HSYK ÝÇÝN PROPAGANDA VAKTÝ

  Bu haber 11 ARALIK 2010, Cumartesi 00:25:15 eklenmitir.
TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görüþülen Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu Tasarýsý'nýn 1. bölümü kabul edildi.

 

TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görüþülen Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu Tasarýsý'nýn 1. bölümü kabul edildi.

Bölümde yer alan 26 maddeye göre, HSYK 22 asýl, 12 yedek üyeden oluþacak. Kurul, 3 daire halinde çalýþacak. Kurulun Baþkaný Adalet Bakaný olacak. Adalet Bakanlýðý Müsteþarý kurulda tabii üye olarak yer alacak. Müsteþar bulunmadýðý zaman kendisine vekalet eden kiþi kurul toplantýlarýna katýlacak.

HSYK'nýn diðer üyeleri Cumhurbaþkanýnca seçilecek 4 asýl, Yargýtay'dan seçilecek 3 asýl ve 3 yedek, Danýþtaydan seçilecek 2 asýl ve 2 yedek, Türkiye Adalet Akademisinden seçilecek 1 asýl ve 1 yedek, birinci sýnýf olan adli yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilecek 7 asýl ve 4 yedek ile birinci sýnýf olan idari yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilecek 3 asýl ve 2 yedek üyeden oluþacak.

HSYK, Adalet Bakanlýðýnýn, bir mahkemenin kaldýrýlmasý veya yargý çevresinin deðiþtirilmesi konusundaki tekliflerini karara baðlayacak, hakim ve savcýlarý mesleðe kabul edecek, atayacak, nakledecek, geçici yetki verecek, her türlü yükselme ve birinci sýnýfa ayýrma iþlemini yapacak, kadro daðýtacak, meslekte kalmalarý uygun görülmeyenler hakkýnda karar verecek, disiplin cezasý verebilecek, görevden uzaklaþtýrma iþlemi yapacak, Yargýtay ve Danýþtaya üye seçecek.

Kurul, ayrýca, Bakanlýk merkez, baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile uluslararasý mahkemeler veya kuruluþlarda görev yapan hakim ve savcýlar, geçici yetki veya görevlendirme ile baþka bir kurum, kurul veya kuruluþta çalýþan hakim ve savcýlar, idari görevler yönünden savcýlar, komisyon iþlerine yönelik görevleri yönünden Adalet Komisyonu Baþkan ve üyeleri hariç olmak üzere hakim ve savcýlarýn görevlerini, kanun, tüzük yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapýp yapmadýklarýný denetlemek, görevlerinden dolayý veya görevleri sýrasýnda suç iþleyip iþlemediklerini, hal ve eylemlerinin sýfat ve görevlerinin icaplarýna uyup uymadýðýný araþtýrmak ve gerektiðinde haklarýnda inceleme ve soruþturma iþlemlerini yürütecek.

-BAKAN VE BAÞKANVEKÝLÝNÝN YETKÝLERÝ-

Adalet Bakaný, Kurul Baþkaný sýfatýyla, Kurulu yönetecek ve temsil edecek, kanunlardaki istisnalar saklý kalmak üzere, Genel Kurul çalýþmalarýna baþkanlýk edecek ve oy kullanacak, genel kurulun teklif ettiði 3 aday arasýndan Genel Sekreter atayacak, ilgili dairenin teklifi üzerine, hakim ve savcýlar hakkýnda denetim, araþtýrma, inceleme ve soruþturma iþlemlerine olur verecek.

Bakan, disiplin iþlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantýlarýna ve dairelerin çalýþmalarýna katýlamayacak.

Bakan, yetkilerinden bir kýsmýný yazýlý olarak Baþkanvekiline devredebilecek.

Genel Kurul, daire baþkanlarýndan birini, Baþkanvekili olarak seçecek. Yokluðunda yerine daire baþkanlarýndan hangisinin vekalet edeceðini Baþkanvekili belirleyecek.

Baþkanvekili, Baþkanýn katýlmadýðý Genel Kurul çalýþmalarýna baþkanlýk edecek, Baþkanýn kendisine devrettiði yetkileri kullanacak, hukuki veya fiili nedenlerle dairelerin toplanmasýna engel sayýda üye eksiði oluþmasý halinde diðer dairelerden üye görevlendirecek.

-GENEL KURUL-

Genel Kurul, 22 asýl üyeden oluþacak.

