Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
Kongre, Joe Biden'ýn baþkanlýðýný tescil etti

Kongre, Joe Biden'ýn baþkanlýðýný tescil etti

  Bu haber 07 Ocak 2021, Persembe 15:25:53 eklenmitir.
Kongre, Joe Biden'ýn baþkanlýðýný tescil etti Kapitol binasý baskýnýnda dört kiþi hayatýný kaybetti, 52 kiþi gözaltýna alýndý

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ABD'de Kongre, Trump destekçilerinin Kapitol binasýna baskýnýyla baþlayan gergin oturumun sonunda Joe Biden'ýn ABD Baþkaný olarak seçildiðini tescil etti. Donald Trump, tescil sonrasý yaptýðý ilk açýklamada "20 Ocak'ta görev teslimi saðlýklý bir þekilde gerçekleþecek" dedi. 

Kongre oturumunda baskýnla baþlayan süreç þöyle ilerledi: 

ABD'nin baþkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlýsý protestocu, yasama organý Kongre Joe Biden'ýn zaferini resmileþtirmek üzere toplanmýþken oturumun yapýldýðý Kapitol Binasý'nýn etrafýný sardý. Protestocularýn bir bölümü binanýn içine girdi.

ABD'nin Seçilmiþ Baþkaný Joe Biden, olaylarý bir kalkýþma olarak nitelendirirken, Trump'a canlý yayýna çýkýp protestoculara seslenmesi için çaðrýda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayýnladýðý bir video ile 3 Kasým seçimlerinin büyük bir farkla kazandýðýný iddia ederek protestoculara "eve dönün" çaðrýsýnda bulundu.

Kapitol binasýnda meydana gelen olaylarda dört kiþi hayatýný kaybetti. Baskýn sonucu 52 kiþi gözaltýna alýndý. 

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSÝ 02.00) itibariyle sokaða çýkma yasaðý yürürlüðe girdi. Biden'ýn zaferini resmileþtirecek oturuma ise sokaða çýkma yasaðý nedeniyle  ara verildi.

Trump'tan görev teslimi mesajý 

Yeniden baþlayan oturumda, Türkiye saatiyle 11.35 itibariyle Joe Biden'ýn 46. ABD Baþkaný olacaðý gerekli delege oy sayýsý tescil edildi.

Kaosla baþlayan Kongre oturumu, Biden baþkanlýðýnýn resmiyete kavuþmasýyla sonlandý. 

Biden'ýn ABD'nin 46. Baþkaný olduðu Kongre tarafýndan tescillendi. Tescil sonrasý açýklama yapan Donald Trump "Seçim sonuçlarýný kabul etmesem de 20 Ocak'ta saðlýklý bir görev teslimi olacak" mesajýný verdi. 

Ýþte dakika dakika ABD'de tarihi baskýn...

13.00: T24'ün Canlý Blog'u sona erdi. 

11.54: Kongre'nin tescilinin ardýndan Donald Trump ilk kez açýklama yaptý. Trump "Seçimin sonucuna tamamen karþý çýkýyor olsam da 20 Ocak’ta saðlýklý bir görev teslimi olacak." dedi. 

Trump'ýn ilk açýklamasý þöyle:

"Seçimin sonucuna tamamen karþý çýkýyor olsam da 20 Ocak’ta saðlýklý bir görev teslimi olacak. Her zaman sadece yasal oylarýn sayýlmasýný saðlamak için mücadelemizi sürdüreceðimizi öyledim. Bu, baþkanlýk tarihindeki en baþarýlý ilk dönemin sonu olsa da "Amerika'yý yeniden harika yapma" mücadelemizin sadece baþlangýcý. 

11.40: Joe Biden'ýn baþkanlýðýný tescil eden oylamada delege oylarý arasýndaki fark þu þekilde oldu: 

Joe Biden: 306

Donald Trump: 232

11.35: Kongre'de yapýlan ortak oturumda Joe Biden'a eyaletlerden gelen delege oylarý 270'i geçti. Joe Biden'ýn baþkanlýðýný tescilleyecek gerekli oy sayýsýna ulaþýldý. 

