Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ÝYÝ MÜSLÜMAN OLMAK VE HANEFÝ AVCI OLAYI!

ÝYÝ MÜSLÜMAN OLMAK VE HANEFÝ AVCI OLAYI!

  Bu yaz 30 Eylul 2010, Persembe 14:37:07 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Bu iþler gerçekten cemaatin yetiþtirdiði ve kadrolara yerleþtirdiði kiþiler tarafýndan mý yapýlmaktadýr, öyleyse bu neyin hesaplaþmasýdýr?


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Güzel Ülkemizde, son yýllarda dilden dile dolaþan ve akýllara kazýnan bir durum söz konusudur; yasa dýþý dinlemeleri ve komplo ile tutuklamalarý yapan cemaattir! Gerçekten öylemidir?

  Bu iþler gerçekten cemaatin yetiþtirdiði ve kadrolara yerleþtirdiði kiþiler tarafýndan mý yapýlmaktadýr, öyleyse bu neyin hesaplaþmasýdýr?

 Cemaate yolu düþmüþ ve cemaatin içine girmiþ insanlar için cemaat liderleri, Evliyaullah! Seviyesindedir. Zamanýn en önde gelen Ýslam âlimidir. Müçtehittirler* Müceddittirler**…Nihayetinde, Bedi üz zamandýrlar.***

 

Türkiye’de olup biten birçok olayýn altýnda meþhur cemaat vardýr þüphesi ve kanaati gittikçe yaygýnlaþmakta, birçok kimse için kesin yargý niteliðine bürünmektedir. Bu tür komplo ve sindirme operasyonlarýnýn, yukarýdan gelen emirler neticesinde gerçekleþtirildiði kanaati hâsýldýr. Bu durum gerçek ise komplo emirlerini verenler zamanýmýzýn Mücedditleridir! Bu mantýkla yaklaþýldýðý takdirde, gerçekleþen hadiseler zalimler için caizdir! Olayý gerçekleþtirenler ve buna sevinenler açýsýndan bir beis görülmemektedir.

 Oysa geçmiþten günümüze kadar iyi bir inceleme yapýlacak olursa, ( Anadolu’da) bu tür yöntemlere baþvuran tek cemaat; Hassan Sabbah’ýn kurduðu ve afyon ile uyuþturup, sahte cennetten bahçeler gezdirerek kandýrdýðý “Cennet Fedaileri” dir. Bunlar, afyonun tesiri ile yaptýklarý eylem neticesinde, Cennete gideceklerine inanmaktadýrlar. Sabbah’ýn fedailerinde kâtl söz konusudur, burada ise beden olmasa bile, hürriyetler ve onurlar katledilmektedir. Her iki durumda da amaç cennete gitmektir.

 Ýslam dini her türlü komployu, iftirayý ve insanlarýn onurunun linç edilmesine yönelik bütün davranýþlarý þiddetle reddetmiþ, bu tür davranýþlarý yapanlarý “Ölü kardeþinin etini yemek” ile bir tutmuþtur.

 

Ýslam dini “ben Müslüman’ým” diyen birisine karþý, kimsenin, hayýr sen Tekfirsin**** deme hakkýnýn olmadýðýný emretmiþtir. Hazreti Peygamber bir Hadis-i Þerif’te, Müslüman kardeþine tekfir diyen için “þayet öyle deðilse söz söyleyene döner” demektedir. Demek ki, ben Müslüman’ým diyenler için deðilsin deme hakkýna kimse sahip deðildir.

 Bu komplo olaylarýnýn arkasýnda, baþta ABD ve Ýsrail’in olduðu düþüncesi de herkesin malumudur. Böyle bir iþbirliði yapanlar için de, kesin hükümler ile Ayetler söz konusudur. Nisa suresi 144. Ayette; “Ey iman edenler, müminleri býrakýp da kâfirleri veli (dost) edinmeyin.” Demektedir.  Al-i Ýmran Suresi 28. Ayette ise “Müminler, müminleri býrakýp da kâfirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluðu kalmaz. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakýnma(nýz) müstesnadýr. Allah size kendisinden korkmanýzý emrediyor ve dönüþ Allah’a dýr.” Buyrulmaktadýr.

 Ýki durumu birleþtirdiðimiz de Müslüman’ým diyen insanlara karþý Hýristiyan ve Yahudiler ile iþbirliði yaprak zulüm etmek günahlarýn en büyüðü olsa gerek.

 

Bu durumda, bu nasýl bir Âlimliktir, Evliyalýktýr ki, Ýnsanlarýn onuru ile þerefi ile oynamakta bir sakýnca görülmemektedir.

 Bu tür olaylar açýsýndan 2005 yýlý ülkemizde bir milattýr. Meþhur Özel Yetkili Savcýlar ve Hâkimlerin icraata baþladýðý yýldýr. O tarihten itibaren birçok masum insan ( Masumiyet karinesine göre) sebepsiz yere tutuklanmýþ, yýlardýr hapis yatmaktadýr. Saðlýðý el vermediði halde cezaevlerine doldurulmuþ ve koma vaziyetinde tahliye edilmiþtir. Vicdanlarda çok büyük yaralar açýlmýþ, tedavisi mümkün olmayan psikolojik travmalara maruz kalmýþlardýr.

 Linçe tabii tutulan, yýllarca ülkesine caný pahasýna hizmet etmiþ, aylarca evlatlarýndan uzak kalmýþ, kurþun yemiþ, kurþun atmýþ insanlar vardýr. Bunun yanýnda, tabii olarak görevi kötüye kullananlarda vardýr. Ýyi ile kötü ayný resmin içine montajlanarak imaj kirliliðine neden olunmuþtur. Adý konulamamýþ bir örgüt ve lideri tespit edilememiþ bir yapýnýn içine vatanýný seven ile sevmeyen, esrar içenle zemzem içen karýþtýrýlýp ortaya bir þema atýlmýþtýr.

 Gerçekten suçu olanlarý ayýklayarak meseleye yaklaþacak olursak, masumlarýn hakkýný koruma görevi kime aittir? Bu ülkede kötü þeyler oluyor, zulüm baþladý, hukuk ayaklar altýna alýnmaktadýr, kimsenin güvencesi kalmadý türünden feryatlarýnýn ulaþacaðý vicdan sahibi insanlar yok mu dur?

 Yukarýda örnek olarak verdiðim Ayetler bir þey ifade etmiyor ve illaki bunlar Müslüman deðildir diye ýsrar edenler varsa; Ýslam dini, Ýslam adýna uygulanan zulmede rýza göstermemektedir. Savaþ hukuku’nun en güzel örnekleri, Ýslam tarihinde vardýr. Esirlere en güzel muamelenin uygulanmasýný emreden din de Ýslam’dýr.

 Gelelim gündemin en önemli konusuna. Hanefi Avcý yazdýðý “Dün Devlet Bu Gün Cemaat” adlý kitabýndan dolayý mý tutuklandý, yoksa söylenildiði gibi zaten tutuklanacaktý ve o kitabý alelacele mi yazdý?

 Hanefi Avcý Emniyet içerisinde oldukça büyük bir üne sahip, baþta “Susurluk” olmak üzere çeþitli konularda ön plana çýkmýþ, Cemaate de oldukça yakýn bir emniyet müdürüdür. Ýstihbarat konusunda uzmanlýk bakýmýndan Türkiye’de 3-5 kiþinden birisidir. Tutuklanmasýna sebep olan olaylarýn gerçek yüzü ileride ortaya çýkacaktýr, ancak Ýstihbarat yetkililerin birçok muhbir kullandýðýný herkes bilir. Muhbirler ile olan diyalogundan yola çýkýlarak bir örgütün üyesi gibi muameleye tabii tutulacak olursa, yapýlan akýl almaz bir iftira ve akla hayale sýðmayacak bir iþkencedir. Ayný tarz soruþturmalarý ve tutuklamalarý Hrant Dink Cinayetinde Erhan Tuncel adýndaki muhbiri kullananlara da yapmalarý gerekmez miydi?

 Adamýna göre bir hukuk ve soruþturma süreci, hukuksuzluk arþa vardý feryatlarýný haklý çýkartmaktadýr.

 Avcý’nýn evi arandýktan sonra, son yýllarda yazýp çizdiklerinin tamamýna yakýný yalan, varsayým ve þüphelere dayanan malum medya, evde bulunan uzun namlulu ruhsatlý kalaþnikof silah ile devletin envanterinde bulunan sahte kimlikler ile iki tabancanýn üzerine atladý, kaçak malzemelermiþ gibi yayýnlar yapýldý. Daha öncede ifade ettiðim gibi bu yaklaþým bir iftira deðil midir?

 Yaþanýlan olaylara bakýldýðýnda malum medyanýn tavrý; 68 Kuþaðý sol gazeteler ve gazeteciler ile 28 Þubat dönemi Fadime Þahin Medyasýný bile kýskandýracak psikolojik harekât düzeyine ulaþmýþtýr. Erzincan’daki Ýlhan Cihaner soruþturmasýna bakýldýðýnda, Hanefi Avcý soruþturmasýna, Ergenekon soruþturmasýna ve daha birçok soruþturmanýn veriliþ biçimine bakýldýðýnda, yapýlanlarýn özellikle Ýslam adýna yapýlýyormuþ gibi sunulmasý ve algýlanmasý baþlý baþýna zulmün kendisinden ibarettir. Hukukun tam manasý ile iþlediði sitemlerde kimse dokunulmaz deðildir. Geçmiþte bir takým insanlar dokunulmaz olarak görülüp, ona göre muamele yapýlýrken, günümüzde cemaat ve tarikat önde gelenleri ya da onlara yakýn olan kiþiler dokunulmaz olarak algýlanýlmaktadýr.

 Kökleri dýþarýda olan, bir çeþit soðuk savaþ dönemi ve Demirperde soruþturmalarýný andýran süreçte maalesef olaylarýn duraksadýðý an’lar “Lili Marlem” türküsünün çaldýðý ona beþkala dan ibaret.

 Kanunlar ne kadar düzgün olursa olsun, yargýçlarýn vicdanýdýr “Adalet” daðýtan, Adaleti kirleten, ýrzýna geçen ise Ýslam adýna yaptýðýný söylemektedir. Bu gün bunu yapanlar eninde sonunda Adalete tecavüzden yargýlanýp gereken cezayý alacaktýr.

 *Kur'an'ýn sýrlarýný hakkýyla bilen, içtihat yapabilen, Ýslâmî ilimlerin bütün hükümlerinde otorite olan her fýkýh bilginidir

 **Dini tecdid eden, onu, zamanýn anlayýþýna uygun þekilde yeniden yorumlayan zatlara denir.

 *** Zamanýn en iyisi, en güzeli, mükemmel insaný demektir.

 **** Kâfir demektir.


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.