Genel Kurul, Baþkanvekili ve daire baþkanlarýný seçecek, dairelerin kararlarýna karþý yapýlan itirazlar ile daireler arasýnda çýkan görev ve iþ bölümü uyuþmazlýklarýný karara baðlayacak, Kurulun görevine giren ancak Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasýnda gösterilmeyen konularda karar merciini belirleyecek, bir dairede artan iþlerden bir kýsmýný diðer bir daireye verebilecek, Kurul üyeleri hakkýndaki suç soruþturmasý ile disiplin soruþturma ve kovuþturma iþlemlerini yürütecek, Adalet Bakanlýðýnýn bir mahkemenin kaldýrýlmasý veya yargý çevresinin deðiþtirilmesi konusundaki tekliflerini karara baðlayacak. Genel Kurul, Yargýtay ve Danýþtaya üye de seçecek.

-DAÝRELER-

HSYK Birinci Dairesi, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý, Yargýtaydan seçilen 1, adli yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilen 3, idari yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilen 1 ve Cumhurbaþkanýnca seçilen 1 asýl üyeden oluþacak.

Ýkinci Daire ise Yargýtay ve Danýþtaydan seçilen 1'er, adli yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilen 2, idari yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilen 1 ve Cumhurbaþkanýnca seçilen 2 asýl üyeden meydana gelecek.

Üçüncü Daire, Yargýtay ve Danýþtaydan seçilen 1'er, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilen 1, adli yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilen 2, idari yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilen 1 ve Cumhurbaþkanýnca seçilen 1 üyeden kurulacak.

Üyelerin hangi dairede görev yapacaðýna Genel Kurul seçimle karar verecek.

Genel Kurul, her dairenin kendi üyeleri arasýndan bir üyeyi o dairenin baþkaný olarak seçecek. Adalet Bakanlýðý Müsteþarý daire baþkaný seçilemeyecek.

Birinci Daire, atama ve nakletme, kadro daðýtma, Ýkinci Daire yükselme ve birinci sýnýfa ayýrma iþlemleri ile disiplin soruþturma ve kovuþturma, Üçüncü Daire ise hakim ve savcý adaylarýnýn mesleðe kabulü, hakim ve savcýlarýn görevlerini ilgili mevzuata uygun yapýp yapmadýklarýna iliþkin denetime bakacak.

Teftiþ Kurulu, baþkan, 2 baþkan yardýmcýsý ve müfettiþten oluþacak.

Kurul müfettiþleri görevlerini yerine getirirken Teftiþ Kurulu Baþkanýna, Teftiþ Kurulu Baþkaný ise HSYK'ya karþý sorumlu olacak.

Teftiþ Kurulu, hakim ve savcýlar hakkýnda inceleme ve soruþturma yapacak.

Teftiþ Kurulu Baþkaný ve yardýmcýlarý, birinci sýnýf hakim ve savcýlar arasýndan Genel Kurul tarafýndan atanacak.

Kurul müfettiþleri denetimlerde yargý yetkisi ve yargýsal takdire giren konulara karýþamayacak, tavsiye ve telkinde bulunamayacak.

-ÜYELERÝN SEÇÝMÝ-

HSYK üyeliði seçimleri 4 yýlda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasýndan önceki 65 gün içinde yapýlacak.

Yargýtay, Danýþtay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarýndan seçilecek Kurul üyeliði için her üye, birinci sýnýf adli ve idari yargý hakim ve savcýlarý arasýndan seçilecek Kurul üyeliði için her hakim ve savcý; kendi aralarýndan seçilecek asýl ve yedek üyelerin toplam sayýsý kadar aday için oy kullanabilecek. Daha fazla sayýda aday için oy verilmesi durumunda oy pusulasý geçersiz sayýlacak. En fazla oy alan adaylar sýrasýyla asýl ve yedek üye seçilmiþ olacak. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla, serbest, eþit, tek dereceli, açýk sayým ve döküm esaslarýna göre yapýlacak. Oylarýn eþitliði halinde adaylar arasýnda kura çekilecek.

-SEÇÝMLER-

Seçimler, YSK'nýn yönetim ve denetiminde yapýlacak. Adli yargý hakim ve savcýlarýnýn HSYK'ya üye seçmesi için her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altýnda yapýlacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hakim ve savcýlar oy kullanacak.

Adaylar sadece YSK tarafýndan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öz geçmiþlerini bu iþ için tahsis edilmiþ bir internet sitesinde yayýmlayabilecek.

Adaylar, kendilerini tanýtan ve mesleki konularda düþüncelerini açýklayan mektup, elektronik posta ve kýsa mesaj gönderebilecek, kapalý yer toplantýsý yapabilecek.

 

 

 

 

 

 

GAFFUR KARPUZLAR