Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Fahrettin Koca'dan 'mutasyonlu virüs' açýklamasý

Fahrettin Koca'dan 'mutasyonlu virüs' açýklamasý

  Bu haber 03 Subat 2021, Carsamba 22:00:58 eklenmitir.
Fahrettin Koca'dan 'mutasyonlu virüs' açýklamasý Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yazýlý açýklama yayýmladý. Koca, '' Ülkemizde mevcut Ýngiltere mutasyonlarý dýþýnda iki vatandaþýmýzda Güney Afrika varyantý, bir vatandaþýmýzda da Brezilya varyantý ile karþýlaþýldý'' ifadelerini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Koronavirüsle mücadele kapsamýnda oluþturulan Bilim Kurulu bugün Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn da katýlýmýyla toplandý. Toplantýnýn ardýndan Koca, yazýlý açýklama yayýmladý.

Koca'nýn açýklamalarýndan satýr baþlarý þöyle:

MUTASYON VÝRÜS

Koca, ''Belli mutasyonlarda bulaþýcýlýðýnýn daha yüksek olduðu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevþeme, riskin daha fazla artmasýna yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut Ýngiltere mutasyonlarý dýþýnda iki vatandaþýmýzda Güney Afrika varyantý, bir vatandaþýmýzda da Brezilya varyantý ile karþýlaþýldý. Bu vatandaþlarýmýz tedbir kapsamýnda hastanede izole edilmektedir. Temaslýlarý da benzer þekilde izole edilmiþ durumdadýr'' dedi.

''TEDBÝRLERDEN TAVÝZ VERMEDEN MÜCADELEMÝZÝ SÜRDÜRECEÐÝZ''

Rehavete kapýlmadan, tedbirlerden taviz vermeden ulusal boyutta mücadelemizi sürdüreceðiz diyen Koca, ''Tedbirlerle elde ettiðimiz kontrol, baþarýlý bir aþýlama takvimi yürütmemize de fýrsat vermektedir. Uzayan kýsýtlama sürelerinin toplum hayatýnda yol açtýðý güçlüklere raðmen, elde ettiðimiz bu fýrsatý yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sýký uyabilmemizle mümkündür. Covid-19 salgýný tüm dünyada tehdit olmaya devam etmektedir'' ifadelerini kullandý.

AÞI AÇIKLAMASI

Koca, ''Saðlýk personelimizin ilk doz aþýlamalarýný takiben 75 yaþ üstündeki tüm büyüklerimizin aþýlarýnýn yapýlmasýna devam edilmektedir. Bugün itibarýyla yaklaþýk 2 milyon 400 bin kiþinin ilk doz aþýlarý tamamlandý. Ýkinci parti aþýlarýn güvenlik testleri tamamlandýktan sonra 65 yaþ üstü büyüklerimizin ve aþama aþama 2’inci gruba dahil vatandaþlarýmýzýn aþýlanmasýna geçilecektir. Tedarik planlamasý ve aþý programýmýz planlandýðý þekliyle sürmektedir'' dedi.

YÜZ YÜZE EÐÝTÝM

Okullarýmýzda sýnýrlý bir þekilde yüz yüze eðitime tekrar baþlanmasý yönünde karar alýndý açýklamasýný yapan Koca, ''Hareketliliðin daha az olduðu köy okullarýnda 15 Þubat’tan itibaren yüz yüze eðitime baþlanacak. Mart ayýnda ise ilkokullarýmýz, 8 ve 12’inci sýnýflar ve özel eðitim okullarýnda salgýnýn seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiþ þekilde eðitimin baþlamasý hedeflenmektedir. Sýnýrlý da olsa artan hareketlilikle beraber doðacak muhtemel risklere karþý sýký bir takip yapýlacaktýr. Elde edilecek bulgular sonraki adýmlarýmýzýn belirleyicisi olacaktýr. Biliyoruz, öðrencilerimiz okullarýný, öðretmenlerimiz öðrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endiþelerinin farkýndayýz. Ancak salgýnýn hýzýnýn artmasý ile kaybolabilecek hayatlarýn telafisi mümkün deðildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir'' ifadelerini kullandý.

''VAKA SAYISI YENÝDEN ARTIÞA GEÇTÝ''

Koca, ''Son günlerde ülkemizde vaka sayýsýnýn yeniden artýþa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamýzý gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmalarý saðlayacak her türlü düzenlemeden kaçýnmak zorundayýz. Yükseköðretim kurumlarýmýzda yüz yüze eðitimin mevcut þartlarý dýþýnda önemli bir hareketliliðe de sebep olabileceði unutulmamalýdýr. Bu konuda yapýlan deðerlendirmelerde gerek vaka sayýlarýnýn artýþ eðilimini gerekse hareketliliðin sebep olabileceði riskler dikkate alýnarak karar alýnmalýdýr. Tedbirlerle elde ettiðimiz kontrol, baþarýlý bir aþýlama takvimi yürütmemize de fýrsat vermektedir. Uzayan kýsýtlama sürelerinin toplum hayatýnda yol açtýðý güçlüklere raðmen, elde ettiðimiz bu fýrsatý yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sýký uyabilmemizle mümkündür. Mevcut tedbirlerle birlikte kapalý ve kalabalýk yerlerden özellikle kaçýnmalýyýz. Hiç gevþemeden, rehavete kapýlmadan, tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi ulusal boyutta sürdürme kararlýlýðýndayýz'' açýklamasýnda bulundu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.