Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Torba teklif kabul edildi

Torba teklif kabul edildi

  Bu haber 27 Subat 2020, Persembe 01:30:57 eklenmitir.
Torba teklif kabul edildi Dernek üyelerini fiþleme, Menzil tarikatýnýn okuluna isim deðiþikliði, patrona asgari ücret desteði gibi yasa deðiþikliklerinin bulunduðu torba teklif kabul edildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

"Tarihin en büyük fiþleme yasasý" olarak eleþtirilen Dernekler Kanunu'nda deðiþiklik önerisi, Menzil tarikatýnýn üniversitesinde isim deðiþikliði, patronlara asgari ücret desteði, özel mülkiyete konu taþýnmazlarýn yenilenebilir enerji kaynak alaný olarak belirlenmesi durumunda bu alanlarda acele kamulaþtýrma yapýlmasýna olanak tanýyan yasa deðiþikliklerinin teklif edildiði torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi.

"Tarihin en büyük fiþleme yasasý"

Dernekler Kanunu'nda deðiþikliðe gidilerek, derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yaný sýra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluðu getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaþlarýn 30 gün içerisinde bildirimleri yapýlacak.

 

Dernekler, 6 ay içinde üyeliði devam edenlerin adýný, soyadýný, doðum tarihini ve kimlik numarasýný mülki idare amirliðine bildirecek. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkýnda 500 lira idari para cezasý uygulanacak.

Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her türlü kayýt, iþ ve iþlemler elektronik ortamda yapýlabilecek.

Sözkonusu deðiþiklik daha önce de teklif edilmiþ, "Tarihin en büyük fiþlemesi" denilerek tepki görünce komisyondan geri dönmüþtü.

Menzil tarikatýnýn okulunun ismi deðiþecek

Ýstanbul'da Hacegan Vakfý tarafýndan kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi, "Ýstanbul Saðlýk ve Teknoloji Üniversitesi" olarak deðiþtirilecek.

Acele kamulaþtýrma yapýlabilecek

Özel mülkiyete konu taþýnmazlarýn, yenilenebilir enerji kaynak alaný olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde acele kamulaþtýrma yapýlabilecek.

Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamýnda belirlenen bölgelerin yenilenebilir enerji kaynak alaný olarak da belirlenmesi halinde, bu alanlarýn tahsis edileceði tüzel kiþilerin belirlenmesi dýþýndaki diðer gerekli iþlemler bu kanuna göre yürütülecek. Bu alanlarý kullanacak tüzel kiþiler, bakanlýk tarafýndan belirlenecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý elektrik üretiminin desteklenmesi amacýyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizmasý kapsamýndaki diðer gelirlerin deðerlendirilmesine iliþkin usul ve esaslar EPDK tarafýndan çýkarýlan yönetmelikle düzenlenecek.

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmasý halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Maden Kanunu'nda sayýlan mali yükümlülüklerin veya beyanlarýn ertelenmesi ya da taksitlendirilmesine karar verilebilecek. Bu takdirde mali yükümlülüklere iliþkin zaman aþýmý duracak ve hak düþürücü süreler erteleme süresinde iþlemeyecek.

Bu hükmün uygulanmasý için mücbir sebebin malum olmasý veya ilgililer tarafýndan ispat veya belgelenmesi gerekecek. Bakanlýk, mücbir sebep sayýlan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarýyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanlarý tespit etmeye yetkili olacak.

Patronlara asgari ücret desteði

Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yýlýnýn tamamýnda, sektör ayrýmý yapýlmaksýzýn finansmaný Ýþsizlik Sigortasý Fonu'ndan karþýlanacak þekilde, iþverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylýk 75 lira asgari ücret desteði saðlanacak.

Prime esas günlük kazanç tutarý, Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu hükümleri uyarýnca toplu iþ sözleþmesine tabi özel sektör iþverenlerine ait iþyerleri için 256 lira esas olarak alýnacak.

