Ekonomide gözler bugün açýklanacak reform paketinde

  Bu haber 12 Mart 2021, Cuma 08:02:50 eklenmitir.
Cumhurbaþkaný Erdoðan bugün Ýstanbul'da Ekonomi Reform Paketi'ni açýklayacak. Makroekonomi, yapýsal politikalar, enflasyon, cari açýk ve kamu maliyesi paketteki bazý baþlýklar arasýnda

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, geçen yýl kasým ayýnda yaptýðý açýklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini baþlattýklarýný söylemiþti.

Erdoðan'ýn duyurusunun ardýndan, Hazine ve Maliye Bakaný Lütfi Elvan öncülüðünde, iþ dünyasýnýn çatý örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluþlarýyla görüþmeler gerçekleþtirilerek, talep ve öneriler alýndý.

Öne çýkan talepler ve çözüm önerileri masaya yatýrýldý

Bu toplantýlarda iþ dünyasý temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn öne çýkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatýrýldý.

Makroekonomik istikrar politikalarý ve yapýsal politikalarý içeren ekonomi reformlarý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan bugün yapýlacak "Ekonomi Reformlarý Tanýtým Toplantýsý"nda kamuoyuyla paylaþýlacak.

Reformlarýn kalýcýlýðý saðlanacak

Cumhurbaþkaný Erdoðan, 1 Mart'ta yapýlan kabine toplantýsýnýn ardýndan ekonomik reformlarýn ana hatlarýný kamuoyuyla þu sözlerle paylaþmýþtý.

"Reformlarý kararlýlýkla uygulayacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Bu reformlarýn devamýnýn geleceðini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgýnla mücadelenin kazanýldýðý ve ayný zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine giriþin baþladýðý yýl olarak görüyoruz. Türkiye, inþallah salgýn sonrasý dönemin dünyada yükselen yýldýzý olacaktýr."

Makroekonomik istikrar kapsamýnda bazý alanlara öncelik verildi

Cumhurbaþkaný Erdoðan, yaptýðý açýklamada þu ayrýntýlara yer vermiþti:

Ekonomik reform gündeminin merkezinde, makroekonomik istikrar politikalarý ve yapýsal politikalar yer alýyor. Makroekonomik istikrar kapsamýnda, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açýkla mücadele gibi alanlara öncelik verildi.

Yapýsal politikalar tarafýnda ise kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi, yatýrýmlarýn çok daha güçlü þekilde teþvik edilmesi ve rekabet politikalarý önem kazanýyor.

2021 bütçe açýðý hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirilecek

Reform paketinde mali disiplini daha da güçlendirecek kapsamlý kamu maliyesi politikalarýna yer verilecek. Gelir ve harcama tarafýnda alýnan tedbirlere uygun þekilde 2021 bütçe açýðý hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirilecek.

Harcamalarýn takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek. Bakanlýklar, zorunlu olmadýkça kendilerine tahsis edilen ödeneðin üstünde harcama yapmayacak ve bu ödeneklerden tasarruf edecek.

Kamu alým ihalelerinde yeni bir sisteme geçilecek

Reform paketi çerçevesinde kamu alým ihalelerinde yeni bir sisteme geçilecek. Kamu iktisadi teþebbüsleri gerekiyorsa yeniden yapýlandýrýlarak daha verimli ve rekabetçi hale gelecek.

Fiyat istikrarýný temin için kalýcý tedbirler geliþtirilecek

 

Enflasyonla mücadelenin bel kemiði olan fiyat istikrarýný temin için kalýcý tedbirler geliþtirilecek. Sermaye piyasalarýnýn güçlendirilmesi ve finansal kapsayýcýlýðýn artýrýlmasý konusunda da yeni politikalar hayata geçirilecek.

Cari açýkla mücadeleyi baþarýya ulaþtýrmak için üretimde yapýsal dönüþümü teþvik edecek yeni adýmlar atýlacak. Kamudaki kurumsal yapý güçlendirilerek reformlarýn kalýcýlýðý saðlanacak.