 

11.27: Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumu, Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence baþkanlýðýnda devam ediyor.

Pence, eyaletlerden gelen seçim sonuçlarýný okuyor.

11.14: ABD Temsilciler Meclisi, Pennsylvania'da seçim sonuçlarýna yönelik itirazý reddetti. Ýtiraz, 282'ye 138 oyla reddedildi. 

Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumda bir araya gelecek. 

09.55:  The Hill'in paylaþtýðý bir video, Kongre binasýnýn ilk katýnda yer alan bir senato parlementerinin odasýnýn baskýndan sonraki hâlini paylaþtý. Odanýn protestocularýn girdiði kapýlardan birinin yanýnda olduðu belirtildi. 

09.45: Cumhuriyetçi Senatör Jim Inhofe, Mike Pence'in kendisine Donald Trump'a sinirli olduðunu anlattýðýný söyledi. Inhofe, Pence'in Trump'ýn kendisiyle ilgili yorumlarýný "üzücü" olarak deðerlendirdiðini aktardý. 

ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, 3 Kasým 2020'deki baþkanlýk seçim sonuçlarýna göre belirlenen delege oylarýnýn sayýlýp, sonuçlarýn resmen tescil edileceði kongre oturumunda "tek taraflý" davranmak gibi bir yetkisi olmadýðýný açýklamýþtý.

Trump, Twitter üzerinden Pence'e tepki göstermiþ "korkak" olduðunu söylemiþti. 

09.15: ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Marc Short, ABD Baþkaný Donald Trump'ýn kendisinin Beyaz Saray'a giriþini engellediðini söyledi. 

Real Clear News muhabirine konuþan Short, "Trump beni Pence'e fikir vermekle suçluyor" dedi. 

08.57:  Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danýþmaný Yardýmcýsý Matt Pottinger istifa etti. 

08.55 Senato, Pennsylvania eyaletinde seçim sonucuna Cumhuriyetçi senatörler tarafýndan yapýlan itirazý reddetti. Ýtiraz 7'ye karþý 92 oyla reddedildi.

Senato Çoðunluk Lideri McConnell, "Seçim sonuçlarýna yapýlan itirazlar konusunda bugün daha fazla oylama yapýlmasýný beklemiyorum" ifadelerini kullandý. 

Kongre'de yorucu bir gün olduðu için oylamanýn 8 Ocak'ta devam edebileceði konuþuldu. 

08.30: Federal Soruþturma Bürosu (FBI), internet sitesi üzerinden bir açýklama yayýnlayarak Washington'da 'aktif olarak þiddeti körükleyen kiþilerin tespiti' için yardýmcý olarak bilgilerin kendileriyle paylaþýlmasýný istedi. 

08.22: Pennsylvania eyaletinde oylara yönelik itiraz senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri tarafýndan imzalandý. 80 Temsilciler Meclisi üyesinin imzasýna Senatör Scott Perry'nin de imzalamasýyla þimdi Kongre'de iki saat süren bir itirazý tartýþma oturumu yapýlacak. 

08.03: Biden'ýn zaferini resmileþtirecek oturumda Mike Pence, Georgia ve Michigan eyaletlerinde seçim sonuçlarýna yönelik itirazlarýn incelenemeyeceðini söyledi. 

Georgia'dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jody Hice "Bazý Senatörlerin itirazlarýný geri çektiði görülüyor" dedi. Dün gerçekleþen Senato seçiminde rakibi Demokrat Raphael Warnock'a kaybeden Senatör Kelly Loeffler, itirazýný çektiðini daha önce açýklamýþtý. 

Michigan'da ise Michigan'daki Seçmenler Kurulu oylarýna yönelik bir itiraz, yazýlý olduðu ancak bir senatör tarafýndan imzalanmadýðý için incelenmeyecek. 

07.48:  AP'nin aktardýðýna göre Trump destekçilerinin Kapitol binasýný basmasýyla çýkan çatýþmalarda toplam dört kiþinin hayatýný kaybettiði açýklandý. 