Bu madde kapsamýnda destekten yararlanýlacak ayda/dönemde, 2019 yýlý Ocak ila Kasým aylarý/döneminde aylýk prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarýndan en az sigortalý bildirimi yapýlan aydaki/dönemdeki sigortalý sayýsýnýn altýnda bildirimde bulunulmasý halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Afet yaþanan yerlerde gecikme zammýný bakanlýk karþýlayabilir

Teklife göre, afet yaþanýlan yerlerde elektrik, doðal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarýnýn süresi ve kapsamý belirlenerek 1 yýla kadar ertelenmesi ile daðýtým, tedarik þirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere iliþkin finansman maliyetinin gecikme zammý tutarýný geçmemek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý bütçesinden karþýlanmasýna Cumhurbaþkanýnca karar verilebilecek.

Finansman maliyeti kapsamýna girecek maliyet unsurlarý da dahil olmak üzere bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca yürürlüðe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Türk Standartlarý Enstitüsü, belirli süreli, geçici nitelikte, özel bilgi ve uzmanlýk gerektiren iþlerde yurt içinde ve yurt dýþýnda iþ akdiyle enstitü dýþýndan inceleme elemaný çalýþtýrabilecek. Bunlarýn günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylýk brüt tutarýnýn yüzde 25'ini aþmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili iþlemlerini yürütmek üzere merkezde birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulacak.

Bildirimler elektronik ortamda yapýlabilecek

Kimlik Bildirme Kanunu'nda deðiþiklikle þehir, kasaba ve köy sýnýrlarý içinde bulunan ve kanunda belirtilen yerler dýþýnda kalan her çeþit ticaret ve sanat amacý güden iþ yerlerinde çalýþanlar, buralarda barýndýrýlanlar, öðrenci yurtlarý ve benzeri yerlerde çalýþanlar, bu yerlerde kalan öðrencilerin bildirimleri, sorumlu iþleticilerce genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapýlabilecek. Bu kapsamda elektronik ortamda yapýlan bildirimler, genel kolluk tarafýndan köy ve mahalle muhtarlarýyla paylaþýlacak.

Aylýk baðlanan ve çalýþmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüðü aylýðý baðlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alýnarak, en az 20 yýllýk sigortalýlýk süresi ve 5 bin gün prim ödeme þartýyla talepleri halinde yaþlýlýk aylýðý da baðlanacak.

3 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý

Faaliyet izni almadan veya faaliyet izin belgesine aykýrý olarak düzenleme kapsamýndaki yivsiz tüfek, spor ve niþan tüfek ve tabancalarý imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, iþletenler, iþ yerleri ya da ikametgahlarýnda bu silahlarý imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykýrý olarak yapanlar, 3 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasýyla cezalandýrýlacak.

Bu þekilde üretilen yivsiz tüfek, spor ve niþan tüfek ve tabancalarý satanlar, satýþýna aracýlýk edenler, nakledenler, satýþ amaçlý taþýyanlar, satýþ amaçlý bulunduranlara 1 yýldan 3 yýla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezasý uygulanacak. Satýcýlýk belgesi olmadan satýþ yapanlar ile yivsiz tüfek satýn alma belgesi olmayan kiþiye satýþ yapan veya ihraç kayýtlý tüfeði yurt içine satanlara da bu cezalar verilecek.

Tüfek ve tabancalarýn reklamý, tanýtýmý yapýlamayacak

Yivsiz tüfek, spor ve niþan tüfek ve tabancalarýnýn herhangi bir mecrada yazýlý, görsel, iþitsel ve benzeri yollarla ticari reklamý veya tanýtýmý yapýlamayacak; kullanýlmasýný özendiren, teþvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek. Buna aykýrý hareket edenlere Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun'a göre idari para cezalarý mahalli mülki amir tarafýndan uygulanacak. Ýdari iþleme konu ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezalarý üç katýna çýkarýlacak.

Faaliyet izin belgesi sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarý, fuarlara katýlým için hazýrladýklarý materyaller ile avcýlýk ve atýcýlýk üzerine tematik yayýn yapan televizyon kuruluþlarý ve süreli yayýnlarda yapýlan reklam veya tanýtým bu yasaðýn dýþýnda tutulacak.

Turizmi Teþvik Kanunu'nda deðiþiklik

Turizmi Teþvik Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca tahsisi iptal edilen taþýnmazlarýn üzerinde yatýrýmcýlar lehine tesis edilen irtifak haklarýna iliþkin terkin davalarýnda basit yargýlama usulü uygulanacak.

