleri ve Sovyet Rusya dönemindeki dinleşen ideoloji sultasındaki diğer kültür ve halkların durumu çok benzerlik gösterir. İkilemlerin içinde sürüklenme sonucu, ikileşen, üçleşen tabiatlar ve tiyatrolaşan toplum hayatı çıkmaya başlar. “Ödlek” (zaman, felek) öcünü almaya başlamıştır.

 

Müslüman ağırlıklı ve Katolik/Hispanik hemen her ülkede var olan bir gerçekliktir bu.  (Kolonizasyon sonucu sömürülen ülkeleri saymaya zaten gerek yoktur.)  “Bir buçuk milyarlık” kitle diye addedilen İslam ülkelerinde medeniyet gitmiş, geriye sadece manevi desteklerden ve beslenme unsurlarından mahrum “ibadet” adıyla ritüeller hüküm sürmektedir. Kulluk bazen Allah’a, bazen Allah’ın kuluna olmaktadır. Ritüel “Allah’ı hoşnut kılmak” tarzında tezahür ederken, kulun kendi gibi olan kulu hoşnut kılmak zarureti kalkmaktadır. Öte yandan,  “haram” ile “helal” kelimeleri giderek kelamdan ve hayattaki tedavülden kalkmış ya da kişisel ya da kitlesel çıkar ve onu desteklemesi gereken faydacı içtihatlarla yeniden tanımlanmaktadır. Çünkü küreselleşme ile kurumsallaşan mantık tükettiği kadar kimlik ve anlam sahibi olmaktan ibarettir.

 

Medeniyet kimliği olmayan, her rüzgâr önünde savrulan, rüzgârdan polen uman ve kendini kurtarmanın en büyük ülkü olduğu, tüketmenin hayattaki en büyük düstur olduğu zamanlardayız. Tükettikçe tükenmenin ideolojisidir bu. Tüketme imkânının daraldığı noktada, bizzat inanç alanının meta ile tevil edilmesi veya metaya tahvil edilmesi tüketim ideolojisinin belirgin sonucudur. “Mevut nesil” ise mevcut neslin etkisiyle ve onların yapısal klonlanması sonucu zaten gelecek gibi de görünmüyor. Hem günlük hayata, hem de “küresel sisteme” karşı direnme gücü geliştirmek yerine, küresel sistemin himmeti, lütufları ve akidelerine rabıta artmaktadır.

 

Tüketimin kendini kurumsallaştırdıkça, aslında küresel sistemin mahalli kopyalarını ortaya koymaktadır. Türk toplumunda şu an Türk kültürünü hakkiyle yansıtmayan ve kısır bir sinema vardır. Hidayet veya şuuraltının sahte mayınlarla patladığı sıra dışı cinsellik pazarlaması kokan edebiyat ürünleri hâkimdir. Amerikan’ın popu, adı “İslamî” olan, ama süzülmüş bir Türk-İslam kültürünün musiki kanadını hiç yansıtmayan “Medine… Medine” diye cıyaklamaları, mutfağına ve diline Amerikan aksanı, giyimine Avrupa cafcafı ve Amerika sallapatiliği hâkimdir. Mimaride kurnaz fırsatçılık ve geçmişin en kötü taklitleri ile asimetrik heybet ve görüntü hâkimdir. Estetik zaten aranan bir şey olmaktan çıkmıştır. Camilere kadar uzanan bir garabet silsilesi kadim medeniyetin devamı olmak bir yana onların yanına bile yanaşamaz konumdadır.

 

Fukaralık ve görgüsüz zenginliğin düzensiz ihtişamı bir arada tarih içinde farklı zamanlara, kültürler arası uçuruma davet çıkarıyor. Hem de bunlar Mark’ın ekonomik teorilerini doğrularcasına olmaktadır. Yeni burjuva eski burjuvanın alışkanlıklarının tamamını sadece bir renk farkıyla içselleştirirken, değişen maddi çevresini de değişen manevi iklimiyle mütenasip haline getirmektedir.

 

Öte yandan, milletimizin medeniyet damgaları uzun zamandır ne iç ne siyasette hâkim oldu ne dış siyasette. Bunun sonucunda, aslında çoktan harap olmuş bahçeden numuneler kotarılma çabasıyla saksılara ve başkaları görsün diye tek tük kokusuz çiçekler aşılanarak bir vicdan muhasebenin rahatlama ikonları oluşturulmaktadır. Propagandadan uzak sanat ve medeniyet unsurlarından uzak kalınca insanlar hem kültürüne yabancılaşmaktadır hem de kendilerine. Sonuçta madden öbür dünyaya manen bu dünyaya hasredilen davranış kalıpları tebarüz etmektedir. Bir taraftan bu tarafı kurtarma, öbür taraftan diğer tarafı kaçırmama isteği bocalamaları artırmaktadır.

