TEHLÝKELÝ YASALAR TBMM GÜNDEMÝNDE

  Bu haber 09 ARALIK 2010, Persembe 11:09:13 eklenmitir.
Seçimlere kýsa bir süre kala, toplumun geniþ kesimlerini ilgilendiren kritik yasalar TBMM gündemine taþýndý. Görevini kötüye kullananlara tazminat davasý açýlamayacak. Ýþkence yapan polis terfi edebilecek. 50 bin kiþinin sendika hakký da kaldýrýlýyor.

Seçimlere kýsa bir süre kala, toplumun geniþ kesimlerini ilgilendiren kritik yasalar TBMM gündemine taþýndý. Görevini kötüye kullananlara tazminat davasý açýlamayacak. Ýþkence yapan polis terfi edebilecek. 50 bin kiþinin sendika hakký da kaldýrýlýyor.

Seçime kýsa bir süre kala, toplumun geniþ kesimlerini ilgilendiren kritik yasalar TBMM gündemine taþýndý. CHP’nin “yolsuzluk ve hukuksuzluðu besleyecek ve denetimsizliðin önünü alacak” dediði yasa teklif ve tasarýlarý tartýþma konusu oldu.

CHP bu tasarý ve tekliflerin yasalaþmasý durumunda, Anayasa Mahkemesi’ne gitme hazýrlýðý yapýyor. Son 15 gün içinde TBMM’ye getirilen ve kritik düzenlemeler içeren yasal düzenlemeler þöyle:

CEZA DEVLETTEN: Ergenekon davasýndan tutuklu yargýlanan Mehmet Haberal’ýn 9 hakimi tazminata mahkûm etmesi sonrasý hakim ve savcýlar dahil, tüm kamu görevlilerine tazminat davasý açýlmasýný önleyen bir kanun teklifi hazýrlandý. Düzenlemeyle açýlmýþ olan davalar da Yargýtay’dan alýnacak. Tazminat davalarý sadece ilgili kurumlara açýlabilecek.

AKADEMÝ MEMURA KAPALI: Devlet memurlarý yasasýnýn memur yetiþtirme maddesi de deðiþiyor. Milli Güvenlik Akademisi’nde sivil memurlara verilen eðitim konusunda inisiyatif, Devlet Personel Baþkanlýðý’na geçiyor. Kamu personeli personeli bu tür kurslara Devlet Personel Baþkanlýðý gerek görürse gidebilecek.

SENDÝKA VE SÖZLEÞME HAKKI KALKIYOR: Baþka madde ile 50 bine yakýn Köy Hizmetleri ve Belediye çalýþanýnýn kadrosu deðiþtirilerek, sendika ve toplu sözleþme haklarý alýnýyor.Bu iþçiler, baðlý bulunduklarý kurumlardan Ýl Özel Ýdareleri ve Milli Eðitim bünyesine aktarýlacak. Yol-Ýþ ve Belediye-Ýþ Sendikalarý 100 binden fazla üye kaybedecek.

SAYIÞTAY KANUNU: TBMM’de kabul Sayýþtay yasasýyla da kurum performans denetimi dýþýnda býrakýldý. Bu düzenlemenin, 16 yýldýr performans denetimi yapan Sayýþtay’ýn gündeminde bulunan Karadeniz Sahil Yolu Projesi, Deriner Barajý Projesi, Türkiye’de hafif raylý sistemler konularýndaki performans denetim raporlarýnýn açýklanmamasý konusunda olduðu belirtildi.

MAYDONOZ DÜZENLEME: Kamuoyunda “Gökçek yasasý” olarak bilinen, TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu’nun “maydanoz” suç olarak nitelendirdiði, TCK’nýn görevini kötüye kullanma suçu da deðiþiyor. Görevinin gerekleri yerine getirmeyen ve kiþilerin maðduriyetine neden olan kamu görevlisine verilen 3 yýllýk ceza, 6 ay ile 2 yýla indirilerek ertelenme ve paraya çevrilme imkaný saðlanýyor.

POLÝSE AYRICALIK: Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “Kolluk Gözetim komisyonu” tasarýsýyla da polisler hakkýnda ceza soruþturmasý açýlsa da bu durum rütbe terfisine engel olmayacak. Tasarý yasalaþtýðýnda, emniyet personeli hakkýnda yapýlan ceza soruþturmasý ve kovuþturmasýyla, disiplin soruþturmalarý, rütbe terfisine engel teþkil etmeyecek. Ýþkence yapýp hakkýnda dava açýlan polis de terfi edebilecek.

 

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL