Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
'Türkiye enerjiyi çok pahalýya kullanýyor'

'Türkiye enerjiyi çok pahalýya kullanýyor'

  Bu haber 27 Subat 2021, Cumartesi 16:55:11 eklenmitir.
'Türkiye enerjiyi çok pahalýya kullanýyor' CHP PM Üyesi, Ýstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Ekonomi Masasý TV'nin konuðu oldu. Karabat, dýþ ticaretten gelen verilerin dolar/TL ve ekonomiye olan etkilerini yorumladý. Amerikan 10 yýllýk tahvili dolarý yükseltti derken Lira için bir kötü haber daha geldi, son geliþmeleri deðerlendirdi. Türkiye enerjiyi çok pahalý kullandýðýný belirten Karabat, "Biz hala Avrupa'dan gaz pahalý almaya devam edersek o zaman 'Eyy Almanya!' diye baðýrmamýzýn bir anlamý kalmaz" dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

'CHP Ekonomi Masasý'na konuk olan CHP PM Üyesi, Ýstanbul Milletvekili Özgür Karabat TUÝK'in yayýmladýðý 'Dýþ Ticaret Ýstatistikler'ini deðerlendirdi, çarpýcý açýklamalarda bulundu.

Ocak 2021'e iliþkin verileri deðerlendiren Karabat, "Rakamsal olarak bir iyileþme olarak anlatýlýyor. Bu verilerin pozitif olmasýnýn sebebi uzun zamandýr Türkiye'deki yüksek kur." dedi.

'POZÝTÝF GÖZÜKMESÝNÝN SEBEBÝ DOLARIN TL KARÞISINDAKÝ DEÐERÝ...'

Ýhracatýn artmýþ olmasýnýn sebebinin dolar - TL arasýndaki kur farkýndan kaynaklandýðýný açýklayan Karabat, "Bu verilerin pozitif olmasýnýn sebebi uzun zamandýr Türkiye'deki yüksek kur, dolarýn TL karþýsýndaki kazandýðý deðerdir. Doðal olarak burada dýþ ticaret açýðýnda ihracatýn artmýþ olmasý gerekirdi zaten ama beklenen kadar artýp artmadýðý konusunda sektörün önde gelen isimlerine cevaplarý olumlu deðil." dedi.

Ýþte o deðerlendirmeler:

 

YÜKSEK TEKNOLOJÝ ÜRÜNLER AÇISINDA TABLO NE?

"Yüksek teknoloji imalat ihracatý payý %3, diðer taraftan bunun karþýlýðýnda yüksek teknoloji ithalatý var. Burada ise tablo %13.6. Yani tam tersi bir tablo var. Dolayýsýyla biz aslýnda katmadeðeri yüksek ürünlerini hala ithal eden bir ülkeyiz. Bu tablonun düzeltilmesi gerekir."

'MÝLLÝYÝZ' DÝYE YAPILAN PROPAGANDALAR BOÞ'

"Ara mal ithalatýnda %76'larda payýmýz. 'Ara mal' nedir? Ham maddedir. O zaman þu tablo çýkar ortaya; ara mal ithal ediyorsak yaptýðýmýz ihracatýn kaynaðý da ithalatýmýzdýr. Yani Türkiye'de 'Milliyiz' diye yapýlan propagandalar aslýnda boþ. Milli bir üretim konusunda son derece eksik olduðumuzu gösterir. 

Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýna gidelim. Bizim milli ham maddelerimiz; pamuk, maden, tarýmsal üretimlerin tamamen terk edildiði ve bu fabrikalarýn kapatýldýðý, yerine ithal ham madde giriþlerinin arttýðýný söylemek mümkün. Deðiþmesi gereken bir tablodur."

'TÜRKÝYE PAHALI ENERJÝ KULLANIYOR'

"Bizim dýþ ticaret açýðýmýzýn en önemli kaynaðý, enerji ithalatý ve altýnla ilgili pozisyonumuz. Esas mesele þu; Türkiye'nin çok pahalý enerji kullandýðýný ve uluslararasý piyasalardan pahalý enerji almaya mahkum edildiðini biliyoruz. Biz hala Avrupa'dan gaz pahalý almaya devam edersek o zaman 'Eyy Almanya!' diye baðýrmamýzýn bir anlamý kalmaz. Hükümetin Rusya ile arasýndaki iliþkiyi biliyoruz seneye yeni bir doðalgaz anlaþmasý yapýlacak. Bunu bir avantaj haline getirip getiremeyeciðini göreceðiz. 

'YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ ARTARSA, DOÐALGAZI UCUZA ALIRIZ'

"Hükümetin kendi elini güçlendirip alternatif enerji kayaklarý yaratýp yaratmadýðýný gözlemleyeceðiz. Doðalgaza olan olan ihtiyacý süreç içerisinde azaltýp azaltmadýðýný, buraya yatýrým yapýp yapmayacaðýný gözlemleyeceðiz. Buraya bir önem verirse aslýnda doðalgazý daha ucuza alma hakkýný elde edebiliriz. Rusya ile yapýlan görüþmeler bu sürecin bir göstergesi olacak. 

'128 MÝLYAR DOLAR NEREDE?'

"Çok net þekilde biz söylüyoruz, '128 milyar dolar nerede?' diyoruz. Sayýn Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný ikisi beraber kýzýyor biz bunu sorduðumuz için. Bu konuda açýklama yapmasý gereken kuruluþ Merkez Bankasý. Sayýn Aðbal'ý açýklama yapmaya davet etmemiz gerekir. Bu kurum objektif, çýkýp halkýn karþýný açýklamasý gerekir. Bu tartýþma piyasalarý etkiliyor."

BÝZ KÝM ÝLE TÝCARET YAPIYORUZ?

"Verilere göre mal sattýðýmýz ülkeler; Almanya, ABD, Ýtalya, Birleþik Krallýk ve Fransa. Kimden mal almaya baþladýk? Birinci sýrada Çin var. Ýkincis sýrada Rusya ve üçüncü sýrada Almanya geliyor, dört Irak ve beþ ABD. Bakýn ilk beþteki ilk üç ülke; hiç mal satmadýðýmýz ülke. Dýþ ticaret politikasý varsa eðer bu açýdan deðerlendirilmeli. Aslýnda biz daha az mal aldýðýmýz Almanya'ya mal satma muhtaçlýðýmýz var, Ýtalya'ya muhtaçlýðýmýz var, Fransa'ya muhtaçlýðýmýz var. Bu ülkelere sattýðýmýz mallar olamsa aslýnda dýþ ticaret açýðýmýz kat kat fazla olacak. Bu iliþkilerinde yeniden deðerlendirilmesi lazým."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.