EÐLENCYE MANÞET ATILAN CLUB

  Bu haber 20 KASIM 2011, Pazar 07:26:57 eklenmitir.
Hayat þartlarý ne kadar zor olursa olsun; gençler ve ruhunu ve bedenini; kýsaca kendisini genç hissedenler için eðlence; 'Vazgeçilmez' unsurlardan biri...

Hayat þartlarý ne kadar zor olursa olsun; gençler ve ruhunu ve bedenini; kýsaca kendisini genç hissedenler için eðlence; 'Vazgeçilmez' unsurlardan biri...

Ama eðlencenin de, kalitelisi var; kalitesizi var...

Ýstanbul'da kateli eðelncenin yeni adresi:

image

MANÞET CLUB...

Genç ve baþarýlý giriþimci Yaþar Erten iþletmeciliði ile; Ýstanbul Beyoðlu Sýraselviler Caddesi'nde hizmete giren MANÞET CLUB; yediden yetmiþe herkesin yeni eðelnce mekaný olmaya þimdiden aday...

Müzik, dans ve eðlence; burada doðruða çýkýyor; baþarýlý dj, güleryüzlü personel ve sýnýrsýz hizmet anlayýþý ile; hayattan mutlu bir zaman dilmi çalýnýp, güne 'MANÞET CLUB' ile manþet atýlýyor...

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com