Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
ÝKÝ ÞEHÝT BÝR ADEM YAVUZ!

ÝKÝ ÞEHÝT BÝR ADEM YAVUZ!

  Bu yaz 14 KASIM 2011, Pazartesi 09:32:27 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Adýnýn yaþatýldýðý birçok sokak, birçok çeþme, birçok park-bahçe vardýr, lakin kaderiyle mütevellit olaný sanýrým Bizim YÝBO olmuþtur.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Bayramdan sonra haberim oldu.

Benim de hayatýmda çok önemli bir yeri olan, Hafik Adem Yavuz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu Hayvan Pazarý olmuþ!

Ne diyelim? Vatana, Millete hayýrlý uðurlu olsun…

Adem Yavuz’u bu memlekette kim bilir ki, kim tanýr?

Eski tüfek gazeteciler, birde Hafik YÝBO mezunlarý…

Kýbrýs Stratejik Araþtýrmalarý Dergisi’ne yazdýðým “Haber Gazetesi’nin Penceresinden Kýbrýs Barýþ Harekâtý”  baþlýklý makalemin araþtýrma ve hazýrlanma aþamasýnýn birçok yerinde adýna defalarca rastladýðým bu kahraman gazetecinin iç burkan hikâyesi ayný zamanda çalýþmamýn her safhasýnda aklýma hep YÝBO’yu getirdi.

Adem Yavuz Hafikliydi, okula da onun adý verilmiþti.

Adem Yavuz’un trajik bir sonu vardý.

Adýnýn yaþatýldýðý birçok sokak, birçok çeþme, birçok park-bahçe vardýr, lakin kaderiyle mütevellit olaný sanýrým Bizim YÝBO olmuþtur.

Hafik Adem Yavuz YÝBO-Namý diðer Yatýlý  Ý.Ö. Bölge Okulu; yüzlerce-binlerce çocuðun/gencin umudunun sýðýndýðý yerdi.

Ýmkânsýzlýk içerisinde ki babalarýn, daha da önemlisi analarýn, evlatlarýný teslim ettiði, devletin asil baðrý, emin elleriydi.

Her þeyden önemlisi kimsesizlerin sokaða atýlmaktan kurtulduðu, sýcak aþ’a, iki dilim ekmeðe, ayakkabýya,  pantolona, kazaða, gömleðe kavuþtuðu yerdi.

En küçüðünden en büyüðüne kadar, bütün yatýlý öðrencilerin kaderine binaen “Askeri” bir hiyerarþi vardý okulda, Küçük olan erken kalkar, erken soyunurdu mutlak olan “toplamýn” gündelik ihtiyaçlarýna.

Bu yönüne mazur, birazda sýkýntýlýydý.

Okulun Eðitim Binasý, Erkek Yatýlý Binasý, Kýz Yatýlý Binasý vardý. Ýki apartmandan iþtirak lojmaný,  top sahasý, çamlýðý, oyun bahçesi vardý.

Yanýnda mezarlýk, harabe halinde ki tarihi gýda deposu ve þehitlik vardý…

Kimisi ilkokul 1. Sýnýfta gelirdi YÝBO’ya, kimisi 3’te, kimisi 5’ten sonra. Ne zaman gelmiþ olursa olsun Adem Yavuz, en unutulmaz hatýralarýn yaþandýðý yerdi.

Hasretin, Vuslatýn, Korkunun, Cesaretin bire bir yaþandýðý yerdi.

Hayatýn çetrefilli yokuþlarýnýn çocuk bünyelerinde en alasýnýn yaþandýðý yerdi.

 

...

 

Her þeye raðmen Hafik’in, Zara’nýn, Ýmranlý’nýn, Suþehri’nin Þarkýþla’nýn, Altýnyayla’nýn ve Sivas Merkez Köylerinin çocuklarýnýn devlet kapýsýydý.

Adem Yavuz, ilçe yatýlý okulu deðildi, Adem Yavuz, il yatýlý okulu da deðildi, Adem yavuz çok az okula has bir yücelikte “Ulusal” bir yatýlý okuldu.

Çünkü…

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinden de gelen vardý, Erzincan’dan da.

Çocuklar sadece þubat tatilinde tel örgülerin dýþýna çýkabilirdi, evlerine gidebilir, sevdikleriyle hasret giderebilirdi.

Tuncelililer ulaþým zor olduðu için gidemezdi. Az sayýda durumu çok kötü olan ailelerin çocuklarý ve kimsesizler de köylerine gidemezdi.

Bundan dolayýdýr ki kalanlar büyük bir Ýsyan baþlatýr ve tatil sonu, okul büyük bir yaðmadan çýkmýþ gibi yeniden dizayn edilirdi.

