YAÞAR KARAKELLE ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

  Bu haber 18 MAYIS 2013, Cumartesi 15:49:07 eklenmitir.
........

YAÞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný Giriþimci Ýþadamý Yaþar Karakelle, iktidarýn uyguladýðý ekonomik program neticesinde yaþanmakta olan mevcut finansal durumun son derece baþarýlý olduðunu; ancak Türkiye'nin halen beklenen seviyede olmamasýýn en temel sebebinin, iktidar-muhaleet iliþkisindeki konjonktüre ve teammüllere aykýrý dengesizlik olduðunu ifade etti.

YAÞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný Giriþimci Ýþadamý Yaþar Karakelle, Türkiye siyaseti ve toplumsal hoþgörü konulu bir basýn açýklamasý yaptý.

Türkiye siyasetinin mevcut yaþanan dönemdeki en büyük kaybýnýn, siyasal düþünceler tarihinin hiçbir döneminde görülmeyecek ölçüde kötü bir muhalefete sahip bulunmasý olduðunu da hatýrlatan YAÞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný Giriþimci Ýþadamý Yaþar Karakelle, 'Dünyanýn hiçbir ülkesinde, iktidarýn sevdiði bir muhalefet olmaz. Ama Türkiye'de, iktidar; her ne kadar baþarýlý politikalar üretse de, asýl baþarýsýný muhalefetin baþarýsýz ve diayetsiz muhalefet politikalarýndan elde etmektedir. Bu kötü muhalefet, sadece anamuhalefet partisinde deðil, muhalefettik tüm partilerde sergilenmektedir ve bu durum sadece siyasete deðil, Türkiye'ye de zarar vermektedir' þeklinde konuþtu.

Köstekleyici deðil, tavsiye edici muhalefet

Özellikle anamuhalefet partisinin, tamamen köstekleyici politika izlemesinden kaynaklanan bir kaos ortamý yaþandýðýn da savunan YAÞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný Giriþimci Ýþadamý Yaþar Karakelle, sözlerine þu þekilde devam etti:

‘Anamuhalefet partisinin mevcut lideri, yönetici vasfýna sahip, son derece vizyonlu bir kiþiliðe sahiptir. Ancak, gerek eski yöneticilerin desteklediði parti içi muhalefet, gerekse  bunlara baðlý olarak sergilenen ayrýlýkçý tablo, söz konusu siyasi partinin suyasal güvenilirliðini günden güne yitirmesine neden olmaktadýr. Diger bir muhalefet partisi de, sertliðini artýk bir tarafa býrakmalý, daha yumuþak, çok daha paylaþýmcý bir siyaset sergilemelidir. Zira dünya siyaset tarihinde ilk defa, kötü muhalefet yüzünden, iktidar iktidardayken güçlenmiþ, muhalefet ise muhalefetteyken yýpranmýþtýr…’

Kaos ortamýnýn yararý yok

Siyasette yaþanan kaotik durumun, ekonomiye hem direk, hem endirek zarar verdiðinin açýk bir gerçek olarak siyasi partilerin karþýsýnda durduðunu da hatýrlatan YAÞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný Giriþimci Ýþadamý Yaþar Karakelle, dingin siyasi ortamlarda, devletin daha müreffeh bir süreç yaþayacaðýnýn unutulmamasý lazým geldiðini de vurguladý. YAÞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Baþkaný Giriþimci Ýþadamý Yaþar Karakelle þunlarý söyledi:

‘Ýþsizlik sorunu yine istenen seviyede düzelmemiþtir. Her ne kadar kayýt dýþý istihdama yönelik yaptýrým ve diðer mücadeleler baþarýlý görünse de, eksikilkler ve aksaklýklar mevcuttur. Bunda da muhalefetin baþarýsýz politikalarýnýn katkýsý ne yazýk ki büyüktür. Oysa hoþgörülü ve iktidarla kucaklayýcý ve paylaþýmcý ortamlarda, müteþebbüs de, o ölçüde önünü görecek, yatýrým riskine girecek ve istihdam saðlamýþ olacaktýr. Ýstihdam çoðalmasý da, týpký Þeyh Edebali’nin yüce öðüdünde dile getirdiði, ‘Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn’ sözlerinde olduðu gibi, devletin daha da iiy yaþamasýna olanak saðlayacaktýr. Þu da gözden kaçýrýlmamalýdýr ki, o da bizim toplumsal olarak muhafazakar bir yapýya sahip olmamýzdýr. Sorunlarý yartan da bu muhafazakarlýk ruhudur, çünkü sadece uç sað ya da merkez sað iktidar partisi deðil, anamuhalefet partisi de kendi içinde muhafazakar bir yapý sergilemektedir. Ýþte bu muhafazakarlýk, beraberinde; tahammülsüzlüðü ve ‘Ben bilirimcilik’ ile ‘Tek doðruculuk’u getirmektedir. Oysa hoþgörü ve tahammül; tüm toplumda çok daha mutlu bir psikoloji yaratacaktýr…’