Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
“ERZURUM ANILARIMIZDA EN ÝYÝ EYOF KIÞ FESTÝVALÝ OLARAK KALACAK

“ERZURUM ANILARIMIZDA EN ÝYÝ EYOF KIÞ FESTÝVALÝ OLARAK KALACAK

  Bu haber 17 Subat 2017, Cuma 19:40:51 eklenmitir.
“ERZURUM ANILARIMIZDA EN ÝYÝ EYOF KIÞ FESTÝVALÝ OLARAK KALACAK Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kýþ Festivali'ne (EYOF 2017) iliþkin, "Erzurum anýlarýmýzda en iyi EYOF kýþ festivali olarak kalacak.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kýþ Festivali'ne (EYOF 2017) iliþkin, "Erzurum anýlarýmýzda en iyi EYOF kýþ festivali olarak kalacak." dedi.

Pagnozzi, EYOF 2017'nin deðerlendirilmesi amacýyla Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen basýn toplantýsýnda, kentteki tesislerin çok iyi olduðunu ve organizasyonun baþarýlý geçtiðini söyledi.

EYOF 2017'de emeði geçen Türk yöneticilere teþekkür eden Pagnozzi, "Burada yetkililere övgü yaðdýrmak için daha fazla kelime bulamýyorum. Herkes oldukça ilgi gösterdi ve organizasyona 2 yýl gibi kýsa sürede hazýrlandý. EYOF 2017, Avrupa'nýn genç atletlerine oldukça güzel tesisler býraktý." diye konuþtu.

Organizasyonun baþarýyla gerçekleþtiðini vurgulayan Pagnozzi, "Erzurum'daki ilk basýn konferansýmda EYOF 2017'nin en iyisi olacaðýný belirtmiþtim. Þu an bu cümleleri doðrulamak benim görevim oldu. Erzurum, anýlarýmýzda en iyi EYOF kýþ festivali olarak kalacak." ifadelerini kullandý. Pagnozzi, konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara Türkçe, "Teþekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladý.

"Sporla barýþ ve huzuru saðlayabiliriz"

Avrupa Olimpik Koordinasyon Komitesi Baþkaný Liney Halldorsdottir, EYOF 2017'de organizatörlerin gece gündüz çalýþtýklarýný ifade ederek, "Ýnanýyorum ki bu festivali yapabilmek için herkes çok çalýþýp baþardý. Konuþtuðum genç antrenör ve sporcular organizasyondan oldukça memnunlar. Erzurum'u güzel anýlarla býrakacaklar." yorumunu yaptý.

Halldorsdottir, EYOF'a katýlan çoðu atletin ilk uluslararasý yarýþmasý olduðunu belirterek, þöyle devam etti:

"Eminim ki EYOF 2017, sonsuza kadar onlarýn anýlarýnda kalacak. Herkese teþekkür ediyorum. Özellikle EYOF Koordinatörü Necati Kaplan bu organizasyona kendini oldukça adadýðý için çabalarý ve katkýsýnda dolayý teþekkür ederim. Bu festival, Erzurum ve Türkiye'deki çoðu genç insana, aktif hayatýnda spora ilgi göstermesi için ilham verecek. Ýnanýyorum ki biz, sporla huzur ve barýþý saðlayabiliriz. Bu, hepimiz için çok önemli."

Erzurum'dan güzel anýlarla ayrýldýðýný dile getiren Halldorsdottir, "Þu an Erzurum'a geldiðimden daha fazla arkadaþa sahibim. Bu da Türk insanýn doðasýný gösteriyor. Bu festivalle ve Erzurum'la gurur duyabilirsiniz." ifadesini kullandý.

EYOF'tan sorumlu Türkiye Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran ise Erzurum'un 2019 EYOF'a adaylýðýnýn baþlangýcýndan beri Türkiye Mili Olimpiyat Komitesini temsilen organizasyonda görev aldýðýný söyledi.

