23 bin iþ insaný Türkiye’yi terk etti... Yurtdýþýna göç eden gençlerin sayýsý yüzde 70 arttý...

  Bu haber 19 Mart 2021, Cuma 12:03:59 eklenmitir.
Son 3 yýlda 10 bin milyoner ve 13 bin iþ insanýnýn ülkeyi terk ettiðini söyleyen CHP Milletvekili Prof. Dr. Açýkel, “Yurtdýþýna göç eden gençlerin sayýsý da yüzde 70 arttý. AKP tersine beyin göçü masalý anlatýyor” dedi.

Son günlerde hükümetin “Türkiye'ye tersine beyin göçünü destekliyoruz” söylemlerine raðmen rakamlar bu açýklamalarýn gerçekten uzak olduðunu gösteriyor. Son 3 yýlda 10 bin milyoner ile 13 bin giriþimci ve iþ insaný olmak üzere 23 bin kiþi Türkiye'yi terk etti. Böylece Türkiye, Çin ve Hindistan'ýn ardýndan dünyada en çok milyoner kaybeden 3'üncü ülke oldu. Türkiye'den yurtdýþýna göç eden kiþi sayýsý da 3 yýlda yüzde 97 arttý. 2016'da 69.326 kiþi olan yurtdýþýna giden T.C. vatandaþý sayýsý 2018'de 136.740 kiþiye yükseldi.


Prof. Dr. Fethi Açýkel

MASAL ANLATIYORLAR

Sözcü'de Nuray Tarhan'ýn haberine göre; “AKP'nin Yol Açtýðý Büyük Beyin Göçü” baþlýklý raporu hazýrlayan CHP Ar-Ge Bilim Platformu'ndan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Fethi Açýkel, 3 yýlda Türkiye'den göç eden 20-35 yaþ arasý nüfusun yüzde 70 arttýðýný belirterek, “2019'da göç eden nüfusun yüzde 41'inin 20-34 yaþ arasý gençlerden oluþtuðu görülüyor. Türkiye'nin 20 OECD ülkesine beyin göçünden ötürü kaybý en az 220 milyar dolar. AKP'nin ‘tersine beyin göçü' söylemi bir masaldan fazlasý deðil. Demokrasi ve özgürlüðün askýya alýndýðý Türkiye'de beyin göçü kaçýnýlmaz sonuç” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa Varank'ýn önceki gün açýkladýðý genç araþtýrmacý programlarýnýn 2018'de TÜBÝTAK bünyesinde açýklanananlarýn devamý olduðunu da vurgulayan Açýkel, þunlarý söyledi:

“Ýktidar beyin göçünü piyasa mantýðýyla deðerlendiriyor. Oysa neden olarak sadece ekonomik kaygýlarýn görülmesi doðru deðil. 2018'de aylýk yaþam giderlerine yönelik burs tutarý 24 bin TL'ydi. O zaman 4.400 dolara denk gelen rakam 3.200 dolara düþtü. Yani beyin göçünün çözümünü ‘ekonomik rüþvetçilik'te ararken dahi araþtýrmacýlarý ve akademisyenleri daha düþük imkanlara davet ediyorlar.”

BEYÝN GÖÇÜ LÝSEYE ÝNDÝ

Rapora göre, Ýstanbul Erkek Lisesi'nden 2019'da mezun olan gençlerin yüzde 52.6'sý, Alman Lisesi'nden mezun olanlarýn yüzde 94.7'si, Galatasaray Lisesi mezunlarýnýn da yüzde 32.6'sý yüksek öðrenim için Almanya, ABD, Kanada ya da Fransa'ya gitti. UNESCO verilerine göre, Türkiye'den her yýl 50 bin öðrenci yurtdýþýna okumaya gidiyor. 2012 yýlýnda yurtdýþýna giden doktor sayýsý ise yalnýzca 59 iken, 2019'da 1.042'ye ulaþtý. Geçen yýl pandemiye raðmen Türk Tabipleri Birliði'nden belge isteyen hekim sayýsý da 931'e ulaþtý.