Washington DC Polis Þefi Robert Contee, öldürülen dört kiþinin arasýnda Kapitol binasý yakýnýnda bir polisin eylemciyi vurmak isterken vurduðu bir kadýnýn da olduðunu aktardý. 

07.41: ABD Temsilciler Meclisi'nin Yargý Komitesi'ndeki Demokratlar, Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence'in Anayasa'nýn 25. maddesini yürürlüðe sokarak Trump'ý görevden almasý çaðrýsý yaptý. Pence'e yapýlan çaðrýda "Bugün Baþkan'ýn þiddet ve kaos vurgularýnýn meyve verdiðini gördük. ABD Anayasasý'nýn 25. maddesinin 4. bölümü, Baþkan Yardýmcýsý ve görevdeki bakanlarýn bir baþkanýn 'görevini yerine getiremeyecek durumda olduðuna' karar verme yetkisini içeriyor. Bu öðleden sonra yaptýðý açýklamada ise Baþkan Trump akli dengesinin yerinde olmadýðýný ve 2020 seçim sonuçlarýný kabul edemeyecek durumda olduðunu gösterdi. " ifadeleri yer aldý. 

Anayasanýn 25. Maddesi, Baþkan'ýn yerine Baþkan Yardýmcýsý'nýn görev yapmasýný saðlýyor. 

07.05 Washington Belediye Baþkaný Muriel Bowser, protestolarýn ardýndan þehirde 15 günlüðüne acil durum ilan edileceðini duyurdu. Bu karara göre acil durum, Biden'ýn yemin töreninin gerçekleþeceði 20 Ocak'ýn ertesi gününe kadar devam edecek.

06.32 Arizona eyaletindeki itirazlar için yapýlan oylamada 93 senatör itirazýn düþürülmesi için oy verdi. Ýtiraz bu çoðunluk sebebiyle geçersiz kýlýndý.

06.02 Geçmiþte Trump'ýn sonuçlarý deðiþtirme giriþimine destek veren Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, ABD'nin meþru liderinin Joe Biden olduðunu ifade etti. Twitter üzerinden paylaþýmda bulunan Graham, "Biden kaybetsin diye dua etti. O kazandý. O ABD'nin meþru baþkaný" yazdý

05.50 CNN'nin kýdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nýn aktardýðýna göre Trump'ýn kabinesindeki bir grup isim, 25. Madde'yi yürürlüðe sokarak ABD Baþkaný'ný görevden alma ithimali üzerinde duruyor.

05.03 CNN'e konuþan kaynaklar Trump ve kiþisel avukatý Rudy Giuliani'nin senatörleri arayýp seçim sonuçlarýna itiraz etmelerini talep ettiðini söyledi.

04.14 44. ABD Baþkaný Barack Obama yayýnladýðý açýklamada, "Tarih bugün Kapitol'de meydana gelen þiddeti doðru bir þekilde yazacak. Bu olayý hiçbir dayanaðý olmadan seçim sonucu hakkýnda yalan söyleyen, görevdeki bir Baþkan tetikledi" ifadelerini kullandý.

04.06 Kongre, tekrar Kapitol binasýnda 3 Kasým seçimlerinin sonuçlarýný resmileþtirmek üzere toplandý. Baþkan Yardýmcýsý Pence, kürsüden protestoculara "Siz kazanmadýnýz, þiddet asla kazanmaz" diye seslendikten sonra Kongre üyelerine "Haydi iþimizin baþýna dönelim" dedi.

03.51 Senatörler, götürüldükleri "güvenli noktadan" Kongre binasýna dönmeye baþladý.

03.40 Seçilmiþ Baþkan Yardýmcýsý Kamala Harris, Biden'ýn Kongre kuþatmasýyla ilgili konuþmasýndan bir kesit paylaþarak, "Demokrasi kazanacak" yazdý.

