Garanti Koza Ýnþaat iflas etti

  Bu haber 07 Nisan 2021, Carsamba 11:32:56 eklenmitir.
Türk ekonomisinin hareketliliðinden en çok etkilenen alanlardan olan inþaat sektöründen bir iflas haberi daha geldi.

Mahkeme, 73 yýllýk Garanti Koza Ýnþaat þirketinin iflasýna karar verdi. 1948 yýlýndan bu yana inþaat müteahhitliði ve gayrimenkul geliþtirme alanýnda faaliyet gösteren Garanti Koza’nýn iflasýna karar verildi.

Bakýrköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldýðý konuyla ilgili olarak 30 Mart 2021 tarihinde aldýðý karara göre þirketin tasfiye iþlemleri baþladý.

2020/917 Esas sayýlý kararýnýn 31 Mart günü yapýlan duyurusu þöyle:

“2600-0 Ýstanbul Ticaret Sicil Numarasýnda ve 3890006679 vergi numarasýnda kayýtlý ‘Oruçreis Mh. Teskstilkent Cd. Tekstilkent Sitesi B blok, No:12A/161 Esenler / Ýstanbul’ adresinde faaliyet gösteren müflis Garanti – Koza Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi’nin 30/03/2021 tarih saat 14:24 itibari ile iflasýna karar verilmiþ olup tasfiye iþlemlerine Müdürlüðümüzün yukarýda yazýlý dosyasýndan baþlanýlmýþtýr. Ý.Ý.K. 166. Maddesi gereðince teblið ve ilan olunur.”

Tapularýný alamadýlar

Bugüne kadar Ýstanbul’da 20 binden fazla konut üreten ve Akkoza ile Akbatý gibi markalarý kente kazandýran Garanti Koza’nýn 6’sý büyük olmak üzere 60-70 hissedarý bulunuyordu.

Bulgaristan’da da konut, AVM ve otel projelerini bulunan þirketin Türkiye’de hayata geçirdiði bazý projelerde vatandaþlar tapularýný alamadýðý için maðdur olmuþtu.

Mal sahiplerinin birçoðu dairelerini ve tapuyu teslim aldýktan sonra satmak üzere giriþimde bulununca ipotek sürpriziyle karþýlaþmýþtý.

Borçlarý olmadýðý halde, tapularýnýn üzerinde ipotek olduðunu öðrenen konut sahipleri, soluðu Garanti Koza'nýn yönetiminde almýþ. Firmanýn aldýðý ticari krediyi ödeyemediði için bir bankanýn evlere ipotek koyduðunu öðrenmiþlerdi.