Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
CHP Lideri 'kayyumlar' hakkýnda ilk kez konuþtu

CHP Lideri 'kayyumlar' hakkýnda ilk kez konuþtu

  Bu haber 21 Agustos 2019, Carsamba 11:26:16 eklenmitir.
CHP Lideri 'kayyumlar' hakkýnda ilk kez konuþtu CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu kayyum atamalarýna iliþkin ilk kez konuþtu. Kýlýçdaroðlu, CHP'li belediye baþkanlarýnýn görevden alýnmasý durumunda yapacaklarýný da aktardý. Kýlýçdaroðlu, "Biz milletin ferasetine güveniyoruz. Ýstanbul'da da ayný þeyi YSK eliyle bize yaptýlar. ‘Ya sokaða çýkýn ya boykot edin' dediler. Ýkisini de yapmadýk. Halkýn ferasetine güvendik ve gördük" dedi

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek, kayyum ile görevden almalara iliþkin hem AKP'den hem CHP'den görüþleri yansýttý. Zeyrek AKP'lilerin “Baþkanlar suçluysa, görevden alýnýp yerlerine belediye meclislerinde neden seçim yapýlmadý” sorusuna yanýt veremediðinin altýný çizdi. 

Zeyrek, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na da sorular yöneltti. Kýlýçdaroðlu kayyum atamalarýna iliþkin ilk kez konuþtu. Zeyrek'in bugün Sözcü'de yayýnlanan köþesi þöyle;

DiyarbakýrVan ve Mardin büyükþehir belediye baþkanlarý görevden alýnarak yerlerine valiler “kayyum” atandý.

Yeni bir seçim yapýlmadýðý sürece, ki mevzuata göre yeni bir seçim mümkün görünmüyor, bu üç ilin valileri 5 yýl boyunca hem valilik hem belediye baþkanlýðý yapacak. Bu üç ilin belediyelerini Mart 2024'e kadar “seçilmiþler” deðil, “atanmýþlar” yönetecek.

Hükümet kanadýyla yaptýðým görüþmelerde, HDP'li baþkanlarýn PKK terör örgütü ile baðlarýný koparmadýklarýna dair iddialarý dinledim. Baþkanlarýn haklarýndaki terör soruþturmalarý, iþe aldýklarý bazý isimlerin terör örgütü ile baðlantýlý olduðu, belediyenin imkanlarýnýn PKK'nýn hizmetine sunulduðu gibi iddialar da mevcut. Ancak bu iddialara iliþkin süren soruþturmalar dýþýnda somut bir yargý kararý bulamadým. “Baþkanlar suçluysa, görevden alýnýp yerlerine belediye meclislerinde neden seçim yapýlmadý” soruma da ikna edici bir yanýt bulamadým.

Konuyu dün telefonla görüþtüðüm CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na da sordum. Sözlerini aynen aktarýyorum:

“Bu yapýlan demokrasiyle baðdaþmýyor. Darbe ruhuyla yapýlmýþ bir adým. Milletin iradesine darbe indirildi. Bu üç baþkan da aday olmadan önce savcýdan iyi hal kaðýdý almýþ. YSK'ya gitmiþ, orada yedi yüksek yargýç var, onlar da sakýnca görmemiþ. Bugün baktým gazetelerine, suçlu ilan etmiþler.
Bir kiþinin suçlu olduðuna ne zamandan bu yana mahkeme dýþýndakiler karar veriyor. Dünyanýn her yerinde yargý karar verir.
Mahkemelerin hepsi elinde olduðu halde mahkemenin kararýný bile beklemiyorsun, hýzlýca kendin karar verip adým atýyorsun. Bu mesele HDP ya da baþka bir parti meselesi deðil. Davutoðlu'na Baþbakanlýðý býraktýrdýklarýnda da ayný tepkiyi gösterdik. AKP'li baþkanlar görevden istifa ettirilirken de…
Bu yapýlan millet iradesine saygýsýzlýktýr.

Madem böyle yapacaktýnýz sandýðý niye koydunuz? Madem sandýðý koydunuz, niye gereðini yapýp vatandaþýn iradesine saygý göstermiyorsunuz?
Aklýn mantýðýn alacaðý þeyler deðil bunlar. Bu yapýlanlarla dünyanýn hiçbir yerinde ‘Türkiye'de demokrasi var'ý anlatamayýz.
20 Temmuz'da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten (Cumhurbaþkaný Tayyip) Erdoðan ilan etmiþti. ‘Seçilirlerse görevden alýrýz' demiþti. Her þey bir kiþinin iki dudaðý arasýnda. Kenan Evren'de, darbe dönemlerinde bile yaþanmamýþtý böyle þeyler.”

“MÝLLETÝN FERASETÝNE GÜVENÝYORUM”

Son kayyum kararýndan sonra, özellikle belediye baþkanlýklarýnýn CHP'de, belediye meclislerindeki çoðunluðun ise Cumhur Ýttifaký'nda olduðu büyükþehirlerde baþkanlarýnýn görevden alýnabileceði konuþulmaya baþlandý. Kýlýçdaroðlu'na bu iddiayý hatýrlattýðýmda ise þu yanýtý verdi:
“Partinin adý ne fark eder ki? Bir kiþinin iradesi ile her þey olabiliyor, milletin iradesi yok sayýlabiliyor ülkede. Artýk demokrasinin son kýrýntýlarý da ortadan kalktý.”

Kýlýçdaroðlu, parti olarak alýnan ve alýnabilecek diðer kayyum kararlarýyla ilgili ne yapmayý düþündüklerini sorduðumda ise þöyle konuþtu:
“Bu tür olaylar yaþanýnca sokaða çýkmak, protesto etmek gibi durumlarý doðru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. Ýstanbul'da da ayný þeyi YSK eliyle bize yaptýlar. ‘Ya sokaða çýkýn ya boykot edin' dediler. Ýkisini de yapmadýk. Halkýn ferasetine güvendik ve gördük.”

“PARTÝ GENEL BAÞKANI HAKÝM ATAMAZ”

Kýlýçdaroðlu ile Beþtepe'de yapýlacak yargý yýlý açýlýþ töreni ile Metin Feyzioðlu üzerinden yapýlan tartýþmalarý da konuþtuk. Önce, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn AK Parti'nin genel baþkaný olduðuna ve ayný zamanda yargý kurumlarýna atama yaptýðýna dikkat çekti ve ardýndan sözlerini þöyle sürdürdü:
“Dünyanýn hiçbir cumhuriyetinde parti genel baþkaný hakim, savcý tayin etmiyor, edemiyor. Erdoðan diye düþünmeyin. Her kim olursa olsun. Siyasi parti lideri yargýya atama yapmamalý.

Yargý yýlý açýlýþ töreninin yapýlacaðý yer ile ilgili Danýþtay Ýdari Davalarý Genel Kurulu ‘kaçak' kararý verdi. Ya Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Genel Kurulu hatalý, ya törenin yeri hatalý. Yargý kararýna ilk avukatlarýn, hakimlerin, savcýlarýn saygý göstermesi lazým.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.