Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Ankara'da neler oluyor? SES Ankara Þubesi'nden flaþ açýklamalar

Ankara'da neler oluyor? SES Ankara Þubesi'nden flaþ açýklamalar

  Bu haber 01 Eylul 2020, SALI 15:49:13 eklenmitir.
Ankara'da neler oluyor? SES Ankara Þubesi'nden flaþ açýklamalar SES Ankara Þubesi, 1 Haziran’da alýnan “normalleþme” kararýnýn ardýndan vaka sayýlarýndan yaþanan artýþ nedeniyle 500 saðlýk emekçisinin istifa, emeklilik ve ücretsiz izin haklarý ile görevlerinden çekilmeyi tercih ettiðini duyurdu.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SESAnkara Þubesi, vaka sayýlarýnda yaþanan artýþtan kaynaklý saðlýk çalýþanlarýnýn görevden çekilmesine iliþkin yazýlý açýklama yaptý.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 2 BÝN CÝVARINDA”

Ankara’da günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayýsýnýn 2 bin civarýnda olduðu belirtilen açýklamada, saðlýk hizmetlerinde alýnmayan önlemler ve karþýlanmayan talepler nedeniyle saðlýk emekçilerinin arasýnda istifa, emeklilik ve ücretsiz izin baþvurularý ile görevden çekilmeler yaþandýðý kaydedildi.

“ÖLÜMLER GÜNLÜK 20’NÝN ÜZERÝNDE”

Açýklamada, “Ýlimiz hastanelerinde tedavi altýnda 3 bin 700’e yakýn pozitif tanýlý ve þüpheli hasta bulunmakta, bu hastalarýn 650’ye yakýný yoðun bakým ünitelerinde yatmaktadýr. Tedavi altýnda bulunan hastalar arasýnda aðýr hasta sayýsý artmakta olup COVID-19 iliþkili ölümler günlük 20’nin üzerinde seyretmektedir” denildi.

Ýþte o açýklama:

TALEPLERÝ GÖRMEZDEN GELÝNEN SAÐLIK EMEKÇÝLERÝ GÖREVDEN ÇEKÝLÝYOR

Hükümetin popülist, bilimden uzak yaklaþýmlarý nedeniyle her geçen gün vakýa sayýlarý artarken, saðlýk hizmetlerinde alýnmayan önlemler ve karþýlanmayan talepler nedeniyle saðlýk emekçileri arasýnda istifa, emeklilik ve ücretsiz izin baþvurularý ile görevden çekilmeler yaþanmaktadýr.

Ankara’da günlük vaka sayýsý 2000 civarýnda olup, Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ve Dr Sami Ulus Kadýn Doðum Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý EAH dýþýnda tüm hastanelerde COVID-19 tanýsý ile yatan hastalar bulunmaktadýr. Ýlimiz hastanelerinde tedavi altýnda 3700’e yakýn pozitif tanýlý ve þüpheli hasta bulunmakta, bu hastalarýn 650’ye yakýný yoðun bakým ünitelerinde yatmaktadýr. .Tedavi altýnda bulunan hastalar arasýnda aðýr hasta sayýsý artmakta olup COVID-19 iliþkili ölümler günlük 20’nin üzerinde seyretmektedir.

Hastanelerde yaþanan yoðunluk nedeniyle hastalarýn evlerinde takip edilmesi yolunun seçilmesi  filyasyon çalýþmalarýnda da yoðunluk yaþanmasýna neden olmuþtur. Filyasyonda görevli saðlýk emekçileri günlük 16-18 saat çalýþtýrýlmaktadýr. Dolayýsýyla artan vakýa sayýlarý nitelikli filyasyon çalýþmasý yapýlmasýný da engellemektedir. Ýlimizde baþta hastaneler olmak üzere, taný kiti eksikliði yaþanýrken þimdi de filyasyon çalýþmalarýnda COVID-19 pozitif hasta tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn temininde güçlük yaþanmaktadýr (Favipravir ve Hidroksiklorokin ). Hastalar hastane acillerinde yatýþ için boþ yatak, evlerinde ise ilaç tedavisinin baþlamasýný beklemektedirler.

Vaka sayýsý, aðýr hasta sayýsý ve ölüm oranlarýndaki artýþýn en önemli nedenleri; ulusal bazda radikal önlemlerin alýnmamasý, virüsten korunmayý sadece halkýn tedbirlerine indirgeyen yaklaþým ve toplumda normalleþme raporu ile rehavet oluþturulmasýdýr. Hal böyle iken artan hasta sayýsý kontrolden çýkmýþ , saðlýk hizmetlerinde yaþanan baþta taný kiti ve Favipravir ve Hidroksiklorokin gibi ilaçlarýn temininde yaþanan sorunlar, nitelikli personel sayýsýnda yetersizlik, kurum içi ve kurum dýþý görevlendirmeler, uzun çalýþma saatleri, baský ve mobbing  pek çok saðlýk emekçisini tükenme noktasýna getirmiþtir. Yöneticiler bu sorunlara çözüm bulmak yerine vatandaþ ve emekçileri suçlamaktadýrlar.

