Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Davutoğlu AKP ve MHP se
"Sizlerin nezdindeki meşruiyeti nedir bu iktidarın?"
Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a k
Nergis DEMİRKAYA açıkladı;
"Genel yaklaşım bayramdan sonra pandemi gündeminin kalkması"
Sağlık Bakanlığı'nda tabl
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına
CEMAATÇÝLER ÖYLE BÝR ZIRVALAMIÞLAR KÝ...

CEMAATÇÝLER ÖYLE BÝR ZIRVALAMIÞLAR KÝ...

  Bu haber 15 Ekim 2011, Cumartesi 22:33:01 eklenmitir.
CEMAATÇÝLER ÖYLE BÝR ZIRVALAMIÞLAR KÝ... Ýsmailaða Cemaati, Facebook'ta 'Muhteþem Yüzyýl' dizisinin 'ecdadýn laneti'ne uðradýðýný ileri sürdü.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Ýsmailaða Cemaati, Facebook'ta 'Muhteþem Yüzyýl' dizisinin 'ecdadýn laneti'ne uðradýðýný ileri sürdü.

Yayýnlandýðý günden beri gündemden düþmeyen Muhteþem Yüzyýl dizisi, önce Kanuni Sultan Süleyman’ýn özel hayatýnýn çarpýtýldýðý, kadýn düþkünüymüþ gibi gösterildiði eleþtirilerine hedef oldu.

Eleþtiriler dizinin seti önünde protesto gösterileri yapýlmasýna kadar vardý. Ancak Muhteþem Yüzyýl’a yönelik en aðýr yorum Ýsmailaða Cemaati’nden geldi.

Cemaatin Facebook’taki ‘Ýsmailaða Gönül Dostlarý’ adlý grubunda ‘Ecdadýn lanetine uðradýlar’ baþlýðý altýnda, “Dizinin senaristi Meral Okay akciðer kanserine yakalandý. Dizide oynayan Hasan Küsmüþ Þiþli’de yolda yürürken kafasýna mermer düþerek hayatýný yitirdi. Baþrol oyuncusu Halit Ergenç de sette bacaðýný kýrmýþtý’’ yorumu yapýldý.

'SAÇMALAMAYIN' DÝYEN DE OLDU

Cemaatin Facebook’taki takipçileri “Ecdadýn lanetine uðradýlar” yorumuna farklý tepkiler verdi. Ýþte cemaat grubunun takipçilerinin yorumlarý:

D.K: Adam rahmetli, figüran olarak oynamýþ, senaristin de kaderinde varmýþ kanser olmak. Allah acil þifalar versin. Ama koskoca Kanuni’nin özel hayatýný böyle gözlere sermenin bedeli bence ahirette sorulur, çok ayýplýyorum bu diziyi.

R.P: Bel altý ön planda baþka bir film yapsalardý. Koskoca Osmanlý padiþahýný kadýn düþkünü gösteriyorlar.

N.Ç: Yaa saçma sapan þeyler yazmayýn lütfen, ne alâka. Adamýn eceli gelmiþ ve bu sebepten vefat etti. Meral Okay’a gelince o zaten kanser tedavisini uzun zamandýr görüyor. Yani bu hastalýðý nasýl ecdadýn laneti olarak yorumlayabilirsiniz ki? Cahilce yorumlar yapmayýn lütfen. Bu olanlarý saçma bir þekilde yorumlamamak gerekir.

M.U: Dünyayý titreten ecdadýmýzý bu þekil gösterirlerse daha beter olurlar inþallah. Tez zamanda uyanýrlar da daha beter olmazlar.

Z.G: Lanet de olabilir, la’net olmadan da ölebilir bir insan. Çok açýk bir iþaret yoktur diye düþünüyorum. George Bush þimdi yataðýnda hastalýk çekmeden ölse, onun için Allah lütfu ile çekmeden gitti diyebilir miyiz?

M.B: Çok iyi olmuþ

B.F: Beter olun beter. Siz azdýkça hak belanýzý verir.

'MUHTEÞEM YÜZYIL'DA YAÞANAN LANETLER

Meral Okay - Akciðer kanseri olduðunu açýkladý.
Senarist Meral Okay’ýn Muhteþem Yüzyýl dizisi tüm tepkilere hatta tehditlere raðmen izlenme rekorlarý kýrdý. Geçen yaz Muhteþem Yüzyýl takipçilerini ve sanat camiasýný üzen bir haber basýna yansýdý: Meral Okay akciðer kanserine yakalandý. Okay’ýn Habertürk’e verdiði röportajla ilk aðýzdan da doðrulandý. Okay “Yaþamak en büyük aþkmýþ, kanser amansýz bir hastalýk deðilmiþ” sözleriyle sevenlerini rahatlattý.

Halit Ergenç - Kýlýç dersi alýrken sol ayaðýný kýrdý.
Kanuni karakterini baþarýlý performansla canlandýran baþrol oyuncusu Halit Ergenç, ocak ayýnda rolü için kýlýç dersi aldýðý sýrada sol ayaðýný burktu. Aðrýlarýnýn artmasý nedeniyle hastanede kontrolden geçirilen Ergenç’in ayaðýnda kýrýk tespit edildi. Ergenç’in ayaðý alçýya alýndý.