Bosna Hersek'in isteði ve Türkiye'nin onayýyla 2019'da düzenlenmesi planlanan EYOF'u 2017'de yaptýklarýný anýmsatan Aran, "Bu tip organizasyonlarda her zaman bir sonrakini yapacak ülkenin temsilcileri önceki oyunlarda veya festivalde gözlemci olarak yer alýr ve tecrübe kazanýr. Bizim böyle bir þansýmýz olmadý. Çünkü aday ülke Bosna Hersek'di. Bütün bunlara raðmen kýsa sürede burada son derece baþarýlý organizasyon gerçekleþtirildi. Bu sadece benim görüþüm deðil benden önceki konuþmacýlarýn ve ayný zamanda istisnasýz organizasyona katýlan bütün organizatörlerin görüþleri." diye konuþtu.

Kentteki tesislerin Erzurumlularýn iftihar edeceði kadar iyi olduðuna iþaret eden Aran, organizasyona katýlamayan ülkelerin üzüldüklerini aktararak, þöyle devam etti:

"Organizasyonda iyi bir Türk misafirperverliði yaptýk. 34 ülkenin katýldýðý geçtiðimiz akþamki yemekli toplantýda bir konuþmacý 'bu organizasyona katýlamayan ülkeler herhalde televizyondan burayý izleyerek üzülüyorlardýr' dedi. Bu, çok önemli bir cümleydi. Ülkemizde kýþ sporlarý þimdiye kadar hep geride kalmýþtý. Buna raðmen son yýllarda her branþta olduðu gibi devletimiz yeni tesisler yapýyor, bir bölümü tamamlandý. Bir kýsmý da inþaat halinde. Organizasyonda emeði geçen herkese ve misafirperverliðinden dolayý Erzurum halkýna teþekkür ediyorum."

"Müsabakalar sorunsuz tamamlandý"

Erzurum EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan da müsabakalarýn sorunsuz þekilde tamamlandýðýný belirterek, "EYOF 2017'ye 675 sporcu katýldý. Ekip þefleri, antrenör, idareciler ve teknik görevlilerden de toplam 436 katýlýmcýmýz oldu. Bunun yaný sýra 128 kiþilik VIP misafir katýldý. Uluslararasý teknik delege ve hakem gibi 80 görevlimiz de vardý. Organizasyonu genel toplamda bin 311 katýlýmla gerçekleþtirdik." deðerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, açýlýþ töreninde yaklaþýk 10 binin üzerinde katýlýmcý olduðunu belirterek, açýlýþýn birçok ulusal kanalda canlý yayýnlandýðýný hatýrlattý.

Organizasyon kapsamýnda 38 ayrý dalda 100'ün üzerinden madalya verdiklerini anlatan Kaplan, "Organizasyon, ciddi bir sakatlýk olmadan problemsiz gerçekleþti. Bu da bizi son derece memnun etti. Güvenlik güçlerimiz ve medya birimimiz canla baþla görev aldý. Hem Erzurum'da hem de bütün ulusal medyada EYOF'un haberlerini takip ettik. Bundan dolayý basýn mensuplarýna ve EYOF Basýn Birimi'ne þükranlarýmý sunuyorum." dedi.

Karagöl, Universiad'dan etkilenmiþ

Necati Kaplan, kýsa mesafe sürat pateni erkekler bin metrede yarýþarak gümüþ madalya kazanan Türk sporcu Hazar Karagöl'ün baþarýsýyla gurur duyduklarýný ifade ederek, sözlerini þöyle tamamladý:

"2011 Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý'nda (Universiad) müsabakalarý izleyen Karagöl, bundan etkilenerek spora baþlamýþtý. Karagöl'ün bu organizasyonda madalya kazanmasý bizi çok duygulandýrdý ve EYOF tarihinde ikinci büyük organizasyonda madalya kazandý. Biz de ümit ediyoruz ki EYOF vasýtasýyla genç seyircilerimiz etkilenirler ve kendilerine yeni hayaller kurup bunlarý gerçekleþtirme fýrsatýna sahip olurlar." 

 

  ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.