Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTENÝN ÝLANINDA REKABETÝ ENGELLEYEN ÞARTLAR!

SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTENÝN ÝLANINDA REKABETÝ ENGELLEYEN ÞARTLAR!

  Bu haber 03 Haziran 2020, Carsamba 21:00:00 eklenmitir.
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTENÝN ÝLANINDA REKABETÝ ENGELLEYEN ÞARTLAR! Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin sözleþmeli saðlýk personel alým ilanýnda rekabeti engelleyen þartlar yer alýyor!

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Pandemi süreciyle birlikte üniversitelere ihdas edilen sözleþmeli saðlýk personeli kadrolarýnýn yükseköðretim kurumlarý tarafýndan ilan süreçleri devam etmektedir.

Daha önceki yazýlarýmýzda bu ilanlarýn kurumsal bir mekanizma tarafýndan merkezi olarak yapýlmasýnýn kadrolarýn yanmamasý açýsýndan son derece faydalý olacaðýný ifade etmemize raðmen, bu konuda baþta Yükseköðretim Kurulu olmak üzere diðer ilgili kurumlar bu talebimize sessiz kaldýlar.

Diðer taraftan, üniversitelerin sözleþmeli saðlýk personeli alýmlarýnda hukuki, objektif ve denetlenebilir þartlarýn aksine, belirli bir adayý tarif etmeye yönelik özel þartlardan dolayý KPSS puaný çok düþük adaylarýn kadrolara yerleþtiðini farklý yükseköðretim kurumlarý özelinde gündeme getirmiþtik.

Selçuk Üniversitesine 53 KPSS puanýyla yerleþen adaya dair habere ulaþmak için TIKLAYINIZ.

Mersin Üniversitesine 65 KPSS puanýyla yerleþen adaya dair habere ulaþmak için TIKLAYINIZ.

Pamukkale Üniversitesine 63 KPSS puanýyla yerleþen adaya dair habere ulaþmak için TIKLAYINIZ.

Bu kapsamda, benzer þekilde pandemiyle mücadele kapsamýnda ihdas edilen 400 sözleþmeli saðlýk personeli kadrolarý Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafýndan, 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.

Öncelikle þunu belirtmemiz gerekirse, diðer yükseköðretim kurumlarýna nazaran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafýndan ilan edilen kadrolarýn doðrudan belirli bir adaya yönelik ilan edilmediðini deðerlendiriyoruz.

 

Ancak, gerek bazý þartlardan dolayý baþvuramayan adaylarýn isteklerini, gerekse hukuki açýdan kendilerine sorun yaratabilecek diðer þartlarý dikkatlerine sunmamýzýn faydalý olacaðýný düþünüyoruz.

1- Diyetisyen alýmýnda, "Belgelendirmek kaydýyla "Obezite ve/veya Diyabet Tedavisi" üzerine eðitim almýþ olmak" þeklinde bir þart aranmýþtýr. Bu kadroya baþvuracak adaylar zaten Beslenme ve Diyetetik mezunudur. Dolayýsýyla, bu kiþiler lisans öðrenimlerinde zaten obezite ve diyabet tedavisi üzerine yeterince ders almaktadýr. Bu kiþilerden bir de ilave olarak bu konuda eðitim almýþ olduðuna dair belge istenmesinin mantýklý olmadýðýný düþünüyoruz. Adaylarýn lisans diplomasý ve gerekirse transkriptlerinin üniversitece kabul edilmesi gerektiðini deðerlendiriyoruz.
KPSS tercih kýlavuzlarýnda yýlladýr "Tercih edilecek kadrolarýn baþvuru þartlarý arasýnda mesleki öðrenim görmüþ olmak þartýna ilave olarak ustalýk-kalfalýk belgesi veya sertifika sahibi olmak þartý yer almasý halinde, mesleki öðrenimi olanlarýn ayrýca bu mesleklerle ilgili ustalýk-kalfalýk belgesi veya sertifika sahibi olmalarý þart deðildir." maddesi bulunmaktadýr. Artýk yerleþik hale gelmiþ bu kural gereðince, sertifika þartlarýnýn mesleki öðrenim gören adayarda aranmamasý gerekmektedir. Sadece KPSS tercih kýlavuzlarý emsal gösterilerek açýlarak bir davada ilan iptal olabilecektir. Bu þarttan dolayý maðdur olan adaylarýn durumu KDK'ya bildirmeleri uygun olacaktýr.

2- Fizyoterapi alýmýnda ise, "Ürojinekolojik Rehabilitasyon ve Kinezyolojik Bantlama eðitimi almýþ olmak" ile "Osteopati ve Skolyoz Manuel Terapisi sertifikalarýna sahip olmak" þeklinde özel belge/sertifika þartý aranmaktadýr. KPSS'den oldukça yüksek puan alan adaylar için bu sertifika þartlarý artýk korkulu rüya haline gelmiþtir. Üniversite, belge þartlarýný iptal ederek daha rekabetçi bir alýma imkan vermelidir.

3- Týbbi dokümantasyon ve sekreterlik alýmýnda da benzer bir durum yaþanmaktadýr. "Hasta Kabul Sekreterliði" ile "Resmi Yazýþma Teknikleri" sertifika þartlarý toplam 38 kadroda ayrý ayrý özel nitelik olarak konulmuþtur. Kadro çýksýn diye dört gözle bekleyen ve KPSS puanýný yükseltmeye gayret eden adaylarýn önlerine bir de böyle bir sertifika þartý gelince büyük bir hayal kýrýklýðý yaþamýþlardýr. Resmi Yazýþma Teknikleri gibi konular kadroya kazanacak adaylara basit bir hizmet içi/oryantasyon eðitimi programýyla öðretilebilir.

4- Son olarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafýndan Hemþire, Ebe, Röntgen Teknisyeni, Saðlýk Teknikeri ve Diðer Saðlýk Personeli gibi kadrolarýn bir kýsmýnda "adaylarýn baþvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmasý" þartýný aradýðý görülmektedir. Üniversite her ne kadar genç nüfusun istihdamýna imkan vermek amacýyla bu þartý koyduðunu düþünsek bile; "Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar"da kamu idarelerinin genel bir koþul olan yaþ þartýnda bu þekilde bir sýnýrlandýrmaya gitmesinin fýrsat eþitliði ilkesine aykýrý olduðunu düþünüyoruz.

Kaynak: MemurlarETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.