Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri
Giriş Tarihi : 18-03-2018 23:38

GERÇEKTEN AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK GİDİYOR !..

31 Ağustos 2010 tarihinde İnternet Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Demirkaya’nın kaleme aldığı “AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK GİDER…” başlıklı köşe yazısını bugünün anlam ve önemi nedeniyle, o günlerde nelerin söylendiğini tekrar hatırlama gereği duyulmuştur! Belki o günlerde birileri neyin nasıl yaşandığını, neyin, kimin başına nasıl geldiğini belki unutmuş olabilir! Bilmeyenlerde birilerine sorar öğrenebilir!

GERÇEKTEN AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK GİDİYOR !..

AZDAN AZ, COKTAN ÇOK GIDER…

 

EtkinliGimizin büyüklüGü, dostlar?m?z?n, ekibimizin ve halk?m?z?n bizlere Vatan hainlerine kar?? verdiGimiz mücadelenin sonsuz desteGinin eseridir.

BilindiGi ve ya?and?G?, görüldüGü üzere, ?ah?slara yönelik olmayan tamamen kitlesel tüm halk katmanlar?n? ilgilendiren onlar? kucaklayan örgütsel stratejilerimiz, eylemlerimiz ve faaliyetlerimiz her geçen gün hedefe daha emin ad?mlar? ile yakla?mam?z? saGl?yor.    

Kitleler taraf?ndan büyük alk?? alan bu faaliyetlerimiz bizleri her geçen gün daha fazla kamç?lad?G? gibi bu ortak hedefimize ula?abilmek için diGerleri gibi hiçbir zaman haince ve kalle?çe organizelerin içerisinde yer almad?G?m?z gibi hiçbir zaman ho? olmayan olaylar? dile getirmedik, pazarl?k konusu yapmad?k, kimseyi özel ya?ant?s? ve tercihleri nedeniyle yarg?lamad?k, afi?e etmedik.

Yaln?z etraf?m?zdaki baz? çakkallar taraf?ndan baz? özel, mahrem ve gizli konular?n farkl? PLATFORMLARA s?zd?r?ld?G?n? biliyoruz hatta belgeledik.            

Bu çakkallar s?rf ?ahsî tatminlerin elde edilmesine yönelik olarak kurumlar? y?pratt?G?na ?ahit oluyoruz.

Bizlerin daha doGrusu hiç birimizin kaybedecek hiç bir ?eyi olmad?G? sabit olmakla beraber, herhangi bir ?ahsi beklenti içerisinde olmam?z da mümkün deGildir. Bu ve benzeri zaaflar? olanlar bizim yan?m?zda yer alamazlar, bize sokulmaya çal??maya cesaret bile edemezler. Bu çakkallar sürüsü ilgili kurum yetkilileri taraf?ndan eGer ba?ar? ve sulh saGlamak istiyorlarsa cezaland?r?lmakta kalmay?p az?t?lmal?d?r.       

Ba?ta Vatan?m?z?n, Memleketimizi ve onunla beraber Halk?m?z?n menfaatleri noktas?nda ne olursa olsun geri ad?m at?lmayacaG? bir tart???lmaz gerçek olduGunun art?k kesin kes bilinmesinde yarar olduGunu dü?ünüyor ve son defa alt?n? çiziyorum.

Simdi ise baz? söylemler ile dü?üncelerimizi ifade etmek istiyorum.           

“Geliri çok olan?n gideride çok olur, azdan az çoktan çok gider”
 san?r?m bu ve benzeri ifadeler gerçekleri görmemiz aç?s?ndan iddial? laflar olmad?G? ve tamamen gerçekleri yans?tt?G?n? dü?ünüyorum.                

Ayr?ca bu belki doGan?n bir kanunu olarak atland?rabileceGimiz gerçek, “Allahtan tersi olmuyor” dedirten ve “adaletli bir gidi?mi?” dedirtiyor.              

Almanya y?llar?mda bu video furyas? yeni yeni ç?kt?G?nda bir Y?lmaz Güney filminde yan?lm?yorsam "azdan az, çoktan çok ölür" ?ekliyle baz? söylemlere veya fikirlere de yer verildiGini hayal meyal hat?rl?yorum..        

Daha sonraki y?llarda bu ve buna benzer söylemler mafya dizilerinde yeniden orta ç?karken tüm gençliGin diline dolanmistir.  

AdminAdmin