Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
ATEÝSTLERÝN SAYISI HIZLA ARTIYOR

ATEÝSTLERÝN SAYISI HIZLA ARTIYOR

  Bu haber 23 Agustos 2015, Pazar 06:10:19 eklenmitir.
ATEÝSTLERÝN SAYISI HIZLA ARTIYOR ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kadýköy’de bir iþ haný... Elektronik eþya, müzik malzemeleri, CD satan esnafýn arasýnda alakasýz bir dükkân. Camýnda ‘Ateizm Derneði’ yazýyor. Bir masa, 4-5 sandalyeden ibaret dernek lokalinde, iþ hanýnýn genel havasýna tezat, farklý bir mücadelenin içindeler. Müslüman mahallesinde salyangoz satmasalar da esnafýn ortasýnda oldukça göze batýyorlar. Ancak bu tezat içinde dýþarýdan gelecek tepkilere karþý ‘esnaf kültürü’nün korumasý altýnda olduklarý da düþünülebilir. Ateizm Derneði’nden Þaner Atik, mücadelelerini anlattý.

 

Türkiye’de son dönemde ateizme yönelik bir ilgi artýþý var mý?
Pek çok Müslüman arkadaþýmýz ya ateist oldu ya deist oldu ya agnostik oldu. Bu son dönemde gözlemlediðimiz bir þey.

Ateizmi nasýl tanýmlamak gerek? Dine karþý mý yoksa Tanrý’ya karþý mý?
Aslýnda ateizmin dinlerle pek fazla iþi olmaz. Tanrý’yý reddeder. Ama siz varsayým olarak Tanrý’nýn var olduðunu düþünüyorsunuz. Her þeyin nedenini bu varsayýma baðlar. Ateizm ise böyle bir varsayýmý reddeder. Ya “Yoktur” ya da “Henüz bilmiyoruz” der.

Amacýnýz ne?
Derneðin kurulmasýnda en büyük etken toplumda ateizmin bilinmemesi. Biz insanlarý sorgulamaya yönlendiriyoruz. Kafalarýnda sorular yaratmaya çalýþýyoruz. Halihazýrda Türkiye’deki eðitim sistemiyle insanlarýn sorgulama yeteneði tamamen kilitleniyor. Özellikle dinden nemalananlar bunun için bizi sevmiyor. Çünkü çýkarlarýný etkiliyoruz. Ýslamcýlar açýsýndan ‘mürted’iz ve þeriatta bunun karþýlýðý ölüm. Bunun için yerleþik bir düþmanlýk var bize karþý.

Ateist olduðunuzu söylediðinizde nasýl tepkiler alýyorsunuz?
Karþýnýzdaki bir garip oluyor. Biz bir þey söylediðimizde ‘hakaret’ kabul ediliyor. Halbuki laik bir devlette isteyen istediðine inanýr. Ama bir yazar yaygýn bir gazetede açýkça “Ateiste kötü davranmak Müslümanýn borcudur” diye yazabiliyor. Bizim kimsenin inancýyla bir problemimiz yok. Dinlere düþman deðiliz. Bilgilendirme yapmaya çalýþýyoruz.

Ateizm, kiþinin kendi inançsýzlýðýný yaþama hürriyetiyle mi ilgilenir yoksa dinlerin ‘Tanrý’ algýsýný yalanlamaya çalýþmakla mý?
Aslýnda dinlerin hepsinde ‘tebcil’, zorlama vardýr. Her din  “Þuna inanacaksýn” diyerek bir zorlama yaratýr. Bu da ateistleri zorunlu olarak bir mücadeleye itiyor. Bana karýþýlmasa sorun deðil ama zorunluluklar girince birtakým þeyleri de ortaya koymak gerekiyor. Yoksa biz deli miyiz ki burada kelle koltukta dernek açýyoruz.

Sizce ortak alanda inananlarla inanmayanlar nasýl yaþamalý?
Burada özgürlükler devreye girer. Yaþam hakký özgürlüktür. Benim yüksek sesle müzik dinlemem özgürlüktür ama komþumun bundan rahatsýz olup da ‘sesini kýs’ demesi de bir özgürlüktür. Birinin özgürlüðünün baþladýðý yerde diðerininki sona erer. Bu þekilde bakmak gerek.

Þükrü Argýn
DOÐAL OLARAK MÜSLÜMAN ATEÝSTÝM


Birikim dergisinin ‘Ateizm’ özel sayýsýnda, Müslüman bir toplumda inançsýz olmayý ilginç örneklerle anlatan yazar Þükrü Argýn’la ateizm ve kültürel kodlarýný konuþtuk.