03.33 CNN'e konuþan bir Beyaz Saray kaynaðý, First Lady Melania Trump'ýn Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham'ýn istifasýný sunduðunu bildirdi. Geçmiþte Beyaz Saray basýn sözcülüðü de yapan Grisham'ýn istifa gerekçesinin bugün meydana gelen protestolar olduðu bildirildi.

03.17 Pence'in basýn sözcüsü, Baþkan Yardýmcýsý'nýn Capitol binasýndan hiç ayrýlmadýðýný, þimdi de Senato'ya döndüðünü ifade etti. Sözcü, "Pence, þimdi halkýn dileðini yerine getireceðiz" yazdý.

03.15 Twitter, 12 saatliðine Donald Trump'ýn Twitter hesabýný kilitledi. Kullanýcýlar Trump'ýn Twitter sayfasýný görüntüleyebilse de ABD lider tweet atamayacak. Twitter, Trump'ýn 3 tweetinin de kurallarýný ihlal ettiði için kaldýrýldýðýný bildirdi. Açýklamada ihlaller devam ederse Trump'ýn hesabýnýn kalýcý olarak askýya alýnacaðýný duyurdu.

02.58 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Cathy McMorris Rodgers, Baþkanlýk seçim sonuçlarýna 'itiraz etme' yönünde olan tutumundan vazgeçeceðini açýkladý.

"Barýþçýl bir güç aktarýmýna sahip olmalýyýz. Ýtirazýmýn tek nedeni, vali ve mahkemelerin seçim usullerini halkýn iradesi ve yasama süreci dýþýnda tek taraflý olarak deðiþtirdiði endiþesini dile getirmekti" diyen McMorris Rodgers, "Bugün gördüklerimiz yasadýþý ve kabul edilemez" ifadesini kullandý.

McMorris Rodgers, "Seçmenler Kurulu sonucunu onaylama yönünde oy kullanmaya karar verdim. Donald Trump'ý da bu çýlgýnlýðý kýnamaya ve sona erdirmeye çaðýrýyorum" açýklamasýnda bulundu.

02.50 Twitter, Trump'ýn attýðý son iki tweeti kaldýrdý. 

Bu tweetlerden biri, Trump'ýn Kongre binasýný çevreleyen destekçilerine eve dönme çaðrýsý yaptýðý videoydu. Trump, iki tweette de protestoculara eve dönme çaðrýsý yaparken seçimleri kazandýðýný iddia ediyordu.

02.43: Senato azýnlýk lideri Chuck Schumer, Senato'nun saat 20.00'de (TSÝ 04.00) oturuma geri döneceðini söyledi.

02.34 ABD Temsilciler Meclisi Baþkaný Nancy Pelosi, Kongre üyelerine yazdýðý bir mektupta, Kongre liderlerinin Kapitol'un 'kullanýma açýk hale geldikten sonra' Seçilmiþ Baþkan Joe Biden'ýn zaferini tasdik etmek için ortak oturuma devam etmeye karar verdiklerini duyurdu.

02.28 2012'de baþkan adayý olan Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney, Kongre'deki ayaklanmaya iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Romney, "Bugün bencil bir adamýn yaralý gururu, son iki aydýr kasten yanlýþ bilgilendirdiði ve bu sabah harekete geçirdiði destekçilerinin öfkesi nedeniyle toplanýyoruz" derken, "Bugün burada olan þey, Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný'nýn kýþkýrttýðý bir ayaklanmaydý" ifadesini kullandý.

02.20 Washington'da polis, sokaða çýkma yasaðýnýn baþladýðýna ve evlerine dönmeyenlerin gözaltýna alýnacaðýna dair anons yapýyor

02.17 CNN, Beyaz Saray danýþmanlarýndan birisinin ABD Kongresi'nin protestocular tarafýndan basýlmasýna dair Donald Trump'ý suçladý.

Ýsmini açýklamayan danýþman, yaþananlarý 'savunulamaz' olarak nitelerken, "Bunun olacaðýný asla düþünmemiþtik" dedi.

"Suç doðrudan Baþkan'a aittir" ifadesini kullanan danýþman, iþe dönmeyi planlamadýðýný ancak istifa etme konusunda henüz bir karar vermediðini söyledi.

