Prof. Dr. Uður Þahin'den korkutan açýklama

  Bu haber 13 Mart 2021, Cumartesi 18:04:08 eklenmitir.
Koronavirüs salgýnýnýn dünyayý bekleyen en kötü salgýn olmadýðýný söyleyen Prof. Dr. Uður Þahin, gelecekte daha yýkýcý pandemilere karþý tüm dünyayý üç ay içinde aþýlayacak kapasitede aþý üretmek için hazýr olmak gerektiðini vurguladý.

Koronavirüs salgýný etkisini tüm hýzýyla sürdürürken, dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ýn verilerine göre toplam vaka sayýsý 119.6 milyon, toplam can kaybý ise 2.6 milyona ulaþtý.

Pfizer ile yaptýðý ortaklýk ile koronavirüs aþýsý geliþtiren BioNTech’in kurucularýndan Prof. Dr. Uður Þahin, ABD merkezli Bloomberg’e açýklamalarda bulundu.

Aþýlarýn eþit daðýtýmý ve üretim kapasiteleri dünya kamuoyunda sýkça tartýþýlýrken, Þahin de bu duruma deðindi. Dünya Saðlýk Örgütü’nün 1 yýl önce pandemi ilan ettiði koronavirüsün dünyayý gelecekteki durumlara karþý hazýrladýðýný savundu.

'EN KÖTÜSÜ BU DEÐÝL'

Sputnik'in aktardýðýna göre, koronavirüsün karþýlabilecek en kötü salgýn olmadýðýný belirten Prof. Dr. Þahin, gelecekteki pandemilerin çok daha yýkýcý olabileceðini, hazýr olmanýn bu noktadaki en kritik konu olduðunu vurguladý. Dünyanýn hala aþý dozlarýna ulaþmayý beklediðini söyleyen Þahin, “Covid-19 akýla gelebilecek en kötü salgýn deðil. Aslýnda, gelecekteki salgýnlar daha yýkýcý olabilir. Ýlaç üreticileri ve hükümetlerin amacý, aþý geliþtirildikten sonra tüm dünyayý üç ay içinde aþýlayabilecek bir üretim kapasitesine ulaþmak olmalýdýr” dedi.

'HAZIR OLMAMIZ GEREKÝYOR'

Prof. Dr. Þahin, “Dünya üzerindeki nüfusa yetecek kadar doz üretecek kapasiteye sahip deðildik. Bunun deðiþmesi gerekiyor. Yalnýzca hýzlýca aþý geliþtirmek için deðil, yeterli aþý üretmek için de hazýr olmamýz gerekiyor” ifadelerini kullandý.

Gerek üretim kapasitesinde yaþadýðý sýkýntýlar, gerek yan etkilerle ilgili endiþeler nedeniyle AstraZeneca aþýsý Avrupa’daki teslimatlar konusunda geriye düþtü. Bu noktada Pfizer-BioNTech aþýsý bir kez daha ön plana çýktý. Pfizer-BioNTech’in yýlýn ikinci çeyreðinde AB’de 400 milyon doz aþýda pay sahibi olmasý bekleniyor.

'SADECE ONLARA BAÐLI KALAMAYIZ'

Avrupa nüfusunun yüzde 7’si, ABD nüfusunun ise yüzde 19’u en az 1 doz aþý olmuþ durumda. Þahin, aþý üreticilerinin gelecek yýl tüm dünyaya yetecek dozu saðlayacaðýný düþünüyor. Pfizer-BioNTech’in 2022 için koyduðu yýllýk hedef 3 milyar doz olarak öne çýkýyor. Ortaklýklara açýk olduðunu belirten Þahin, “Ancak sadece onlara baðlý kalamayýz” diye konuþtu.