Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Davutoğlu AKP ve MHP se
"Sizlerin nezdindeki meşruiyeti nedir bu iktidarın?"
Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a k
Nergis DEMİRKAYA açıkladı;
"Genel yaklaşım bayramdan sonra pandemi gündeminin kalkması"
Sağlık Bakanlığı'nda tabl
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına
YAÞAR KARAKELLE: 'KRÝZ' PARANOYASINA KAPILINMAMALI

YAÞAR KARAKELLE: 'KRÝZ' PARANOYASINA KAPILINMAMALI

  Bu haber 04 KASIM 2011, Cuma 04:13:03 eklenmitir.
YAÞAR KARAKELLE: 'KRÝZ' PARANOYASINA KAPILINMAMALI Yaþar Karakelle, ekoonmik krizlerle mücadele edebilmek için, öncelikle ekonoik krizin ne anlama geldiðinin iyi anlaþýlmasý lazým geldiðini ifade etti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve KURYE EXPRES Genel Müdürü Yaþar Karakelle, ekoonmik krizlerle mücadele edebilmek için, öncelikle ekonoik krizin ne anlama geldiðinin iyi anlaþýlmasý ve çözüm önerilerinin bu doðrultuda hayata geçirilmesi lazým geldiðini ifade etti.

Zaman zaman yaptýðý ekonomi dersi niteliðindeki açýklamalarýyla adýndan her zaman övgü ile bahsettiren YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve KURYE EXPRES Genel Müdürü Yaþar Karakelle, 'Kriz gelecek, mahvolduk, bittik' gibi paranoid hezeyanlarýn; krizden daha büyük etki yaratacaðýna da dikkat çekerek, 'Esasen, ekonomik krizler, bir gecede, bir günde; hatta birkaç günde ortaya çýkmamýþlardýr. Oluþum süreçleri vardýr ve aslýnda bunlar ekonomik çevrelerce de tahmin ve tahlil edilemez süreçler deðillerdir. Kamu ekonomisinin fonksiyonlarý ile vergi yükü ve kamu harcamalarýnýn büyüklüðü arasýndaki iliþkileri konu alan araþtýrmalara göre, bir ülkenin sosyal ve ekonomik geliþmiþlik düzeyi ile toplam vergi yükü arasýnda yakýn bir iliþki olduðu görülmektedir. Vergi yükü yüksek olan ülkelerin yüksek refah düzeyinde olduklarý görülmektedir. Vergi gelirlerinin yüksekliði nedeniyle bu ülkeler sosyal ve ekonomik nitelikli alt yapýlarýný kolayca oluþturabilmiþlerdir. Buna karþýn, toplam vergi yükünün düþük olduðu ülkeler ise, sosyal ve ekonomik altyapý ve gelir daðýlýmý yönünden kötü durumdadýrlar. Geliþmiþ ülkeler yýllardýr GSMH'nýn %  30 civarýnda bir kýsmýný vergi olarak almakta ve bunu devlet kanalýyla harcamaktadýrlar. Bu ülkelerde dolaysýz vergilerin toplam bütçe gelirleri içindeki payý % 70' lere yaklaþýrken, dolaylý vergilerin payý ise % 30'lara kadar inmektedir. Türkiye'de, 1980 yýlýnda % 14 civarýnda olan vergi yükü, 1985 yýlýnda % 10 seviyelerine düþmüþtür. Dokuz yýllýk bir aradan sonra ancak 1994 yýlýnda yeniden % 15'ler seviyesine yükselen vergi yükü, 1995 yýlýndan itibaren hemen her yýl yükselerek, 2002 yýlýnda % 21.8 olarak gerçekleþmiþtir. Sosyal devlet anlayýþýnýn gereði olarak devletten beklenen görevlerin artmýþ olduðu göz önüne alýndýðýnda, ülkemizdeki vergi yükünün yeterli olmadýðý anlaþýlmýþtýr' þeklinde konuþtu.

