Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
SÝVAS’TA REKTÖR ADAYLARI ÝÇÝN KRÝTÝK BEKLEYÝÞ DEVAM EDÝYOR!

SÝVAS’TA REKTÖR ADAYLARI ÝÇÝN KRÝTÝK BEKLEYÝÞ DEVAM EDÝYOR!

  Bu haber 14 Temmuz 2020, SALI 06:25:28 eklenmitir.
SÝVAS’TA REKTÖR ADAYLARI ÝÇÝN KRÝTÝK BEKLEYÝÞ DEVAM EDÝYOR! Rektörlük yarýþýný; akademik ve bilimsel baþarýlarý fazla olan mý, iktidara yakýn olan mý kazanacak?

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkiye´nin köklü üniversiteleri arasýnda gösterilen ve baþarý çýtasýný her geçen yýl düþen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´nde, Rektörlük yarýþý resmen baþladý.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin de aralarýnda olduðu 17 üniversiteye yapýlacak Rektör atamalarý için baþvuru süresi sona erdi. Müracaatlarýn ardýndan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´nin yeni rektörü de atanacak. SCÜ’nde, akademisyeninden memuruna, personeline kadar hemen herkes üniversitenin yeni rektörünün kim olacaðýný merak ediyor.  Heyecan veren Rektörlük yarýþýnda bakalým kim galip çýkacak. Sivas ve üniversitemiz için en doðru olaný seçilmesi temennisi ile yarýþa dâhil olan isimlerin adaylýklarýný kutluyor hayýrlý olsun diyoruz. Peki, ama rektör seçilirken aranmasý gereken özellikler var mý? Yoksa atamada en büyük kriter, mevcut iktidara çok yakýn olmak mý?

YÖK görev süreleri dolan ve ülkemizin önde gelen 17 üniversitesinin rektörlüðü için ilana çýktý. 23 Haziranda baþlayan rektörlük baþvurularý 8 Temmuzda sona erdi. Mevcut SCÜ rektörünün görev süresi 6 Aðustos 2020 tarihinde doluyor. SCÜ Rektörü Prof.Dr. Alim Yýldz’ýn, 4 yýldýr yaptýðý baþarýsýz rektörlük sürecinde tekrar atanmasý söz konusu deðil.

Üniversite personelinin ve kamuoyunun meraký yeni rektörün kim olacaðý yönünde… SCÜ rektörlüðü için Sivas kulislerinde, yerel ve sosyal medyada çeþitli isimler dolaþýyor.

Bunlarýn bir kýsmý baþka üniversitelerde görev yapan öðretim üyeleri, bir kýsmý Týp Fakültesinde, bir kýsmý da Mühendislik fakültesinde görev yapan hocalar. Dolayýsýyla, Cumhurbaþkaný tarafýndan direkt atanacak olan SCÜ Rektörlüðü ile ilgili çok sayýda isim gündeme geliyor.

ÖLÇÜT, MEVCUT ÝKTÝDARA YAKIN OLMAK MI?

SCÜ Rektörlük yarýþý hakkýnda kulislerde farklý görüþler dillendiriliyor. Baþvurularýn deðerlendirilmesinde hiç bir objektif ölçüt bulunmadýðýný düþünenlerin yaný sýra, Rektörlük için YÖK’e yapýlan baþvurularýn çoðunun göstermelik olduðunu ve atamada en büyük ölçütün mevcut iktidara çok yakýn olmaktan geçtiði kanýsýnda olanlar bir hayli fazla. Hatta Rektör atamalarýnda akademik ve bilimsel baþarýlarýn çok fazla katkýsý olmadýðý ve hiç bir yurtdýþý yayýný ve bildirisi bulunmayan birçok insanýn bile geçmiþte rektör olarak atandýðý da söylentiler arasýnda…  Baþka üniversitelerde görev yapmakta olan mevcut öðretim üyelerinin SCÜ’ne rektör olarak atanmasýna ihtimal verilmemekle birlikte iktidar partisinden milletvekili veya milletvekili adayý olmuþ akademisyenlerden birinin olmasýnýn muhtemel olduðu kulislerde konuþulan ihtimallerden bir diðeri.

