Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNE YÝNE DEKAN ATAMASI YAPILMADI!...

CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNE YÝNE DEKAN ATAMASI YAPILMADI!...

  Bu haber 28 ARALIK 2012, Cuma 17:00:35 eklenmitir.
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNE  YÝNE DEKAN ATAMASI YAPILMADI!... Yükseköðretim Genel Kurulu devlet üniversitelerinin 42 fakültesine dekan atamasý yaptý. Bunlarýn arasýnda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde vekâleten yürütülen asalet bekleyen, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’ne, Eðitim Fakültesi’ne, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ve Ýletiþim Fakültesi’ne yaklaþýk 6 ay geçmesine raðmen herhangi bir atama yapýlmadý!

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

YÖK'ten yapýlan yazýlý açýklamada, Yükseköðretim Genel Kurulu 2012 yýlýnýn 31. toplantýsýnda eðitim, kadro, mevzuat ve vakýf üniversiteleri koordinasyon komisyonlarý raporlarýnýn yaný sýra çeþitli maddeleri karara baðladýðý kaydedildi. Devlet üniversitelerinde yapýlan seçimle belirlenen 6 aday arasýndan, Yükseköðretim Genel Kurulu'nda yapýlan seçim sonucunda belirlenen 3 adayýn Cumhurbaþkanlýðý'na gönderildi. Cumhurbaþkanlýðý'na arz edilen isimler ise Abdullah Gül Üniversitesi için Prof. Dr. Ýhsan Sabuncuoðlu, Prof. Dr. Osman Serindað, Prof. Dr. Hamza Erol, Ýstanbul Üniversitesi için Prof.Dr. Yunus Söylet, Prof. Dr. Harun Cansýz ve Prof. Dr. Ýbrahim Keleþ.

Alýnan karara göre devlet üniversitelerine atamalarý yapýlan dekanlar þöyle:

