Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
HSK'dan 'yargı bağımsızlı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 'yargı bağımsızlığı' vurgusu ile bir aç
"Erdoğan elçiliklerin açık
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi krizi
Yargıtay Başkanı Mehmet Aka
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını i
Erdoğan ve Bahçeli bir araya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı öncesi Mil
ABD Büyükelçiliği'nden 'is
ABD Büyükelçiliği son günlerde yaşanan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kiş
Ülkücülüðün Adresi Neresidir?

Ülkücülüðün Adresi Neresidir?

  Bu yaz 15 Mart 2011, SALI 14:42:40 eklenmitir.
Yazar : Kürsat TECEL
Önümüzdeki genel seçimler Ülkücünün þuan ki hedefidir.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Siyasetin bilançosu; elde edilen ile ölçülmeye baþlanýldýðýndan bu yana ortaya çýkan sonuçlar basket maçýnýn ardýndan yapýlan yorumlar gibi yazýlýp çizilmeye baþlandý. Skor nedir ona bakmak lazým! Hayýr, bu doðru deðil, çok meþhur bir laf vardýr, insanlarýn masasýnda, notlarý arasýnda daima var olan, “Gemiyi limana götürüp götürmediðinizle ilgilenirler, yolda karþýlaþtýðýnýz fýrtýnayý kimse hesaba katmaz” diye… Günümüzde yürütülen muhalefet mücadelesi de siyaset denizinin hayli çalkantýlý olduðu bir döneme denk gelmektedir. Baþarý ile baþarýsýzlýk noktasýnda yapýlan deðerlendirmelerde bu durumu göz önünde bulundurmak mantýðýn zorladýðý bir durumdur. Elde edilenden kastým; Siyaset mekanizmasýnda var olan yakýn iliþkiler sayesinde iþ bitirme, “tuttuðunu koparma” durumudur. Ýtiraf ediyorum, benim bu yazým da 2023 de yayýnlanan Sayýn Suat Baþaran’ýn “Ülkücülük Kimin Tekelindedir” ve Gündem 724 yazarlarýndan Sayýn Ýsmail Þahin’in “Ben Ülkücüyken” baþlýklý yazýlarýnýn içeriði ile alakalýdýr. Her iki yazar da çok belirgin ve kronik rahatsýzlýklarý ifade etmiþler, ben kendi bakýþ açýmdan her iki yazýnýn içeriðine de sonuna kadar katýlýyorum. Normal þartlar altýnda birileri, toplum içerisinde kazandýklarý itibarý “Ülkücü olmaya” borçlu olduklarý için ve ülkemiz gerçeklerinde her daim saygýnlýk ifade ettiði için eski ülkücü olmaktan bir türlü kurtulamýyorlar. Farz edelim Ülkücülük hiçbir kiþi ya da zümre ile doðrudan iliþikli olmasýn, Ülkücülerin çok büyük bir kýsmý bir parti ve kurum etrafýnda toplandýðý için o kurum desteklenmez mi, o kurum ve kiþilerin siyasi baþarýsýnýn sabote edilmesi sýrf bu yüzden bile ihanet olarak algýlanmaz mý? Ülkücü iradesi uzun soluklu mücadeleye yeterli gelmeyen bazý eski büyüklerimiz ile Ülkücü hareket içerisinde sürekli bir koltuða ya da en tepelerde bir yere layýk olduðunu düþünen ülküdaþlarýmýzýn, bir þekilde baþka adreslerde var olma mücadelelerinin sonucu olarak ortaya çýkan “Ülkücülüðün Adresi” tartýþmalarý seksen sonrasý bütün seçimlerde ülkücülerin yaþadýðý en önemli polemiktir. Birtakým Ülkücülerin! Var olduðu ANAP nerede, DYP nerede, diðerleri nerede? Ýnsan zekâsýnýn kývraklýðý insanýn teknolojiye hükmetme yeteneði ile ispatlanmýþtýr. En saf insan bile diðer bütün canlýlardan daha geliþmiþ bir zekâya sahiptir. Ýnsanoðlu bu kývrak zekâsý sayesinde yalaný icat etmiþ, belli bazý dönemlerde kendi icat ettiði yalana tapma ihtiyacý bile hissetmiþtir. Cahiliye dönemi Araplarýn helvadan putlara taptýðý gibi bizim bazý Prototip Ülkücü büyüklerimizde Ülkücülüðün kendileri ile var olduðunu ve kendi tarifleri ile sýnýrlarýnýn çizileceðine hükmetmiþtir. Hani, Nasrettin Hocaya; dünyanýn merkezi neresidir diye sorduklarýnda ayaðýnýn bastýðý yeri iþaret etmiþ, inanmýyorsanýz ölçün demiþ ya! Onlara göre Ülkücülüðün adresi kendi bulunduklarý yerden baþka bir yer deðildir. Sað siyasetin en fazla getirisi olan siyasi üslubunun hayatýnýn bir döneminde bir þeklide Ülkücü olarak faaliyet göstermiþ olmak olduðunu herkes kabul eder. Bu, dindar, muhafazakâr sað seçmenin Ülkücülere duyduðu minnetin ve vefanýn bir göstergesidir. Çünkü Ülkücü olmak, Milli mücadeleden sonra Türk toplumunun gösterdiði tek sivil kahramanlýk örneðidir. Çünkü bu gün kýzýl Emperyalizmin kol gezdiði, gayri milli ve ateist bir Türkiye’de yaþamýyorsak bu toplum bunu Ülkücülere borçludur. Ülkücülerin bu baþarýsýnýn sebebi muhteþem kahramanlýklarýn yaný sýra muhteþem teþkilatlanma yeteneðidir. O çetin þartlar altýnda zorluklar içerisinde mücadele verilirken o dönemin diðer sað partileri içerisinde bir tek ülkücüye rastlamak mümkün deðildir. Oysa seksen sonrasý bütün merkez sað siyasetin organizasyonu “Eski Ülkücüler” tarafýndan yapýlmýþtýr. Eski Ülkücüler sýrf bu teþkilatçýlýk özelliðini kazandýrdýðý için Türkeþ’e ve Ülkücü Harekete minnet borçlarý vardýr. Ülkücülüðün siyasi mirasý; bünyesinde bitmek tükenmek bilmeyen rezvler barýndýrmaktadýr. Bu nedenle bu gün Milli Görüþ çizgisinden kopan siyasi hareketlerin hiç birisinde Milli Görüþ kökenli olmak telaffuz edilmezken Ülkücüler ile uzaktan yakýndan alakasý olamayan bu siyasi partilerde sürekli Eski Ülkücüler üzerinden manipülasyonlar yapýlarak Ülkücüleri bölmeye çalýþmaktadýrlar. “Bende Eski Milli Görüþçüyüm” diyene rastladýnýz mý? Ben görmedim. Çünkü herkes bilir ki Milli Görüþçü olmak ayný zamanda Erbakancý olmaktýr, Erbakan ile özdeþleþmiþtir. Ne hikmetse Türkeþ hayattayken bile Türkeþ’e raðmen baþka adreslerde Ülkücüye rastlamamak mümkün deðildi. Önümüzde bir seçim var, yýlardýr duymaya usandýðýmýz, nefretle okuduðumuz Eski Ülkücülerin falanca partiden adaylýðý bu seçimde de gündem oluþturacak. Onlarca tarifinin yanýnda bu gün Ülkemizin geldiði noktada Ülkücülük; devlet ve millet bekasý için ayný kaygýyý taþýyan insanlarla birlikte ayný çatý altýnda demokratik metotlarla mücadele etmek, “Ses Vermektir” Ülkücünün yüzdelerle ifade edilen bir baþarý hesabý olmadý, bundan sonrada olmamalýdýr. Ülkücünün tamamlanmýþ bir zaferi söz konusu deðildir, Ülkücünün zaferi “Kýzýl Elmadýr” Ýnþallah Ülkücü Hareket bu sýnavdan da baþarý ile çýkacaktýr, ortaya çýkan sonucun en iyi olmasý için çalýþmak hepimize düþen görevdir. Kim nerede olursa olsun, Ülkücünün adresi tektir. Ülkücü her þeye raðmen Üç Hilal dururken baþka yerde olmayan, olamayandýr.

Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Kürsat TECEL Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.