Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ YÝNE GERÇEKLERLE ULUSAL BASININ GÜNDEMÝNDE...

SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ YÝNE GERÇEKLERLE ULUSAL BASININ GÜNDEMÝNDE...

  Bu haber 12 Agustos 2020, Carsamba 15:10:42 eklenmitir.
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ YÝNE GERÇEKLERLE ULUSAL BASININ GÜNDEMÝNDE... Birgün Gazetesinin haberine göre, adrese teslim ilan nedeniyle PAÜ Rektörü’nün görevden uzaklaþtýrýlmasýnýn ardýndan bir skandal daha… Batman Üniversitesi Rektörü’nün eþi ve oðlunun üniversitede görev yaptýðý ortaya çýktý. Bu olaylar akademide münferit deðil, çok sayýda üniversite AKP iktidarý döneminde adeta aile þirketine döndü.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bað’ýn eþine açtýðý özel ilandan dolayý görevden uzaklaþtýrýlmasýnýn ardýndan bir iddia da Batman Üniversitesi’nden geldi. Batman Express gazetesinde yer alan habere göre Prof. Dr. Aydýn Durmuþ eþini ve oðlunu üniversiteye öðretim görevlisi olarak aldý. Rektör Durmuþ’un oðlu Mehmet Harun Boðaç Barbaros Durmuþ Mimarlýk Fakültesi’nde Araþtýrma Görevlisi olarak görev yapýyor. Üniversitenin sitesinde yer alan bilgilere göre 2014 yýlýnda göreve baþlayan oðul Durmuþ, ayný dönemde Fýrat Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapýyordu. Rektör Durmuþ’un eþi Ayla Durmuþ ise Teknoloji Fakültesi’nde Doktor Öðretim Üyeliði yapýyor. Ayla Durmuþ, Rektör Durmuþ Teknoloji Fakültesi Dekaný’yken burada göreve baþladý.

Rektörler ve üniversitelerle ilgili nepotizm iddialarý bundan da ibaret deðil. Bugüne kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Gaziantep Üniversitesi’ne kadar birçok üniversiteyle ilgili benzer iddialar gündeme geldi. Üniversite mezunu 4 gençten biri iþsizken bu þekilde yapýlan atamalar oldukça tepki çekiyor.

KTÜ aile þirketi gibi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü’nün üç kýzý, bir damadý ve yeðeni üniversiteye öðretim üyesi olarak yerleþti.

Rektör’ün kýzlarýndan ikisi ve damadý Týp Fakültesinde öðretim üyesi. Dr. Hanife Baykal Þahin, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon ana bilim dalýnda, eþi Dr.Mürsel Þahin, Kardiyoloji ana bilim dalýnda öðretim üyesi. Dr. Öðretim Leyla Baykal Þahin, KTÜ Dermatoloji ana bilimde.

Üçüncü kýzý Elif Baykal Kablan ise KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar bölümünde.

Baykal’ýn ablasýnýn oðlu Yusuf Baykal ise Týp Fakültesi Biliþim Ana Bilimde Dalýnda görevli.

Eþlere atama

Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eþleri öðretim görevlisi olarak ayný üniversitede görev yapýyor. Yöneticiler ve öðretim görevlisi eþleri þöyle:

♦ Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Melike Özyurt – eþi öðretim görevlisi Serdar Özyurt

♦ Makine Mühendisliði Bölümü Baþkan Yardýmcýsý Hakan Çandar – eþi öðretim görevlisi Dürdane Çandar

♦ Enstitü Müdürü Ali Çekiç – eþi öðretim görevlisi Neþe Tosun Çekiç

♦ Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Mehmet Bardakçý – eþi öðretim görevlisi Gül Senem Bardakçý

♦ Akademisyen Uður Abakay – eþi öðretim görevlisi Zeliha Abakay

♦ Genel sekreter yardýmcýsý Burhan Akyýlmaz – eþi öðretim görevlisi Öznur Akyýlmaz

huseyin-bag-yalniz-degil-767586-1.

