Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Uður Þahin ve Özlem Türeci'den ikinci baþarý: MS hastalarýna umut

Uður Þahin ve Özlem Türeci'den ikinci baþarý: MS hastalarýna umut

  Bu haber 13 Ocak 2021, Carsamba 13:14:44 eklenmitir.
Uður Þahin ve Özlem Türeci'den ikinci baþarý: MS hastalarýna umut Türk bilim insanlarý Prof. Uður Þahin ve Dr. Özlem Türeci, MS hastalýðýna karþý tarihte ilk kez mRNA teknolojisinin kullanýldýðý ve fareler üzerinde baþarýlý sonuçlar veren deneysel bir aþý geliþtirdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ABD’li Pfizer ile birlikte geliþtirdiði yeni tip koronavirüs aþýsýyla tüm dünyanýn baþarýsýna hayran kaldýðý Türk bilim insanlarý Uður Þahin ve Özlem Türeci’nin kurucusu olduðu biyoteknoloji þirketi bir baþarýya daha imza attý. 

Haberci RNA (mRNA) teknolojisiyle tedavi çalýþmalar yapan þirketin deneysel multiple skleroz (MS) aþýsý farelerde olumlu sonuç verdi. 

NTV'nin haberine göre; söz konusu aþý, MS hastalarýnýn baðýþýklýk sistemini bozmadan sadece zararlý hücreleri hedefliyor. Eðer aþý, insan deneylerinde baþarýlý olursa, çift yüzde 95 etkili olan BioNTech koronavirüs aþýsýnýn ardýndan dünyada milyonlarca insaný etkileyen kronik merkezi sinir sistemi hastalýðý olan MS (multiple skleroz) hastalýðýný tarihe gömmüþ olacak. 

Baðýþýklýk sistemi sinir hücrelerini koruyan yapýya saldýrýyor 

Otoimmün hastalýklar adý altýnda sýnýflandýrýlan MS beyinde ve omurilikte, mesajlarý taþýyan sinir telleri etrafýndaki koruyucu kýlýfýn (miyelin kýlýfý) olaðan çalýþmamasý durumunda meydana geliyor. Merkezi sinir sistemi ile organlarýn bilgi iletiþimini saðlayan omuriliðin miyelin tabakasý üzerindeki fiziksel tahribatýn bir sonucu olarak ortaya çýkýyor. 

Anormal baðýþýklýk tepkisini önlemek için tasarlandý 

BioNTech’in deneysel enflamatuar olmayan aþýsýnýn ise miyelin tabakasýna  karþý görülen anormal baðýþýklýk tepkilerini azaltmak için tasarlandý. 

Science dergisinde yayýmlanan "Deneysel otoimmün ensefalomiyelit tedavisi için enflamatuar olmayan bir mRNA aþýsý" adlý çalýþmada, BioNTech'teki araþtýrmacýlar, Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz Araþtýrma Enstitüsü’ndeki meslektaþlarý ile birlikte, deneysel otoimmün ensefalomiyelit (EAE) modeline dayalý MS'in çeþitli fare modellerinde mRNA aþýsýnýn etkilerini test ettiler.

MS hastalýðý farelerde önlendi Deðerlendirilen tüm fare modellerinden elde edilen sonuçlar, aþýnýn MS hastalýðýnýn geliþimini önlediðini veya hastalýðý erken aþamada durduðunu ortaya koydu. Ayrýca  hayvanlarýn motor sinirlerinin iþlevini geri kazandýðýný gösterdi. Bununla birilikte, tedavi edilen farelerin beyin ve omuriliðinde  önemli ölçüde az sayýda proinflamatuar baðýþýklýk hücresi ve daha az miyelin hasarý görüldü.

Diðer taraftan, bilim insanlarý, tedavi edilen farelerin  genel bir baðýþýklýk bastýrma belirtisi göstermediðini belitti. Bu durum ise  MS hastalarý için mevcut baðýþýklýk bastýrýcý tedavilerle iliþkili olumsuzluklarýn üstesinden gelebileceðine dair büyük bir umut yarattý.

Mevcut tedaviler MS hastalarýnýn baðýþýklýk tepkilerini bozuyor

MS, baðýþýklýk sisteminin sinir liflerini örten yaðlý koruyucu kýlýf olan miyeline saldýrmasý durumunda ortaya çýkýyor. Bu nedenle, MS ve diðer otoimmün hastalýklar için tedavi geliþtirmedeki ana amaç, tüm baðýþýklýðý baskýlamadan miyeline saldýran hücreleri spesifik olarak etkisiz hale getirilmesi amaçlanýyor. Ancak, MS hastalýðýna karþý geliþtirilen mevcut tedaviler, miyeline saldýran baðýþýklýk hücrelerinin yaný sýra, vücudu yabancý mikrorganizmalara karþý koruyan tüm baðýþýklýk sistemini etkisiz hale getiriyor. Bu durum ise MS hastalarýnýn baðýþýklýk tepkilerini bozuyor.  

Sadece zaralý hücreleri hedefliyor 

Bilim insanlarý, geliþtirilen deneysel aþýyla, baðýþýklýk sistemi düzenleyen T hücrelerinin (Treg’ler) yeniden eðitilerek sadece miyeline saldýran hücrelere odaklandýðý ve baðýþýklýk sisteminini yapýsýnýn bozulmadýðý belirtti. Geleneksel aþýlardan iki yönüye farklý olan BioNtech aþýsý, bir kiþinin baðýþýklýk sistemini belirli mikroplarý veya molekülleri tanýmasý, ezberlemesi ve kolayca savaþmasý için uyarmak yerine, belirli bir moleküle karþý baðýþýklýk toleransýný teþvik ediyor. Bunu protein parçacýklarý yerine hücrelere haberci  RNA (mRNA) protein üretimi için bir þablon görevi gören DNA'dan üretilen ara molekülleri ileterek gerçekleþtiriyor. 

BioNTech tarafýndan yapýlan açýklamada, "treg"lerin baðýþýklýk hücrelerinin "karmaþýk bir hastalýk ortamýnda iltihaplý dokudaki diðer moleküllere karþý aktivitesini bloke edebileceðini gösteriyor” denildi.

"Bu tür teknolojinin ilk uygulamasý olarak tarihe geçti"

Öte yandan, BioNTech, çeþitli kanser türleri ve koronavirüs enfeksiyonu için aday tedaviler geliþtirmek için mRNA teknolojisini kapsamlý bir þekilde kullandý. Ancak bu aþý, otoimmün hastalýklarýn tedavisi için bu tür teknolojinin ilk uygulamasý olarak tarihe geçti.

Diðer otoimmün hastalýklar için umut oldu

Bununla birlikte, BioNTech tarafýndan geliþtirilen MS aþýsý, mRNA teknolojisinin diðer otoimmün hastalýklarýn tedavisinde kullanýlabileceðini gösteriyor. Otoimmün hastalýklar, insanýn kendi baðýþýklýk sisteminin, ozulup kendi dokularýný düþman görüp saldýrmasýyla meydana geliyor. Lupus, iltihaplý romatizma, haþimato, behçet hastalýðý, çölyak en çok bilinen otoimmün hastalýklar arasýnda yer alýyor. 

Kaynak: NTVETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.