Tahsisi iptal edilen ve irtifak haklarý terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taþýnmazlar üzerinde bulunan yapý, tesis ve müþtemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek. Yatýrýmcý bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyecek.

Bakanlýðýn tasarrufuna geçen taþýnmazlar üzerinde irtifak hakký tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taþýnmazlarýn üzerinde yatýrýmcýlar lehine tesis edilen irtifak haklarýnýn terkin edilmesi iþlemleri, bakanlýðýn onayýyla yapýlacak.

Kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgeleriyle, turizm merkezleri içinde imar planlarý ile turizme ayrýlan yerlerdeki taþýnmazlarýn üzerinde yer alan, bakanlýktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlý hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, saðlýk ve sürdürülebilir çevre þartlarýna uygun yapý ve yapýlaþma koþullarýyla projelendirilmelerine iliþkin Kültür ve Turizm Bakanlýðý yönetmelik çýkarabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, kamuda en az 5 yýl görev yapan müfettiþ, denetçi ve kontrolörler arasýndan yazýlý ve sözlü sýnav sonucunda baþarýlý olanlar, Kültür ve Turizm Bakaný tarafýndan 31 Aralýk 2020'ye kadar müfettiþ veya baþmüfettiþ kadrolarýna atanabilecek. Bu þekilde atananlarýn sayýsý 20'yi geçmeyecek.

Dövizle BES imkaný

Tehlikeli ve çok tehlikeli iþlerden olup, Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðýnca çýkarýlacak tebliðlerde belirtilen mesleklerde, gerçekleþtirilecek sýnavlarda baþarýlý olan kiþilerin belge masrafý ve sýnav ücreti, 31 Aralýk 2021'e kadar Ýþsizlik Sigortasý Fonu'ndan karþýlanmaya devam edecek.

Ýþsizlik Sigortasý Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nda yer alan Esnaf Ahilik Sandýðý'na iliþkin hükümler, 1 Ocak 2021'e kadar uygulanmayacak.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaþlar ile çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybeden kiþiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkýsýnýn yüzde 10'a kadar indirilmesinde Cumhurbaþkaný'na yetki verilecek.

Kredi garanti kurumlarýna 35 milyar lira kaynak

Hazine ve Maliye Bakaný'nýn, kredi garanti kurumlarýna nakit kaynak aktarma veya özel tertip DÝBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Bakan, nakit aktarýmý veya ihraç edilecek özel tertip DÝBS için müsteþarlýk bütçesinin mevcut ya da yeni açýlacak tertiplerine 35 milyar liraya kadar ödenek eklemeye yetkili olacak.

Yenilenebilir enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýlmasý, bu alanlarýn ve baðlantý kapasitelerinin yatýrýmcýlara tahsisiyle yatýrýmlarýn hýzlý bir þekilde gerçekleþtirilmesi amacýyla kamu ve Hazine taþýnmazlarý ile özel mülkiyete konu taþýnmazlarda, kurum ve kuruluþlarýn görüþü alýnarak, yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanlarý oluþturacak.

Bu husus, tapu kütüðüne þerh edilecek. Þerh tarihinden itibaren 3 yýl içinde Kamulaþtýrma Kanunu'ndaki ilgili hükme göre kamulaþtýrma bedelinin tespitiyle, "Hazine adýna tescili isteði"nde bulunulduðuna dair mahkemeden alýnacak belge tapu idaresine ibraz edilmediði takdirde, bu þerh tapu idaresince resen sicilden silinecek.

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarýnýn kullanýmýný ve verimliliðini etkileyici imar planlarý düzenlenemeyecek. Belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanlarý, imar planlarýna resen iþlenmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca ilgili mercilere bildirilecek.

Elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir enerji kaynak alanlarýnýn ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþü alýnarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunmasý, kullanýlmasý, bu alanlarý kullanacak tüzel kiþilerde aranacak koþullarýn belirlenmesi, TEÝAÞ veya ilgili daðýtým þirketi tarafýndan baðlantý ve sistem kullanýmý hakkýnda görüþ verilmesi ve kapasite tahsisi yapýlmasý, bakanlýkça çýkarýlan yönetmelikle düzenlenecek.

