Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Milyonlar bu kararý bekliyor: Ýþsizlik patlamasý yaþanabilir

Milyonlar bu kararý bekliyor: Ýþsizlik patlamasý yaþanabilir

  Bu haber 09 Mart 2021, SALI 15:21:33 eklenmitir.
Milyonlar bu kararý bekliyor: Ýþsizlik patlamasý yaþanabilir Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra Zümrüt Selçuk'un, nakdi ücret desteði ve iþten çýkarma yasaðýnýn 2 ay süreyle uzatýldýðýný açýklamasýnýn ardýndan, gözler yeniden kýsa çalýþma ödeneklerine çevrildi. Pandemi sürecinin devam ettiðini belirten iþçi ve esnaf temsilcileri, uygulamanýn uzatýlmasýný, hatta kýsa çalýþma ödeneðinin asgari ücret seviyesine çýkarýlmasýný talep etti. Çalýþma dünyasý "KÇÖ uzatýlmazsa iþsizlik patlamasý yaþanýr" diyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sözcü'de yer alan habere göre; Nakdi ücret desteði ve iþten çýkarma yasaðý 2 ay süreyle uzatýldý ve karar Resmi Gazete'de de yayýmlandý. Kýsa çalýþma ödenekleri (KÇÖ) ise, 31 Mart tarihinde son bulacak.

Ancak pandemi sürecinin devam ettiðini hatýrlatan iþçi ve esnaf temsilcileri uygulamanýn uzatýlmasýný, hatta kýsa çalýþma ödeneðinin (KÇÖ) asgari ücret seviyesine çýkarýlmasýný istiyor.

Peki,iþ ve iþçi sendikalarý kýsa çalýþma ödeneklerine nasýl bakýyor, ne istiyor? Ýþ dünyasýna soruldu.

DÝSK Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu

ÇERKEZOÐLU: ÇOK OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK

DÝSK Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu: Kýsa Çalýþma ödeneði zaten bizim Ýþ Kanunu’muzda var olan ve özellikle ekonomik kriz dönemlerinde de sosyal koruma mekanizmasý olarak devreye giren bir uygulama. Pandemide de devreye girdi. Bu iþçiler için önemli bir destek mekanizmasý oldu.

Pandeminin etkilerinin devam ettiði bu süreçte kýsa çalýþma ödeneði uygulamasýnýn 31 Mart tarihinde bitirilecek olmasýnýn iþten çýkartmalar dahil çok olumsuz sonuçlarý olacak. Zaten iþsizlikteki tabloyu biliyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte Türkiye'de iþsizlik rakamlarý çok ciddi bir oranda arttý.

Geniþ tanýmlý iþsiz sayýsý 10 milyonu aþtý. Dolayýsýyla kýsa çalýþma ödeneði uygulamasýna son verilmesi pandemiyle birlikte artan sorunlarýn daha belirgin bir þekilde ortaya çýkmasý ve hissedilmesine neden olacak. Böyle bir süreçte iþçinin, çalýþanýn gelirini güvence altýna alacak politikalarýn üretilmesi þart.

Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin devam ettiði bu süreçte kýsa çalýþma ödeneði uygulamasýnýn devam etmesi gerektiðini söylüyoruz. Kýsa çalýþma ödeneðinden yaralanma koþullarýnýn daha da kolaylaþtýrýlmasý gerekiyor.

Bütün iþçilerin kýsa çalýþma ödeneði almasý saðlanmalý. Bunlarýn yanýndaysa en düþük kýsa çalýþma ödeneðinin en az asgari ücret düzeyinde olmasý gerektiðini söylüyoruz. Ayrýca iþten çýkartma yasaðýnýn da tüm istisnalarýnýn kaldýrýlarak devam etmesi, ücretli izin uygulamasýna da son verilmesi gerekir.

Belediye-Ýþ Eskiþehir Þube Baþkaný Ahmet Moripek

MORÝPEK: BÜYÜK SIKINTILAR YAÞANACAÐINI DÜÞÜNÜYORUM

Belediye-Ýþ Eskiþehir Þube Baþkaný Ahmet Moripek: Kýsa çalýþma ödeneðinin devam etmesi yönünde çok fazla talep var. Biz uzatýlmasý konusunda elimizden gelen desteði veriyoruz. Bence KÇÖ uzatýlmalý. Hem iþverenin elini rahatlatmasý açýsýndan hem de iþçinin iþsiz kalmamasý açýsýndan…

KÇÖ uzatýlmazsa büyük sýkýntýlar yaþanacaðýný düþünüyorum ve bu durum iþten çýkartýlmalarý da tetikleyecektir. Ýþsizlik patlamasý yaþanýr. Çünkü pandemide birçok esnaf dükkanýný kapattý. KÇÖ'nün de en az asgari ücret seviyesine getirilmesi lazým.

UYAR: BUGÜNE KADAR BORÇLU GELDÝK

Kafe ve Bar Çalýþanlarý Dayanýþmasý Sözcüsü Göksu Uyar: Herkes sanýyor ki, açýlmalar olduðu andan itibaren kafe-barda çalýþan arkadaþlarýmýz hemen çalýþmaya baþlayýnca toparlayacaklar. Bu mümkün deðil. Çünkü biz bu kapanmalarýn tamamýnda bugüne kadar borçlu geldik.

Ýlk kapanmadan haziran ayýna kadar… Sonra kasým ayýnda tekrar kapanýldý. Bunlarýn hepsinde aslýnda bizler borçluyuz. Zaten eðlence sektörü özellikle barlar 1 seneyi aþtý artýk kapalý olmalarý. Halen açýlmýþ sayýlmaz. Bir de arkadaþlarýmýz intihar ediyor. Böyle üzücü bir durum var.

Þimdi her yerin açýldýðý ve herkesin çalýþacaðý, KÇÖ keselim, artýk ihtiyaçlarý yok yönündeki algý yanlýþ. Aksine KÇÖ'nin yýl sonuna kadar uzatýlýp en az asgari ücret kadar olmasýný talep etmiþtik. Genel talebimiz de bu. Biz þu anda bunun üzerinde çalýþýyoruz. Bu böyle devam ederse yani KÇÖ uzatýlmazsa ciddi bir kitlesel iþsizlikle karþýlaþacaðýz.

Türk-Ýþ 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer

BÝÇER: ÜCRETSÝZ ÝZNE GÖRE ÇOK ÝYÝ

Türk-Ýþ 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer: Kýsa çalýþma ödeneðinin son bulmasý, iþverenin iþçiye ayda keyfi uygulamalarýna devam edeceði anlamýna gelir. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay bununla ilgili Cumhurbaþkaný’na çýkmýþ ve bu konuya sýcak bakmadýklarýný ifade etmiþti.

Kýsa çalýþma ödeneði, ücretsiz izne göre çok iyi. Ücret desteðine hayýr diyoruz. Bu iyi niyetle kullanýlmýyor. Bu arada iþten çýkýþýný da talep edemiyorsun. Adam bin TL ile geçinemiyor. Ver tazminatýmý gideceðim diyor. Çýkýþ yasaðý var çýkamýyorsun.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.