Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ekrem Ýmamoðlu Ankara'ya seslendi... 'Özel çözümlerle sahaya çýkacaðýz'

Ekrem Ýmamoðlu Ankara'ya seslendi... 'Özel çözümlerle sahaya çýkacaðýz'

  Bu haber 11 Eylul 2020, Cuma 12:07:36 eklenmitir.
Ekrem Ýmamoðlu Ankara'ya seslendi... 'Özel çözümlerle sahaya çýkacaðýz' Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn ayakta yolcu taþýma yasaðýný deðerlendiren ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, "Yasak benden, çözüm senden olmaz. Ýstanbul’da oturmalý hep beraber çözüm bulmalýyýz. Toplu taþýma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi. Ýstanbul Valiliði ile görüþme halinde olduklarýný ifade eden Ýmamoðlu, "Önümüzdeki hafta Ýstanbul'a özel çözümlerimizle sahaya çýkacaðýz" ifadelerini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, FOX TV'de canlý yayýnlanan Çalar Saat programýnda Ýsmail Küçükkaya’nýn sorularýný yanýtladý.

“ÝSTANBUL’A ÖZEL ÇÖZÜMLER”

Ýmamoðlu’nun gündeminde Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn genelgesi ile toplu ulaþýmda ayakta yolcu taþýnmasýna getirilen yasak vardý. “Þu anda alýnan yasaða bakarsanýz 2 milyon yolcuya ‘sizi taþýmýyoruz’ demek anlamýna geliyor” diyen Ýmamoðlu þunlarý kaydetti:

Toplu taþýmada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliðimizle dün itibariyle bir istiþareye baþladýk. Yasak benden çözüm senden mantýðý ile bu iþ olmaz. Bütün Ýstanbullular oturup bir çözüm bulmalýyýz. Ýstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli.

Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayýsý azdýr, ayakta yolcu sayýsý çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taþýyamayýz. Oraya ilave otobüs koyma þansýmýz yok.

Önümüzdeki hafta Ýstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çýkacaðýz. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. Ýstanbul'da toplu taþýma kapasitesi pandemi nedeniyle yüzde 50’ye düþtü zaten. Çünkü insanlar yoðun bir þekilde özel araç kullanýyorlar.

Toplu taþýmada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneðin büyükþehir belediyesi; saat 6'da iþe baþlanacak saat 3'te bitecek. Böylece farklý zamanlamalarý planlayacaðýz. Þu anda hem valilik hem de büyükþehir tarafýnda bir heyet oluþturduk.

Çünkü Ýstanbul'un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalýþýlýr, karar verilir, Ankara'ya gönderilir kimse yetkili o açýklar.

“SÜREKLÝ BÝR BABANIN FERYADINI DUYUYORUZ”

Biz þu anda istihdam ofisi açýyoruz. Beþ tane açtýk, 5 tane daha açacaðýz. Pandemi döneminde bir 14 bine yakýn insana iþ bulmuþ olduk. Milyonlarca gencimiz artýk iþ aramýyor, her 3 gencimizden biri iþsiz. Sürekli bir babanýn feryadýný duyuyoruz. Belediyelerin her sorunu çözmesi mümkün deðil. Biz insanlara umut oluyoruz.

Yeni gençlik raporlarý geliyor. Türkiye'de gençlerin fýrsat bulduðunda büyük oranda yurt dýþýna çýkacaklarý yönünde korkunç veriler geliyor. Ýþ imkaný olmasa bile staj imkanlarý gibi kendilerini gösterebilecekleri imkanlar verilebilir.

Ýstihdam ofislerimiz þöyle: Þu anda Sultangazi'de bir ofisi açmayý planlýyoruz, oradan çok talep geliyor. Önce arkadaþlarýmýz iþ taleplerini alýyorlar. Onlarla görüþüp hangi mesleði yapabileceklerini test ediyorlar. Meslekleri yoksa ÝSMEK kurslarýnda onlara eðitim veriyoruz.

Bir diðer kýsmý da þu: Ýþ dünyasýný gezerek iþ talebi topluyorlar. Ýþ verenin büyük bir iþ yükünü üstleniyoruz. Ýlk hedefimiz bu senenin sonuna kadar 11 ofis açmak.

Biz burada aslýnda iþsizliðin insanlarýmýzda yarattýðý travmayý azaltýp umutlarýný yeþertiyoruz, ayný zamanda iþ imkaný saðlýyoruz. Sahada 7 bin kiþiye iþ yerinde iþ imkaný sunduk.