Her ülkenin ekonomik gerçeðinin farklý olduðunu da hatýrlatan YKK HAN GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný ve KURYE EXPRES Genel Müdürü Yaþar Karakelle, þunlarý söyledi:

'Ekonomi hem pozitif, hem normatif bir bilimdir. Yani deternimist olmayýp, her olay, her neden ayný sonucu doðurmaz. Bu algýlanýlýrsa, çok daha çözümsel öðretiler yaratýlacaktýr. Türkiye'de 2002 yýlýnda, dolaylý vergilerin toplam bütçe gelirlerine olan oraný % 66, dolaysýz vergi gelirlerinin ise % 34 olarak gerçekleþmiþtir 2000'li yýllarda 1990'lara göre, Türkiye'nin vergi yükünde aþýrý bir artýþýn olduðu görülmektedir. Ancak, bu artan vergi yükünü sayýca azalan vergi yükümlüleri kendi aralarýnda paylaþmak zorunda kalmýþlardýr. Ayný zamanda vergi yükündeki artýþ doðrudan doðruya dolaylý vergilerdeki anormal artýþlardan kaynaklandýðýndan vergi yapýsýný tersine çevirmiþtir. Söz konusu vergi yükü artýþý devlet borçlarýnýn finansmaný sorunu nedeniyle ortaya çýktýðýndan, geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi sosyal ve ekonomik alt yapýnýn oluþturulmasýna kanalize edilememiþtir. Böylece, dolaylý vergiler arttýkça refah düzeyi de hýzla düþerek, ekonomik krizler ve yoksullaþma yaþanmaya baþlanmýþtýr. Türkiye'de uygulanmakta olan vergi sistemi ve vergi oranlarý giderek Avrupa Birliði ortalamasýna yaklaþmaktadýr. Ancak, ülkemizde vergi yapýsýnýn bozukluðu nedeniyle, vergi gelirlerinde reel artýþ saðlanamamaktadýr. Kayýt dýþý ekonominin büyüklüðünün resmi ekonominin yarýsýna ulaþmasý nedeniyle, benzer vergi yapýsý uygulandýðý halde, Avrupa Birliði ülkelerinin toplam vergi gelirlerinden oransal olarak daha az bir vergi geliri elde edilebilmektedir. Türkiye'de 1980'li yýllardan beri uygulanmakta olan, vergi alma yerine borçlanmayý tercih etme biçimindeki politikalar olumsuz etkisini, kamu ekonomisinin temel fonksiyonlarýndan sapmalara yol açarak, üretimin düþmesi biçiminde göstermiþ ve ekonomik kriz ortamýnýn yaratýlmasýna yol açmýþtýr. Çünkü devlet borçlarý arttýkça, çevrilmesi de sorun olduðundan borç faizleri giderek artmýþ ve devletin son derece yüksek oranlarda reel faiz ödemesine yol açmýþtýr. Böylece, yüksek reel faizden yararlanma yolunu seçen çok sayýda iþletme yatýrým yapma yerine vergisiz ve risksiz olan devlet tahvili ve hisse senedi satýn almýþlardýr. Devlet ise, topladýðý vergilerin önemli bir bölümünü üst gelir grubundakilere faiz ödemeleri þeklinde transfer ederek, gelir daðýlýmýnýn aþýrý derecede bozulmasýna yol açmýþtýr. Bu durumun sonucu olarak, devlet yeterli miktarda ve kalitede kamusal mal ve hizmet üretememiþtir. Böylece, bir yandan toplum refahý önemli ölçüde düþerken, öte yandan özel sektöre dýþsal ekonomiler yayma potansiyelinde olan kamu projeleri ve alt yapý yatýrýmlarý da yapýlamamýþtýr. Ekonomik krizlerle karþýlaþmamak için vergi yükünün gerekli düzeylere getirilmesi ve dolaylý-dolaysýz vergi uyumunun saðlanmasý gereklidir. Sosyal devlet anlayýþý ilkeleri çerçevesinde devlet görevlerinin yerine getirilebilmesi için ülkemizdeki vergi yükünün % 25-30 aralýðýna  yükseltilmesi  ve bu yükselmede dolaysýz vergilerin daha fazla paya sahip olmasý saðlanmalýdýr. Dolaysýz vergilerin payýnýn artýrýlabilmesi için de öncelikle azalan yükümlü sayýsý üzerindeki vergi yükünü artýrmak yerine, vergi yükümlüsü sayýsýný artýrarak kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasý, gelir ve kurumlar vergilerinde vergi oranlarý düþürülerek vergi yükünün bireylerin ve firmalarýn katlanabilecekleri düzeye getirilmesi, istisna ve muafiyetlerin kapsamý daraltýlarak verginin yaygýnlaþtýrýlmasý gibi önlemlere gidilebilir. Þu da unutulmamalýdýr ki, dünya ne kadar küreselleþirse küreselleþirse küreselleþsin; ekonomisin azami milli tutabilen ülkeler, olasý krizi en az hasarla atlatan ülkeler olacaktýr...'
 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.