Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
Türk Tabipleri Birliði Baþkaný açýkladý: Hayat ne zaman normale döner?

Türk Tabipleri Birliði Baþkaný açýkladý: Hayat ne zaman normale döner?

  Bu haber 07 Nisan 2020, SALI 15:10:40 eklenmitir.
Türk Tabipleri Birliði Baþkaný açýkladý: Hayat ne zaman normale döner? Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Sinan Adýyaman, hayatýn ne zaman normale döneceðine iliþkin, “Bizim ekiplerimiz var, onlarýn söylediði bir 9 haftayý bulur” dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr. Sinan Adýyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgýnýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.

Tarafsýz Haber Ajansý'ndan Mehtap Gökdemir'e konuþan Adýyaman, “Anladýðýmýz kadarýyla Saðlýk Bakanlýðý test, yani laboratuvar testi pozitif olan vakalarý yayýnlýyor. Test pozitifleri yayýnlýyor. Ama biz de biliyoruz ki Türkiye’nin birçok yerinden bilgi geliyor bize, özellikle 3 büyükþehirden. Test negatif çýkýp ama klinik olarak ve radyolojik olarak tomografi ve akciðer filmi olarak Covid-19 teþhisi konulup Covid tedavisi yapýlan hastalar var" ifadelerini kullandý.

"VÝRÜS VARKEN DE NEGATÝF VEREBÝLÝYOR"

Adýyaman þöyle devam etti:

"Bu testin duyarlýlýðý yüzde 55-60, yani yüzde 40 oranýnda 45 oranýnda yalancý negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanýyor bunlar, hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor. Dolayýsýyla bunlar hesaplanýrken en azýndan klinik olarak Covid tedavisi yapýlan ve radyolojik olarak biz de tomografi kullanýmý çok saðlýklý deðildir ama burada iþe yaradý. Çok kullanýlýyor. Test negatif gelmesine raðmen Covid tanýsý almýþ hastalarýn da ilave edilmesi hasta sayýsýný artýracaktýr."

"ÝSTANBUL'DA BÝNÝN ÜZERÝNDE SAÐLIK ÇALIÞANI POZÝTÝF"

"Saðlýk çalýþanlarýndan hangi ilde ne kadarý bu iþten etkilendi, o konuda bilgiler geliyor" diyen Adýyaman, "Ýstanbul’da binin üzerinde testi pozitif gelen saðlýk çalýþaný Covid-19 hastalýðýna yakalanmýþ. Saðlýk çalýþaný Ýstanbul’da binin üzerinde, Ýzmir’de 111, Ankara’da 100-150 arasýnda bir bilgi gelmiþti" ifadelerini kullandý.

"BASKILAMA YÖNTEMÝ UYGULANMASI LAZIM"

Baskýlama yöntemi olmasý gerektiðini ifade eden Adýyaman, "Bir yandan siz 65 yaþ üstünü ve 20 yaþ altýný sokaða çýkma yasaðý veriyorsunuz, sonra bir gün bir genelgeyle 18-20 yaþ arasý çalýþanlarý tekstil ve tarýmda çalýþan, inþaatta çalýþanlarý çýkabilir diyorsunuz. Baskýlama yöntemi yapýlmasý lazým artýk. Bir strateji olarak bunun uygulanmasý lazým. Onun için de hayatý birazcýk yavaþlatmak gerekiyor. Siz hem insanlara dýþarý çýkmayýn derseniz hem de milyonlarca Ýstanbullu ya da Türkiye’nin dört bir yanýndan milyonlarca insan, 18-20 yaþ arasý genç ya da 20-65 yaþ arasý olan orta yaþlý insanlar dýþarý çýkýp çalýþýrlarsa bu salgýný önlemeniz mümkün deðil" diye konuþtu.

"KATI BÝR ÝZOLASYON UYGULANMASI LAZIM"

Toplumsal hareketliliðin ciddi ölçüde yavaþlatýlmasý gerektiðini vurgulayan Adýyaman, "Ve katý bir izolasyonun uygulanmasý gerekiyor. Bunun için de çok ciddi olmak gerekiyor. Biz ne diyoruz, önce taný test yapacaksýnýz, ikincisi tanýyý koyacaksýnýz, üçüncü de tecrit edeceksiniz, dördüncü takip edeceksiniz, beþinci de tedavi edeceksiniz. Bunlar olmadan gerçekten bir salgýnla mücadele etmenin imkaný yoktur."

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

"Hayat ne zaman normale döner?" sorusuna Adýyaman, "Bizim danýþmanlarýmýz var, uzmanlýk derneklerinden ekiplerimiz var; onlarýn söylediði '9 haftayý bulur' diyorlar, bir plato çizmesi için" yaýnýtýný verdi.

Adýyaman þöyle devam etti:

"Ýlk defa bir Koronavirüs pandemisiyle karþýlaþýyor insanlýk. Dolayýsýyla tam nasýl bir virüsün nasýl bir yol izleyeceðini tam bilemiyorlar. Burada bilgi eksikliði var. Onun için diðerlerinden farklý olabilir. Normal þartlar altýnda yaz ayýna gelirken sönümlenirdi, ufak tefek þeyler kalýrdý ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaþlarýmýz bunun 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceðini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.