Geçmiþte de ülkemizde rektör atamalarýnda bunun birçok örneði mevcut. Ancak, SCÜ içinden bir atama olacaksa, ilk ihtimal Týp Fakültesinden ve Sivas kamuoyu tarafýndan bilinen, tanýnan, sevilen birisi olabileceði gibi Sivaslý olmayan bir hocanýn atanmasý da göz ardý edilemeyecek kadar yüksek bir ihtimal…

ATANACAK OLAN REKTÖRÜN LÝYAKATÝ DA TARTIÞMA KONUSU

Özellikle ilimizde yapýlan tartýþmalardan biri de liyakat sorunu. Ýlimizde her alanda bu sorun ile karþý karþýya gelinmekte. Dolayýsýyla atanacak olan Rektörün liyakati da tartýþma konusu… Atamalara iliþkin yapýlan eleþtiriler ise adaylarýn bir kýsmýnýn liyakat yerine taraf olma duygusu ile atandýðý yönünde…

Öte yandan bölgenin en köklü üniversitesi olan ve 50 binden fazla öðrenciye eðitim veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin  mali yönden yönetim zorluðu kadar bilimsel yönetim zorluðu da iþin içine girince doðal olarak rektörün kim olmasý halen ciddi sorun olmakta…

Üniversitelerin yönetim anlayýþý neredeyse üst yönetimin alacaða þekle baðlý olduðu için kimin rektör olacaðý büyük önem taþýmakta.

BÝR KURUMUN BAÞINDAKÝ KÝÞÝNÝN YETKÝNLÝÐÝNÝN NE OLMASI SORGULANABÝLÝR

Üniversite gibi niteliðin ve ilkelerin konuþulduðu ortamlarda rektörün, en azýndan bazý somut ve ölçülebilir niteliklerinin olmasý gerekmekte. Bazý temel sorular sorarak en azýnda üniversite gibi bilimsel ve idari yükü aðýr bir kurumun baþýndaki kiþinin yetkinliðinin ne olmasý sorgulanabilir. Þöyle ki;  Rektör adayýnýn bilimsel altyapýsý nedir? Bilim politikasý var mý? Þu ana kadar kaç tane araþtýrma makalesi var? Þimdiye kadar kaç ulusal ve uluslararasý proje yönetti? Kaç ulusal ve uluslararasý kongre düzenledi?  Kaç doktora ve Yüksek Lisans öðrencisi yetiþtirdi? Patent, buluþ vs. var mý? Kaç kongreye katýldý? Neler sundu, kongrelerde oturum baþkanlýðý var mý? Herhangi bir ders materyali üretmiþ mi? Uluslararasý deneyimi, Yabancý dil bilgisi ve düzeyi nedir? Kendi konusu dýþýnda bilim ve sanat alanýna olan etki ve katkýsý nedir? Toplumsal iliþkileri yanýnda akademik vizyonu var mý? Üniversitelilik bilinci nedir? Gibi bazý somut ve ölçülebilir sorgulamalar yapýlabilir.

KÝMLER REKTÖR OLMAMALIDIR?

Rektörün sorumluluklarý ne olmalýdýr? Ne tür özelliklere veya ehliyete sahip olmasý gerekir? Veya kimler rektör olmamalýdýr? sorularýnýn þu ana kadar herhangi bir yasal tanýmý ve ölçütü olmadýðý gibi, geleneksel deðerler yönünden de herhangi bir ölçüsü bulunmamaktadýr. Yasal olarak “her profesör rektör olmak için aday gösterilebilir” deniyor. Ancak yaþanan tecrübeler atanacak olan rektörlerde bir kriter olmasý gerektiðini göstermektedir.

