Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil yeni kurulan üniversiteler tahsis edilen kadrolar usule aykýrý ilan ediliyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil yeni kurulan üniversiteler tahsis edilen kadrolar usule aykýrý ilan ediliyor

  Bu haber 07 Temmuz 2020, SALI 08:06:52 eklenmitir.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil yeni kurulan üniversiteler tahsis edilen kadrolar usule aykýrý ilan ediliyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, 2018 yýlýnda yeni kurulan üniversitelerin idari personel ihtiyacý için verilen sözleþmeli personel kadrolarý usule aykýrý olarak ilan ediliyor!

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Memurlar.net haberine göre, bilindiði üzere, 18 Mayýs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 7141 sayýlý "Yükseköðretim Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"la birlikte;

-Gaziantep Ýslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

-Konya Teknik Üniversitesi, (Selçuk Üniversitesinden bölünme)

-Kütahya Saðlýk Bilimler Üniversitesi (Kütahya Dumlupýnar Üniversitesinden bölünme)

-Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Ýnönü Üniversitesinden bölünme)

-Ýstanbul Üniversitesi-Cerrahpaþa (Ýstanbul Üniversitesinden bölünme)

-Ankara Hacý Bayram Veli Üniversitesi (Gazi Üniversitesinden bölünme)

-Sakarya Uygulamalý Bilimler Üniversitesi (Sakarya Üniversitesinden bölünme)

-Samsun Üniversitesi (Ondokuz Mayýs Üniversitesinden bölünme)

-Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

-Tarsus Üniversitesi (Mersin Üniversitesinden bölünme)

-Trabzon Üniversitesi (Karadeniz Teknik Üniversitesinden bölünme)

-Kayseri Üniversitesi (Erciyes Üniversitesinden bölünme)

-Kahramanmaraþ Ýstiklal Üniversitesi

-Eskiþehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesinden bölünme)

-Isparta Uygulamalý Bilimler Üniversitesi (Süleyman Demirel Üniversitesinden bölünme)

-Afyonkarahisar Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (Afyon Kocatepe Üniversitesinden bölünme)

Toplam 16 yeni üniversite kuruldu.

Yaklaþýk iki yýlý aþkýn süre içerisinde gerek büyük üniversitelerden bölünerek kurulanlar, gerekse sýfýrdan kuruluþ süreci gerçekleþtiren üniversitelerde ciddi bir idari personel ihtiyacý olmasýndan dolayý Cumhurbaþkanlýðýnca "diðer üniversitelere tahsis edilmeyen" sözleþmeli büro ve teknik personel kadrolarý yukarýda sýraladýðýmýz yükseköðretim kurumlarýna verilebilmektedir.

Cumhurbaþkaný Kararý ile tahsis edilen atama izni sayýlarýnýn oldukça az sayýda olmasý bakýmýndan yükseköðretim kurumlarýna sýnýrlý sayýda verilen sözleþmeli personel kadrolarý özellikle yeni kurulan üniversiteler için büyük önem arz etmektedir.

Ancak gelinen noktada baktýðýmýzda, yeni kurulan üniversitelere tahsis edilen sözleþmeli personel kadrolarýnýn kurumlarýn kuruluþ sürecine katký vermek yerine, kiþiye özel veya mevzuata aykýrý þekilde ilan edilerek amacý dýþýnda kullanýlmaya devam edilmektedir.

Bunlarýn somut örneklerini daha önceki haberlerimizde sizlerin bilgisine sunmuþtuk. Maalesef bu ilanlara bir de Trabzon Üniversitesi tarafýndan geçtiðimiz günlerde yayýmlatýlan sözleþmeli personel kadrolarý eklenmiþtir.

Bilindiði üzere, "Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasýna Ýliþkin Esaslar"a Ekli Sözleþmeli Personel Pozisyon Unvanlarý Ýle Asgari Nitelikleri Gösterir 4 Sayýlý Cetvelde "Büro Personeli", "Proje hizmetleri, veri giriþi, kayýt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöðretim kurumlarýndan mezun olmak." þeklinde tanýmlanmýþtýr.

Yukarýdaki tabloda sizlere sunduðumuz Büro Personeli pozisyonlarýnda ise mezkür Esaslara aykýrý olarak, Arkeoloji, Harita Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Bilgi ve Belge Yönetimi, Makine Mühendisliði ve Grafik Tasarým gibi mezuniyetle birlikte unvana sahip olan kiþilerin baþvurusuna imkan verilmiþtir. Bu kadrolara alýnacak kiþilerin Büro Personeli pozisyonlarýnda Mühendis, Kütüphaneci, Arkeolog, Grafik Tasarýmcýsý olarak çalýþtýrýlmasý mevzuata açýkça aykýrýlýk teþkil etmektedir.

Ýlave olarak, büro personeli olarak çalýþtýrýlacak kiþiden "Ýnsansýz Hava Aracý Ticari Pilot Sertifikasýistenmesinin savunmasýný yapmak mümkün deðildir.

Bu kapsamda, sözleþmeli personel alýmlarýnda daha fazla kötü örnekler artmadan 2 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesi uyarýnca kullanma iznini vermekle yükümlü Cumhurbaþkanlýðý Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý tarafýndan kontrol ve denetimin yapýlabileceði bir mekanizmanýn kurulmasý büyük önem arz etmektedir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
...
....
Günaydýnnnnnnn. Daha yeni mi anladýnýz. Ýþe alacaðýnýz kiþinin deðil, iþe girecek kiþinin kimin nesi olduðunun önemli olduðu sýnav türü.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.