Dolar týrmanýþa geçti

  Bu haber 21 Mart 2021, Pazar 23:39:24 eklenmitir.
Merkez Bankasý Naci Aðbal'ýn sürpriz biçimde görevden alýnmasý dolarýn ateþini bir kez daha yükseltti. Yurtdýþý piyasalarýn açýlmasýyla birlikte dolar 8.35'e kadar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nda baþkan deðiþikliði sonrasýnda Dolar/TL 'de yükseliþ kaydedildi.

Asya piyasalarýndaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükseliþle 21 Mart 21.30 sýralarýnda 8,35 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar/TL kuru geçen haftayý 7,21 seviyesinde kapatmýþtý.

'SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÜYÜME' VURGUSU YAPMIÞTI

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayýmlanan Cumhurbaþkanlýðý kararnamesiyle Naci Aðbal görevden alýnýrken TCMB'de baþkanlýða Þahap Kavcýoðlu atanmýþtý.

Yeni TCMB Baþkaný Þahap Kavcýoðlu, ilk açýklamasýnda enflasyonda kalýcý düþüþü saðlama hedefine vurgu yaptý.

Kavcýoðlu açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý, Kanun’la belirlenmiþ görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalýcý düþüþü saðlama temel hedefi doðrultusunda para politikasý araçlarýný etkin bir þekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düþüþ ve finansman maliyetlerindeki kalýcý iyileþme yoluyla makroekonomik istikrarý olumlu etkilerken, yatýrým, üretim, ihracat ve istihdamý arttýrýcý sürdürülebilir büyüme için de gerekli koþullarýn oluþmasýna katký saðlayacaktýr.

Bu baðlamda Para Politikasý Kurulu toplantýlarý, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun þekilde yapýlacak olup uygulanacak politikalarda þeffaflýk ve öngörülebilirlik ilkeleri doðrultusunda tüm paydaþlar ile iletiþim kanallarý etkin bir þekilde kullanýlacaktýr.