02.10 ABD Kongresi yakýnlarýnda silahla yaralanan kadýn hayatýný kaybetti. Washington DC polis biriminin kadýnýn ölümünü doðruladýðý aktarýldý. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi.

02.02 Trump'tan yeni tweet:

"Uzun süredir kötü muamele gören vatanseverlerin elinden büyük bir seçim zaferi kabaca ve alçakça alýnýnca iþte böyle þeyler olur. Sevgi ve barýþ içinde evinize dönün. Bugün olanlarý hiç unutmayýn"

02.00 Protestolarýn sürdüðü baþkent Washington DC'de sokaða çýkma yasaðý baþladý.

01.53 Yetkililer, Kongre binasýnda güvenliðin saðlandýðýný ifade etti

01.44 Vermont'un Cumhuriyetçi Valisi Phil Scott, Trump'ýn seçimleri kazandýðýný iddia etmesine sert tepki gösterdi. Scott, Trump'ýn ya istifa etmesi gerektiðini, ya da Kongre veya kabinesinin Baþkan'ý görevden almasý gerektiðini söyledi.

01.41 Washington DC'de sokaða çýkma yasaðýnýn baþlayacaðý saat 18.00 öncesinde polis, göstericileri bölgeden uzaklaþtýrýyor

01.15 DC Belediye Baþkaný Muriel Bowser, 18.00'de sokaða çýkma yasaðý baþlayacaðýný söylerken, "Þu anda protestocularýn herhangi bir yere gitme eðiliminde olduklarýna dair bir gösterge yok. Baþkan'ýn eve gitme mesajýný duyduklarýna dair de hiçbir gösterge yok" dedi.

01.10 ABD Kongre binasýnda polis, göstericilere göz yaþartýcý gazla müdahale ediyor

01.07 ABD Kongresi yakýnýnda patlayýcý bulunduðunu ve etkisiz hale getirildiði açýklandý

00.56 Demokrat Parti, ABD'nin Georgia eyaletinde bugün yapýlan iki seçimi de kazanarak Senato'da da çoðunluðu saðladý. 

Yeni yasama döneminde Kongre'nin iki kanadý da Demokratlarýn kontrolünde olacak. Seçilmiþ Baþkan Joe Biden, kendi partisinin kontrolündeki bir Kongre'yle göreve baþlayacak.

Edison Research'ün projeksiyonlarýna göre Raphael Warnock'tan sonra belgeselci Jon Ossoff da Cumhuriyetçi rakibini yendi. 

Demokratlarýn bu zaferleriyle yeni dönemde Senato'da 50 Cumhuriyetçi 50 de Demokrat senatör olacak. Demokratlara eþitliði bozan oyu 20 Ocak'ta yemin edecek Baþkan Yardýmcýsý Kamala Harris saðlayacak.

ABD'de Demokratlar 10 yýldýr ilk defa Demokrat bir baþkan seçilmiþken Kongre'nin iki kanadýnda da çoðunluk saðladý.

Öte yandan, baþkent Washington'da Baþkan Donald Trump'ýn destekçileri Kongre'ye ev sahipliði yapan Kongre'yi çevrelemiþ durumda. Kongre, Joe Biden'ýn seçimini resmileþtirmek üzere toplanmýþtý.

00.24 ABD Baþkaný Donald Trump, Seçilmiþ ABD Baþkaný Joe Biden'ýn zaferini resmileþtirmek için toplanýldýðý sýrada Kongre binasý Kapitol'ü basan destekçilerine eve dönme çaðrýsý yaptý.

Twitter hesabýndan bir dakikalýk bir video paylaþan Trump, "Acý çektiðinizi ve üzgün olduðunuzu biliyorum. Bir seçim yapýldý ve bu seçim bizden çalýndý. Sandýktan tulum çýkardýðýmýz bir seçimdi. Zaten herkes bunu biliyor, özellikle de karþý taraftakiler. Ama þimdi eve gitmek zorundasýnýz" dedi.