 


250 kiþilik liste

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eski Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'in eþi Aysun Acer, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý’na memur olarak atandý. Genel Sekreter Sami Yýlmaz’ýn kýzý Behiyye Yýlmaz da Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi’nde araþtýrma görevlisi. Ayrýca üniversitede yaklaþýk 250 akademisyenin ÇOMÜ çatýsý altýnda bir akrabasý bulunuyor.

Yeðenlere kýyak

Mersin Üniversitesi’nde de benzer durumlar yer alýyor. Rektör Ahmet Çamsarý’nýn yeðeni Sena Karakuþ Eðitim Fakültesi’nde görev yapýyor. Mersin Üniversitesi bünyesinde kadrolu iþçi olarak çalýþan Hanife Mevhübe Þen, ayný kadroda çalýþan Beyza Kasap’ýn ise Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Yaþar’ýn yeðenleri olduðu ifade ediliyor.

‘Kimin tanýdýðý yok ki’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açýlan sýnavý, öðretim üyelerinin eþ ve çocuklarý kazandý. Sýnav sonucu þu atamalar yapýldý:

♦ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Doç. Dr. Osman Alacahan'ýn oðlu Ömer Faruk Alacahan, Rektörlük'e uzman olarak alýndý.

♦ Rektör Danýþmaný ve Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Dr. Taner Çiftçi'nin eþi Mehtap Çiftçi, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na öðretim görevlisi oldu.

Öte yandan üniversitede ‘Taþeron kadro' listesine giren bin 100 kiþi arasýndan, üniversite üst yöneticilerinin eþleri, oðullarý, gelinleri, kardeþleri, baldýzlarý, kuzen ve yeðenleri de yer aldý. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yýldýz ise bu iddialarý “Üniversitede kimin tanýdýðý yok ki” ifadeleriyle yanýtladý.

‘Evlenmeyin mi diyeyim’

Çorum Hitit Üniversitesi'nde eski dekan, profesör, öðretim görevlilerinin çoðu ayný soyadýný taþýyor. Üniversitesi’nde görevli yaklaþýk 30 akademisyen evli. Üniversite rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Evlenmeyin mi diyeyim?” diyerek savundu.

Dumlupýnar'dan iptal

Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ), dün kamuoyuna yansýyan haberler üzerine 'Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Ana Bilim Dalý Araþtýrma Görevlisi Kadrosu Alýmý' ile ilgili tüm iþ ve iþlemler iptal edildiðini açýkladý. Rektörlük’ten yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi:

"Rekreasyon Ana Bilim Dalý Araþtýrma Görevlisi kadrosu alýmý ile ilgili tüm iþ ve iþlemler iptal edilmiþtir. Süreç hakkýnda inceleme baþlatýlmýþtýr.

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.” Rekreasyon Bölümü Baþkaný Osman Gümüþgül’ün eþi Ceren Gümüþgül, Rekreasyon bölümü için açýlan araþtýrma görevlisi kadrosu ön deðerlendirmesinde sonuncu olmasýna raðmen mülakatý geçen tek asil olmuþtu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Erman
öyle yapmazlar
Kendi Üniversiteleri olsa inanýn o aldýklarý ekibin bir tanesini bile almazlar. Kalitesiz, liyakatsiz, oturmayý kalkmayý bile daha beceremeyen insanlarý niye alsýnlar kendi üniversitelerine !
Mehmet
Araþtýrýlsýn
Herkes herþeyi biliyor ama kimse üstüne alýnmýyor. Yukarda yazýldýðý gibi ;kendi akrabalarýný “iþi rahat olan bölümlere “almak için görev yerlerini deðiþtirdikleri bir çok kiþi ile sorun yaþadýlar.Kibirleri tavan yapmýþ durumda bazý öðretim görevlilerinin.Araþtýrýlsýn....
...
...
Dikkat edin bütün üniversitelerde öðretim görevlisi kadrosu veya uzman kadrosu. Ömer Faruk Alacahan denen kiþi beyin uzmanj olarak alýnmýþ üniversiteye merak ediyorum.
Engin
Üniversitelerde haksýz adaletsiz personel alýmý
Kendi özel üniversitelerini açsýnlar istedikleri gibi personel alsýnlar.Devlet Üniversiteleri babalarýnýn çiftliði deðildir.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.