Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
HER YERDE KAR VAR KALBÝMÝZ ERZURUM'DA

HER YERDE KAR VAR KALBÝMÝZ ERZURUM'DA

  Bu haber 27 Ocak 2011, Persembe 01:36:19 eklenmitir.
HER YERDE KAR VAR KALBÝMÝZ ERZURUM\'DA Erzurum'un ev sahipliðinde düzenlenecek 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý (Universiade Erzurum-2011) baþlýyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Erzurum'un ev sahipliðinde düzenlenecek 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý (Universiade Erzurum-2011) baþlýyor.
''Anadolu'nun zirvesinde buluþalým'' sloganýyla dünyanýn dört bir yanýndan üniversiteli sporcularý davet eden Universiade Erzurum-2011, saat 19.30'da görkemli bir açýlýþ töreniyle baþlayacak.
Cemal Gürsel Stadyumu'nda gerçekleþtirilecek açýlýþ töreninde sergilenecek gösterinin ana temasýný, Anadolu medeniyetleri, Anadolu'nun seçkin kiþileri ve Anadolu kültürünün özellikleri oluþturacak. Organizasyonun açýlýþ ve kapanýþ törenleri için özel inþa edilen stadyumdaki tören, tüm dünyada canlý yayýnlanacak.
Açýlýþ ve kapanýþ törenlerinde sahne alacak Anadolu Ateþi dans topluluðu, muhteþem bir görselliði olan ''Doðunun Kapýlarý'' gösterisiyle izleyenleri büyüleyecek. 650'sini dansçýlarýn oluþturduðu bin 150 sanatçýnýn gösterisi, Türkiye'nin ve Erzurum'un kültürel özelliklerini ön plana çýkarýr nitelikte olacak. Anadolu topraklarýnda yaþamýþ medeniyetlerin ve uluslarýn folklorik kültürleri ve bugünün modern Türkiye'sinin hikayelerinin anlatýlacaðý gösteride, Anadolu halkýnýn karakterini oluþturan arkadaþlýk, dayanýþma, hoþgörü ve barýþçýllýðý da öykülerle anlatýlacak.

Açýlýþ töreninde, Türk bayraðýný kayaklý koþuda mücadele edecek Sabahattin Oglago taþýyacak. Universiade Erzurum-2011 meþalesi ise Dünya Supersport Þampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoðlu, 84 kiloda dünya þampiyonu grekoromen stil güreþçi Selçuk Çebi, dünya þampiyonasýnda sayý kraliçesi unvanýný elde eden voleybolcu Neslihan Darnel ve 2008 Pekin Paralimpik Olimpiyatý'nda þampiyon olan bedensel engelli okçu Gizem Giriþmen'in elinde olacak.
Törende, sporcu andýný milli kayakçý Tuðba Daþdemir, hakem andýný ise buz hokeyi uluslararasý hakemi Ece Esen okuyacak.


Açýlýþ töreninin biletleri kýsa sürede satýlýrken, müsabakalar arasýnda en erken tükenen biletler, artistik patinajýn oldu. Sporseverler, artistik patinajýn ardýndan en fazla kayakla atlama, snowboard ve buz hokeyine ilgi gösterdi.

Oyunlarýn logosu, 3 bölümden oluþuyor. Üstte, Çifte Minareli Medrese'nin çengel motifiyle stilize edilerek birleþtirilen, Universiade organizasyonunun baþ harfi olan ''U'' harfi, ortada Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) markasýnýn beþ kýtayý temsil eden yýldýzlarý, altta ise organizasyonun adýnýn geçtiði ''logotype'' alaný bulunuyor. Logoya ilham veren Çifte Minareli Medrese, Erzurum'un Selçuklular'dan kalan ve dünyada eðitim veren en eski medreselerden biri olmasýnýn yaný sýra Anadolu'nun ilk üniversitesi sayýlmasýyla da dikkati çekiyor.
Oyunlarýn maskotu Kanka, çift baþlý kartalý sembolize ediyor. Selçuklu Devleti ve daha eski Türk devletlerinde kullanýlan bu figür, güç ve kudret ile doðu ve batý hakimiyetinin göstergesi olarak kabul ediliyor.
Maskota verilen isim ''Kanka'' ise dostluk, arkadaþlýk ve kardeþlik anlamlarýný taþýyor.


Universiade Erzurum-2011 için yapýlan tesisler, yaklaþýk 600 milyon liraya mal oldu. Cumhuriyet tarihinin tek bir organizasyon için en büyük spor yatýrýmý olarak görülen tesisler, 2 bin seyirci kapasiteli buz pateni salonu, 500 seyirci kapasiteli buz pisti ve antrenman salonu, 3 bin seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 500 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 1000 seyirci kapasiteli curling salonu ile Konaklý Kayak Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Kiremitliktepe Kayakla Atlama Tesisi, Cemal Gürsel Stadyumu ve Oyunlar Köyü'nden meydana geliyor.
Bir sonraki Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý 2013 yýlýnda Slovenya'nýn Maribor kentinde, 27. oyunlar ise 2015'te Ýspanya'nýn Granada kentinde düzenlenecek.


Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Baþkaný George Killian, ''Oyunlarla ilgili negatif þeyler okumak istemiyoruz. Basýn mensuplarýnýn dürüst olmasýný istiyoruz'' dedi.
25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý ile ilgili olarak Palandöken Daðý'ndaki Palan Hotel'de düzenlenen basýn toplantýsýna, konuþan FISU Baþkaný Killian, bir gazetecinin oyunlarýn açýlýþýna Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve bakanlarýn ilgisini nasýl deðerlendirdiklerini sormasý üzerine, ''Çok normaldir bu kadar yoðun katýlým. Baþbakanýn gelmesi, devlet baþkanýnýn gelmesi, çok üst seviyedeki devlet yetkililerinin açýlýþ ve kapanýþ seremonilerine gelmesi sýk karþýlanan bir durumdur. Birkaç defa karþýlaþma fýrsatý buldum Baþbakanýnýzla. En son eylül ayýnda dünya basketbol þampiyonasýnda karþýlaþmýþtýk'' dedi.
Ülkelerin baþkanlarýnýn genelde bu tarz organizasyonlara katýlmalarýnýn iyi bir halkla iliþkiler gösterisi olduðunu ifade eden Killian, þöyle devam etti:
''Kariyerim boyunca birçok cumhurbaþkaný ve baþbakanla tanýþtým. Hepsi sporla ilgili bir þeyler bilsinler, bilmesinler bu tarz organizasyonlarla katýlýyorlar. Sayýn cumhurbaþkaný da katýlabilir. Çin'in yeni baþkanýyla hiç tanýþamadým. Þengen'deki oyunlara gelmesini merakla bekliyorum. Týpký sizin Baþbakanýnýzýn burada gelip, bulunacaðý gibi. Bu bizim için de sizin için de çok güzel bir durum. Harika bir þey bu kadar üst seviyedeki insanlarýn þehrimizi ziyaret etmesi. Onun için biz de onlarý selamlamaya hazýrýz. Umuyorum bizim olduðumuz kadar siz de ziyaret konusunda heyecanlýsýnýzdýr.''


Killian, toplantýnýn en sessiz basýn toplantýsý olduðunu belirterek, ''Çünkü genelde basýn toplantýlarýnda olumsuz þeyler konuþulur'' dedi.
''Oyunlarda baþka ülkelerden gelen insanlarýn ellerini sýkýn, baþka ülkelerden gelen gazetecilerle tanýþacaksýnýz. Olabildiðince dost ve arkadaþ edinin'' diyen Killian, sözlerini þöyle sürdürdü:
''Ne sorununuz varsa, eðer cevap alamazsanýz bizim basýn birimimize baþvurun. Oyunlarla ilgili negatif þeyler okumak istemiyoruz. Basýn mensuplarýnýn dürüst olmasýný istiyoruz. FISU olarak kýþ oyunlarýnýn düzenlenmesinde gösterdiðiniz çaba için teþekkür ediyorum. Þu an bir bebeksiniz ve kýþ oyunlarý için önünüzde uzun bir yol var. Olabildiðince organizasyon düzenleyin. Hatalar yapabilirsiniz. Lütfen onlarý çarmýha germeyin. Umarým oyunlarýn keyfini çýkarýrsýnýz.''

FISU Teknik Komite Baþkaný Roger Roth da konuþmasýnda, ''Ben Erzurum'a geldiðimde 2004 yýlýydý. Palandöken'de eski bir takým liftler vardý. Çok fazla bir þey yoktu. Ama þu anki duruma bakarsanýz gerçekten birinci sýnýf tesisler inþa edilmiþ bu çok önemli'' dedi.
Sporcularýn buradaki oyunlara katýlmaktan ve rekabet etmekten gurur duyacaklarýný bildiren Roth, þöyle devam etti:
''Buradaki tesislerde kendi kapasitelerini ortaya koymalarý açýsýndan bu durum çok iyi. Siz de daha iyi bilebilirsiniz ve Muhtar Kart beyin de belirttiði gibi çok az kar olmasý, çok fazla kar olmasýndan daha iyi çünkü çok fazla kar yaðmasý bazý organizasyonlar iptal olabiliyor. Ama Muhtar Kurt beyin ve ekibinin de gece gündüz çalýþmasýyla yapay kar çalýþmalarýný sürdürdüler ve az, çok söyleyebilirim ki her þekilde takvim çerçevesinde karþýlaþmalar düzenlenecektir. Her þey bu yarýþmalarýn düzenlenebilmesi için.''
Roth, Konaklý'daki yeni tesislerin bulunduðunu ifada ederek, þunlarý söyledi:
''Toz kar var orada. Gerçekten kayak için oraya herkesi davet ediyorum. Yeni baþlayanlar için çok iyi. Þu an sadece oyunlar için pistte kar var. Burada eðlence amacýyla kayacak kadar þu anda kar yok. Kýsýtlý bir durumumuz var. Karýn üzerine insanlarý býrakamýyoruz. Kendi baþlarýna kaymalarýna müsaade edemiyoruz.''