“BU HASTALIK BÝR GÜN BÝZÝ DE BULACAK”

Çok yakýn çevremizden, vatandaþlarýmýzdan kötü haberler alýyoruz. Bir gün bu bulaþýcý hastalýk bizi de yakalayacak ama önemli olan mümkün olduðunca geç yakalanmak.

Sayýn Muhittin Böcek dostumuza Allah þifa versin. Aslýnda yoðun bakýmdaki süreci bir an önce bunu atlatmasýný saðlamaya yönelik. Kiminde çok hafif geçebiliyor, kiminde çok aðýr geçiyor.

Binali Yýldýrým bey ve eþine geçmiþ olsun dileklerimi ilettim. Allah herkese þifa versin. Mecburen temas ediyoruz, sahaya çýkýyoruz, insanlarla buluþuyoruz. Tabi bütün kurallara uymak zorundayýz.

Ýstanbul aslýnda en tedbirli kentlerden biri. Pandemiyi ilk Ýstanbul yaþadý. Bu vesileyle tekrar bütün saðlýkçýlara minnet duygularýmýzý iletelim. Ýnsanlar, kaybettik, canlar kaybettik. Çok tedbirler aldýk. Günün sonunda bu tedbirlerden hiç uzaklaþmadýk.

“HER ÞEYE RAÐMEN ÇOK ÖNEMLÝ ÝÞLER YAPTIK”

Askýda fatura gibi yardým süreçlerinde vatandaþlarý bunlarýn içine katmalýyýz. Ben deðil, biz demeliyiz. Þu anda çok güzel bir deneyim yaþadýk. Fatura ödenen aile sayýsý 180 bini aþtý.

Bütün imkansýzlýklara karþý çok önemli iþler yaptýk. Pandeminin büyükþehir belediyesine ekstra maliyeti 2 milyar lirayý aþtý. Yýl sonuna kadar bu rakam 6 milyara kadar çýkacak.

Destek paketlerinde belediyeleri hiç duydunuz mu? Örneðin Güney Kore'de destek paketi açýklandý, yüzde 35'i belediyelere gitti. Ýller Bankasýnýn eski dönemde 1 yýlda kestiði para 1 milyon lira, bizden bu dönemde 350 milyon lira kesildi.

Pandemi döneminde 600 bin aileye gýda desteði yaptýk. 180 bin ailenin faturalarýný ödedik. Bunlarý dayanýþma ruhuyla yaptýk. Bunlar sizin eseriniz. Ýktidarýn belediyelere teþekkür etmesi lazým.

“PANDEMÝ HASTANESÝNÝ AYAÐA KALDIRMAYA HAZIRIZ”

Buranýn geçmiþten gelen tarihi, simgesel bir konumu var. Yaz döneminde bile Adalar'ýn nasýl deðiþtiðini anlatamam. Þimdi metruk durumda kullanýlmýyor.

Diyanet açýklama yaptý, ‘saðlýk için kullanýlacaksa iade ederiz’ diye. Biz saðlýk amaçlý yatýrým yapmaya ve burayý ayaða kaldýrmaya Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak hazýrýz.

Benim Saðlýk Bakaný'na tavsiyem þu: Böyle bir mekan için bu kadar uzun cümleler kurmasýna gerek yok. Görüyorum ki bakanlýk kararsýz. Biz talep ediyoruz. Saðlýk adýna oraya yatýrým yapmaya hazýrýz.

MANSUR YAVAÞ – ERDOÐAN GÖRÜÞMESÝ

Biz geçen sene 11 Eylül'de 30 büyükþehir belediye baþkaný Sayýn Erdoðan ile görüþük. Ondan geriye ne kaldý? Bir tanesi Whatsapp gurubu, diðeri kýrýlan sandalye.

Sayýn Mansur Yavaþ ile görüþtü Sayýn Cumhurbaþkaný. Bu çok güzel bir þey. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn Ýstanbul ile görüþeceði biri varsa bir numaralý muhatabý biziz.

‘Ýstanbul'da çöp daðlarý var’ dedi. Nerede var çöp daðlarý, hangi ilçede var gidip bakayým. Ben bir araya gelsek 50 konu varsa 30'unu çözerim. Geçmiþte sayýn cumhurbaþkaný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanýyken, Sayýn Demirel gidip kendisi ziyaret etmiþ.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.