Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Kafe ve restoranlar için mücbir sebep hali sona erdi

Kafe ve restoranlar için mücbir sebep hali sona erdi

  Bu haber 09 Mart 2021, SALI 15:24:20 eklenmitir.
Kafe ve restoranlar için mücbir sebep hali sona erdi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý: "Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir"

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), faaliyetlerine baþlamalarý uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiðini, bu mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiðini belirtti.

Baþkanlýðýn internet sitesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile ilan edilen mücbir sebep halinden etkilenen mükelleflerden faaliyetlerine yeniden baþlayanlara iliþkin açýklama yapýldý.

Açýklamada, söz konusu tebliðle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýnýyla mücadele kapsamýnda Ýçiþleri Bakanlýðýnca alýnan tedbirler uyarýnca geçici süreliðine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasýna karar verilen iþ yerlerinin bulunduðu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandýrýlmasý ve mücbir sebep dönemine iliþkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapýldýðý anýmsatýldý.

Bu iþ yerlerinin faaliyet gösterdiði sektörlerdeki mükelleflerin mücbir sebep hallerinin 1 Aralýk 2020 tarihinde baþladýðý, bu halin mükelleflerin faaliyetlerine yeniden baþlamalarý uygun görülen tarihe kadar devam etmesinin uygun bulunduðu belirtildi.

Açýklamada þunlar kaydedildi:

"Buna göre, söz konusu mükellefler tarafýndan mücbir sebep döneminde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve Katma Deðer Vergisi beyannameleri ile 'form ba-bs' bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluþturulmasý ve imzalanmasý gereken e-Defterlerin oluþturulma ve imzalanma ile ayný sürede Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratlarý' ile e-Defterler ve bunlara iliþkin berat dosyalarýnýn ikincil kopyalarýnýn yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceði tarihi izleyen ayýn 26'ncý günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatýlan ilk dönemden baþlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiði ayý izleyen aydan itibaren sýrasýyla her bir dönem için takip eden ilgili ayýn sonuna kadar uzatýlmýþtýr.

Diðer taraftan, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 2 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayýlý Genelgesi'nde, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý Kabinesi toplantýsýnda belirlenen yeni kontrollü normalleþme sürecine dair temel usul ve esaslarýn uygulanmasýna iliþkin açýklamalara yer verilmiþtir. Bu kapsamda, Saðlýk Bakanlýðý ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafýndan tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrý risk grubuna (düþük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrýlmýþ ve salgýnla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarýna göre belirlenmiþtir. Bu çerçevede geçici süreliðine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasýna karar verilen iþ yerlerinin bulunduðu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düþük, orta ve yüksek risk gruplarýndaki illerde bulunanlardan bazýlarýnýn 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koþullar altýnda faaliyetlerine baþlayabilecekleri karara baðlanmýþtýr. Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine baþlamalarý uygun görüldüðünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiþtir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sýra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir."

- Mücbir sebep hali devam edenler

Açýklamada, mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin bu halinin, bulunduklarý illerin risk grubunun deðiþmesi sonucunda ya da alýnan kararlar gereðince faaliyetlerine tekrar baþlamalarýnýn uygun görüleceði tarih itibarýyla sona ereceðine iþaret edilerek, "Herhangi bir olumsuzluða mahal verilmemesi açýsýndan mükelleflerimiz tarafýndan, faaliyete tekrar baþlamalarýnýn uygun görüleceði tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açýsýndan mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anýlan Genel Teblið'de belirlenen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.