Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
NAPIYORSUN ALÝM HOCA! BÝZ KUTUPLAÞTIRMA DEDÝKÇE SÝZ TAM TERSÝNÝ YAPIYORSUNUZ!

NAPIYORSUN ALÝM HOCA! BÝZ KUTUPLAÞTIRMA DEDÝKÇE SÝZ TAM TERSÝNÝ YAPIYORSUNUZ!

  Bu haber 18 Agustos 2020, SALI 21:22:43 eklenmitir.
NAPIYORSUN ALÝM HOCA! BÝZ KUTUPLAÞTIRMA DEDÝKÇE SÝZ TAM TERSÝNÝ YAPIYORSUNUZ! Alim Yýldýz, geçtiðimiz hafta Cumhurbaþkaný imzasý ile yeniden Rektör olarak atandý. Yani Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ikinci kez rektör oldu. Atama öncesi Sivas’ta yeni dönemde olmaz beklentisi oluþan Rektör Alim Yýldýz’ýn ikinci döneminde, ilk dönemine nazaran daha somut geliþmeler ise özellikle kamuoyunu aydýnlatma görevi olan basýn camiasýnda haberler ve köþe yazýlarý ile gündeme getirildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Napýyorsun Alim Hoca! Biz Kutuplaþtýrma Dedikçe Siz Tam Tersini Yapýyorsunuz!

Yazýlan köþe yazýlarý ve yayýnlanan haberlerde ortak kanaat ise kutuplaþmanýn ortadan kalkmasý yönünde oldu.

Çünkü üniversiteye bugüne kadar en çok zararý mezhepçilik, aþýrýlýk ve bu kutuplaþma verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi deyince bir çoðunun aklýna þuan Ýlahiyat Fakültesi gelirken özellikle Týp Fakültesi Hastanesi ise kamuoyunun adeta kanayan yarasý.

Týp Fakültesi dekanlýðýndan, Týp Fakültesi hastanesini ayýrmak yetki ve kararlarýný elinden almakta zaten konunun aslýnda kýsa özeti…

Þuan özelikle hastanede bazý hocalarýn “Artýk bize yol gözüktü. Kendimize baþka üniversite bakalým” söylentileri de ayyuka çýkmýþ durumda. Bunu da zaten zaman gösterecek.

Böyle bir girizgahýn ardýndan ise dün yaþanan geliþmeler yukarýda yazan temennileri adeta çöpe atan ve beklentileri de boþa çýkaracak mahiyette…

REKTÖR YARDIMCILARI ATANDI!

Öncelikle geçen dönemin en çok eleþtirilen ismi Genel Sekreter V. Hakan Yekbaþ bu dönemde olmaz derken Alim Yýldýz kendisini terfi ettirerek Rektör Yardýmcýsý olarak görevlendirdi.

Diðer rektör yardýmcýsý olarak ise Ünal Kýlýç olarak belirlendi. Üçüncü oda ise henüz boþ…

Bu odaya bir Týpçý oturur ve hastaneyle ilgili umarýz bir þeyler de artýk yapýlýr. Bina yapmayla malumunuz olmuyor…

DEKANLARIN ÝSTÝFASI ÝSTENDÝ!

Rektör Yýldýz’ýn kamuoyunda üzüntü ile karþýlanan atamalarý sonrasý asýl can sýkan hareketi ise þu oldu.

Yüksek Öðretim Kurulu Baþkanlýðý Genel Sekreterlik Makamý baþlýklý Dekam Seçimi ve Atamasý baþlýklý yazýsýnda özellikle belirtilen;

“_Yükseköðretimde yönetiþim modelini öne çýkaran Yeni YÖK olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini býraktýrmaya yönelik herhangi bir tutum takýnýlmamasýný, üniversitelerin çoðulcu bir yönetim anlayýþýyla ve mevzuat çerçevesinde bileþenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz. Rektörlük deðiþimi sonrasý “kendi özgür iradesiyle görevinden ayrýlma hakkýnýn kullanýmý” dýþýnda dekanlarýn istifasýnýn veya istifaya zorlanmalarýnýn, herhangi bir þikâyet konusu olduðunda, bu uygulamayý gerçekleþtirenler için yasal bir süreç tesisini gerekli kýlacaðý açýktýr” denmesine raðmen tüm Dekanlarýn istifasý istendi.

Dekanlarýn WhatsApp grubunda konuya öncülük eden bir kaç isim “istifa etmeliyiz” diye konunun yolunu açtý.

Dün saat 13.30 da Dekanlar senato salonuna toplanarak istifalarý istendi.

RAKÝBÝNÝN ÝSTÝFASINI ÖZELLÝKLE ÝSTEDÝ!

Ayrýca Rektör Alim Yýldýz Týp Fakültesi Dekaný olan Prof. Dr. Ýlhan Çetin ile odasýnda özel görüþerek istifa etmesini istedi. Talep üzerine Týp Fakültesi Dekaný Ýlhan Çetin’in ise istifasýný verdiði öðrenildi.

YÖK’ÜN ÖNEMSEDÝÐÝNÝ CÜ’NÜN ÖNEMSEMEDÝÐÝNÝ GÖSTEREN RESMÝ YAZI!

Kaynak: Büyük SivasETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Hýdýr paçacý
Liyakat
Sayýn rektör, liyakate önem verir. Sivaslý olmayan ama Sivaslýlardan daha çok bu üniversiteye emek ve zaman veren nice deðerli hoca var. Onlardan da kadrolarda yer alanlar olmalý. Liyakat önemli. Benden sendencilijkten bu üniversite zarar gördü.
Ruhuna el fatiha
Adalet ve liyakat
Üniversitede herkes mutsuz, herkes tedirgin. Kimsenin adil bir yönetime ve liyakata dair zerre umudu yok. Bilim yuvasinda personel gorev ve yetkilendirmeleri ahbap cavus ilsikisiyle sekilleniyor maalesef


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.