Tekel Ýþçisi Kadýnlar TBMM de

  Bu haber 22 Ocak 2010, Cuma 00:35:17 eklenmitir.
Tekel Ýþçisi Kadýnlar, TBMM'yi Ziyaret Ederek Dertlerini Milletvekillerine Anlatmaya Çalýþtýlar.

TEKEL iþçisi kadýnlar, TBMM'yi ziyaret ederek dertlerini milletvekillerine anlatmaya çalýþtýlar, sorunlarýna çözüm istediler.

Açlýk Grevi Ýkinci Gününde...

Açlýk Grevi Ýkinci gününde / FOTO GALERÝ

TEKEL iþçisi kadýnlar, CHP Ýstanbul Milletvekili Çetin SoysalTBMM'de ziyaret ederek, sorunlarýna çözüm bulunmasýný istedi.

Ellerinde ekmeklerle Meclise gelen TEKEL iþçisi 50 kadýn, Ankara'ya geldikleri günden beri yanlarýnda olan Soysal'a teþekkür ederek bir buket çiçek verdi.

Soysal, TEKEL iþçilerinin ekmek, yaþam ve onur mücadelesi verdiðini belirterek, uzun yýllardan beri çalýþan iþçilerin iþini kaybettiði için 37 günden

beri Ankara'da “açlýk, yoksulluk ve sefalete baþkaldýrdýðýný” iddia etti. TEKEL iþçilerinin verdiði mücadelenin siyasi ya da ideolojik olmadýðýný, kendilerinin ve çocuklarýnýn yaþamlarýný sürdürmek için 'onurlu bir direniþ verdiklerini” ifade eden Soysal, þöyle konuþtu:

“Çocuklarýný evde býrakarak, Türkiye'nin dört bir yanýndan Ankara'ya gelen iþçilerimizden bir feryat yükseliyor. TBMM, iktidar, milletvekilleri bu feryadý duymamazlýktan gelemez. Onlarýn sorununu iktidar çözecek. Ýþçilerimizin sorunlarý birlikte çözelim, bunu bir inatlaþmaya götürmeyelim. Bu insanlarýmýz telef oluyor. Onlarý telef etmeye kimsenin hakký yok. Baþbakan, iktidar bir þirketi deðil, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönettiðini unutmamalýdýr. Yalvarýyorum, bu sorunu çözmek için bir adým atalým. Haiti'ye nasýl yardým ediliyorsa, kendi ülkemizde yaþanan depremi de görmemiz gerekiyor. Bu trajediye, drama artýk bir son vermemiz azým. 'Analar aðlamasýn' diyenler analarý aðlatýyor. Bu analarýn gözyaþlarýný dindirin. Baþbakan'ýn bu konuda duyarlý olmaya ve çözüm üretmeye davet ediyorum. Biz her türlü katkýyý vermeye hazýrýz.”

Ýþçilerin açlýk grevine baþladýðýný hatýrlatan Soysal, “Açlýk grevine son verilmeli, daha ileri boyutlara taþýnmamalý. Bundan sonrasý Türkiye için üzücü sonuçlar verecektir” dedi.

KENT A.Þ'DEN ÇIKARILAN ÝÞÇÝLER

Ellerinde ekmeklerle Meclise gelen TEKEL iþçisi 50 kadýn, Ankara'ya geldikleri günden beri yanlarýnda olan Soysal'a teþekkür ederek bir buket çiçek verdi.

Soysal, TEKEL iþçilerinin ekmek, yaþam ve onur mücadelesi verdiðini belirterek, uzun yýllardan beri çalýþan iþçilerin iþini kaybettiði için 37 günden

beri Ankara'da “açlýk, yoksulluk ve sefalete baþkaldýrdýðýný” iddia etti. TEKEL iþçilerinin verdiði mücadelenin siyasi ya da ideolojik olmadýðýný, kendilerinin ve çocuklarýnýn yaþamlarýný sürdürmek için 'onurlu bir direniþ verdiklerini” ifade eden Soysal, þöyle konuþtu:

“Çocuklarýný evde býrakarak, Türkiye'nin dört bir yanýndan Ankara'ya gelen iþçilerimizden bir feryat yükseliyor. TBMM, iktidar, milletvekilleri bu feryadý duymamazlýktan gelemez. Onlarýn sorununu iktidar çözecek. Ýþçilerimizin sorunlarý birlikte çözelim, bunu bir inatlaþmaya götürmeyelim. Bu insanlarýmýz telef oluyor. Onlarý telef etmeye kimsenin hakký yok. Baþbakan, iktidar bir þirketi deðil, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönettiðini unutmamalýdýr. Yalvarýyorum, bu sorunu çözmek için bir adým atalým. Haiti'ye nasýl yardým ediliyorsa, kendi ülkemizde yaþanan depremi de görmemiz gerekiyor. Bu trajediye, drama artýk bir son vermemiz azým. 'Analar aðlamasýn' diyenler analarý aðlatýyor. Bu analarýn gözyaþlarýný dindirin. Baþbakan'ýn bu konuda duyarlý olmaya ve çözüm üretmeye davet ediyorum. Biz her türlü katkýyý vermeye hazýrýz.”

Ýþçilerin açlýk grevine baþladýðýný hatýrlatan Soysal, “Açlýk grevine son verilmeli, daha ileri boyutlara taþýnmamalý. Bundan sonrasý Türkiye için üzücü sonuçlar verecektir” dedi.

KENT A.Þ'DEN ÇIKARILAN ÝÞÇÝLER