REKTÖR, ÜNÝVERSÝTEYÝ BÝLÝNENLERÝN ÖTESÝNDE ÝLERÝYE TAÞIMA ÖZELLÝÐÝNE SAHÝP OLMALI

Rektörlük, yazýlý olmayan çok önemli sorumluluklarý ve hünerleri gerektirmektedir. Rektörlerin entelektüel birikimi, bilimsel bakýþ açýsý, dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip eden ve bu çerçevede üniversitesini bilinenlerin ötesinde ileriye taþýma özelliðine sahip olmasý gerekir. Üniversite yöneticisi bilim adamlýðý bilgisinin yaný sýra; yöneticilik becerisi, bilimsel sezi, öngörü gibi temel özelliklerin olmasýný gerektirir. Üniversiteye gelen genç öðrencilerin statik duraðan bilgi ile deðil daha dinamik ve geleceðin ufuklarý ile yönetilmeleri, zorunluluk teþkil etmektedir. Rektörün asýl iþi yöneticilik deðil, tamamen bilim yapmak olduðu için kurumu tek baþýna deðil, deðiþik konularda bilgi sahibi deneyimli ancak eþit düzeyde saygýn, üniversite öðretim üyelerinin uygun gördüðü senato üyeleri, danýþman ve çalýþma gruplarý ile yönetme ve koordinasyon yaratma yeteneðine sahip olmasý gerekir.

REKTÖR, GÝYDÝÐÝ BEYAZ CÜBBE AÐIRLIÐINA YAKIÞIR ÖLÇÜDE OLMALI

Geçmiþten beri rektörler, üniversitenin en yetkin, bilimsel ve felsefi düþünme aðýrlýðý olan, erkini ispatlamýþ kiþiler olarak bilinir. Üniversite rektörü güçlü akademik kadrosundan aldýðý güçle üniversiteyi ileriye taþýyacak en güçlü motordur.  Üniversite rektörü, herkesten önce hukukun üstünlüðüne inanan, üniversitelik bilinci geliþmiþ, bilimsel erkini ispatlamýþ, insanlara hak ve özgürlüklerine saygýlý, hiçbir konuda ayrýmcýlýk yapmayan, herkese eþit uzaklýkta durabilen, demokrat, hoþgörülü, eleþtiriye katlanabilen, esnek ve saydam, sözüne güvenilir, olaylar karþýsýnda karalý tutum sergileyen bir kiþi olmalýdýr. Rektör, giydiði beyaz cübbenin aðýrlýðýna yakýþýr ölçüde açýk, saydam, adaletli, engin bilgisi ve görgüsü ile bilim ortamýna yakýþýr, bir aðýrlýk kazandýrmalýdýr.

TOPLUMUN, ÜNÝVERSÝTEYE VE BÝLÝME OLAN GÜVENÝ SARSILMASIN

Her þeyden önce adayýn entelektüel birikimi, kiþiliði, karakteri insan iliþkileri ve güven iliþkisi baþta olmasa olmaz özellikler olmalýdýr. Ayrýca hesap verilebilirlik düzeyi önemlidir.  Sorunlar ile baþ edebilme becerisi yanýnda dýþarýya karþý üniversite özerkliðini ve akademisyen özgürlüðünü savunabilme kapasitesinin olmasý tercih edilebilir. Ayrýca analitik düþünme kapasitesi gibi insana güven veren, duruþu olan, doðruya doðru, eðriye eðri diyen insanlarýn seçilmesi öðretim üyesine, öðrenciye ve halka güven vermesi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Aksi takdirde toplumun üniversiteye ve bilime olan güveni daha da sarsýlacaktýr.

SCÜ, REKTÖRÜN VE YÖNETÝMÝNÝN OLUMSUZLUKLARI ÝLE DEÐÝL ÇALIÞMALARI, SOMUT BAÞARILARI ÝLE ANILMALI

Üniversitemizin, rektörün ve yönetiminin olumsuzluklar, yaþatýlan personel maðduriyetleri, hukuksuz uygulamalar, nepotizim, belediyecilik hizmetleri, reklam kokan uygulamalar ile deðil de diðer çalýþmalarý ile anýlmaya baþladýðý gün, çaðdaþ bilim ve uygarlýk düzeyine daha yaklaþmýþ olacaðýmýza inanýyoruz. Umarýz bu hedefe ulaþabilmek geçmiþte yapýlan tüm olumsuzluklarýn tamir edilmesi çok uzun bir zaman almaz ve devletimizi sevdiren, devletimizin gücünü gösteren Projeler ile göz dolduran bunlarý gerçekleþtirebilecek bir Rektör, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan atanýr ve Sivas kamuoyu özellikle üniversite çalýþanlarý derin bir nefes alýr.ETKETLER : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Prof.Dr. Alim Yýldýz,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.