"Sükûnet saðlanmalý" diyen Trump, "O yüzden evinize dönün. Sizi çok seviyoruz, siz çok özelsiniz. Neler olduðunu gördünüz. Ýnsanlara çok kötü ve haince davranýldý" diye konuþtu.

00.09 ABD'nin Seçilmiþ Baþkan'ý Joe BidenTrump destekçisi göstericilerin ABD Kongresi'ni basmasýna iliþkin "Bu bir protesto deðil, bu bir kalkýþmadýr" derken, Trump'a baþkanlýk yeminini tutma çaðrýsýnda bulundu. "Demokrasimiz görülmemiþ bir saldýrý altýnda" ifadesini kullanan Biden, Kongre'deki kuþatmaya son verilmesini söyledi.

Biden, Trump'a çaðrýda bulundu; "Canlý yayýna çýk ve yeminini yerine getir; Kongre'deki kuþatmaya son verin"

00.06 New York Times muhabiri: Cumhuriyetçi Parti merkezinde patlayýcý bulundu ve imha edildi

00.02 Kongre'deki Demokrat liderlerden tek cümlelik açýklama: Baþkan Trump'ý, tüm protestoculardan ABD Kongre'sini derhal terk etmesini talep etmeye çaðýrýyoruz

23.57  ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, Kongre'deki þiddet olaylarýyla iliþkisi olan tüm protestocularýn cezalandýrýlacaðýný belirtti.

Barýþçýl protesto yapmanýn her ABD'linin hakký olduðunu ifade eden Pence, “saldýrýlara ise tolerans gösterilmeyeceðini” ifade etti.

“Þiddet ve tahripin hemen durdurulmasý” çaðrýsý yapan Pence, protestoculara Kapitol Binasý'ndan ayrýlma çaðrýsý yaptý.

23.49 Beyaz Saray, Trump'ýn Ulusal Muhafýzlar'ýn ABD Kongresi'ndeki olaylara müdahale emri verdiðini duyurdu

23.46 Pennsylvania eyaleti Valisi Tom Wolf, Kongre'deki olaylarý "darbe giriþimi" olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden paylaþýmda bulunan Wolf, "Bugün gördüðümüz þey demokrasi deðil. Bir darbe giriþimidir. Özgürce seçim yaptýk. Sonuçlar açýktý. Baþkan Trump'tan Pennsylvania eyalet temsilcilerine tüm Cumhuriyetçiler yanlýþ bilgi yaymayý býrakmalý ve daha fazla þiddet olmadan doðruyu söylemelidir" yazdý.

23.30 Kongre'ye ev sahipliði yapan Kapitol Binasý'na giren protestoculardan birkaçý, Demokrat Temsilciler Meclisi Baþkaný Nancy Pelosi'nin ofisine girdi ve masasýnda poz verdi.

23.25 Cumhuriyetçi Parti’ye yakýnlýðýyla bilinen Fox News kanalý, Kongre’de çýkan olaylarda bir kiþinin vurulduðunu bildirdi. Kanal, vurulan kiþinin bir süre önce Kapitol Binasý’ndan hasteneye götürüldüðünü bildirdi. 

23.20 TC Dýþiþleri Bakanlýðý, ABD Baþkaný Donald Trump'ýn destekçilerinin kongre binasýný basmasýna ve protestolarýna iliþkin "ABD Kongre binasýnýn göstericiler tarafýndan basýlmasý teþebbüsüne kadar varan iç geliþmeleri endiþeyle takip ediyoruz." dedi. 

Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklama þu þekilde:

"ABD Baþkanlýk seçimlerinin ardýndan yaþanan ve bugün Kongre binasýnýn göstericiler tarafýndan basýlmasý teþebbüsüne kadar varan iç geliþmeleri endiþeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm taraflarý itidal ve saðduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aþacaðýna inanýyoruz.

ABD’deki vatandaþlarýmýzýn kalabalýk mekanlar ve gösteri yapýlan yerlerden uzak durmalarýný tavsiye ediyoruz."

