Borsa Ýstanbul'da büyük düþüþ

  Bu haber 22 Mart 2021, Pazartesi 23:10:54 eklenmitir.
Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 9,79 oranýnda düþüþle 1.379,25 puandan tamamladý. Sabah açýlýþ sonrasý Borsa Ýstanbul'da Endekse Baðlý Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

AKP Genel Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasýyla Merkez Bankasý Baþkaný Naci Aðbal'ýn görevinden alýp yerine Þahap Kavcýoðlu'nu getirilmesi sonrasý Borsa Ýstanbul'da çakýldý!

Borsa Ýstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,491 puan arasýnda dalgalandýðý haftanýn ilk iþlem gününü yüzde 9.79 düþüþle 1,379.25 puanda tamamladý. Kapanýþta BIST Sanayi Endeksi yüzde 9.66, BIST Mali Endeks yüzde 9.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 9.57 eksideydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Baþkaný Þahap Kavcýoðlu, "Kanun’la belirlenmiþ görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalýcý düþüþü saðlama temel hedefi doðrultusunda para politikasý araçlarýný etkin bir þekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Kavcýoðlu, hafta sonunda yaptýðý yazýlý açýklamada, þöyle dedi: 

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düþüþ ve finansman maliyetlerindeki kalýcý iyileþme yoluyla makroekonomik istikrarý olumlu etkilerken, yatýrým, üretim, ihracat ve istihdamý arttýrýcý sürdürülebilir büyüme için de gerekli koþullarýn oluþmasýna katký saðlayacaktýr.

"Bu baðlamda Para Politikasý Kurulu toplantýlarý, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun þekilde yapýlacak olup uygulanacak politikalarda þeffaflýk ve öngörülebilirlik ilkeleri doðrultusunda tüm paydaþlar ile iletiþim kanallarý etkin bir þekilde kullanýlacaktýr."

Kredi derecelendirme þirketi Moody's, TCMB Baþkaný'nýn görevden almasýyla ülkeye sermaye giriþinin muhtemelen tersine döneceði ve döviz kuru üzerinde yeniden baský yaratarak daha yüksek enflasyona neden olacaðý uyarýsý yaptý.

Moody's ayný zamanda, yeni baþkan Þahap Kavcýoðlu döneminde büyümeyi saðlamak için TCMB'nin politika faizini yeniden enflasyon düzeyinin altýna çekebileceðine dikkat çekti.

Moddy's açýklamasýna göre, bu gibi adýmlar daha fazla ithalata ve daha yüksek cari açýða neden olabilir.

Türkiye Beyaz Eþya Sanayicileri Derneði (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Baþkaný Can Dinçer, yýlýn ilk iki ayýnda, iç satýþlar ve ihracatýn toplam yüzde 25 artýþla 5.5 milyon adete yaklaþtýðýný açýkladý.

Dinçer, üretim ve satýþlarda Ocak ayýndaki olumlu geliþmenin Þubat ayýnda da sürdüðünü vurguladý ve "Altý ana ürün grubunda (buzdolabý, çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, fýrýn, derin dondurucu, kurutucu) yaklaþýk 795,000 adet ile bir önceki yýl ayný döneme göre iç satýþlarýmýzý yüzde 42 oranýnda artýrdýk. Ayný dönemde ihracatýmýz yüzde 19, üretimimiz de yüzde 29 oranýnda arttý" dedi.

Dinçer'in verdiði bilgilere göre, Ocak-Þubat döneminde altý ana üründeki iç çatýþlarýn yýllýk bazda yüzde 50 oranýnda arttýðýný, bu dönemde iç satýþlar ve ihracattan oluþan toplam satýþlarýn da yýllýk bazda yüzde 25 artarak 5.5 milyon adete yaklaþtýðýný vurguladý.

TÜRKBESD verilerine göre, altý ana üründe ilk iki aylýk dönemde üretim yýllýk yüzde 32 artýþla 4 milyon 463 bin adete yükselirken, ayný dönemde iç satýþlar yüzde 24 artýþla 1 milyan 96 bin adete, ihracat yüzde 16 artýþla 3 milyon 225 bin adete yükseldi.

Bu dönemde beyaz eþya ithalatý ise yüzde 36 düþüþle 15,392 adete geriledi.