AMERÝKALI MODACILAR ARTIK YERLÝ TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNÝ TERCÝH EDÝYOR

  Bu haber 28 MAYIS 2012, Pazartesi 18:00:02 eklenmitir.
Tekstil firmalarý dahil çok sayýda Amerikan þirketi yýllardýr imalatý iþçilik maliyetlerinin daha ucuz olduðu yabancý ülkelerde yapýyor.

Ancak moda uzmanlarý bazý Amerikalý tasarýmcýlarýn, tüketicilerin Amerika’da üretilen kýyafetlere olan talebi nedeniyle imalatý geri getirmeye baþladýðýný söylüyor.

California’nýn güneyinde 150 bin kiþi hazýr giyim sektöründe çalýþýyor. California Moda Birliði Baþkaný Ilse Metchek tüketicilerin taleplerini karþýlamak için artýk daha çok tasarýmcýnýn üretimi Amerika’ya çektiðini söylüyor: ”Çin’in çalýþma yasalarýný ihlal etmesi, kendi para birimini düþük tutmasý gibi konularda tüketiciler son derece hassas. Ayrýntýlarý bilmiyor olabilirler ancak olan bitenin farkýndalar.

Amerikalýlar ekonomiye katkýda bulunmak için de Amerikan malý satýn almak istiyor: ”Ödediðim paranýn kendi ülkemizdeki iþçilere gitmesini istiyorum

Yabancý ülkelerdeki tüketiciler de ‘Made in the U.S.A etiketini görmek istiyor. Los Angeles’taki Rhapsody Hazýr Giyim’in sahibi Bryan Kang: ”Daha önce Asya pazarlarýnýn Fendi veya Gucci gibi lüks markalarýn ürünlerini ya da ucuz giysileri sattýðý, ikisinin ortasýnýn olmadýðý düþünülürdü. Bu doðru deðil.”

Kang, triko kýyafetlerin üretim maliyeti Amerika’da %10 ila 20 daha fazla olmasýna raðmen üretimin çoðunu Latin Amerika ve Çin’den Amerika’ya taþýdýðýný söylüyor. Üretimin büyük çoðunluðunu Çin’de yapan Karen Kane adlý markanýn baþkaný Lonnie Kane, artýk Çin’in de pahalýlaþtýðýný, bu açýdan Çin ve Amerikan mallarý arasýnda çok da fark kalmadýðýný söylüyor: ”Çin’de hayat standardý yükseliyor, maaþlar artýyor.”

Kane ve hazýr giyim sanayiindeki diðer Amerikalýlar iç üretimin daha kaliteli olduðunu söylüyor. Bloomingdale’s maðazalarýnýn baþkan yardýmcýsý Frank Doroff:  ”Amerika’da üretilen mallarý tercih ediyorum çünkü üreticilerle iliþkileri geliþtirmem, ürünleri maðazalarýmýza daha hýzlý ulaþtýrmam mümkün. Ýmalatçýnýn Amerika içinde olmasý bizim için bir garanti. Kalite de daha yüksek.”

Amerika’da satýlan giyim ürünlerinin çoðu yurtdýþýnda üretiliyor. Lonnie Kane bazý ürünlerin Amerika’da hiçbir zaman imal edilmeyeceðini söylüyor: ”Wal Mart’ýn sattýðý ürünler hiçbir zaman Amerika içinde üretilmeyecek. Burada alýþveriþ yapanlar ucuz mal istiyor. O fiyata Amerika içinde üretim yapamazsýnýz.”

Sektör uzmanlarý Çin’de fiyatlarýn daha da artmasý durumunda imalatýn Bangladeþ ve Kamboçya’ya kayacaðýný tahmin ediyor.