OECD'den Türkiye için kritik enflasyon uyarýsý

  Bu haber 10 Mart 2021, Carsamba 14:33:08 eklenmitir.
OECD'nin 2021 ve 2022 yýllarýna iliþkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporunda emtia fiyatlarýnýn Hindistan ve Türkiye gibi net emtia ithalatçýsý ülkelerde enflasyonu yükselteceði uyarýsý yapýldý.

Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý’nýn (OECD) "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayýmlandý.

Birgün'de yer alan habere göre; Raporda salgýn etkileri deðerlendirilirken Covid-19’a karþý aþýlarýn kademeli uygulanmasýnýn ve ABD baþta olmak üzere bazý ülkelerde ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileþmeye yardýmcý olduðu kaydedildi.

Ekonomiye yönelik büyük risklerin devam ettiðine yer verilen raporda, ülkelerde aþýlamanýn daha hýzlý ilerlemesinin kýsýtlamalarýn daha çabuk kaldýrýlmasýný, güven ve harcamalarýn artýrýlmasýný saðlayacaðýna iþaret edildi.

Raporda, “Aþýlamada yavaþ ilerleme ve mevcut aþýlarýn etkisiz kaldýðý yeni virüs mutasyonlarýnýn ortaya çýkmasý daha zayýf bir ekonomik toparlanma, daha büyük istihdam kayýplarý ve daha fazla þirket iflasýyla ile sonuçlanýr” uyarýsý yapýldý.

Ekonomik toparlanmanýn güçlendirilmesi için aþýlamada hýza ihtiyaç olduðunu kaydedilen raporda, fýrsatlarý ortaya çýkarmak, ekonomik dinamizmi geliþtirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayýcý bir toparlanmayý teþvik etmek için tüm ülkelerde geniþ kapsamlý yapýsal reformlara ihtiyaç olduðuna da vurgu yapýldý.

BÜYÜME RAKAMLARI REVÝZE EDÝLDÝ

OECD'nin 2021 ve 2022 yýllarýna iliþkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, aralýkta 2021 için yüzde 4,2 olarak açýklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 3,7’den 4’e çýkarýldý. Türkiye'nin 2021 büyüme tahminlerini ise yüzde 2,9'dan 5,9'a yükseltti.

Daha önce 2021 için yüzde 3,2 olarak açýklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 3,5’ten 4’e revize edildi.

Avro Bölgesi için 2021’de öngörülen yüzde 3,6'lýk büyüme tahmini yüzde 3,9’a, gelecek yýl için de yüzde 3,3’ten 3,8’e yükseltildi.

Ýngiltere ekonomisi için 2021 yýlý büyüme tahmini yüzde 4,2’den 5,1’e, gelecek yýla iliþkin büyüme tahmini yüzde 4,1’den yüzde 4,7’ye çýkarýldý.

HÝNDÝsTAN VE TÜRKÝYE ÝÇÝN ENFLASYON UYARISI

Raporda ayrýca yüksek emtia fiyatlarýnýn, Hindistan ve Türkiye gibi net emtia ithalatçýsý ülkelerde enflasyonu yükselteceði vurgulandý. OECD raporunda, 2022 mali yýlýnda Gayrisafi Yurtiçi Hasýla’da yüzde 12,6 artýþ ile Hindistan'ýn baþý çekeceði, ardýndan yüzde 7,8 ile Çin'in geleceði tahmin ediliyor.