Bir ateist kendini daha çok ‘Tanrýsýz’ olarak mý, ‘dinsiz’ olarak mý görür? Ateizm tercihi Tanrý’ya karþý mý yoksa dine karþý mý oluþur?
Ateizm bilindiði gibi sözcük olarak ‘tanrýtanýmazlýk’ anlamýna gelir. Fakat doðal olarak dinlerin reddini de içerir. Ben þahsen tutarlý bir ateist konumun kendisini ‘tanrýtanýmaz’ olarak deðil de esasen ‘din-tanýmaz’ olarak tanýmlamasý gerektiðini düþünüyorum. Ateizm, dinlerin ve onlarýn Tanrý fikrinin reddidir çünkü. Deizmden farký, bu fikrin karþýsýna baþka, daha makul ve makbul bir Tanrý fikriyle çýkmak gibi bir dert, niyet taþýmamasýdýr. Ateizm Tanrý’ya karþý çýkmaz. Zira bir þeye karþý çýkmak, onunla þu ya da bu yer ve zamanda bir þekilde karþýlaþmayý gerektirir ki, Tanrý söz konusu olduðunda böyle bir ihtimal sýfýrdýr. En azýndan ateizmin fikri, hatta diyebilirsiniz ki inancý budur.

‘Ahlak’ kavramý bir ateist için ne anlam ifade eder?
Ahlak ile din arasýnda karþýlýklý ve hatta zorunlu iliþki kurulan bir kültürel çevrede yaþýyoruz. Baþka bir deyiþle, bizdeki genel kanaat, dinsizliðin ahlaksýzlýkla ayný þey olduðu yönünde. Dolayýsýyla, bizde ateist için ahlakýn bir anlam ifade etmeyeceði peþinen varsayýlýr. Ancak bu, kanaat düzeyinde böyledir. Zira gerçekte hepimiz inancýn ya da inançsýzlýðýn ahlakla doðrudan iliþkili olmadýðýný gayet iyi biliriz. Hepimiz etrafýmýzda -daha doðrusu içimizde- ahlaklý dindar ve ateistler kadar, hatta ne yazýk ki çok daha fazla, ahlaksýz dindar ve ateistlerin varlýðýna þahit olmuþuzdur. Bu sanýrým kimsenin itiraz edemeyeceði bir olgu. Dindar olmak için ahlaklý olmak þarttýr, ancak ahlaklý olmak için dindar olmak þart deðil. Hatta burada þunu söylemeye bile cüret edebilirim: Hakiki bir dindarýn Tanrý’ya inanma sebebi ile hakiki bir ateistin Tanrý’ya inanmama sebebi benzer bir ahlaki kaygý zemininde yeþerir. Zira ilki eðer Tanrý var olmazsa iyilik olmaz diye düþünür; diðeri eðer kötülük varsa Tanrý var olamaz diye düþünür.

Ateizm, kültürel kodlarla ne kadar ilintilidir? Bir Müslüman ateistten ya da Hýristiyan ateistten söz edilebilir mi?
Eðer benim anladýðým þekilde esasen Tanrý fikrinin reddi ise, doðal olarak kültürel kodlarla doðrudan ilgilidir. Tanýmadýðýnýz Tanrý’nýn gayet tanýdýk bir sureti vardýr kafanýzda. Uç bir örnek vereyim: Örneðin ben bazen bazý inançlý Müslümanlarýn “Biz de Tanrý’ya inanmýyoruz, Allah’a inanýyoruz” dediklerine þahit oluyorum ki, kültürel kodlarýn ne kadar önemli olduðunu gösteren bir durum bu. Doðal olarak ateizm için de ayný þey geçerli. Müslüman kültürel çevre içinde yaþayan bir ateist, doðal olarak Müslüman bir ateisttir. Bu iki anlamda böyledir. Birincisi, onun karþý çýktýðý Tanrý fikri ve sureti esasen Müslüman kültürü içinde þekillenmiþ ve aktif hale gelmiþtir. Ýkincisi, kimliðinin hamuru ister istemez içinde yaþadýðý bu kültürel çevrenin ellerinde yoðrulmuþtur. Bir arkadaþým, dini inancý sorulduðunda, ironik bir biçimde, “Elhamdülillah ateistim(!)” yanýtýný verir.

Ýnançlýlar ve ateistlerin bir arada huzur içinde yaþayabileceði bir düzen nasýl mümkün olur?
Ben bu politik meselenin ancak ‘ladini’ bir zeminde, yani tam da inananlar ile inanmayanlar ‘arasýnda’ kalan seküler bir mekânda çözülebileceðini düþünüyorum. Diðer bir deyiþle, baþka birçok meselede olduðu gibi, burada da ‘birlikte yaþama’ sadece taraflara eþit uzaklýktaki ‘bir ara’da mümkün hale gelebilir. Taraflarý birbirinden uzak tutan bir mesafe olarak deðil, tersine birbirine yaklaþtýran, birbiriyle buluþturan bir açýklýk, ferah bir meydan... Ýhtiyacýmýz olan bu tür ‘bir ara’.

Ali Bulaç/sosyolog, ilahiyatçý
MATERYALÝST BÝR SÜREÇTEN GEÇÝYORUZ 


Ali Bulaç, dinin küresel bir sorunla karþý karþýya olduðu görüþünde. “Ateistler de Müslümandýr” diyen Mustafa Kamalak, gerekçesini anlatýyor.