23.13 Twitter üzerinden paylaþýmda bulunan Trump, "Kapitol'deki herkese barýþçýl kalma çaðrýsý yapýyorum. Unutmayýn, BÝZ hukuk ve düzenin partisiyiz. Yasalara saygý gösterin ve mavi üniformalý mükemmel insanlarýmýza saygý gösterin. Teþekkürler!" yazdý.

23.11 ABD Savunma Bakanlýðý, Kongre'ye Ulusal Muhafýzlar'ýn gönderilmesini reddetti!

22.57 Nancy Pelosi, Ulusal Muhafýz birliklerinden, Kongre polisinin talebi üzerine, Kongre Binasý'nda güvenliðini saðlamalarýný istedi

22.36 Bir grup protestocu Kongre binasýna girdi. 

22.34 Washington Velediye Baþkaný, baþkentte saat 18.00 itibariyle baþlayacak bir sokaða çýkma yasaðý ilan etti. Yasak, 7 Ocak sabah 06.00'a kadar geçerli olacak.

Polisin, Trump destekçilerini daðýtmak için göz yaþartýcý gaz kullandýðý belirtildi. Cumhuriyetçi Parti'ye yakýnlýðýyla bilinen Fox News kanalý, Kongre'de çýkan olaylarda bir kiþinin vurulduðunu bildirdi. Kanal, vurulan kiþinin bir süre önce Kapitol Binasý'ndan hasteneye götürüldüðünü bildirdi.

22.32 Protestocularýn bir bölümü Kongre binasýnýn merdivenlerini týrmanmaya çalýþtý. Kolluk kuvvetleri biber gazý kullandý.

22.23 Kongre, 3 Kasým seçimlerini resmileþtirmek amacýyla baþladýðý oturuma ara vermek zorunda kaldý

22.20 Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, Senato'dan tahliye edildi.

22.18 Kongre binasý kilit altýna alýndý.

21.44 Bloomberg muhabiri Ari Natter'in aktardýðýna göre Kongre'nin önünde binlerce protestocu toplandý. Bazý noktalarda hem protestocularýn hem de çevik kuvvetin flaþ bombasý kullandýðý belirtildi.

21.37 Polis, Kapitol'ün bazý ofis binalarýnýn boþaltýlmasý için emir verdi.

21.35 Senato'nun Cumhuriyetçi Çoðunluk Lideri Mitch McConnell, seçimi Trump lehine çevirme giriþimlerine Kongre'deki oturumda sert tepki gösterdi.

21.22 Yüzlerce Trump destekçisi Kongre binasýnýn etrafýna kurulan barikatlarý aþmaya baþladý.

21.15 Kongre'nin toplandýðý Kapitol Binasý'nýn önündeki Trump destekçilerinden oluþan grup büyümeye devam ediyor. Þehrin farklý yerlerinden yürüþ düzenleyen gruplar Kapitol'ün önünde toplanýyor.

Gruplardan birine Kongre binasýna yürürken ünlü muhafazakar radyo programcýsý 

21.11 Eyaletlerin temsilcileri, alfabetik sýrayla Seçmenler Kurulu oylarýný sunmaya baþladý

20.57 ABD Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence, 3 Kasým 2020'deki baþkanlýk seçim sonuçlarýna göre belirlenen delege oylarýnýn sayýlýp, sonuçlarýn resmen tescil edileceði kongre oturumunda "tek taraflý" davranmak gibi bir yetkisi olmadýðýný açýkladý.

Pence, Trump'ýn kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarýna itiraz et" çaðrýlarý üzerine yazýlý bir açýklama yayýmladý.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açýklamayý yayýmlayan Pence, "Anayasayý desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiðim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayýlýp sayýlmayacaðýna karar vermek için tek taraflý yetki iddia etmekten alýkoyuyor." ifadesini kullandý.

 

Pence, Seçiciler Kurulu oylarýna itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadýðýnýn altýný çizerek, "ABD tarihinde hiçbir baþkan yardýmcýsý böyle bir hak iddiasýnda bulunmamýþtýr." bilgisini paylaþtý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.