Okulda az sayýda da olsa, ilköðretim yaþýnýn oldukça üzerinde öðrencilerde olurdu, iþ gücünü artýrmak ve tempoyu yükseltmek için görevlendirilmiþ asker de…

Aþçýsý, müstahdemi, þoförü, memuru, öðretmeni birçok insanýn nafakasýný temin ettiði yerdi.

Adem Yavuz’a yolu düþen herkesin mutlaka hayatýnýn en önemli hatýrlarýndan kesitler vardýr.

Ben o zamanýn ifadesiyle ortaokul ikide katýldým YÝBO ailesine.

Tam olarak katýlmýþta sayýlmam, çünkü  “Gündüzlüydüm”

Gündüzlü’nün en kestirme izahý okulun yatýlý bölümünde gecelemeyen, yemekhanesinde yemeyen ve hamamýnda banyo etmeyendir ki, biz de o bahtiyarlýðý yaþamaktan maruzduk!

Büyük bir hevesle okulun yemek hanesinden iki kere yemek yiyebildim. Birisinde babam Sivas’a gitmiþti, diðerinde de okul nöbetçisiydim yakalandým, tabii Babama.

Babam bu konuda çok katýydý.” Memleketin evlatlarýnýn yemeðine ortak olamazdýk” okulun iaþesi öðrenci sayýsýna göre geliyordu, doðrusu iaþe de biraz kýttý.

Zaten öðrenciler de doðru dürüst doymazdý...

Türk tarihinde yiðitler gösterdikleri kahramanlýklarla yücelirdi, YÝBO’da da bu gelenek devam ettirilirdi yani Okulda erkekliðin arenasý “ekmek çalma” yarýþýydý.

Aslýnda erkekliðin yaþýnýn olmadýðýný ben o zaman öðrendim, çünkü Adem Yavuz’da 1. Sýnýftan, 8. Sýnýfýn sonuna kadar, bu konuda baþarýlý yiðitler vardý…

 

 

YÝBO cumartesileri ( etütleri saymazsak) tam anlamýyla muhteþemdi.

Günün büyük kýsmýný top oynayarak geçirir, sýnýf maçlarý yapardýk.

Kesintisiz maçlarýmýza yemek saatlerinde ve yemekhanede topluca izlediðimiz tarihi filmlerde ara verirdik.

Fatihin Fedaisi Kara Murat, Estergon Kalesi, Battal Gazi…

O zamanlar maçlar gündüz oynanýrdý ve maçlarý da sadece TRT verirdi, özel kanallar yayýnda deðildi henüz.

Okul olarak maçlarý yemekhanede topluca izlerdik, Galatasaray’ýn çýkýþa geçtiði yýllardý.

Çýkýþa da geçse Rýdvanlý Fenerbahçe’ye karþý tutunamazdý, Fenerbahçe de MAF’lý ( Metin Ali Feyyazlý) Beþiktaþ’a karþý koyamazdý.

Galatasaray’ýn Nöþetel’i rövanþta 4-0 yendiði maçý da topluca izledik, Beþiktaþ’ýn Þampiyonluk maçýný da… Mesele Milli maç olunca Fenerlisi, Beþiktaþlýsý, Tuncelilisi, Zaralýsý en az Galatasaraylýlar kadar Galatasaraylýydý YÝBODA.

 

 

Okulun etrafýna aðaçlar diktik… Babamla birlikte…

Ýlköðretim öðretmeni babam Ali Tecel, ayný zamanda Tarým Dersi’nin de öðretmeniydi. Okulda tarým dersi en aðýrlýklý derslerden birisiydi. Çünkü okulun mevcudiyetini köylü çocuklarý oluþturuyordu.

Biz topu topu iki sene kaldýk Adem Yavuz’da.

Nihat Devrim, Ömer Kasapoðlu, Suzan Kekül, Suzan Þeyhoðlu, Mehmet Kaya, Orhat Karataþ aklýma ilk gelen isimler.

 Tabi birde okulun müdürü vardý; Hamdi Demirel… Futbol hastasý, argo tabirle futbol manyaðý  (Wordün dil bilgisi imla hatýrlatmasý da Argo veya Kaba sözcük diye uyarýyor ama geç kaldý J)

Hamdi Hoca beni beðenmezdi, ama iyi oynardým, Hamdi Hoca’da iyi oynardý ama ben de ondan iyi oynadýðýmý düþünürdüm.

Ben küçüktüm, cýlýzdým, bu günün Galatasaraylý Servetin ebadýnda arkadaþlarýmýzdan kuruluydu takým.

Hamdi Hocam benim oynayabileceðimi tahmin edememiþti ilk maçta, ben babamýn torpiliyle oynayabilmiþtim, sonra kendimi kanýtladým ve takým kurarken de söz sahibi olmayý baþardým…

Yukarýda öðretmenlerimiz arasýnda ismini zikretmediðim biri daha var, çünkü benim hayatýmda  oldukça önemli bir yere sahip!

Ýsmail Ýrez … Fen Bilgisi öðretmeni…Genç ve heybetli birisi!

Zaten okul bir Ýsmail Ýrez’den týrsardý, bir de Kasapoðlu’ndan. Kasapoðlu’da harbi kasaptý…

Kulaklarý çýnlasýn, Ýsmail Ýrez benim futbol hayatýmý bitiren adamdý! Þimdi nerededir bilmem.

8/A sýnýfýnýn etüt hocasýydý, etütte sýnýfta yok sandýðým için Ýsmail Çerez dedim ve hayatým, kaderim deðiþti J

Ayakkabýcý tanýdýðý mý varmýþ, ayakkabýcýlýk mý yaparlarmýþ ne, babam bana krampon sipariþ etmiþti kendilerinden, o çocukça þýmarýklýðýmdan dolayý almadý kramponu…

Sivas’a taþýndýðýmýzda birkaç ay amatör olarak Hafik Sporda oynadým ve býraktým futbolu…

YÝBO’dan sonra Sivas’ta okudum Kongre Lisesi’nde.

 Biz taþýndýktan kýsa süre sonra Suzan Kekül’ün eþi Saygýdeðer Ahmet Kekül ebediyete intikal etmiþ.

2003 yýlý, 2 Haziran tarihinde de tanýdýðým en büyük vatansever, en büyük idealist en fedakâr baba olan Kýymetli Babam Cennetmekân Ali Tecel Tanrýnýn “Gel buyruðuna” ram oldu.

 

 

Benim bu gün Hafik Adem Yavuz Yatýlý Ýlköðretim okulunda olan hatýralarýmýn menþe-i çocukluðumda orada geçirdiðim iki yýldan mülhemdir.

Hayata gerçek manasý ile gözünü orada açmýþ yüzlerce, binlerce insanýmýz mevcuttur.

 Hafik Belediye Baþkaný’na ve Kaymakam Bey’e buradan sesleniyorum, feryadýmýzý duymalarýný istirham ediyorum.

YÝBO iki sebepten dolayý çok önemlidir, birincisi adýyla maruf köklü ve þerefli bir maziye sahiptir, ikincisi orada binlerce insanýn hatýrlarý emekleri vardýr.

Belli ki o koca çýnar yorulmuþ, depreme ve diðer tabii afetlere dayanamaz hale gelmiþ, kullanýlamýyor olmasý anlaþýlýr bir sonuç da, O müthiþ hatýralarýmýzýn celeplerin ayaklarý altýnda inlemesi vicdanýmýzý kanatmaktadýr.

Birçok bürokrat, siyasetçi, avukat, doktor, mühendis, memur, muhtar, çiftçi yetiþtiren bu þanlý tarihe hiç mi sahip çýkan yok?

 Buradan konu ile alakalý yetkililere seslenmek istiyorum; Hayvan ticaretine/borsasýna uygun baþka bir yer bulmak mümkün olmadý mý?

Adem Yavuz YÝBO’yý  ismine ve misyonuna yakýþýr bir hale getirmek, hiç olmazsa Sivas’ýn ve Hafik’in ortaklaþa kullandýðý, yanýbaþýndan geçen yolcularýn durup dinleneceði, bir tas su içebileceði bir mesire alaný yapmak mümkün deðil midir?

 

 

 

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
SELAMÝ ÇOLAK
YÜREÐÝNÝZE SAÐLIK
DEÐERLÝ KARDEÞÝM YÝBO'YU ÝYÝ ANALÝZ ETMÝÞSÝNÝZ BURADA SORGULANMASI GEREKEN MÝLLÝ EÐÝTÝM ÝLÇE MÜDÜDRLÜÐÜ VE HAMDÝ DEMÝREL VE NÝHAT DEVRÝM DENÝLEN (ÖÐRETMEN DEMÝYORUM) KÝÞÝLERÝN O OKULUN ÝSMÝNE YAKIÞMAYAN KENDÝ NEFSÝ HEVESLERÝ VE EGOLARINI TATMÝN ETMEKTEN BAÞKACA BÝR HEDEFÝ OLMAYAN KÝÞÝLERÝN GÖREV YAPMALARIDIR. ÝNÞAALLAH ONLARDA ETTÝKLERÝNÝ ÇEKECEKLERDÝR. 1976-1983 YILLARINDA GÖREV YAPAN ÖÐRETMENLERÝM NÝYAZÝ KELKÝT-SUZAN ÞEYHOÐLU- SUZAN KEKÜL-ÝSMAÝL ÝREZ-H.ÝBRAHÝM KIRCA- ÖMER KASAPOÐLU-HÝKMET KARAKÖSE'YE SAYGILARIMI SUNUYOR ELLERÝNDEN ÖPÜYORUM
salim sülük
HAYYÝBO
KÜRSAT BEY ALLAH RAZI OLSUN TEKRAR TEKRAR OKUYORUM SIZ ISTANBULDAMISINIZ AYDIGINIZ HOCALARIN HEPSINI TANIRIM VE ONLARDA OKUDUM HELE OMER KASAPOÐLUNUN BAYRAK HASSASIYETINI HIC UNUTMAM ISTIKLAL MARSINDA BAYRAK ACILINCA ozenle actýrý yare deðdýrmezdi allah razý olsun ký ýyýde yapmýþ allah bayraksuzlarý bayraðý anlamayý nasýp etsýn
idris erdem
hiç unutulmayacak yýllar
kürþat tecel bey yazdýklarýnýz çok doðrudur ismail irezile o lafý ancak bir gündüzlü söyleyebilirdi benim okul hayatým boyunca nefret ettiðim tek öðretmen bu arada seninle sýnýf arkadaþýyýz 8 a mehmet kaya seninle bol bol siyaset tartýþýrdýk yazýlarýný beðenerek okuyorum son olarak diyorum ki, söz konusu vatansa gerisi teferuattýr
idris erdem
hiç unutulmayacak yýllar
kürþat tecel bey yazdýklarýnýz çok doðrudur ismail irezile o lafý ancak bir gündüzlü söyleyebilirdi benim okul hayatým boyunca nefret ettiðim tek öðretmen bu arada seninle sýnýf arkadaþýyýz 8 a mehmet kaya seninle bol bol siyaset tartýþýrdýk yazýlarýný beðenerek okuyorum son olarak diyorum ki, söz konusu vatansa gerisi teferuattýr
hasan yýldz zaradan
özledim ogünleri ardaslarý hemde çok
bendde 85 86 mezunuyum ismai irez hem mudür mavini fen vesýnýf hocamýzdý cok disinlýnlýydi çok korkarkdýk ama bize çok nasihatetti bagýrdý resmen bize oyasda askerlik yaptýrdý zopa attý yinede insan ozluyor yorumunu gorunce aklýma boyle geldi guzel okulumuzu ozluyorum hocalrýmýda
SALÝM SÜLÜK
NE GÜZEL ANLATMIÞSINIZ
VALL KAÇ SENE SONRA BENI OKADAR DUYGULANDIRDINIZ KÝ ALLAH RAZI OLSUN BEN SUZAN KEKÜLDE OKUDUM HEPSININ DÖNEMINDE VARDIM KENDIM GEVRELÝYÝM ÞU AN ÝSTANBULDAYIM AMA BUINSANLARA ULAÞMAK ISTIYORUM NASIL BULURUM
Þadi ERCAN
Hey Gidi Günler
Eskiye dair birþey bulabilirmiyim diye ararken yazýnýza rastladým. aðzýnýza saðlýk. Ayný dönemleri yaþamýþýz ve bir daha o duygularý yaþatacak bir okul yok. Gerçi GÖL tarafýna yenisini yaptýlar ama çok ruhsuz duruyor. Eski dostlara selamlar...
Durmuþ DEVRÝM
Merhabalar
KÜrþat bey beni tanýdýnýzmý bilmem ama sanýrým ben Hafikten ayrýldýktan sonra gelmiþtiniz siz Hatta Ali Amcayla babamýn eskiye dayanan bir arkadaþlýðý var diye biliyorum. "Hayvan Pazarý" Tabelasýný ben sýk sýk görüyorum ve çok acý geliyor benim ve bütün çocukluk,okul,sýnýf arkadaþlarýmýn büyüdüðü yer dilerim ilgililer bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirler.selamlar (Bu arada Mehmet Þahin arkadaþým yorum yazmýþ sanýrým sýnýf arkadaþým kendisi görüþmek isterim)
Mehmet ÞAHÝN
Eski Anýlar
Kürþat Kardeþim Aðzýna Kalemine saðlýk ben 1985 mezunuyum. Bu hocalarýn hepsininde öðrencisiydim. Yazýný Okurken adeta o yýllara gittim ayný olaylarý yaþadým.sen den farkým ben yatýlý okudum sen ise gündüzlü okumuþsun. Ben hele hele o sýnýf maçlarýný hiç unutamýyorum.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.