 

Ne inancından veya ne inançsızlıktan tam olarak mutmain olmayan, farklı hayatları yaşamaktan memnun olmayan, ama ne de inancını reddedebilen bir algı var ortaya karışık.  İnancın temeli ve kültürün temeline inilmediği için de en ufak bir zorlukta ya inançtan veya onun getirdiği yükten tevil yoluyla çark etme psikozu ya da bizzat bunu müstahak olunan bir sonuç olduğuna edilen imanla oluşan yeni bir inanç alanı da beraberinde. “Asra yemin olsun ki!” dedikten asra uyma zamanı mı ne? İyi, ama asrı kim tayin ediyor? Neye ne kadar uymak? Uymak, ama niçin? Yoksa oymak mı bu kültürü nedir?

 

Bunların örneklerini her gün görmekteyiz aslında.  Mesela iktisadi hayatta olanlara bakalım.  Bankacılık ve faiz sistemine alternatif siye sunulan modellerin nasıl da aslında kapitalizme uyumlu. Yastık altındaki para ve altınları ve yurtdışındaki işçi dövizlerini ülkeye çekmek mantığıyla çıkarılan finans kurumları yasasının terminoloji farkından öte bir işlevi olmamış, faizler yükselirken o meşhur “kar payları” artmış, düşerken de nasılsa düşmüştür! Daha az hizmete ve faize sırf “faiz” lafı geçmiyor diye razı olan millete bu da yetmezmiş gibi cehaletin ortaya çıkardığı ticaret anlayışıyla mağduriyetler yaşatılmış, üstelik tasarruf güvenceleri olmadığı için ancak kurum sahiplerinin “eline para geçtikçe” mevduatları iade edilecek sözü verilmiştir. 

 

Taksitli alışverişlerde ise gene ne idüğü belirsiz bir vicdan rahatlatma işlemi ile “vadeli rakamı peşin olarak söyleyin, ama gene taksit olsun” a kadar varan bir garabet boy göstermiştir. Sonra bazı markaların alınmamasına dair çıkarılan şayialar ve bundan doğan haksız rekabet ortamı. Ama akide gibi sayılan ve uyulan kurallar beraberinde ikram olmaktadır. Kola içmeyi öcü olarak gösteren kesimler, kolanın mucidi mantık ve sermaye ile en alasından ekonomik ve siyasi işler yapmaktan geri durmamış, işbirliği yapmışlardır. Burada kim kimi kardırmıştır, o da belli değil. Alan, satanı mı? Kurum, mudiyi mi?  Yoksa her iki kısım da anlaşıp aslında Allah’ı mı kandırmaktadırlar?

 

Aslında en üst kimlik haline gelmiş kapital ve tüketim alışkanlıkları “koy sepete kabilinden” katılan diğer kimliklerin yanında gizli ve sinik ve onlara tabi ve yardımcı iken, kelamda bütün bunların tersi ifade edilmiştir. “Bakın, biz de sizin gibi büyük merkezlerde alışveriş yapıp kimlik ediniyoruz, sizin gibi tüketip yaşıyoruz; o halde farkımız ne dercesine modernite anlayışı başkalarının biçtiği kalıpları ancak taklide yetişebilen güruhlar ortaya çıkarmaktadır.  Öte yandan, sadeliği tercih sebebi ekonomik olanın da karşılıklı sansürleri devreye sokması yani kendine mecburiyetten takva payı çıkarması var.  Her iki tarafta bir şeyi temsil ediyor, ama ikisi de kendisini temsil etmiyor sonunda. Ya da kendi kimliğinin farkında olmadan kimselere kim olma çabasına dönüşmek…

 

Modernite için onu izlemek, bunu dinlemek, birilerine kendini beğendirme ya da kabul ettirme çabası. İşin ilginci ne bu “kesim” de ne de “karşıt” kesimde demokratik hoşgörü bilinci olmayıp demokrasi karşıdakini dövme sopasına dönmektedir. Aslında Türkiye’de sistemden şikâyeti olan da yok gibidir. Şikâyetçi olanlar sistemin adaletsizliğinden ve ataletinden değil, sistemin kendi çıkarlarına çalışmamasından müştekidirler.

