Cem Uzan'dan dikkat çeken 'dolar' yorumu

  Bu haber 02 Nisan 2021, Cuma 12:28:27 eklenmitir.
Ekonomist Murat Muratoðlu, Cem Uzan’a para piyasalarýnda yaþanan geliþmeleri ve dolar kuru beklentilerini sordu. Uzan, dolar kuru konusunda dikkat çekici açýklamalarda bulundu.

Eski Genç Parti Genel Baþkaný Cem Uzan son günlerde para piyasalarýnda yaþanan geliþmeleri deðerlendirirken dolar konusunda da net konuþtu. Cem Uzan “ben olsam dolar alýrým yastýk altýna koyarým” diye konuþtu

Bir zamanlar Türkiye’de siyaset yapan Genç Parti eski genel baþkaný Cem Uzan Murat Muratoðlu’nun Youtube kanalýna konuk oldu. Cem Uzan Türkiye ekonomisini yorumladýðý konuþmasýnda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý Baþkaný Naci Aðbal’ýn görevden alýnmasý ve bunun dolar kuruna olan yansýmalarýný deðerlendirdi.

“EKONOMÝ ÖLMEYE YAKIN HASTANIN SON GÜNLERÝ GÝBÝ”

Cem Uzan Türkiye’deki ekonomik gidiþatý þu sözlerle özetledi:

Türk ekonomisinin içinde bulunduðu durum son derece net. Olayýn vahameti daha inflak noktasýna gelmedi. Daha hastanýn son günleri gibi görmek lazým bunlarý. Þöyle bakalým döviz rezervi olmayan bir ülke. Yani 83 milyon vatandaþý var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ama kendisine ait bir döviz rezervi yok ve bol miktarda da borcu var. Borcu borçla çevirmeye çalýþýyor. Artýk o da çevrilemez hale geldi. Faizleri yükseltip sýcak para çekeyim dedi. Yüksek faizin iç ekonomiye yansýmalarý var. Bunlarýn hepsi ölümcül bir hastalýða yakalanmýþ bir hastanýn aspirinle tedavisi gibi.

NACÝ AÐBAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Merkez Bankasý Baþkaný Naci Aðbal’ýn neden görevden alýndýðýna iliþkin düþüncelerini de paylaþan Cem Uzan, Aðbal’ýn Merkez Bankasý tarafýndan daha önce harcanan 130 milyar dolarýn peþine düþtüðü gerekçesiyle görevden alýnmýþ olabileceðini söyledi.

“DOLAR 20 LÝRA OLSA ÞAÞIRMAM”

Murat Muratoðlu konuþmanýn bir bölümünde Cem Uzan’a “Sizce dolar kuru ne olur” diye sordu. Cem Uzan bu soruya “ben olsam dolar alýrým yastýk altýna koyarým” þeklinde cevap verirken düþüncelerini þu sözlerle anlattý:

Bazý þeyler var hakikaten öngörmek mümkün deðil. Ýleriye yönelik varsayýmlar ve analizler hep normal hareket þartlarýna göre yapýlýr. Siz 4 ayda bir Merkez Bankasý Baþkaný deðiþeceðini öngöremezsiniz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoðan iktidarýnýn tavýrlarýnýn ne olacaðýna baðlý sene sonu dolar kurunun akýbeti. Geçtiðimiz konuþmamýzda ben dolar 20 lira olursa þaþýrmam demiþtim ayný sözümün arkasýndayým. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar.  Þuanda faizler yüzde 19. Düþer diyorlar. Hayal görmesinler 19’da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açýðýný artýrmaya devam edin. Karþýlýksýz para basýn faiz ve dolar kuru yükselmesin.

"BEN OLSAM DOLAR ALIR YASTIK ALTINA KOYARIM"

Ben Türkiye’de bir yatýrýmcý olsam olsam dolar alýrým bankaya deðil yastýk altýna koyarým. Hangi vurdum duymazlýktýr ki Cumhurbaþkaný Erdoðan yastýk altýndaki paranýzý getirin yatýrým bankalarýna teslim edin diyor. Yastýk altýndaki paraya göz konulmasý çok ama çok tehlikeli bir olaydýr. Bugün herkes sermaye çýkýþlarýna giriþlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor ama Türk yatýrýmcýnýn servetine bir þekilde bir þey olabilir diye endiþe etmemek mümkün deðil. Hangi mantýktýr ki insanlarýn son kara gün parasýný istiyorsun düþün ki sen devletin kara gün parasýný tüketmiþsin zaten.