Türkiye'de 1 milyon kiþi iþsiz kalabilir

  Bu haber 06 Mart 2021, Cumartesi 18:14:15 eklenmitir.
Kýsa çalýþma ödeneðinin mart sonuna bitecek olmasý nedeniyle þirketler iþçi kýyýmýna hazýrlanýyor. Ýþten atýlacak iþçi sayýsýnýn 1 milyonu aþacaðý tahmin ediliyor.

Pandemi sürecinde ekonomik destek paketlerinin kaynaðý olan iþsizlik sigortasý fonu, 2020 yýlýný 38.2 milyar TL gelire karþýlýk 66.6 milyar TL giderle geride býraktý.

Ýþten atmalarýn yasaklanarak ücretsiz izin uygulamasý getirilmesi nedeniyle iþsizlik maaþý alamaz duruma gelen iþçiler, günde 39 TL nakdi desteðe mahkum edildi. Patronlar ise hem nakdi destek, kýsa çalýþma ödeneði gibi yardýmlar sayesinde iþçilere ücretli izin vermek gibi sorumluluklardan kurtarýldý, hem de bu yýl toplam 20 milyar TL’nin üzerinde de teþvik aldý.

Evrensel‘den Birkan Bulut’un haberine göre, iþçinin, Ýþsizlik Sigortasý’ndaki parasýndan geçen yýl 20 milyar teþvik alan patronlar, þimdi desteklerin sona ereceði gerekçesiyle iþçileri kapý önüne koymayý planlýyor.

Ýþsizlik Sigortasý Fonu’nun Ocak ayý raporunda, fonun 2020 yýlýn mali tablosu ortaya çýktý. ÝÞKUR tarafýndan açýklanan gelir-gider tablosuna göre; fonun 2019 yýlýnda toplam 131.5 milyar TL olan menkul kýymet ve nakit fon varlýðý, 2020 yýlýnda 103.2 milyar TL’ye, 2021 yýlýnda ise 101.8 milyar TL’ye düþtü. 2019 yýlýnda fonun geliri 40.3 milyar TL’ye karþýn gideri 36.4 milyar TL idi. 2020 yýlýnda ise 38.2 milyar TL’ye karþýlýk toplam gider 66.6 milyar TL oldu.

2020 yýlýnda fonun yýllýk harcamasý gelirini ikiye katlarken, iþsizlik ödeneðinden faydalananlarýn sayýsý büyük oranda düþtü. 2020 Yýlý Ocak ayýnda 610 bin 287 kiþiye toplam 712 milyon TL iþsizlik ödeneði verilirken, iþsizlik ödeneðinden faydalananlarýn sayýsý yýl sonuna kadar sürekli düþtü. Aralýk ayýna gelindiðinde 207 bin 263 kiþiye 260 milyon TL iþsizlik ödeneði verildi.

ÝÞSÝZLÝK ÖDENEÐÝ GÝTTÝ, GÜNDE 39 TL GELDÝ

Ýþsizlik ödeneðinden faydalananlarýn sayýsýndaki düþüþ, Türkiye’de salgýnýn baþlamasýndan bir ay sonra çýkarýlan torba kanun teklifi ile iþten atmalarýn yasaklanmasýndan kaynaklanýyor.

Ancak düzenleme bunun yerine ücretsiz izin getirdi. Nisan ayýndan beri uygulanan sisteme göre iþten atma olmadýðý için ücretsiz izine çýkarýlanlara, iþsizlik sigortasý fonundan karþýlanmak üzere güne 39.24 TL nakdi ücret verildi.

Ücretsiz izine çýkarýlanlar iþten atýlmamýþ gibi görünüyor. Böylece hem iþsizlik oranlarý düþük gösteriliyor, hem de emekçiler iþsizlik ödeneðinden faydalanmak yerine günde 39 TL gibi daha düþük ücretlere mahkum edildi. ÝÞKUR verilerine göre bu kapsamda Nisan 2020-Ocak 2021 tarihleri arasýnda 2 milyon 471 bin 134 kiþiye, 8 milyar 265 milyon 914 bin 51 TL nakdi destek ödemesi yapýldý.

KISA ÇALIÞMA ÖDENEÐÝNDE REKOR ARTIÞ

Pandemide fondan yapýlan en büyük harcamalardan biri kýsa çalýþma ödeneðinde oldu. Salgýn nedeniyle Nisan ayýnda kýsa çalýþma ödeneðinden yararlanma þartlarý esnetilmiþti.

Böylece 2019 yýlýnda yapýlan toplam 192,4 milyon TL kýsa çalýþma ödeneði harcamasý, 2020 yýlýnda 27,4 milyar TL’ye çýktý. Ýþsizlik ödeneðinde ise 10 milyar TL’den 8,3 milyar TL’ye düþtü. 2021 yýlý Ocak ayýnda kýsa çalýþma ödeneðinden (önceden ödemesi devam edenlerle birlikte) 1 milyon 313 bin 537 kiþiye 2 milyar 72 milyon 138 bin 373 TL verildi.

ÝÞSÝZÝN DEÐÝL, PATRONUN CAN SÝMÝDÝ OLDU

Ýþsizlik Fonunda iki katýna çýkan harcamalarýn kazançlýsý ise patronlar oldu. Ýþçiler iþsizlik ödeneðinden daha az nakdi destek ve kýsa çalýþma ödeneði alýrken, patronlar iþçilere ücretli izin vermek gibi sorumluluklardan kurtarýldý. Öte yandan teþvik ve destekler ile sermayeye doðrudan kaynak aktarmaya da devam edildi.

Patronlar 2019 yýlýnda teþvik ve destek ödemeleri ile iþbaþý eðitim programlarý yoluyla 19 milyar TL destek alýrken, 2020 yýlýnda bu 20 milyar TL’nin üzerinde oldu. Ýstihdam teþviki gerekçesiyle yapýlan bu harcamalar, içerisinde eðitim adý altýnda belirli süre çalýþtýrýlan iþçilerin giderlerinin patronlarýn cebinden deðil, iþsizlik fonundan karþýlanmasýný saðlýyor.

EMEKÇÝ ÝÇÝN ZAM YOK, DEVLET ÝÇÝN VAR!

KISA çalýþma ödeneðine yeni yýlda zam yapýlmadý. 2020 yýlýnda 1618 lira kýsa çalýþma ödeneði alan emekçiler, 2021 yýlýnda da ayný miktarý aldý. Ancak SGK primine asgari ücrete yapýlan oranda (yüzde 21.5) zam geldi. 1618 lira net kýsa çalýþma ödeneði alan iþçi için fondan geçtiðimiz yýl SGK’ye 353 lira ödeme yapýlýrken, bu miktar 2021 yýlýnda 429 liraya çýktý.