Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
ÜNÝVERSÝTE DEKÝ KOYUN TÜCCARI KILIKLI BAÞPAPAZ KÝM?

ÜNÝVERSÝTE DEKÝ KOYUN TÜCCARI KILIKLI BAÞPAPAZ KÝM?

  Bu yaz 31 Agustos 2010, SALI 23:24:44 eklenmitir.
Yazar : Bizim Üniversiteli Neyzenler


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Puntoinfo@egemengazetesi.com
Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesinden bu sene mezun olan 127 doktor adayýnýn gerekli evraklarýnýn yetiþtirilmemesi sonucu atama iþlemleri 2,5-3 ay sonraya ertelenmiþtir.

Bu gencecik pýrýl pýrýl doktor adaylarýnýn maddi kayýplarý, özlük haklarý ve diðer haklarýnýn kayýplarýndan doðan maðduriyetlerinin telafisi imkansýzdýr. Ayrýca Üniversitenin prestij kaybý daha da büyüktür. Böyle bir olay bu güne kadar hiç yaþanmamýþtýr.

Çünkü Üniversite geçmiþte gerçek bilim adamý Rektörler tarafýndan yönetiliyordu. Þimdi ise üniversitemizin kimler ve nasýl zihniyet tarafýndan yönetildiði ortadadýr!

Olayýn altýnda yatan Üniversite idaresinin Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýnýn öneminin farkýnda olmamasý üniversitelerin varlýk nedenleri öðrencilerdir. Öðrencilerin iþlerinin çoðu bu dairede yapýlmaktadýr.

Bu dairede yetiþmiþ, bilgili, dürüst ve namuslu memurlar çeþitli iftira ve hesaplarla oradan uzaklaþtýrýlmýþ yerlerine bilgi ve tecrübesi olmayan kimseler getirilmiþtir.

Öðrencilerin diplomalarýnýn yetiþtirilmemesi iþi sadece Öðrenci Ýþlerine yýkmak haksýzlýk olur. Çünkü diplomalarýn basým iþi Saðlýk Kültür ve Spor Dairesince yapýlmaktadýr. Bu dairenin adý nedense hiç geçmemektedir.

Ayrýca 6 ayda bir deðiþen Daire Baþkanlýklarý arasýnda kopukluk olacaðý kaçýnýlmaz sonuçlardandýr.

Üniversitede yükselebilmenin, yeni bir göreve atanabilmenin bir tek kriteri vardýr oda þudur:
Ýdarecilerin kendilerine, aile fertlerine hakaret edecek bolca küfür edeceksin mutlaka istediðin yere gelirsin, edenler geldi de. Yoksa ilim, irfan, bilgi, dürüstlük, çalýþkanlýk liyakat sahibi olmak ölçü deðildir. Kýymeti de yoktur.

Bir tek yetkili çýksýn söylesin hastane de þube müdürlüðü kadrosu var mý yok mu? Ey cevap yok. Ama þimdi nedense …… oldu. Çünkü burasý üniversite deðil birilerinin çiftliði.

Aslýnda üniversitelerde olan olaylarýn ana sebebi þudur:
Ýki tane bölük vardýr.

a) Hizmet Bölüðü: Bu bölük seçimlerde çalýþýr. Görevini yerine getirir. Seçimler bitince sessizce geri yerine çekilir.

b) Merasim Bölüðü: Dalkavuk bölüðü, yaðcý bölüðü de denir.

Yeni seçilen rektörün sessizce yanýna yaklaþýr ve kendilerine yer bulurlar. ( Çünkü serde yaðcýlýk var.)

Ör: Rektör bir þey söylerse Hocam ben aylarca düþünsem aklýma gelmezdi derler. ( Çünkü dedik ya yaðcýlýk ilkelerine iþlemiþ.)

Rektör iþte bu merasibölüðünü res’ en veya kibarca etrafýndan uzaklaþtýrýr. Acý da olsa kendilerine gerçekleri, doðrularý söyleyen kimseleri getirirse iyi,güzel, doðru iþler yapar ve yaptýklarýnýn meyvelerinide zamanla toplar.

Maalesef bunlar yapýlmadý yapýlacaðý da benzemiyor.
Koskoca iki yýl geçti. Ortada bir tek müspet icraat yoktur.

Beyni sulanmýþ, yukarý tekkelik bir ihtiyardan söz ediliyor kimin nesi kimin fesi ise anlayamadým ama (bu da gidecek bekleyin görün deniyor) Koyun Tüccarý kýlýklý bir Baþpapaz’ýn da gideceði söyleniyor, onu da çýkartamadým ama bunlarýn kim olduklarýný mutlaka bilenler, tanýyanlar vardýr, öðreneceðiz, göreceðiz yakýnda! Ama kýsa sürede öðrenemezsek lüften mail adresimize bildirin!

Ha bu arada sözü edilen Baþpapazýn gayri müslüm olduðu iddia ediliyor o kadar!

Bunu ben deðil, Ahtapot Paul deðil, ÜNÝVERSÝTELÝ NEYZENLER söylüyor ona göre!

Böyle giderse bu üniversite kapatýlýr kýþla olur.

Yazýk hem de çok yazýk bu memlekete!….


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
ahmet sultan
yemek saatleri
C.Ü. týp fakültesinde son sýnýf öðrencileri yemekhaneden ücretsiz yararlanýyor. Hastanede týp mesleði dýþýnda bütün amele iþleri yapýp (çay kahve bilgisyar flash disk taþýma gibi) 5 kuruþ maaþ almayýp sadece öðlen yemeði yiyorlar. 17 olan akþam yemeði anlamsýz bir þekilde 17 30 a alýndý. Gerekçe ise 17 de mesaisi biten amele son sýnýf öðrencilerinden bir grup uyanðýn (!) akþam yemeðine kalmasýný engellemek imiþ. Allah size akýl fikir versin tuvaletlerimizde sabun yok , gece nöbetlerde oturacaðýmýz bir sandalyemiz yok , saðlýk ocaðý gibi fakülteniz var aldýðýnýz önleme bakýn.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Bizim Üniversiteli Neyzenler Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.