Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
ÖZÜR DÝLERÝZ REKTÖRÜM…

ÖZÜR DÝLERÝZ REKTÖRÜM…

  Bu yaz 31 Agustos 2010, SALI 22:04:39 eklenmitir.
Yazar : Editör Kösesi


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

EDÝTÖR 4
info@egemengazetesi.comHÝZMET ÝÇÝN YERLÝSÝ ARANMAZ MIÞ!!!!!!!!

BEYLÝK ÝÇÝN DE ????

Türk Ýnsanýnýn kendini bildi bileli söylediði bir söz vardýr!

Bu söz ise,

Bir þeyin deðerini kaybettikten sonra anladýðýmýza iliþkin feryattýr.

Bizlerin neleri kaybettiðini þöyle bir düþünürsek!!

Önce,

Bir kurum düþünün ki, bir dönem boyunca yani DÖRT yýl hizmet edeceksin,

Tam meyvelerini toplayacaðýn zaman, yani bir ürünün kýsýtlý hasat zamanýnda görevi býrakmak zorunda kalacaksýn?

Hem de istemeyerek?
Çünkü þartlarý zorlama veya, deðiþtirme imkanýn yoktur???

Heyhat…
Sonra,

Senin için gitsin diyenler, istemiyoruz diyenler, kurtulalým diyenler,

Þimdi ne diyorlar,

En azýndan insanlarý dinleyen,
Ama yine de bildiðini üslubunca yapardý diyenler,

Haklýyý kollar, gerekeni yapardý diyenler,
Dünya görüþüne saygý duyan bir kiþilik ve insandý diyenler,

Yöneticilik vasfý ile Ýdarecilik vasfýný bir arada yürüten insanlarý deðerlendirir, kiþilik haklarýný ihlal etmez ve haklýyý, haksýzý ayýrt eder diyenler,

Bu arada, Sayýn Erol ÞANLI gibi bir deðeri hak ettiði konumda deðerlendirdi ve kurumda kaosa engel olmayý bildi diyenler,

Bu arada, geriye dönüp baktýðýmýzda býraktýðý eserler için,

“Sanki DÖRT yýla sýðdýrýlamayacak kadar çok ve yapýlanlar anlamlý diyenler”,

Sonra sanki Malatya Vilayeti dünyanýn bir ucu imiþ ve Sivas Vilayeti ile arasýnda baðlar kurulamýyormuþ gibi düþünenlerin deyimi ile ille de Sivaslý olsun diyenler,
Oysa þimdi anlýyorlar ki, Vatan, Ýnsan ve Hizmet sevgisi için ille de O yerin yerlisi olmak gerekmiyormuþ?

Malatyalý olmak dahi yetiyormuþ!!!

Anlatýyorlar da,

Yaptýðýmýz iþ doðru olduðu kadar, bazý kesimin hele ki Koskoca Rektörün çalýþma arkadaþlarýna sýkýntý veriyordu???

Ama “olsun dedi, sen buradasýn gözüm arkada deðil, çalýþmana devam et, sana ve hizmetlerine ihtiyacýmýz var”.

Þimdi ise diyor ki bu anlatanlar!!

Seni çok arýyor ve özlüyoruz.

Kýymetini bilemedik,

Özür diliyoruz.

Þimdi senin eserlerinle övünen, biz yaptýk diyenlere ise sadece gülüyoruz, ama üzülerek, çünkü senin olan eserlerine sahip çýkamadýk!!

Karþýmýza çýkýp bunlarý yaptýk diyenlere,

“Hayýr senin eserlerin deðil” diyemedik. Denmedi.
Ama bunu söyleyenler iyi biliyorlar ki, tüm bunlar senin eserlerin

Sayýn Hocam,

Kýymetli Rektörümüz,

Sayýn Prof. Dr. Mehmet BAKIR bey.

Þimdi anladýk. Seni çok anlamsýz ve boþ yere kaybetmiþiz.

Hakkýný Helal et.

Seni seviyor ve çok özlüyoruz.


Bu arada Sivas Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Yönetimi Baþkanýnýn Üniversitemiz personeli bir kiþi hakkýnda ulu orta yerlerde gereksiz dedikodular yaptýðý, siyasi bir partiye yakýþmayacak davranýþta bulunduðu iddia ediliyor.

Hakkýnda dedikodusu yapýlan kiþinin neden boþandýðýna dair sorular sorulmaya, kiþinin Faþist ve Kafatasçý olduðuna dair Gazeteci kimliðine ve Sendika Yöneticiliði yapan kiþilere bilgiler aktarýldýðý duyumlarýna eriþilirken, bu kiþinin arkasýnda durmayýn, bu kiþiyi YÖK’e varana kadar þikayet ettik, Bir Rektör Yardýmcýsý karþýmýzda önünü ilikleyerek bizi dinledi duyumlarý ve iddialarý insaný hayretler içerisinde býrakmýþtýr.

Bu dedikodulardan rahatsýz olan kiþinin ise konuyu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Sayýn Deniz BAYKAL’ a bir yazý ile aktardýðý ve çok aðýr hakaretlerde bulunduðu bilgilerine ulaþýlýrken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkanýnýn ne cevap vereceði veya nasýl davranacaðýnýn merakla beklendiði duyumlarý alýnmýþtýr.

Konu hakkýnda yapýlan yorumlara iliþkin duyumlarda ve iddialarda ise,

Üniversite yönetiminin nasýl oluyor da bir siyasi parti güdümünde hareket ettiði iddia ediliyor ve nasýl oluyor da dedikodularla olaylarýn seyrine yön verdiði iddia ediliyor, þaþkýnlýk yaratýyor.


Seni Özlüyoruz, sen bunu da yapmadýn...

Eleþtiriye tahammül ettin, kimseyi arkasýndan vurmadýn, ekmeði ile oynamadýn, ahde vefayý bildin, kimseyi satmadýn, dinledin, dinlettin çözüm aradýn, kimseye kin ve nefret beslemedin, sürmedin, hor görmedin...

Seni seviyor ve çok özlüyoruz.

ÖZÜR DÝLÝYORUZ REKTÖRÜM...
 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
hüseyin
yine yazýlan yorum yok
durmak yok özüre devam:)
ahmet turan canikli
KADERSÝZ SÝVASIM
BU ÞEHRÝN KADERÝ MÝ BU? BÖYLE GÜZEL BÝR ÞEHÝR BUNLARI HAKETMÝYOR. ALLAH HAKKIMIZDA HAYIRLISINI VERSÝN. ÝYÝ BÝR REKTÖR VE YÖNETÝMÝNE ÞEHRÝN ÝHTÝYACI VAR. HEMÞEHRÝMÝZLE BU ÝÞ OLMUYOR GÖRÜNEN O.
harun yenice
NE DEMELÝ
bizim üniversite þansýz bir üniversite. þöyle iyi bir vizyon ve misyon sahibi bir yönetime sahip olamadý. Olan varsa da seçilemedi. Týp kökenli rektörlerle bu iþin olmadýðý 4 dönemdir açýk. Yeni dönemde týp dýþý kaliteli bir aday seçilmeli. Özelliklede rektör sivaslý olmamalý. Bunu bu dönem gördük. Çünkü sivaslý rektör görev paylaþýmýnda adil ve hakkaniyetli olamýyor. Ýþte ortada danýþman zaralý, baþ hekimlik zaralý..bu böyle uzayýp gidiyor. Sivaslý olmak bile yeterli deðil. BU BÖYLE SÜRÜP GÝTMEZ.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Editör Kösesi Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.