 

İkilemlerin kaynağında yatan samimiyetsizlik, dirayetsizlik, cehalet ve bunların yarattığı boşluğu dolduranların taktikleri yatmaktadır. İkili bir düşünce sistemi, ikili bir davranış tarzı, ikili bir algılama, ikili bir hedef, ikili bir yüz, ikili kelam halleri. Hâlbuki her şey “Bir”in üzerine kuruludur görünüşte. Hatta “dar”lar bile farklıdır. İşine gelirse “Daral Harptir” Türkiye: vergi ödenmez, kaçırılır.  İşine gelirse “Daral İslam’dır”: zekât filan kaçırılır. 

 

On dokuzuncu asırda Avrupa’nın yaşadığı hastalıklardan farklı halde değil durumumuz sanırım.  Nietzsche’nin “Tanrı öldü ve onu biz öldürdük” sözünü telaffuz eden hiç yoktur belki, ama O’nu öldürmek ona karşı samimi olmamakla aynı değil mi?  Eğitimin, ticaretin, siyasetin, dinin başka başka tanrıları mı var yoksa ki birinde bir tanrının, diğerinde diğerinin sözü geçsin? Mal ve para çalmak haramsa, kopya da haram olması lazımdır, ama değil! Benim namusum bana kıymetli ise başkaları da aynı olmaz mı? İş ahlakı deyince ne anlamak lazımdır? Haksız kazanç haramsa müşteri kazıklamak hatta bunu ayet ve hadislerle bezenmiş ve adları kutsallardan devşirilmiş yerde nasıl yapılır?  “Az pahaya” satmak niye.  Emeğin kıymetini kaç kişi bilip ona göre elinde varsa, diploma, araba, para pul her ne ise, hak ettiğini düşünüyor acaba?  Yoksa zamana uymak mı gerekli yine? Şehirde yaşamak insanı acaba ne kadar medineli yani medeni, yani şehirli yapar acaba? 

 

Batılılaşma taraflarını kınaya kınaya, onu “Batıllaşma” olarak tanımlaya tanımlaya varlık alanı oluştururken, Batılılaşmanın bunca ateşli savunucuları olmak nasıl bir fazilettir meraktayım. Ama farkında olduğumuz bir şey daha var: aslında zalim ve mazlum olan da yok gibidir. Küçük ve büyük zalimler arasında yapılan bir zulmet yarışından ibarettir küresel sistemin savaşı. Küreselleşen dünyada herkese iki metrekare yer bulunur elbet! Ödlek işte böylesine sinsi bir şekilde öcünü almaktadır.

 

 

 

      

