Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
PROF. DR. ÇETÝN: "ZORLA ÝSTÝFA ETTÝRÝLDÝÐÝMÝ YÖK’E BÝLDÝRDÝM"

PROF. DR. ÇETÝN: "ZORLA ÝSTÝFA ETTÝRÝLDÝÐÝMÝ YÖK’E BÝLDÝRDÝM"

  Bu haber 20 Agustos 2020, Persembe 22:16:06 eklenmitir.
PROF. DR. ÇETÝN: Rektör Prof. Dr. Alim Yýlmaz’ýn e-imzasýyla servis edilen tekzip metninde Prof. Dr. Ýlhan Çetin’in “hür iradesiyle istifa ettiði” öne sürülmüþtü. Ýddialarý yalanlayan Çetin, "YÖK’e dilekçe yazarak, tüm olan biteni bildirdim” dedi

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Rektör Alim Yýldýz'ýn kendi isteðiyle istifa ettiðini öne sürdüðü Prof. Dr. Çetin: Helalleþmedim hatta süreçte hoþuma gitmeyen þeyler de oldu. Sýrf aday oldum diye böyle yaptýrýldý.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) yeniden atamasý yapýlan Rektör Alim Yýldýz'ýn, seçimlerde kendisine rakip olan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin'i istifa ettirdiðine yönelik iddialarýn yankýlarý sürüyor.

Üniversitenin rektörlüðüne baðlý hukuk müþavirliði tarafýndan Rektör Alim Yýldýz'ýn e-imzasýyla bugün servis edilen metinde, Prof. Dr. Çetin'in istifa ettirildiði yönündeki haberler yalanlandý:

Eski Týp Fakültesi dekanýmýz Prof. Dr. Ýlhan Çetin, 17.08.2020 tarihinde Sayýn Rektörümüzü ziyaret ederek kendi isteði ile istifasýný sunmuþtur. Sayýn Çetin, geçmiþte belediye baþkan yardýmcýlýðý dâhil önemli idari görevlerde bulunmuþ yasalarý ve teamülleri bilen bir öðretim üyemizdir. Hür iradesi dýþýnda kendisinin istifaya zorlanmasý asla söz konusu olmadýðý gibi Rektörümüzle helalleþerek ayrýlmýþtýr.

"YÖK'e dilekçe yazýp, zorla istifa ettirildiðimi, tüm olan biteni bildirdim"

Söz konusu iddialara iliþkin kendisine ulaþtýðýmýz Prof. Dr. Ýlhan Çetin ise kendi hür iradesiyle istifa etmediðini, görevi býrakmaya zorlandýðýný öne sürdü.

Prof. Dr. Çetin, konuya iliþkin YÖK'e dilekçe yazarak, bu süreçte yaþananlarý anlattýðýný söyledi:

Bu olay YÖK’e yansýdý. YÖK’e dilekçe yazýp süreçleri, yaþananlarý, zorla istifa ettirildiðimi, tüm olan biteni bildirdim. Kendisi (Rektör) beni çaðýrttýðý için makamýna gittim. Bir gün önce yardýmcým, sekreterim aranýyor, ‘Ýstifa toplantýsý var, gelsin’ deniliyor.

Rektör Alim Yýldýz’ýn “helalleþerek ayrýldýk” ifadesini kullandýðý Ýlhan Çetin, “Helalleþmedim hatta süreçte hoþuma gitmeyen þeyler de oldu” dedi.

“Sýrf aday oldum diye böyle yaptýrýldý”

Yaþananlardan üzüntü duyduðunu kaydeden Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin, sözlerini þu ifadelerle sürdürdü:

Ben vatanýný, milletini seven bir insaným. Çok çalýþmam oldu. Çok projelerim var. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý ile mücadelede etkin olarak çalýþýyoruz. Ýl Pandemi Kurulu üyesiyim, Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Politikalarý Kurulu üyesiyim. Sýrf aday oldum diye böyle yaptýrýldý. Týp eðitimim yanýnda iþletme yüksek lisansý yaptým. Çünkü ben sadece hizmet etmek için varým. Böyle þeylerle karþýlaþacaðýmý hiç ummuyordum.

“YÖK’ten sonuç bekliyoruz”

Prof. Dr. Ýlhan Çetin, rektörlüðe aday olmadan önce Prof. Dr. Alim Yýldýz’la görüþtüðünü de öne sürdü:

Kendi yönetim tarzýnýn olumsuzluklarýný kendisine iletmiþtik. Aday olma sebebimin neler olduðunu kendisiyle görüþerek söylemiþ, bu kibarlýðý göstermiþ bir insaným. YÖK’e dilekçemi verdim, onlardan sonuç bekliyoruz. Üniversiteden 30’a yakýn akademisyen ayrýlmayý düþünüyor. Týp fakültesinde beni sorun, neler yaptýðýmý, emeðimizi, çabalarýmýzý size anlatsýnlar.

“Sivas’ýmýzý çok güzel yerlere getirelim”

Hayat felsefesinin, “ortak akýl” olduðunu ve aday olduðu süreçte mevcut rektörün ismini anmadan, ortak akýl vurgusu yaptýðýný belirten Çetin, Sivas’ýn geçmiþte çok üzüntülü günleri olduðuna da deðinerek, ”Gelin üniversitemizle bunu yýkalým, çalýþalým, baþaralým, Sivas’ýmýzý çok güzel yerlere getirelim” anlayýþýný savunduðunu söyledi.

