Dolar'da 'atama' etkisi: Ateþi sönmüyor

  Bu haber 30 Mart 2021, SALI 15:35:42 eklenmitir.
Para Politikasý Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nýn TCMB baþkan yardýmcýlýðý görevinden alýnarak yerine Mustafa Duman'ýn atanmasýnýn ardýndan TL satýþ baskýsýnda kalýrken, kur 8.36 seviyesine kadar yükseldi. Söz konusu artýþta ABD tahvil faizlerinde yaþanan yükseliþ de etkili oldu.

TCMB baþkanýnýn deðiþtirilmesiyle zedelenen para politikasý kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL bugün 8.36’lý seviyelerden iþlem görürken, ABD tahvil faizlerinin tekrar yükseliþe geçmesi de dolar kurunda yaþanan artýþta etkili oldu.

ABD 10 yýl vadeli Hazine kaðýdýnýn getirisi bugün Ocak 2020’den bu yana gerilen en yüksek seviyeye çýktý. 10 yýl vadeli Hazine kaðýdýnda dün yüzde 1,70 seviyelerinde olan getiri 1,776’yý gördü.

Para Politikasý Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya’nýn TCMB baþkan yardýmcýlýðý görevinden alýnarak yerine Mustafa Duman’ýn atanmasýnýn ardýndan TL satýþ baskýsýnda kalýrken, koronavirüsü vaka sayýlarýndaki artýþ sonucu kýsýtlamalarýn sýkýlaþtýrýlmasý ve dolarýn küresel çapta deðer kazancý da deðer kaybýnda etkili oldu.

Bir analist, baþkan deðiþimi kadar belirleyici olmasa da bir PPK üyesinin deðiþiminin TL’de satýþý tetiklediðini belirterek, “Bunun yaný sýra vaka sayýlarýndaki artýþýn ardýndan kapanma ve bunun hizmet sektörüne yansýmalarý, bunun getireceði potansiyel mali yük ve dolarýn küresel çapta deðer kazanmasý Türk varlýklarýna iþtahý azaltýyor” dedi.

Her ne kadar TCMB Baþkaný Þahap Kavcýoðlu olaðanüstü bir toplantýyla faiz indirilmeyeceðini ve dünkü açýklamasýnda nisan ayýnda hemen faiz indirileceði ön yargýsýný doðru bulmadýðýný belirtmiþ olsa da, yatýrýmcýlar faizleri indirme yanlýsý görüþün güçlendiðini ve ekonomi politikalarýndaki öngörülebilirliðinin azaldýðýný belirtiyorlar.

Cumhurbaþkanlýðý ekonomi politikalarýndan sorumlu baþdanýþmaný Cemil Ertem dün yaptýðý açýklamada, TCMB’nin uyguladýðý dalgalý kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyeceðini, yumuþak veya sert hiçbir sermaye kontrolünün gündemde olmadýðýný söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluþu Fitch’in ülke notu direktörü Douglas Winslow, TCMB baþkanýnýn deðiþtirilmesini Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan’ýn yüksek faiz karþýtlýðýnýn güçlenmesi olarak deðerlendirirken, Naci Aðbal TCMB baþkanlýk koltuðunda þaþýrtýcý derecede kýsa süre oturduðunu ifade etti.

Corona virüsü vakalarýnýn mart ayýnda hýzlanan yükseliþinin devam etmesine baðlý olarak iki haftadýr yayýmlanmayan il bazýnda risk haritasý da dün yayýmlandý.

Dün itibarýyla ülke nüfusunun yüzde 80’i çok riskli olarak nitelenen bölgelerde yaþamaya baþladý. Vaka sayýlarýndaki artýþa paralel olarak sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn kapsamý geniþletildi. Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan dün yaptýðý açýklamada salgýn nedeniyle iþ yapmakta zorlanan kafe ve restoranlarýn bir kýsmýna ek mali yardým yapýlacaðýný ifade etti.

Uluslararasý piyasalara bakýldýðýnda dolar, corona virüsü aþýlamasýndaki hýzlanma ve ABD’deki devasa mali canlandýrma paketiyle enflasyon kaygýlarýnýn artmasýna paralel olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle dört buçuk ayýn zirvesini gördü.

ABD’nin 10 yýl vadeli Hazine tahvilinin getirisi Asya seansýnda yüzde 1.7450’ye kadar yükseldi. Yükselen getiriyle cazibesi artan dolar baþlýca para birimleri karþýsýnda 92.963’e kadar yükselerek dört buçuk ayýn zirvesine çýktý.