Roth, organizasyona katýlacak sporcularýn niteliklerine de deðinerek, ''Sporcularýn standartlarý ve nitelik seviyesi nedir konusunda aklýnýzda sorular olabilir. Acaba sporcularýn nitelikleri nedir. Þunu ifade etmeliyim bir branþtan diðerine çok farklýlýk gösterebiliyor'' dedi.
Bir önceki universiade de sürat pateninde dünya rekoru kýrýldýðýný bildiren Roth, þöyle konuþtu:
''Herkes bundan çok mutlu oldu. Kayakla atlamada gelecek atletlerin yüzde 20'si dünya þampiyonasý tecrübesine sahip olan sporcular. Bir takým yeni doðacak yýldýzlarý da bu universiade de görmeniz mümkün olacak. Çünkü bunlar burada kalmýyorlar devam ediyorlar. Tesislerle ilgili olarak, bu tesislerin sýfýrdan baþlayarak bu seviyeye getirildi. Þu an bir müsabakayý rahatlýkla düzenlenecek seviyeye geldiler. Çünkü insanlar sorumluluk aldýlar üzerlerine ve hiçbir þey bilmeyerek bu süreci yaþadýlar.''
Roth, diðer spor federasyonlarýnýn gözünün de þu anda Erzurum'da olduðuna iþaret etti. Roth, ''Burada çok güzel alt yapý olduðunu biliyorlar. Her þey güzel olursa, onlar da buraya gelecektir. Sadece alt yapý için deðil antrenman için de buraya geleceklerdir. Bu da gelecekte sizin dünya kýþ sporlarýna sunabileceðiniz bir imkan. Buraya geldiðimizde ilk kýþ olimpiyatlarýnýn düzenlenmesi için Erzurum için belki bir hedeftir'' diye konuþtu.
FISU Denetleme Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Leonz Eder ise Erzurum'da yapýlan çalýþmalarýn sýfýrdan baþlayan çalýþmalar olduðuna dikkat çekerek, þunlarý kaydetti:
''Diðer ülkelere gidecek olursanýz zaten pek çok deneyime sahiptirler. Organizasyon komitesi ile dostane bir þekilde çalýþtýk. Tabii ki takip etmemiz gereken bir takým çalýþmalar var. Konaklama, ulaþtýrma, güvenlik vesaire alanlarýnda bir takým kurallar var. Ýyi bir þekilde beraberce çalýþtýk. Aramýzda bir rekabet olmadý. Beraber çalýþacaðýz sorunlara beraber çözüm bulacaðýz mantýðýyla çalýþtýk. Ýþbirliði içerisinde çalýþtýk. 0'dan yüzde 100'e gelinceye kadar yapýlan her türlü çalýþmayý tebrik ve takdirle karþýlýyorum.''
Toplantýda bir gazetecinin 25. Dünya Üniversiteler Genel Koordinatörü Bekir Korkmaz'a, ''Keþke bu da olsaydý dediðiniz bir þey var mý'' sorusuna ise Korkmaz, ''Keþke diyebileceðimiz þeyler arasýnda, akreditasyonu 17 Ocak itibarýyla baþlattýk. Keþke 6'sýnda baþlatsaydýk. Ýkincisi Palandöken göletimizle ilgili çalýþma. Üçüncüsü tek fazlý bir reklam politikasý izledik. Bu çift fazlý olabilirdi. Dördüncüsü de bu olaya katkýsý olan herkese teþekkür ederken, Atatürk Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Yaþar Sütbeyaz'a yürekten teþekkür ediyoruz'' yanýtýný verdi.
Korkmaz ayrýca, ''Erzurum ve ülkem adýna en büyük þansýmýzýn sayýn Baþbakanýmýz olduðunu düþünüyorum ve kendisine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyorum. Erzurum'da yeni bir dünya kuruluyor. Gelin bu güzellikleri hep birlikte yaþayalým'' diye konuþtu.
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer de son olarak, ''Ülkemize ikinci kez üniversite oyunlarýný verdikleri için Killian ve ekibine teþekkür ediyorum'' dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.