Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
MUHTEÞEM KAPANIÞ...

MUHTEÞEM KAPANIÞ...

  Bu haber 08 Subat 2011, SALI 02:48:43 eklenmitir.
MUHTEÞEM KAPANIÞ... Erzurum’da 26 Ocak’ta baþlayan 25’nci Dünya Üniversiteler kýþ Oyunlarý yapýlan muhteþem kapanýþ töreni ile sona erdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cemal Gürsel Stadyumu’nda eksi 20 derece soðuk altýnda düzenlenen kapanýþ törenine Erzurumlular yoðun ilgi gösterdi. 20 bin kiþinin izlediði kapanýþ töreni, adeta nefesleri kesti.

Türkiye ve Erzurum’un 25’inci Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý’nda çok iyi bir ev sahipliði yaptýðýný belirten Spordan Sorumlu Devlet Bakaný ve Organizasyon Komitesi Baþkaný Faruk Nafiz Özak, “Sayýn Baþbakan Recep Tayip Erdoðan’ýn da dediði gibi yakýn bir gelecekte Kýþ Olimpiyatlarý düzenleyecek bir Erzurum’da buluþmak üzere” dedi.

 

 


Geçtiðimiz 27 Ocak’ta baþlayan 25’inci Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý’nýn Cemal Gürsel Stadyumu’ndaki kapanýþ töreni katýlýmcý ülkelerin bayraklarý ve sporcularýn geçit töreniyle baþladý.
Hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýnda 20 dereceyi bulduðu gecede gerçekleþtirilen kapanýþ törenine, Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Baþkaný George E. Killian, FISU Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer, Vali Sebahattin Öztürk, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler ile yaklaþýk 20 bin kiþi katýldý.
Gecede, Spordan Sorumlu Devlet Bakaný ve Organizasyon komitesi baþkaný Faruk Nafiz Özak, FISU Yönetim Kurulu Baþkaný George E. Killian, FISU Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer, Vali Sebahattin Öztürk ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet küçükler, 3 atlý kýzakla konuþmanýn yapýlacaðý platforma taþýndý.

 

 


YAKIN BÝR GELECEKTE KIÞ OLÝMPÝYATLARI DÜZENLEYECEK BÝR ERZURUM’DA BULUÞMAK ÜZERE HOÞÇA KALIN
Spordan Sorumlu Devlet Bakaný ve Orgnazisayon Komitesi Baþkaný Faruk Nafiz Özak, “ 52 ülkeden 2 bin 500 sporcu ve idarecinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen oyunlar baþarýyla tamamlandý. 27 Ocak’tan bugüne 11 gün boyunca kýþ sporlarýnýn tüm güzelliklerini Anadolu’nun zirvesinde birlikte yaþadýk. Ülke olarak uluslar arasý baþarýya bir yenisini daha ekledik. Spor dostluk ve baþarýlarla dünya barýþýna katký saðlayacak. Kýþ oyunlarý Erzurum’a yeni umutlar yarattý. Ýpek yolu üzerindeki Erzurum kýþ sporlarýnda önemli bir kavþak oldu. Kýþ oyunlarý Türk spor tarihine altýn harflerle yazýldý. Gelecekte bu günü yazacak olanlar þunu diyecekler ki Erzurum’un spor tarihi, bu güne bir anahtardýr. Baþbakan ve saðlýk bakaný ve herkes bu iþi sahiplendi. Beþ kýtadan buraya gelen dostluk ve kardeþlik içinde yarýþan sporcularýn yaný sýra organizasyonun sessiz ve görünmez kahramanlarýna teþekkür ediyorum. Dünyanýn farklý ülkelerinden buraya gelenlerin iyi izlenimlerle ayrýlacaklarýna inanýyor. Türk halkýnýn misafirperver Erzurumlularý tebrik ediyor þükran sunuyorum. sayýn baþbakan dediði gibi yakýn bir gelecekte kýþ olimpiyatlarý düzenleyecek bir Erzurum’da buluþmak üzere hoþça kalýn” dedi.