Okan Yalabýk - Savaþ sahnesinde bindiði attan düþtü.
Dizide Pargalý Ýbrahim’i oynayan Okan Yalabýk da aðustos ayýnda savaþ sahnelerinin çekimi sýrasýnda attan düþtü. Yalabýk beklenmedik kazayý zarar görmeden atlattý.

Hasan Küsmüþ - Binadan kafasýna mermer düþtü, öldü.
Oyuncu Hasan Küsmüþ, Muhteþem Yüzyýl dizisinin oyuncularýndan biriydi. 9 Ekim’de Þiþli’de kaldýrýmda yürürken, bir binanýn dýþ cephesinden düþen mermer kaplamanýn baþýna düþmesi sonucu yaþamýný yitirdi.

ÝSMAÝLAÐA CEMAATÝ

Ýsmailaða Cemaati, Ýstanbul Fatih’te Çarþamba semtindeki Ýsmailaða Camii merkez olmak üzere bir topluluk oluþturmuþ Nakþibendiliðe baðlý bir cemaattir. Manevi olarak cemaatin lideri cemaat üyeleri tarafýndan ‘Efendi Hazretleri’ olarak tanýnan, 1954 yýlýndan emekli olduðu 1996 yýlýna kadar Ýsmailaða Camii imamlýðý yapan Mahmut Ustaosmanoðlu’dur.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanýnan Ahmet Mahmut Ünlü cemaatin en tanýnmýþ isimleri arasýndadýr.

SULTAN SÜLEYMAN HEYKEL SANATINI BEÐENÝR MÝYDÝ?

Muhteþem Yüzyýl’ý gündeme getiren bir diðer olay da dizinin son iki bölümünde Pargalý Ýbrahim Paþa’nýn Budin Seferi dönüþü getirdiði heykellerdi. Dizide Pargalý Ýbrahim’in mitolojide “Üç Güzeller” ismiyle bilinen heykel grubunu Budin’den Sultanahmet Meydaný’na getirmesi iþlendi. Sadrazam Pargalý’nýn heykel meraký, “Kanuni’nin bu heykellere karþý tavrý ne oldu?” sorusunu da gündeme getirdi.

Dizide Kanuni’nin de gördüðü ve Pargalý’ya “Herkül’ün babasý Zeus’tu senin baban kim Pargalý?” sorusuna vurgu yapýldý. Bu sahneyle Kanuni’nin heykellere iliþkin tavrý ne oldu sorusu gündeme geldi.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öðretim üyesi tarihçi Doç. Dr. Erhan Afyoncu bu soruya þöyle yanýt verdi:

“Kanuni Sultan Süleyman’ýn bu heykellerle ilgili tavrý olduðunu bilmiyorum. Bilinen, heykellerin 1526’da geldiði, daha sonra halk arasýnda tepki topladýðý. Hatta Figani isimli bir þair de Ýbrahim Paþa’yý tenkit etti.

Kanuni getirmiyor bu heykelleri ama dikildiðine ve uzun bir süre de kaldýðýna göre ses çýkartmamýþtýr diye düþünüyorum. 1530’da Kanuni’nin þehzadelerinin sünnet düðününde heykeller görülüyor. 1532’de Þair Figani’nin öldürülmesi sýrasýnda da heykeller mevcut.

Muhtemelen 1536’da Makbul Ýbrahim Paþa’nýn öldürülmesinden sonra ortadan kaldýrýlmýþ olabilir. Mohaç Savaþý’ndan sonra Budin’e giren Osmanlý ordusu, Ýstanbul’a dönerken üç de heykel getiriyordu. Makbul Ýbrahim Paþa, mitolojik birer karakter olan Herkül, Apollon ve Dionysus’un heykellerini ganimet olarak Budin’den alarak Ýstanbul’a getirmiþti.”

HEYKELLER HOÞ KARÞILANMADI

Budin’den getirilen heykellerin, o dönem Veziriazam Makbul Ýbrahim Paþa’nýn sarayý olan bugünkü Sultanahmet Meydaný’nda bulunan Türk-Ýslâm Eserleri Müzesi’nin bahçesine dikildiðini söyleyen Afyoncu þöyle devam etti:

“Heykeller halk arasýnda büyük bir ilgi uyandýrdý ve Ýstanbullular heykelleri görmeye geldiler. Ancak bazý çevreler bu durumu hoþ karþýlamayarak, Müslüman diyarý olan topraklarda putlarý andýran bu heykellerin ne iþi olduðunu sormaya baþladýlar. Bu yüzden Ýbrahim Paþa’nýn gizli Hýristiyan olup olmadýðý tartýþýlmaya baþlandý. Heykellerin dikilmesinden birkaç yýl sonra, Þair Figani’nin yazdýðý iki mýsralýk bir þiir Ýstanbul’a bomba gibi düþtü.

Makbul Ýbrahim Paþa, bu duruma oldukça sinirlendi ve þairin cezalandýrýlmasýný emretti. Þair kamçýlandýktan sonra eþeðe bindirip dolaþtýrýldý ve halk içinde aþaðýlandý. Daha sonra da iskeleye götürülüp asýldý.”

Þair Figani’yi ipe götüren mýsralar

Figani'nin meþhur þiiri:

Dü Ýbrahim âmed be-deyr-i cihân / Yekî büt þiken þûd yekî büt niþân.
“Dünyaya iki Ýbrahim geldi, biri put kýrdý, öteki put dikti.”

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com

 AETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.