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin BOSNAK

Metin BOSNAK

DİĞER YAZILARI MUHSİN BAŞKAN Mum Titrer Hanemizde Ülkücülük CHP'yi Ne Zaman Sevdim İSLAMCILIKLA MÜSLÜMANI, TÜRKÇÜLÜKLE TÜRKÜ YABANCILAMAK SOSYAL MEDYANIN SOS'LARI PARALEL YAPI Bosna'daki Türk Üniversitesi: IUS DER SPİEGEL "BOYUN EĞME" DİYOR DEVRİM Mİ DEDİNİZ? BİRLİK VE BERABERLİK NEDİR? DİL TARİH VE İDEOLOJİ AYNAYI ARAMAK... MAKULLER AKİLLERE KARŞI VEDA HUTBESİNİ OKURKEN HİNLİK VE HAİNLİK ÖTESİNDE TARİHE BAKMAK ALPEREN OLMAK BİR HİLAL BİR İHTİLALDİR DELİLİĞE ÖVGÜ AŞK'A DAİR YAKLAŞIMLAR BİLİM, İDEOLOJİ VE DARVİNİZME DAİR YALAN DÜNYADA GERÇEK TARİH OLUR MU? DELİ DUMRUL'UN KÖPRÜSÜ ORTAYA KARIŞIK HALLERİMİZ EFKAR VE HERZELER YUSUF, ŞEHİR VE TABUYA DAİR EĞİTİME NEDEN HAYIR? EFKAR VE HERZELER "ADAMLARIN" PLANI HER ZAMAN TUTAR MI? İNGİLİZ'CE KONUŞMAK... BEN ÖLÜNCE KİM KALIR? BİLMENİN MALİYETİ NEDİR? BU ÜLKEYİ ANLAMAK... NİYET TAVŞANLARI VE TARİH ŞERİF MARDİN VE CUMHURİYETİN GETTOLARI FERMAN VE FETVA BAYRAMLARDAN BAYRAM BEĞENMEK AŞKIN BAR/KODU MEVSİM SONU İNDİRİMLİ LİBERALCİLİK YOL DA İÇİMİZDE SEYYAH DA! OSMANLI NE ZAMAN ÖLDÜ? SÜRGÜN KAYIP MEDENİYETİ ARARKEN... KÜRDİSTANA DAHA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ? İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ MHP NEREYE GİDİYOR? NASIL BİR GENÇLİK? KİM KORKAR EBU ZER'DEN? MEHDİ NE ZAMAN GELECEK? "GÜZEL VE YALNIZ ÜLKE"YE Milliyetçilik ve Kürtler İLETİŞİM VE PROPAGANDA BATILILAŞMAK TWITTER'DA KENDİMİZİ OKUMAK "DANIMARKA ÜLKESİNDE KOKUŞAN ŞEYLER" BİSİKLETİN İSLAMİ OLANI FİRAVUN VE HİÇ'LİK KAMUSAL ALAN DÖNÜŞTÜ MÜ? KADIN, ŞEYTAN VE ÖLÜM ÇEVRİM İÇİ AHLAK ÖLÜM VE YAŞAMA KORKUSU KISKANÇLIĞIN KISKAÇLARI 11 Eylül ve ABD YA 12 EYLÜL SONRASI? Korku ve alkışlar arasında Ortadoğu AYDIN, MÜNEVVER VE ENTELEKTÜEL ORTADOĞU'DA OLANLARI ANLAMAK KAVGA NEREDE? KAVGA NEREDE? ORTADOĞU'NUN YENİDEN TASARIMI SUSMAK, PUSMAK VE BİRLİK DİL VE TARİH KAVGAMIZ HOLİGARŞİ Said Nursi ve Cemaat algısı Size “İslamî alt-çevre” diyebilir miyim, “abi”? MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? TÜRK LİBERALİZMİ AŞK MI MAŞUK OLAN? DİN'ERCİLİK SİVİL İTAATSİZLİK NEDİR? NEDEN KÜRT ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ? DEĞİŞİM İDEOLOJİSİ VE LİBERAL PROPAGANDA 12 EYLÜL SONRASI UZLAŞMA LİBERAL STATÜKOCULUK UYKUYU ÖLDÜRMEK "EKSİK ETEK" BABİL, DİL VE PROPAGANDA DENKTAŞ'IN ÖLÜMÜ AİKİDO VE "KÜRDİSTAN" DEĞİŞİM TÜRKÇE VE İDEOLOJİ "KASIMPAŞALI" BAŞBAKAN "İBRAHİMİ DİNLER" BİLİMLE DİNİ UYUŞTURMAK KOLTUĞA OTURAN VE KOLTUĞUN OTURDUĞU İNSAN TEMCİT PİLAVI VE YENİ OSMANLI RODRİGEZ NEDEN LİBERAL OLAMAZ? BEN'SİZLİĞE ŞİİR TOPKAPI'DAN DOLMABAHÇE'YE DÜŞERKEN ERBAKAN'I ÖZLERKEN MÜSLÜMAN VE İSLAMCI İSLAM VE FEMİNİZM KAÇIRILAN GÜNDEM BIDEN NOTLARI DEMOKRASİDE KİM KİM ÖPÜYOR ARAF'TA TARİHLERDEN TARİH BEĞENMEK İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ ARAFTAKİNİ ÖZLEMEK Hayatta Sürgün Olmak AKADEMİSYENLİK KÜRESEL KARADUL TEFRİKALARI GÜNCELLENEN MESİHİ BEKLERKEN TÜRKİYE KOLTUK, TURNUSOL VE KİMLİK BOSNA'DA BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ KOVBOY MEHTERANLA JAZZ ÇALARKEN Amerika ve Anti-Amerikan Kimlikler AMERİKAN KİMLİĞİ VE ŞEYTANLARI DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ KUTLU VEDA DEĞİŞİMİN TÜRKÇESİ VE UYANIŞ TANRI, İNSAN VE TAKVİM