Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
GAZÝANTEP'TE ÖÐRENCÝLERE YÖNELÝK SÝSTEMAÝK DAYAK SKANDALINA TEPKÝLER ÇIÐ GÝBÝ BÜYÜYOR

GAZÝANTEP'TE ÖÐRENCÝLERE YÖNELÝK SÝSTEMAÝK DAYAK SKANDALINA TEPKÝLER ÇIÐ GÝBÝ BÜYÜYOR

  Bu haber 01 Ocak 2011, Cumartesi 18:41:26 eklenmitir.
GAZÝANTEP\'TE ÖÐRENCÝLERE YÖNELÝK SÝSTEMAÝK DAYAK SKANDALINA TEPKÝLER ÇIÐ GÝBÝ BÜYÜYOR Egemen Gazetesi ve BEST HABER AJANSI tarafýnan Türkiye gündemine getirilen ve, Gaziantep'te görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler ile ilgili haber, büyük yanký uyandýrdý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Egemen Gazetesi ve BEST HABER AJANSI tarafýnan Türkiye gündemine getirilen ve, Gaziantep'te görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler  ile ilgili haber, büyük yanký uyandýrdý.

Gerek Cumartesi, gerekse yýlbaþýnýn hemen ertesi olmasýna raðmen, Gaziantep'te bulunan ve görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler  karþýsýnda büyük duyarlýlýk gösteren yüzlerce kiþi, haber merkezimizin telefonlarýný kilitlerlerken, çok sayýda mail ve faks yaðmuru geldi.

Gaziantep'te bulunan ve görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler  konusunda en önemli tepkiyi, kýsa adý ANEMBÝR olan, Anadolu Eðitim Emekçileri Birilði'nden geldi. Birilk adýna yapýlan açýklamada aynen þu ifadelere yer verlidi:

'Yaklaþýk 132 yayýn organýnda yayýnlandýðý üzere, Gaziantep'te bulunan ve görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler  arþu alaya çýkmýþtýr. Bu yönde,  gerek Gaziantep, gerekse Ankara þubemize de çok sayýda þikayet mektubu ve mesajý geliyordu. Ancak araþtýrmamýza bir türlü izin verilmiyordu. Bu haber umarýz, bir ihbar niteliði taþýr ve minicik yavrularýmýz, eðitim yuvasýný dayak atarak ego tatmininie çeviren zalimlerin elinden kurturur...'

Haber ne diyordu?

Gaziantep'te bulunan ve görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler  ile ilgili haber, BEST HABER AJANSI tarafýndan yaýnlanmýþ, Egemen Gazetesi ise, 132 yayýn organý tarafýndan kullanýlan bu haberi ilk yayýnlayan haber merkezi olmuþtu. Haber aynen þu ifadelerle yer almýþtý:


Gaziantep'te bulunan ve görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere þiddet uygulandýðý yönündeki þikayetler her geçen gün artarak devam ederken, okul yönetiminin þikayetler ya da iddialarla ilgili olarak en küçük bir yalanlama ya da düzeltme cevabý vermemiþ olmasý, yaþanan skandalýn vehametini ve gerçekliðini de gözler önüne seren bir husus olarak deðerelndirildi.
Edinilen bilgilere göre, öðrencilerin gerek yatakhanede, gerekse ders esnasýnda dövülmelerini içeren söz konusu þiddet olaylarýna, okula yeni atanan bir öðretmenin de þahit olduðu, ancak; zaman zaman okulun en üst düzey yöneticisinin de katýldýðý sistematik dayak olaylarý ile ilgili olarak konuþmamasý ya da görüþ bildirmemesi konusunda baský gördüðü de kaydedildi.
Tüyler ürperten dayak ve dolayýsýyla þiddiet skandalýnýn, defalarca Gaziantep Ýl Milli Eðitüim Müdürülðü'ne de yansýtýldýðý, ancak üç yýl içinde bu olayla ilgili olarak okula sadece bir kez müfettiþ gönderilmekle yetinildiði, bu müfettiþin de, okula sadece bir gün giderek, o da öðrencilerle hiç görüþmeden öðretmenler odasýnda inceleme yapmakla yetindiði vurgulandý.
Bazý öðrencilerin, yaþanan dayak olayýný; cep telefonu ile kaydettiklerine de dikkat çekilerek, bazý velilerin, Gaziantep'te bulunan ve görme engelilere yönelik eðitim veren Gaziantep Körler Ýlköðretimokulu'nda öðrencilere yönelik olarak uygulanan sistemiak þiddet skandalýný, okuldan bir ay içinde tatmin edici bir açýklama gelmemesi ve dayak atan öðretmenler ile ilgili bir yaptýrým uygulanmamasý halinde, bir basýn toplantýsý ile kamuoyuna açýklamaya hazýrlanýklarý da ifade edildi.
 

 

 

 

BEST HAER AJANSI/ANKARA

 

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.