Ne olmuþtu?

Geçtiðimiz hafta Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan atamasý yapýlan 16 rektör arasýnda olan eniden rektörlüðe seçilen Prof. Dr. Alim Yýldýz'ýn, rektörlük seçimlerinde karþýsýna rakip olarak çýkan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin’i istifaya zorladýðý öne sürülmüþtü. 

Olayýn üniversitedeki akademisyenler tarafýndan da tepkiyle karþýlandýðý iddia edilmiþti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðü Hukuk Müþavirliði, Prof. Dr. Çetin'in istifa ettirildiðine yönelik haberlere iliþkin tekzip metni yayýmladý.

Rektör Alim Yýldýz'ýn e-imzasýyla servis edilen metinde, Prof. Dr. Ýlhan Çetin'in istifa ettirildiði yönündeki haberler yalanlandý.

"Kendisinin istifaya zorlanmasý asla söz konusu olmadýðý gibi ..."

Ýlhan Çetin'in "yasalarý ve teamülleri bilen" bir isim olduðu belirtilen yazýda, kendisinin (Çetin) Rektör Alim Yýldýz'la helalleþerek ayrýldýðý öne sürüldü:

2020 tarihinde Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn tensip ve takdirleriyle Prof. Dr. Alim YILDIZ'ýn ikinci defa Üniversitemize rektör olarak atanmasýyla süreç tamamlanmýþtýr. YÖK'ün 23 Haziran'daki rektör adaylýðý ilanýna eski Týp Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Ýlhan Çetin ile birlikte Üniversitemizden 13 öðretim üyemiz baþvurmuþtur. Baþvuranlar arasýnda yüksekokul müdürü, bölüm baþkaný gibi idari görevleri bulunan öðretim üyelerimiz de bulunmaktadýr. Sayýn Rektörümüzün atanmasýna kadar geçen yaklaþýk 2 aylýk süreçte Prof. Dr. Ýlhan Çetin'in de dâhil olduðu idari görevi bulunan hiçbir öðretim üyemizden istifa konusunda talepte bulunulmadýðý gibi Rektörümüzün atanmasýndan sonra da böyle bir durum gerçekleþmemiþtir. Eski Týp Fakültesi dekanýmýz Prof. Dr. Ýlhan Çetin, 17.08.2020 tarihinde Sayýn Rektörümüzü ziyaret ederek kendi isteði ile istifasýný sunmuþtur. Sayýn Çetin, geçmiþte belediye baþkan yardýmcýlýðý dâhil önemli idari görevlerde bulunmuþ yasalarý ve teamülleri bilen bir öðretim üyemizdir. Hür iradesi dýþýnda kendisinin istifaya zorlanmasý asla söz konusu olmadýðý gibi Rektörümüzle helalleþerek ayrýlmýþtýr. Ýlgili mevzuata sonuna kadar baðlý olan Üniversitemizin ve eski dekanýmýzýn aslý olmayan böyle bir haberle anýlmasý bizleri üzmüþtür. Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

 © The IndependentturkishETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Ýntörn2
Ýntörn2
Ýlhan efendi 5 ay önce yaptýðýn haksýzlýklar aldýðýn beddualar yanýna kalýr mý sandýn beter ol. Alime söyleyecek þey yok zaten okul tarihinin en kötü yöneticisi.ikisi birbirini yesin dursun. Ama Öyle bir zamandayýz ki imamlar doktorlarý görevden alýyor ne günlere kaldýk....
Xxx
Xxx
Öyle olmadý böyle kalayým. Ya bir kere rektör adayý olduysanýz dekanlýktan niye istifa etmiyorsunuz. Ýþinize mi gelmiyor. Rektörlük olmazsa böyle iyi devam ederim. Ne güzel dünya.
Aga
Aga
Ne güzel arkadaþ koltuk bulan býrakmýyor. Ne yaptýn arkadaþ Üniversite için. Sizi ben belediyeden bilirim. Ölü defin raporu veriyordunuz. Alim hoca veya kimse artýk size iyi bile dekanlýk vermiþler. Duyunca sesli güldüm.
mülayim
Sana Bir Akýl
Ýlhan bey rektör olmak istersen sende bir ilaç bul anýnda seni yaparlar. covid-19 ilaçýný bulursan BM baþkaný bile olursun. Þerefle vaktinde istifaný ver sesini çýkarma olurmu.
...
..
Niye istifasi istenemez mi. Cumhurbaþkaný da bakanlarýn istifasý ný alamasin o zaman. Babasýnýn koltuðu gibi otursun
Sivaslý
Adalet yerini bulur umarým
Ýþin içinden sýyrýlýrlar siz kötü olursunuz .Haklý iken haksýz duruma düþürürler.Görevler geçicidir bir gün o makamdan ayrýlýnca Sivaslýnýn yüzüne bakmaya yüzünüz olur umarým . .Ama mazlumun ahý çýkar er yada geç çýkar.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.