Ben Türkiye’de ateizme dikkate deðer bir yönelim olduðu kanaatinde deðilim, bu yöndeki araþtýrmalarý çok yönlü analiz etmek lazým. Ancak ateizme yönelimi kolaylaþtýran materyalist bir süreçten geçtiðimizi söyleyebilirim. Söz konusu materyalizm felsefi arkaplandan yoksun fiili bir kültürel algýdýr, yaþama biçimiyle beslenmektedir. Ateizmi besleyen küresel tüketim kültürü, bedene iliþkin haz ve hýzýn, þehvet ve iþtihanýn hayat uðraþýlarýnýn merkezine oturmasýdýr. Türkiye de bu tüketim anaforunun içine girmiþ bulunuyor, AK Parti iktidarý tüketimi, piyasa kapitalizmini dindarýn hayat tarzý haline getirdi, dinin ve dindarlýðýn içini boþalttý.

DÝNDARLAR DA DEÐÝÞÝYOR
Sadece laikler materyalistleþmiyor, dindarlar-muhafazakârlar da hýzla materyalistleþiyorlar. Bu materyalist süreç deizme, arkasýndan ateizme kapý aralayabilir. Arkasýndan gelecek olan nihilizmdir, buna Batý’da Habermas sekülerlik üzerinden dikkat çekiyor. Türkiye’de dindar iktidarlarýn kötü pratikleri inadýna ateizme yol açabilir ama bu felsefi temeli olan, içselleþtirilmiþ ateizm deðildir. Bu yüzden ben felsefi ateizmin deðil, fiili materyalizmin büyük tehdit olduðunu düþünüyorum.

Mustafa Kamalak/ Saadet Partisi Genel Baþkaný
DARA DÜÞTÜÐÜNDE HERKES ALLAH DER 

 

Kuran-ý Kerim’de bir ayette “Namaza yaklaþmayýn” ifadesi geçer. Sadece burasýný okursanýz, namaz kýlmamanýz gerektiði anlamýný çýkartýrsýnýz. Halbuki önünde “Sarhoþ iseniz” ibaresi vardýr. Yani aslý “Sarhoþ iseniz namaza yaklaþmayýnýz”dýr. Bu aziz milletin sarhoþu da ateisti de Müslümandýr. Hz. Muhammed her çocuðun Müslüman olarak doðduðunu söyler. Sonra anne-babasýnýn durumuna göre Mecusi, Hýristiyan, ateist ya da baþka bir inanca sahip olabilir. Peki bu insanda Ýslam nüvesi yok olur mu? Buna ilahiyatçýlar cevap vermeli. Bizim milletimiz içinde en olumsuz görünen kiþilerin bile ailesine bakýldýðýnda birkaç þehit olduðunu görürüz.

ATEÝSTLERÝMÝZE SELAM OLSUN
Ben geçen sene “Ateistimiz de Müslümandýr” dedikten sonra bir kýsým ateiste sormuþlar, onlar da “Elhamdülillah” demiþler. Öyledir de, baþý dara düþtüðünde“Allah” der, yemeðini sað elle yer. Ülkemizi yönetenlerin insanlarý inançlarýna göre ayrýþtýrmaktan ziyade birleþtirici olmalarý gerek. Biz, insanlarýmýzý barýþtýrýcý, birleþtirici bir üslup kullanmalýyýz. Ateistlerimize de sarhoþlarýmýza da serkeþlerimize de selam olsun!

 

ATEÝSTLER AÇIKLIYOR

Ýpek ÝZCÝ

YAKINLARIM BENÝM ÝÇÝN DUA EDÝYOR


Sinan Baç, 25 (IT ve otomasyon uzmaný)

16 yaþýmda kendimi ateist olarak tanýmlýyordum. Kutsal kitabý okudukça mantýðýma aykýrý þeyler olduðunu fark ettim. Yakýnlarým çok üzüldüler. ‘Cehennemde yanacak olmam’ üzücü bir durumdu onlar için. Sürekli benim için dua ettiklerini söylediler.

ÝMANLA DEÐÝL, AKIL MANTIKLA YAÞIYORUM


Özcan Pali, 37

Deistim. Alevi bir ailenin çocuðu olarak büyüdüm ama kendimi hiç Alevi hissetmemiþimdir. 18 yaþýmda Yehova’nýn Þahitleri’yle tanýþtým. Hýristiyan oldum. Kutsal kitabý derinlemesine inceledikçe imanýmý yitirdim. Artýk imanla deðil, akýl, mantýk ve saðduyuyla hareket ediyorum.

BANA GÖRE BÝR PANTEÝZM KÝTABI

Yasemin A. 40 (Yönetici)

Kuran ayetlerini yýllarca inceledim. 114 Derneði’ni kurup bir grup arkadaþla Eyüp Sultan’da hadislerin tümden reddiyesi ve sadece Kuran’a göre din þekillendirilmesi için protestolar yaptýk. En sonunda Kuran’ýn bir panteizm felsefe kitabý olduðunu gördüm. Teizmden çýktým.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.