"Adnan Menderes Üniversitesi Aydýn Ýktisat Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý, Mühendislik Fakültesi'ne Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ýslami Ýlimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Remzi Kaya, Akdeniz Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Murat Karaöz, Aksaray Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Yusuf Þahin, Ýslami Ýlimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol, Veteriner Fakültesi'ne Prof. Dr. Ýbrahim Demirkan, Amasya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Þuayip Özdemir, Ankara Ünivesitesi Diþ Hekimliði Fakültesi'ne Prof. Dr. Gürkan Gür, Hukuk Fakültesi'ne Prof. Dr. Arzu Oðuz, Veteriner Fakültesi'ne Prof. Dr. Rýfký Hazýroðlu, Artvin Çoruh Ünivesitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi'ne Prof. Dr. Ömür Bütev Dolðun, Atatürk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'ne Prof. Dr. Uður Yavuz, Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ne Prof. Dr. Aydýn Durmuþ, Bayburt Üniversitesi Eðitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Lütfi Behçet, Ziraat Fakültesi'ne Prof. Dr. Turgay Þengül, Celal Bayar Üniversitesi Eðitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Bakaç, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi'ne Prof. Dr. Recep Yurtal, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Selahattin Serin, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi'ne Prof. Dr. Mesut Baþýbüyük, Düzce Üniversitesi Eðitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Orman Fakültesi'ne Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Erciyes Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi'ne Prof. Dr. Müberra Koþar, Ýlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Ramazan Ertürk, Eskiþehir Üniversitesi Osmangazi Ýlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Hüseyin Aydýn, Gazi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi'ne Prof. Dr. Ýsmail Tuncer Deðim, E. Sanatlar Eðitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaþ, Mesleki Eðitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Þule Çivitci, Polatlý Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Þeref Okuducu, Turizm Fakültesi'ne Prof. Dr. Kurban Ünlüönen, Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Prof. Dr. Adil Kýlýç, Gaziantep Havacýlýk ve Uzay Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Ýbrahim Halil Güzelbey, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Öz, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Ýnþaatý-Denizcilik Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Ergin, Uçak-Uzay Bilimleri Fakültesi'ne Prof. Dr. Metin Orhan Kaya, Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi'ne Prof. Dr. Ýhsan Uluer, Kocaeli Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Selamoðlu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Ramazan Özey, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Fethiye Ýþletme Fakültesi'ne Prof. Dr. Erdoðan Gavcar, Tunceli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'ne Prof. Dr. Hacý Ýbrahim Delice ve Yýldýz Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'ne Prof. Dr. Faruk Yiðit atandý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Hiç þaþýrmayýn
izlemeye devam edin
hani liyakata önem vereckti rektörümüz nerde liyakat. 55 kpss ile eskirektör ve destekçinin kýzýný ata, ötekinin eþini ata, bilmemkimin kayýn biraderini. böyle giderse yakýnda çökecek üniversite. liyakat deðil akrabalýk iliþkileriyle eleman alýnacaksa biz bitmiþiz zaten kadro madro zor verilir zaten verilmemelide CÜ ye. Rektörüm düzeni deðiþtirir diye umutluyduk ama beklenen olmadý sanki rektör deðilde baþkalarý yönetiyormuþ gibi koca üniversiteyi. hayýrlýsý olsun bakalým..
Seven yaranýyor Len seven
yeni yýlýnýz kutlu olsun
ahte vefasý olmayan dini imaný olmayan pýsýrýk korkak sonradan dönme birileri sistemin baþýnda ne var bunda insan fýsssssss olunca yapýlacak birþey kalmýyor.
Bu ilanla faruk hoca gerçek yüzünü gösterdi
faruk hocanýn herþeyi, tüm söylemleri sahteymiþ.
Faruk hoca bu sürece mehmet bakýrýn kýzýyla baþladý 55 kpss ile özel þartlar ile kýzý alýndý bu türkiye tarihinde bir ilk 55 kpss ile çekemci bile alýnmazken devlet memuru oldu. þimdi bundan daha aþaðýlýk bir durum olan bu uzmanlýk ile faruk hoca karþýmýza çýktý. Sen bildiðini yap farukcuðum 4 yýlý bu gidiþle tamamlamadan yolcu edecekler seni.
NÝYE GARÝPSÝYORSUNUZ?
VARDIR PÝSLÝKLERÝ
ÇOK NORMAL, ÖRTBAS ETMEYÝ YENÝMÝ ÖÐRENÝYORSUNUZ? HERKESÝN DÝZDÝRECEÐÝ VARDIR, AMA ÝNSAN ACEMÝ OLURSA BÝRDE DEVLETE KURÞUN SIKANLARLA OTURUP KALKINCA KENDÝNE KALKAN ARAR.
Bimere yazdým
sizde yazýn
bimere basta olmak üzere baþbakanlýða ve cumhurbaþkanlýðýna ak parti genel merkezine yazdým bu konuyu bizde yazýn. Üiversitede ilk defa asgari ücretle çalýþan biri uzmanlýk kadrosuna atanýyor. Bunu rektör yardýmcýsý recep bey yapmadý rektör ilyas bey yapmadý kimseyi ötekeliþtirmeyeceðini ayrým gözetmeyeceðini liyakate önem verdiði ifade eden sözde tarafsýz Faruk Kocacýk yapýyor. Midem bulandý.Kusacaðým yanýlmýþýz.ltf bunu haberleþtirin herkes duysun görsün bunu.
Rektör yardýmcýlarý hk.belge ne zaman patlayacak?
Kurtarsýn sizi ozaman ý.y.
Sadece tunceliden geleni deðil danýþmanlarý ve rektör adayý zalimi de sorun. Çýkarlarý nedir ne kadar almýþlar birilerinden. El üstünde tutuluyor. þirket iþçisi. Faruk hoca þuanda yerin kaç kat dibinde.Kalp damarlarý týkanmýþ. Önceden olsa geçmiþ olsun derdim. Ama bu gösterdiði tavizinden sonra dert seni nereye kaçarsan kaç bulsun ama derman bulamayasýn diyorum.
Bu iþ tunceliden gelen boynu devirelisicenin
altýndan çýktý
geldi beleþ koltuða kuruldu ya. emeksiz yutmaya alýþmýþ ya. þimdi ilerisine yatýrum yapýyor. Moloztaþý yeniden atattýranlar senide rektör olarak faruk hocadan sonra koltuða otutururlar eðer esamelerini bulabilirse. Bunlarýn kafasý ne zaman basacak? Ýlan bunlarýn fýssssssss olduðunun belgesi.
ilan
ilanlara bak
takipçi'nin yazdýðý yorum son derece haklý. öyle bir ilanda rektörlük uzmaný alýmýnda var. "Corel Drawn Programýnýn kullanýmýnda en az 5 yýl deneyime sahip olmak" isteniyor ama belge sertifika þartý yok. programýn adýný bile yanlýþ yazmýþlar o da apayrý .halkla iliþkilerde çalýþan þirket iþçileri uzman oluyor...
takipçi
halkla iliþkilere eleman alýmý
yýldýzeli meslekyüksekokulu öðretim görevlisi ilaný .Alaný halkla iliþkiler. Buraya kadar normal .ama Türk Dili ve Edebiyatý alanýnda Yüksek Lisans yapmýþ olmak, alanýnda en az 5 yýl yükseköðretim kurumlarýnda ders vermiþ olmak gibi bu þartý eklerseniz iþ deðiþir. alýnacak elemanýn adýný ekleyin insanlar yorulmasýnlar. bi dönem önce buraya hakaretler düzenler nerdesiniz. Aðzýnýza týkýlan ulufelerden sesleriniz kesildi herhalde.Hiç sesiniz çýkmýyor.demekki konu adeletsizlik deðilmiþ. mesele ben neden yemiyorum malý götürmüyorum naralarýymýþ sizinkiler
Kadir
kelek dekanlýk
bunlar Takiyyecide atanmýyor din sömürüsü yapanlar artýk Sayýn Cumhurbaþkanýda uyandý iþ yapanlar gerekiyor dindarmýþ atatürkçü imiþ vs.vs. imiþ bunlar bitti.Rektörü kandýrýrlar ama Ýdari personeli ASLA


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.