Millet Olabildik mi? Zaman, medeniyet ve din Zaman, medeniyet ve din Mehdi’yi beklerken ORTADOĞU VE YENİ İNSAN Kediler, Fareler ve Vatan Kürşat olma vaktidir Gülün Adı, Kadın ve Takva İslamo-Amerikancılık EBCET, CİFR VE TARİH SÜBJEKTİF OLMANIN FAZİLETİ DİPLOMASİMİZ NEREYE? İSTİKLAL MARŞI YENİDEN YAZILABİLİR Mİ? KOKUŞAN BİR ŞEYLER VAR! KÜRESEL KARADULUN AĞLARINDA "Yeni Osmanlı"nın Yeni Haçlılara Yardım Tezkeresi KATLİAMERİKA MAHALLE, BASKILAŞIM VE FİKİR NAMUSU YARASANIN ÇIĞLIĞI VE DİPLOMASİ Ay lav yu, Cani! AŞKIN HALLERİ DOKUZ HECELİLER FİRAVUN... Kadın'ım... 28 Şubat ve Erbakan KADDAFİ'DEN KESESİ Ve Yine Karşınızda Renan, Sykes ve Picot Democoupracy mübarek olsun! FULL'er Yapalım mı, Abi? Ortadoğu'da Sezaryen Mısır'da Karaoke Devrimi Mısır'ı Okurken Obama ve ikinci yeşil kuşak projesi (I) Bir Ortadoğu Masalı Mutlu Oligarşiden Kutlu Oligarşiye Ey zahit, şaraba eyle ihtiram! Bilinç ve Sürgün İbrahim, devir içimdeki putları! İdeolojik dil ve Teolojik Tarih Pardon, Size Demokrasi Diyebilir miyim? Paralel Evren, Küresel İslamcılık Erkekler ne zaman "adam" olur? "Millî" Küreselleşme? AK'Kışşş Kimliklerin Kurdu “Hiç” i öğrenmek GELENEK VE MANKURT Küresel tapınak, yerel rahipler ve Hipnoz Çift-düşün, yeni-konuş! Batı'yı ararken... Aforoz’malar… Halife Ömer Hayek’i ne zaman okumuştu? AĞLAMAKTAN ÇAĞLAMAYA DOĞRU KÜRT'AJ Shalom, Kürdistan! İstiklal marşını yeniden yazmak İslam, Millet, Hilafet ve Siyaset Amerika düşmansız olabilir mi? Mustafa Reşit Paşa'ya Mektup Keşif... Babil’in dil’beri Medeniyetlerin neyi çatışıyordu? Tarihi hangi hikâyeci yazar? Zihin Kontrolü ve Kült YUMURTANIN AK'I, SARISI Ebu Zer’in günlüğü Her şey zıddı ile mi kaim? Melamilik “marka” mıdır? Melâmilik Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm AŞKA DAİR NE VARSA Medya medyumluğu ve wikisızmalar Türkiye, İran ve Dünya Barışı Muhafazakârlık “marka”sı? Füze ümütz! “Van münütz!” Çin'in hafızası ve küresel sistem Kutlu veda Öznellik Öz’neliktir! Hz. İnsan, Hz. Peygamber ve emanet Said Nursi ve tesettür İmam, Örtünme ve Nur Suresi Din duble “yol” mu demekti? Gelenek, mankurt ve reform Aylardan şubat günlerden cuma Alaturkalıktan Kolaturkalığa gelenek Gelenek mürtedi ve kimlik Namus, Kanun ve Fazilete Dair İman "terakkiye" destek midir? Yılmayacağız... ÜÇ TARZ-I MAHALLE VE HAL Hoş geldin, Şeytan! OSMANLI VE NEO-OSMANLI DAYILAR VE DAYILANMALAR Türkiye’de muhafazakârlık ve Dr. Faustus Tesettür neyi örtüyor? Milat oluşturmak Yahudilik bir din mi yoksa ırk mıdır? Tarih satrancını asıl kim oynuyor? Mahalle ve getto Tanrı, totem ve muta nikahı Orta Doğu’mların ebesi ŞOFÖR MAHALLİ BASKISI KÜRESEL İSLAMCILIK RENAN'I VE KENDİMİZİ AŞMAK Medine Vesikası Türk solculuğu ve İslamcılığı Batı’k düşüncelerin Doğu’şu BATI'NIN DEĞERLERİ EVRENSEL MİDİR? NEO-MUHAFAZAKÂRLIK VE YİN-YANG Karadul KEDİLER VE FARELER “Erkekliğin” yasası, “kadınlığın” tasası ON ADIMDA LİBERAL OLMA TÜYOLARI Neden Federasyon? Kaburga kemiklerimdeki sızı? Ortadoğu ve Darbeler "Küreselleşme "millet"e neden karşıdır? TURNUSOL Ya 12 Eylül sonrası? (II) Ya 12 Eylül sonrası? 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (II) 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (I) Kim ne der? Ne zaman ki…
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA