Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Kafe-bar çalýþanlarý: Hayatýmýzý elimizden aldýnýz, kýsmi açýlmayý kabul etmiyoruz

Kafe-bar çalýþanlarý: Hayatýmýzý elimizden aldýnýz, kýsmi açýlmayý kabul etmiyoruz

  Bu haber 21 Subat 2021, Pazar 15:43:56 eklenmitir.
Kafe-bar çalýþanlarý: Hayatýmýzý elimizden aldýnýz, kýsmi açýlmayý kabul etmiyoruz Koronavirüs salgýnýnýn baþýndan bu yana pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisi kafe ve barlar oldu. Zor durumda kalan kafe-bar çalýþanlarý alýnan yeni tedbirleri kabul etmeyeceklerini aktardý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kafe-bar çalýþanlarý seslerini duyurabilmek için 6 ilde eylem yapmaya hazýrlanýyor. ANKA Haber Ajansý'na konuþan Ýstanbul ve Ankara'daki kafe bar çalýþanlarý yaþadýklarý sýkýntýyý "Eskiden hayatýmýzý kaç gün daha iþsiz geçiririz diye sayýyorduk. Þu an kaç gün daha aç kalacaðýz diye saymaya baþladýk" sözleriyle dile getirdi. 

"Kýsmi açýlmayý kabul etmiyoruz"

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn kabine toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada kafe ve barlarýn masa azaltýlarak ve 45 dakika sýnýrý koyularak açýlmasý kararýný kabul etmediðini söyleyen kafe çalýþaný Ilgým Gölpunar, çok sayýda kafe, bar çalýþanýnýn kurduklarý düzeni býrakýp ailelerinin yanýna dönmek zorunda kaldýklarýný belirtti. Gölpýnar, “Bir evin masrafýný geçindiremeyen insanlar 6-7 kiþi bir araya gelip 'Bir evin masrafýný çevirebilir miyiz' dediler. Çok fazla intihar haberleri oldu. Çünkü müzisyenleri ve bar çalýþanlarýný tamamen bitirdiler. Eskiden ‘Hayatýmýzý kaç gün daha iþsiz geçiririz’ diye sayýyorduk þu an ‘Kaç gün daha aç kalacaðýz’ diye saymaya baþladýk” dedi. Kýsa Çalýþma Ödeneði kapsamýnda verilen bin 150 liranýn yetersiz olduðunu belirten Gölpunar þöyle devam etti:

“Kýsmi açýlma, belli kapasiteyle, 45 dakika gibi oturma sürelerinden bahsediyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Çünkü bu sektörde 10 tane masasý olan bir dükkaný 3 tane masaya mahkum ederek 45 dakika bir süre için açarsanýz bu sektörün yüzde elliden fazlasýný hala iþsiz býrakýyorsunuz demektir. Hayatýmýzý aldýnýz elimizden, bunu 3 tane masayla 45 dakika gibi sözde önlemlerle bir müjde gibi vermelerini kabul etmiyoruz. Bin 150 liraya bir insan karnýný mý doyuracak, fatura mý ödeyecek? Biz aylardýr açlýkla savaþýyoruz. Bu sektörün çalýþanlarýna emekçilerine sahip çýkmayacaksýnýz ama '10 masadan 3’ünü çalýþtýrýn, hadi gözünüz aydýn' gibi bir çýkýþla insanlarýn sevinmesini bekleyeceksiniz. Bunun hiçbir þekilde karþýlýðý yok. Çünkü alacaklarýmýz var, geleceðimiz var. Bu yatmayan sigortalar dünümüzü mahvettiði gibi geleceðimizi de mahvediyor.”

"Kongre salonlarýna 700 kiþi dolduruyorsak, çay da içebilmeliyiz"

Ankara'da kafe sektöründe çalýþan 21 yaþýndaþi Ulaþ Kýzýlýrmak ise þunlarý anlattý:

"Aslýnda bu sürecin öncesinde asgari ücret veya daha altýnda çalýþtýrýlýyorduk. Bu süreçle beraber geçim sýkýntýsý yerine yaþayamaz hale geldik. Ödenek dedikleri 1000-1600 lira. Bu parayla Türkiye’de yaþamakta þu an imkânsýz. Zaten kafe çalýþanlarý bu sürece bir miktar parayla girmedi. Þu an yerini borç aldý. Hepimizin borcu var. 9 bin liralýk kredi çekmek zorunda kaldým. Çevremde de bu þekilde çok insan var. Artýk telefon açmaya insanlarý aramaya utanýr duruma geldik. Tanýdýðýmýz herkese borçluyuz þu an. Yarýnýmýzý göremiyoruz. Tek istediðimiz kafelerin açýlmasý kafeler açýlýrsa sadece iþ yerlerimize deðil, hayata da dönmüþ olacaðýz. Bu sürecin bizden maddi götürüsü çok oldu ama psikolojik olarak da çok yýprandýk. Borçlarla yaþýyoruz. Bu durum onurumuza dokunur hale geldi. Firmama da söyledim. Dedim bedava olsun gelip çalýþayým. Daha önceden üniversitede okuyordum ama haftada 6 gün çalýþýp üniversitede okumak mümkün deðil. Yeni Türkiye diyoruz. Ülkelerin bizi kýskandýðýný iddia ediyoruz ama yeni Türkiye’de durum bu. Gençler okurken de çalýþmak zorunda ya da çalýþtýðý için okuyamaz durumda. Kafe bar çalýþanlarýnýn en büyük talebi dükkanlarýmýzýn önlemler alýnarak açýlmasý. Bugün kongre salonlarýna 700 kiþiyi doldurabiliyorsak, kongre salonunun yanýndaki kafede çay da içebilmeli insanlar."  

Pandemi sürecinde iþsiz kalan bar çalýþanlarýndan biri olan Gani Emre Aydoðan ise barlarýn bir yýldýr kapalý olduðuna dikkat çekerek “Bar çalýþanlarý aylardýr kaderlerine terk edildi. Sigortasýz çalýþan onlarca bar çalýþaný hiçbir destekten de yararlanamýyor” dedi. Birçok bar çalýþanýnýn en temel ihtiyaçlarýný dahi karþýlayamayacak duruma geldiðini aktaran Aydoðan, iþ yerlerinin açýlmasýný, açýlmayacaksa da insanca yaþamaya yetecek destekler verilmesini talep ederek þunlarý söyledi:

"Bar çalýþanlarý kaderine terk edildi"

“Pandemi sürecinde iþsiz ve güvencesiz kalan bar çalýþanlarýndan biriyim. Aylardýr tedbirlerin alýnýp iþ yerlerimizin açýlmasýný, eðer açýlmayacaksa da insanca yaþayabileceðimiz yardýmlarýn yapýlmasýný bekledik. Hükümetin medyada ‘Dostlar alýþveriþte görsün’ tarzý yapmýþ olduðu hiçbir açýklama bize kolaylýk saðlamadý. Bar çalýþanlarý aylardýr kaderlerine terk edildi. Sigortasýz çalýþan onlarca bar çalýþaný hiçbir destekten de yararlanamýyor. Birçok arkadaþýmýz kirasýný, faturasýný, en temel ihtiyaçlarýný bile karþýlayamaz bir durumda. Taleplerimiz açýk; iþ yerlerimiz açýlsýn, açýlmayacaksa insanca yaþamýmýza yetecek bir destek verilsin. Büyük þirketlerin vergi borçlarý siliniyor, kira yardýmlarý yapýlýyor ama biz iþçilere hiçbir þekilde bir yardým söz konusu deðil. Bar çalýþanlarýnýn bir yýl boyunca hiç çalýþmamýþ olmasý hem maddi hem psikolojik birçok sorunu da beraberinde getirdi.”

"Patronlarýn benden daha kötü durumdalar"

Ankara’da butik kahvecide çalýþan 21 yaþýndaki ODTÜ’de öðrencisi Sevgi Topal annesiyle birlikte kalýyor ancak ayný durumdan mahalle kuaföründe çalýþan annesi de maðdur. Sevgi yaþadýklarý süreci þöyle anlatýyor:

“Pandemi sürecinin kötü yönetildiðini düþünüyorum. Dükkanlarýmýz kapatýldý. Ödenek alamadýk.  Ankara Tunalý gibi bir yerde dükkân kiralarýnýn yüzde 15’ini kapsayabilecek bir kira ödeneði çýktýðýný söylediler. Bu kira ödeneði bizim faturalarýmýzý kurtarmýyor. ‘Gel al’ paket servisi yapabilirsiniz dediler. Þu an benim patronlarým benden daha kötü durumdalar. Hiçbirimiz kendimizi geçindiremiyoruz.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiði paralar bizim (öðrenci) hiçbir þeyimize yetmiyor. Öðrenci kafe bar çalýþanlarý Ankara’da kalmýþ olsalardý kiralarýný ödeyemeyecek, kendilerini geçindiremeyecek durumdalardý. Þimdi ailelerinin yanýndalar ama aileleriyle de geçinemiyorlar çünkü ülkenin herhangi bir þehrinde insanlar bizden farklý deðil herkes ücretsiz izne çýkarýlýyor. Herkes iþsiz kalýyor. Benim için çok zor bir süreç evde kalmak ve çalýþmamak. Dükkanlar açýlsýn yeter ki ücretsiz çalýþayým.  Evdeki her þey bir gider olarak gözüne batýyor. Ne kadar kýsarsanýz kýsýn ihtiyacýnýz oluyor.  Bir kýyafet bir mont alacakken ne kadar ucuza alabilirim diye internette hummalý bir araþtýrmaya giriyoruz. Eskiden dýþarýda yemek yemeyi çok severdim þimdi evde yemek yapmayý öðrendim parasýzlýktan” diyor.  ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.