Kamu hastanelerinde sadece yukarýda adý geçen iki hastane temiz hastane olarak kalýrken ilimizde bulunan 35 özel yataklý tedavi kurumu ve bunlarýn sahip olduðu  3200 yataktan yararlanýlmamaktadýr. Kamu hastanelerinde 3700’e yakýn tedavi altýnda hasta varken özel hastaneler ücretli taný testleri dýþýnda elini taþýn altýna koymamaktadýr. Derhal özel hastanelerin imkanlarýndan pandemi kapsamýnda yararlanýlmalý ve kamu hastanelerindeki temiz hastane sayýsý arttýrýlmalýdýr.

Ýlimizde pek çok hastanenin poliklinikleri ve klinikleri kapatýlarak Covid polikliniðine/kliniðine dönüþtürülmüþtür, saðlýk emekçileri ertesi mesaisini nerede tamamlayacaðýný ancak iþ yerine gidince öðrenmektedir.

Yöneticilerin bu sorunlarý görmezden gelmesi halkýn ve saðlýk emekçilerinin saðlýðýný riske atmasý biz saðlýk emekçilerini yýlgýnlýða sürüklemektedir.

Pandeminin ilk üç ayýnda saðlýk emekçilerinin görevden çekilme hakký yasaklar ile engellenmiþti ancak alýnmayan tedbirler nedeniyle, 1 Haziran, sözde normalleþme adýmlarý sonrasý 500 civarý saðlýk emekçisi; istifa, emeklilik ve ücretsiz izin haklarý ile görevlerinden çekilmeyi tercih etmiþtir.

Covid vakýalarýndaki artýþ ve Saðlýk Bakanlýðýnýn gerekli iþçi saðlýðý ve güvenliði önlemlerini uygulamamasý sonucu saðlýk emekçileri de artan riskler nedeniyle istifa, emeklilik ve ücretsiz izin haklarýný kullanarak görevden çekilmeyi tercih etmektedir.

Ýþin içinden çýkamayan yöneticiler vakýa artýþýna karþý yeni servisler ve birimler açarak aslýnda pandeminin kontrol altýnda olmadýðýný kabul etmiþlerdir. Açýlan yeni servisler ve birimler için

Saðlýk emekçilerine haksýz hukuksuz görevlendirmelerle baský yapýlmaktadýr Sözde saðlýk sistemlerinde iyileþtirme yapanlar saðlýk hizmetlerinde asýl unsur olan saðlýk emekçilerinin taleplerini görmezden gelirken, saðlýk emekçileri sayýsýný artýrmaya yönelik politikalarý uygulamamakta ýsrarcý olmaktadýrlar.

Süreç içerisinde;

Kronik hastalýðý olan, kanser tedavisi gören saðlýk emekçilerinin çalýþtýrýlmaya zorlanmasý,
Diðer kurumlarda hamile emekçilerin idari izinli sayýlýrken, hamile saðlýk emekçilerin en riskli alanlarda çalýþmaya zorlanmasý,
ikisi de saðlýk emekçisi olan çiftlere ve riskli aile bireyleri olan saðlýk emekçilerine kolaylýk saðlanmamasý,
Saðlýk emekçilerinin dönüþümlü çalýþma genelgeleri kapsamýna alýnmamasý,
Düzenli tarama(PCR)testlerinin yapýlmamasý,
Yeterli sayýda ve nitelikte koruyucu ekipman saðlanmamasý,
Taþeron olarak çalýþan saðlýk emekçilerine koruyucu ekipman temin edilmemesi ve bu durum bahane edilerek saðlýk hizmetlerinin aksamamasý için görevlerinin kadrolu personele yaptýrýlmasý
Pandeminin meslek hastalýðý ve iþ kazasý statüsüne alýnmamasý,
Hastanelerde yeterli sayýda ilaçlardan taný kitlerine kadar hizmeti aksatmaya neden olan yaklaþýmlar.
Ekonomik kayýplarýn karþýlanmamasý,
Yýllardýr bekletilen sorunlarýn (3600 ek gösterge, yýpranma payý) çözüme kavuþturulmamasý,
Servis, yemek, kreþ gibi taleplerin karþýlanmamasý,
Þeffaf bir yönetim anlayýþýnýn hakim olmamasý,
Yoðun ve þeffaf olmayan görevlendirmeler, ekip anlayýþýný zedeleyici ayrýmcýlýða neden olan yaklaþýmlar,
Saðlýk emekçilerinin emeðini yok sayýp, saðlýk sisteminin baþarýsýna vurgu yapan açýklamalar,
3 aylýk tavandan ödeme vaadi ile saðlýk emekçilerinin taleplerinden uzak rencide edici açýklamalar,
Artan iþ yüküne raðmen yeterli ve güvenceli saðlýk emekçisinin istihdam edilmemesi,
Artan þiddet vakýalarý nedeniyle saðlýk hizmetlerinde ciddi sorunlar yaþanmaktadýr.
Bakanlýk saðlýk emekçileri ve talepleri karþýsýnda 3 maymunu oynamaktadýr. Atýlmayan adýmlar saðlýk emekçilerinin enfekte olmasýna ve ölümüne neden olmaktadýr. Saðlýk yöneticilerinin saðlýk emekçilerinin ÖLÜMÜNE bile tepkisiz kalmasý ve adým atmamasý biz saðlýk emekçilerinin emeðine verilen ve varlýðýmýza gösterilen saygýnýn en büyük göstergesi olmuþtur.

Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin büyük özveri ile görev yaptýðý bu dönemde dahi yýllarca beklenen taleplerinin gündeme dahi gelmemesinin kýrgýnlýðýný yaþanmýþ ve Saðlýk Bakanlýðýnýn açýklamalarý ile iktidarýn emekçilere bakýþ açýsýný, emekçilere verilen deðeri bir kez daha göstermiþtir.

Saðlýk emekçilerinin ve toplumun saðlýk ve yaþam hakkýnýn yok sayýldýðý tek amacýn iktidarýn kendini yeniden var etmesi ve sürdürebilmesi olduðu, uygulamalardan ortaya çýkmaktadýr.

Pandeminin ilk 3 ayýnda ve sözde normalleþme sürecinde yaptýðýmýz açýklamalarla gerçekliðin farkýnda olarak, emekçilerin hareket etmeleri ve önlemlerinin kendilerinin almalarý konusunda bir çok açýklamamýzda uyarýlarda bulunmuþtuk.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn da mevcut alandaki gerçekliðin farkýna vararak emekçilerin taleplerini bir an önce karþýlamasýný istemiþtik.

Biz “yaþatmak için yaþamak istiyoruz” dedik, anlaþýlamadý, karþýlýðýný alkýþ olarak gördük!

Biz “tükeniyoruz” dedik, anlaþýlamadý, karþýlýðýný 3 ay tavandan ödeme sadakasý ile gördük!

Bugün saðlýk alanýnda yaþanan görevden çekilme tavrý pandemi kaygýsý deðil atýlmayan atýlamayan adýmlarýn yarattýðý hayal kýrýklýðýnýn sonucudur.

Saðlýk Bakaný’nýn her fýrsatta saðlýk hizmetlerinin emek yoðun bir alan olduðunu unutarak ”pandemi baþarýsýný þehir hastanelerine ve saðlýk sitemine borçluyuz” açýklamasý, emeði deðersizleþtiren, emeði ve saðlýk ve sosyal hizmet emekçisini yok sayan, sorunlu bakýþ açýsýnýn yansýmasýdýr.

Saðlýk sistemi bir bütündür ve  biz saðlýk emekçileri saðlýk sisteminin bir parçasý ve aracý deðiliz. Saðlýk sistemi biz saðlýk emekçilerinin emeklerini ortaya koyarken yararlandýklarý araçlardýr. Saðlýk hizmetlerinde asýl unsur Saðlýk ve sosyal hizmet emekçileridir. Saðlýk emekçileri olmadan saðlýk hizmeti sunulamaz. Ancak þehir hastaneleri olmadan da saðlýk hizmeti sunulabilir ve sunulmuþtur da. Gerçek verileri açýklamak yerine hala þehir hastaneleri reklamý yapmak, Neo-liberal saðlýk politikalarýný olmazsa olmaz görmek ,toplum saðlýðýna pandemiden daha fazla  zarar vermektedir.

Saðlýk Bakaný buradan tekrardan uyarýyoruz. Emeði, emekçiyi yok sayan uygulamalara son verin ve saðlýk sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini ciddiye alýn. Aksi halde görevden çekilmeler artarak saðlýk sistemi týkanma noktasýna getirecek ve pandemi ile mücadelede zaafa neden olacaktýr.

SES Ankara Þube YürütmesiETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.