 

 


ERZURUM’UN EVSAHÝPLÝÐÝ BÝZÝ ÇOK MEMNUN ETTÝ

FISU baþkaný George E. Killian ise kapanýþ konuþmasýnda, “Baylar bayanlar Türkiye’nin evsahiplinde bizlere 27 Ocak’tan itibaren sunmuþ olduðunuz 10 muhteþem günden sonra sizleri bir kez daha görmek bir zevk. Coþkunuz misafirperverliðiniz ve hepsinden önemlisi profesyonelliðiniz bizi memnun etti. Burada çok iyi bir 10 gün geçirdik. Bu güzelliði bize yaþatan herkese teþekkür ediyorum. Erzurum güzel bir ev sahipliðine imza attý” diye konuþtu.


ERZURUM HOÞGÖRÜNÜN BULUÞTUÐU YER

Vali Sebahattin Öztürk ise konuþmasýnda þunlarý söyledi; “Kýþ oyunlarý serüvenini bugün burada sorunsuz bir þekilde sona erdirmenin huzuru içindeyiz. Dünyanýn 4 bir tarafýndan gelen sporcularý kendi ülkelerine göndereceðiz. Bize yaþattýklarý güzellikler için teþekkür ediyoruz. Sporun kardeþlik olduðunu bir kere daha gösterdiler, oyunlarýn olduðu Erzurum Türkiye’nin gözdesi oldu. Þehrimizde tarihi çok eskilere dayanan Öþvank kilisesi, Çifte Minareli Medrese bulunmaktadýr. Erzurum hoþgörünün buluþtuðu bir yerdir. 2004’te baþlayan serüveni güzel bir þekilde bitiriyoruz. O tarihteki baþvuruyu kaybettik ama yýlmadýk. 2007’de Maribor ile yarýþtýk ve Türk insanýnýn kararlýðý karþýsýnda duramadýlar ve oyunlar Erzurum’a verildi. FISU bayraðýný gereðini hakkýyla yerine getirerek Slovenya’ya teslim edeceðiz. 25’incisini Erzurum’da düzenlemekten gurur duyduðumuz kýþ oyunlarýný buraya kazandýran baþta Cumhurbaþkanýmýza, baþbakanýmýza ve tüm yetkililere Erzurumlulara sonsuz teþekkür sunuyorum“


ERZURUM ARTIK ESKÝ ERZURUM DEÐÝL

Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer de kapanýþ töreninde yaptýðý konuþmada, “Uluslararasý Üniversiteler Sporlarý Federasyonunun Baþkaný Killian, 25’inci dünya Üniversite kýþ sporlarý oyunlarýnýn Erzurum’da düzenlenmesi gündeme geldikten sonra yaþanan olaylar ve geliþmelere bakýldýðýnda bu organizasyonun Türkiye’de kýþ sporlarý için ne kadar önem taþýdýðýný anlamak çok önemli. Bu organizasyonu almak için FISU üyelerin yapýlan sunum sýrasýnda Avrupalý bir üyenin ‘Türkiye kar yaðýyor mu?’ sorusuna en güzel cevabýn ülkemde bu organizasyonu düzenlemek olduðuna inandým. Þimdiye kadar sadece deniz ve güneþ vardý. Avrupa da çok önemi bir yeri olan kýþ sporlarý ve kýþ turizminin ülkemizde ne kadar ihmal edildiðinin kanýtýdýr. Oyunlar nedeniyle bu güne kadar Türkiye’de olmayan uluslar arasý standartlarda tesis yapýldý. Bilinmeyen çok sayýda kýþ sporlarý Türk gençliðine tanýtýlmýþ oldu. Ýþte bu tesislerde organizasyon Türkiye’nin tanýtýmýna büyük katký saðlayacak ve Erzurum dünyanýn en önemli kýþ sporlarý merkezlerinden biri olacak. Erzurum artýk eski Erzurum deðil. Kýþ oyunlarýndan sonra dünyanýn en büyük kýþ spor organizasyonu olan kýþ olimpiyatlarý için bir dönüm noktasý yada baþlangýçtýr. Mesleðimin bir parçasý olarak gördüðüm ülkeme böylesine büyük organizasyonlar kazandýrmýþ olmak ve baþarýyla yapýlmýþ olmanýn gurur ve mutluluðunu yaþýyorum. Oyunlarýn ülkemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Dünyada üniversite gençliðinin olimpiyatý olan bu oyunlarý Erzurum’a veren FISU baþkaný ve üyelerine teþekkür ederim” dedi.