Ayný kapsamda yapýlacak yarýþma, yenilenebilir enerji kaynak alaný tahsisi, teminat alýnmasý, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatýn irat kaydedilmesi, yerli malý kullaným þartlý aksamýn özellikleri ile uygulamaya iliþkin usul ve esaslar da bu yönetmelikle belirlenecek.

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarýnda kurulacak üretim tesisleri için bakanlýk tarafýndan Türk lirasý olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düþük fiyat, o yenilenebilir enerji kaynak alaný için yarýþma þartlarýnda belirlenecek süre boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Destekleme Mekanizmasý kapsamýnda uygulanacak.

Yarýþma sonucunda oluþacak fiyatýn yarýþma þartlarýnda belirlenecek süre içerisinde güncellenmesine iliþkin usul ve esaslar, yarýþma þartnamesinde bakanlýkça belirlenecek. Bu madde kapsamýnda kurulacak üretim tesisleri için önlisans ve lisans verme koþullarý, iptali ve tadili ile ilgili hususlar EPDK tarafýndan çýkarýlan yönetmelikle düzenlenecek.

'Boþanma ve evliliðin iptali' ile ilgili düzenleme

Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki "boþanma ve evliliðin iptali" ile ilgili hükümde de deðiþiklik yapýlýyor.

Buna göre, taraflardan birinin ölmüþ ya da yabancý olmasý halinde, Türk vatandaþý olan diðer taraf veya vekilinin tek baþýna baþvurmasý durumunda da yabancý ülke adli veya idari makamlarýnca boþanmaya, evliliðin butlanýna, iptaline veya mevcut olup olmadýðýnýn tespitine iliþkin olarak verilen kararlarýn usulen kesinleþmiþ olmasý ve Türk kamu düzenine açýkça aykýrý bulunmamasý þartlarýyla nüfus kütüðüne tescil edilebilecek.

Mevcut bir iþletmenin kapatýlarak deðiþik bir ad ve unvan altýnda ya da bir iþ birimi olarak açýlmasý veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak þekilde doðrudan veya dolaylý ortaklýk iliþkisi bulunan þirketler arasýnda istihdamýn kaydýrýlmasý, þahýs iþletmelerinde iþletme sahipliðinin deðiþtirilmesi gibi Ýþsizlik Sigortasý Fonu katkýsýndan yararlanmak amacýyla muvazaalý iþlem tesis ettiði anlaþýlan veya sigortalýlarýn prime esas kazançlarýný 2020 yýlý ocak ila aralýk aylarý/dönemi için eksik bildirdiði tespit edilen iþ yerlerinden Ýþsizlik Sigortasý Fonunca karþýlanan tutar, gecikme cezasý ve gecikme zammýyla birlikte geri alýnacak.

Ýþverenlerin çalýþtýrdýklarý sigortalýlarla ilgili 2020 yýlý ocak ila aralýk aylarýna/dönemine ait aylýk prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermediði, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediði, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapýlan soruþturma ve incelemelerde çalýþtýrdýðý kiþileri sigortalý olarak bildirmediði veya bildirilen sigortalýnýn fiilen çalýþmadýðý durumlarýnýn tespit edilmesi, kuruma prim, idari para cezasý ve bunlara iliþkin gecikme cezasý ve gecikme zammý borcu bulunmasý hallerinde asgari ücret desteði saðlanmayacak.

Ancak kuruma olan prim, idari para cezasý ve bunlara iliþkin gecikme cezasý, gecikme zammý borçlarýný tecil ve taksitlendiren iþverenler, bu tecil ve taksitlendirme devam ettiði sürece asgari ücret desteðinden yararlandýrýlacak.

Sigortalý ve iþveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafýndan karþýlandýðý durumlarda iþverenin ödeyeceði sigorta priminin Ýþsizlik Sigortasý Fonunca karþýlanacak tutardan az olmasý halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup iþlemi yapýlacak.

Linyit ve taþ kömürü çýkarýlan iþ yerlerinde yer altýnda çalýþan sigortalýlar için günlük kazanç 341 lira olarak ve 2020 yýlýnda cari aya iliþkin verilen aylýk prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalýlara iliþkin toplam prim ödeme gün sayýsý dikkate alýnacak.

 

HalkETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.