ERZURUM TÜRKÝYE’NÝN GURURU OLDU

Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler ise kapanýþ konuþmasýnda “Erzurum 2011 ile güzel bir dönem yaþadý. Bunu yaþattýðýnýz için teþekkür ediyorum. Umarým þehrimizden ve organizasyondan memnun ülkelerinize dönersiniz Erzurum anýlarýnýzda güzellikler uyandýran bir þehir olarak kalýr bu þehir ve bizler sizleri unutmayacaðýz. Hemþehrilerim bugün ki kapanýþ törenini gelecek güzel günlerin baþlangýcý olarak görmeniz lazým. Erzurum Türkiye’nin gurur kaynaðý oldu. Baþbakanýmýz ve emeði herkese þükranlarýmý arz ediyorum. Spor barýþ ve kardeþliðin pekiþmesinde en önemli araçtýr. Bu ülküden hareketle Anadolu’nun zirvesi Erzurum’da gerçekleþen organizasyona ilgi gösteren ve dadaþa yakýþýr misafirperverlik yapan herkese teþekkür ediyorum. Bu organizasyonun baþarýyla tamamlamanýn verdiði özgüvenle daha büyük organizasyonlara imza atacaðýmýza inanýyorum. Hepinizi saygýyla selamlýyorum” dedi.


FISU BAYRAÐI MARIBOR’A
Konuþmalar sonrasý Faruk Nafiz Özak, FISU bayraðýný FISU Baþkaný George Killian’a teslim etti. FISU Baþkaný Killian da bayraðý 2013’de ÜNÝVERSÝDE oyunlarýna ev sahipliði yapacak Slovenya Maribor Belediye Baþkan Yardýmcýsý Thomas Kester’e teslim etti. “Teþekkürler Erzurum” diyerek bayraðý alan Kester’i tribünler uzun süre alkýþladý.


ANADOLU ATEÞÝ VE KIRAÇ UNUTULMAZ BÝR GECE YAÞATTI

Geçtiðimiz 27 Ocak’ta baþlayan ve 11 gün süren 25’inci Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý, Cemal Gürsel Stadý’ndaki muhteþem geceyle sona erdi. Soðuk havada gerçekleþtirilen kapanýþ törenine, Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Uluslar arasý Uluslar arasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Baþkaný George E. Killian, FISU Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný kemal Tamer, Vali Sebahattin Öztürk, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler ile yaklaþýk 20 bin kiþi katýldý. Tören geçiþi ve konuþmalarýn ardýndan baþlayan ikinci bölümde sahneye ilk olarak Atlý Kýzak ekibi çýktý. Cirit gösterisiyle açýlýþýn yýldýzý olan 83 yaþýndaki ciritçi Baki Bayraktutan, bu kez atlý kýzakla geçit yaptý. Görkemli olmasý için 500 kiþilik bir ekibin geceli gündüzlü çalýþtýðý, 300 kostüm için 11 kilometrelik kumaþ kullanýldýðý gecede Nuh tufaný destanýný anlatan dans gösterisi sergilendi. Bütün dinlerdeki ortak tema olan Nuh Tufaný ve efsanesine göndermelerin yapýldýðý gecede, 'Nuh'un Gemisi' isimli yeni bir bölüme yer verildi. Anadolu'nun giriþi, Ýpek Yolu güzergahý olan bir bölge olan Erzurum’da Türkler’in Anadolu’ya giriþinden Cumhuriyet’e kadar geçen süreç, atlý kýzak üzerindeki sanatçýlarla resmedildi. Troya'nýn dünyada en çok ilgi gören bölümlerinin de canlandýrýldýðý gecede, Erzurum, Kafkas ve Karadeniz halk oyunlarýna yer verildi.
Gecenin son bölümünde sahne alan Kýraç, stadyumu dolduran Erzurumlular’a sevilen þarkýlarýný seslendirdi. Konserin son bölümüne doðru sahaya inen vatandaþlar, Kýraç’e danslarýyla eþlik ettiler. Gece, havai fiþek gösterisiyle son buldu.

 Kaynak: Oðuz DEMÝRKAYA ÝGD ERZURUMETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.